DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Zakonodavstvo


Zakonodavstvo i


NACRT ZAKONA 0 LOVU KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA."


Pojam i obim lovačkog prava.


CI. 1.
Pravo potiče iz prava svojine na zemljištu.
Pravo lova jest pravo isključivog izvršivanja lova na određenoj teritoriji
(lovištu) po odredbama ovoga zakona, naročito pravo, svu divljač loviti i sebi prisvajati,
kao i odeljene uporabive delove (rogove; jaja i t. d.), te divljač zaštićenu
lovostajom gajiti i razmnožavati.


Cl. 2.
Divljač se deli u sledeće kategorije:


1. u korisnu divljač (zaštićenu obustavom lova, lovostajom),
2. u štetnu divljač (bez zaštite obustave lova),
3. u zvjerad.
Ad 1. u korisn u divljač , zaštićenu obustavom lova (lovostajom),


ubraja se:
jelen (Cervus elaphus),
platan-jelen šarenjak — damjak (Cervus dama),
kozorog (Capra ibex),
divokoza — divja koza (Rupicapra rupicapra),
divlja ovca (muflon) (Ovis musimon),
srna (Cervus capreolus),
poljski zec — zajec (Lepus timidus),
planinski zec (Lepus alplnus),
dabar — dober (Castor fiber),
svizac — svizec (Arctomys marmota),
tetreb — divji petelin (Tetrao urogallus),
tetreb mešanac — spačnik (Tetrao médius),
tetreb ružovac — ruševec (Tetrao tetrix),
lještarka — gozdni jereb (Tetrao bonasia),
sniježnica — snežna jerebica (Lagopus mutus),
grivna jarebica — sklna jerebica (Caccabis saxatilis),
trčlka — poljska jarebica (Perdix perdix),
prepelica Coturnix coturnix),
prdavac (hariš) — kosec (Crex ....),
fazan (Phasianus colchicus, torquatus) i ostale variacije,
droplja (Otis tarda),


* Donosimo ovaj nacrt što ga je izradilo ministarstvo Šuma i Rudnika, jer
držimo da je potrebno, da se i naše udruženje pozabavi ovim pitanjem. Molimo
drugove šumare lovce, da ovaj nacrt prouče te da svoje primjedbe, mišljenja i
predloge pošalju što prije na adresu Udruženja. Uredništvo.


ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Zakonodavstvo


divlji puran (Meleagris gallopavo),
sve vrste šljuka — kljunačev (Scolopacidae),
sve vrste divljih plovaka — pataka — rac (Anatidae),
sve vrste divljih gusaka — gosi (Anseridae),
gem — pelikan (Pelicanus),
labudovi (Cygnidae),
ždralovi — žerjavi (Gruidae),
vivak — priba (Vanellus vanellus),
lukavac — nebogled — bobnarica (/Botaurus stellaris,
rode — štorklje (Ciconidae),
liske — vodne putke (Fulicae, gallinulae),
divlje grlice (Turturidae),
divlji golubovi — golobi (Columbidae),


Ad 2. u štetnu divljač (bez zaštite obustave lova) spada:
divlja svinja (Sus scrofa),
lisica (Canis vulpes),
kuna zlatica (Mustela martes),
domaća kuna — kuna belica (Mustela foina),
tvor — dehor (Mustela putorius),
jazavac — jazbec (Meles taxus),
zrndav — nevestica — hermelin (Mustela erminea),
lasica — podlasica (Mustela vulgaris),
vidra (Lutra vulgaris),
vidra močvarica — vodni dehor (Mustela lutreola),
jamčić (vretna) fret (Fetorius furo),
kunić — kunec (Lepus cuniculus),
hrčak — hrček (Cricetus frumentarius),
tekunica (Spermophyllus citillus),
veverica (Sciurus vulgaris),
puh — polh (Myoxus glis),
orli (Aquilae),
sokoli (Falconidae, sem Falco gyrîalco, F. peregrinus, F. subbuteo, F. vesper


tius),
mišarji (Buteonidae),
skarnjaci — škarnjaki (Milvidae),
kobci — kragulji (Accipitridae),
jastrebi (Asturidae),
eje — lunji (Circidae),
strvinari (Gypidae-Vulturidae),
buljine — sove (Striges),
velika ušara — uharica (Bubo maximus),
čaplje (Ardeidae), (sem obih belih čapalja i kašikare) (Ardea alba), gar


zetta i leucorhodea),
vodni gavran — kormoran (Phalacrocorax),
gnjurci — potapljači (Columbidae, podicipidae),
galebovi (Laridae),
morske laste — čigre (Sternidae),
ronci — ribići (Mergidae),
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Zakonodavstvo 613


gavran — krokar (Corvus .....),


vrane i kavke (Corvidae),


krcaljka (Nuciiraga),


sojka kreja — soja (Garrulus glandarius),


svraka — sraka — (Pića caudata),


vodeni kos (Cinclus aquaticus),


vodomar — vodomec — (Alcedo ispida),


Ad 3. Z v e r a d :


medveđ (Ursus arctos),


vuk ili kurjak — volk (Canis lupus),


šakal (Canis aureus),


ris (Felis lynx),


divlja mačka (Felis catus).


