DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Zakonodavstvo


S druge strane ne može se smatrati jednim lovištem zemljište istoga vla


snika ako je podeljeno u više delova, a vezano samo privatnim putem ili vodom,


koji izmedju njih prolaze zemljištem drugoga vlasnika.


Odluku o pravu vlastitog lovišta izdaje sreska upravna vlast na zahtev


vlasnika.


Pravo vlastitog lovišta počinje tek nakon isteka postojećeg zakupnog roka.


Izvršivanje lova na tudjim enklavama u sredini vlastitog lovišta pripada


uz pravednu oštetu ovlašteniku vlastitog lovišta. Način odredjivanja odštete re


gulisaće oblasne skupštine Uredbom posjeda.


Spajanjem (komasacijom) od 2 ili više posjeda raznih vlasnika ne može


se svoriti pravo vlastitog lovišta.


b) Na isti način pripada pravo vlastitog lova sopstveniku zemljišta ogra


djenog zidom, mrežom ili kakvom drugom stalnom ogradom bez obzira na veli


činu površine, svrhu i položaj, dok ova ograda traje i verovatno onemogućava ulaz


divljači spolja.


c) postojeći rezervati lova na tudjem zemljištu ostaju na snazi, ali se novi


ne mogu više stvarati. Rezervati lova na tudjem zemljištu mogu se na zahtev


vlasnika opterećenog zemljišta otkupiti. Način otkupa i odredjivanje visine otkup


nine regulisaće oblasne uredbe.


d) Zemljište velikih poseda, koja su po zakonu o agrarnoj reformi odvo


jen a i predata u posjed interesentima agrarne reforme, kao glavni objekti pri


družio« se opštinskim lovištima, a odpadajući dio zakupnine na dotične površine


pripada sadašnjem vlasniku, dok se ne provede ekspropriacija odvojenog zemljišta


po zakonu o ekspropriaciji velikih posjeda.


Cl. 5.


B) Zakupna lovišta.


Sva zemljišta, van vlastitih lovišta i rezervata na tudjem zemljištu, zajedno
sa tekućim vodama združuju se u opštinska lovišta. U svrhu provedbe ove ustanove
ima sreska vlast svoje područje porazdeliti po granicama političkih opština
t opštinska lovišta, sa ovlaštenjem, da u svrhu arondacije učini izvesne manje
ispravke granica, tako, da se iste pridržavaju prirodnih medja (kosa planina,
dolina, potoka, reka itd.).


Opštinski atari sa manjom površinom od 500 ha priključiće se općinskom
lovištu One susedne opštine, sa kojom tvore najprirodniju lovačku jedinicu.


U slučaju, da je opštinski atar veći od 1500 ha može sreska vlast teritoriju
iste po povoljnom mišljenju opštinskog suda i oblasnog lovačkog udruženja
podeliti u dva ili više lovišta, ako to dozvoljavaju interesi lovarstva. Svakako
opštinsko lovište ne srne biti manje od 500 ha.


Na zahtev sopstvenika lovišta odnosno zakupca lovišta, sreska vlast ovlaštena
je, po prethodnom saslušanju oblasnog lovačkog udruženja, granicu lovišta ispraviti
u svrhu arondacije istog.


. . , Cl. 6.
Opštinska lovišta u smislu čl. 5. izdaje sreska vlast dotične teritorije putem
javne licitacije pod zakup.


Sreska vlast ima pravo da odobri ponudu ono ponudjača, koga smatra za
unapredjenje lovarstva za najpovoljnijeg. Ako bi opština sebe smatrala odlukom
sreske vlasti materijalno prikraćenom ima pravo žalbe na Velikog Župana.