DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Zakonodavstvo 613


gavran — krokar (Corvus .....),


vrane i kavke (Corvidae),


krcaljka (Nuciiraga),


sojka kreja — soja (Garrulus glandarius),


svraka — sraka — (Pića caudata),


vodeni kos (Cinclus aquaticus),


vodomar — vodomec — (Alcedo ispida),


Ad 3. Z v e r a d :


medveđ (Ursus arctos),


vuk ili kurjak — volk (Canis lupus),


šakal (Canis aureus),


ris (Felis lynx),


divlja mačka (Felis catus).


Za vreme parenja, leženja i hranjenja mladih-u načelu zabranjen je lov
korisne divljači.
Vreme obustave lova odrediće oblasne skupštine Uredbom prema mesnim
prilikama.
Kod pernate divljači pobrojane pod 1. i 2. ima se voditi računa još i o
propisima o zaštiti poljoprivrede i zaštiti prirodnih znamenitosti.


Oblasne skupštine ovlašćene su, ako to traže interesi zemljoradnje, da putem
Uredbe izmene kategoriju, za koju od napred pobrojane divljači, odnosno da uvedu
u označene kategorije i koju novu vrstu divljaôi.


Cl. 3.


Korisnu divljač (zaštićenu obustavom lova po čl. 2., 1.), gajiti, loviti i sebi
prisvajati dozvoljeno je samo zakonitom ovlašteniku lova na njegovom odredjenom
lovištu, pa i onome, kome ovlaštenik to bude dozvolio.


Štetnu divljač (bez zaštite po čl. 2./2.) loviti i sebi prisvajati dozvoljeno je
tabodjer samo zakonitom ovlašteniku. Ali svaki vlasnik, zakupac odnosno uživaoc
imanja ima pravo, da istoga otera, uhvati ili ubije štetnu divljač — samo ne
vatrenim oružjem — ako time osujeti štetu, koja neposredno preti njegovoj imovini;
tako ubita ili uhvaćena štetna divljač ima se predati ovlašteniku lova.


Zverad može tamaniti svako, u svako doba i svud, sa vatrenim oružjem
pak samo sa privolom ovlaštenika lova.


Ko zverad ubije na zakonom dozvoljen način, može istu i zadržati; inače
ona pripada ovlašteniku lova dotičnog lovišta, na kome je ubita, odnosno pronadjena.


Izvršivanje prava lova.
Cl. 4.
A) Vlastita lovišta i rezervati lova na tudjem
zemljištu.
a) Svakome vlasniku zemljišta (jezera i ribnjaka), čija površina iznosi barem
200 ha arondiranog i neprekinutog poseda, tako, da se po ćelom posedu može
prolaziti bez prelaza preko tudjeg poseda, pripada pravo izdvajanja vlastitog
lovišta.
Putevi, željeznice i za njih vezani objekti, reke i potoci, koji seku zemljište
istoga vlasnika, dalje jezera i ribnjaci na takvom zemljištu nemaju se smatrati
kao prekid lovišta. Ostrva se imaju smatrati za teritorije, koje se bez prekida
drže zemljišta na obalama.