Za vreme parenja, leženja i hranjenja mladih-u načelu zabranjen je lov
korisne divljači.
Vreme obustave lova odrediće oblasne skupštine Uredbom prema mesnim
prilikama.
Kod pernate divljači pobrojane pod 1. i 2. ima se voditi računa još i o
propisima o zaštiti poljoprivrede i zaštiti prirodnih znamenitosti.


Oblasne skupštine ovlašćene su, ako to traže interesi zemljoradnje, da putem
Uredbe izmene kategoriju, za koju od napred pobrojane divljači, odnosno da uvedu
u označene kategorije i koju novu vrstu divljaôi.


Cl. 3.


Korisnu divljač (zaštićenu obustavom lova po čl. 2., 1.), gajiti, loviti i sebi
prisvajati dozvoljeno je samo zakonitom ovlašteniku lova na njegovom odredjenom
lovištu, pa i onome, kome ovlaštenik to bude dozvolio.


Štetnu divljač (bez zaštite po čl. 2./2.) loviti i sebi prisvajati dozvoljeno je
tabodjer samo zakonitom ovlašteniku. Ali svaki vlasnik, zakupac odnosno uživaoc
imanja ima pravo, da istoga otera, uhvati ili ubije štetnu divljač — samo ne
vatrenim oružjem — ako time osujeti štetu, koja neposredno preti njegovoj imovini;
tako ubita ili uhvaćena štetna divljač ima se predati ovlašteniku lova.


Zverad može tamaniti svako, u svako doba i svud, sa vatrenim oružjem
pak samo sa privolom ovlaštenika lova.


Ko zverad ubije na zakonom dozvoljen način, može istu i zadržati; inače
ona pripada ovlašteniku lova dotičnog lovišta, na kome je ubita, odnosno pronadjena.


Izvršivanje prava lova.
Cl. 4.
A) Vlastita lovišta i rezervati lova na tudjem
zemljištu.
a) Svakome vlasniku zemljišta (jezera i ribnjaka), čija površina iznosi barem
200 ha arondiranog i neprekinutog poseda, tako, da se po ćelom posedu može
prolaziti bez prelaza preko tudjeg poseda, pripada pravo izdvajanja vlastitog
lovišta.
Putevi, željeznice i za njih vezani objekti, reke i potoci, koji seku zemljište
istoga vlasnika, dalje jezera i ribnjaci na takvom zemljištu nemaju se smatrati
kao prekid lovišta. Ostrva se imaju smatrati za teritorije, koje se bez prekida
drže zemljišta na obalama.
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Zakonodavstvo


S druge strane ne može se smatrati jednim lovištem zemljište istoga vla


snika ako je podeljeno u više delova, a vezano samo privatnim putem ili vodom,


koji izmedju njih prolaze zemljištem drugoga vlasnika.


Odluku o pravu vlastitog lovišta izdaje sreska upravna vlast na zahtev


vlasnika.


Pravo vlastitog lovišta počinje tek nakon isteka postojećeg zakupnog roka.


Izvršivanje lova na tudjim enklavama u sredini vlastitog lovišta pripada


uz pravednu oštetu ovlašteniku vlastitog lovišta. Način odredjivanja odštete re


gulisaće oblasne skupštine Uredbom posjeda.


Spajanjem (komasacijom) od 2 ili više posjeda raznih vlasnika ne može


se svoriti pravo vlastitog lovišta.


b) Na isti način pripada pravo vlastitog lova sopstveniku zemljišta ogra


djenog zidom, mrežom ili kakvom drugom stalnom ogradom bez obzira na veli


činu površine, svrhu i položaj, dok ova ograda traje i verovatno onemogućava ulaz


divljači spolja.


c) postojeći rezervati lova na tudjem zemljištu ostaju na snazi, ali se novi


ne mogu više stvarati. Rezervati lova na tudjem zemljištu mogu se na zahtev


vlasnika opterećenog zemljišta otkupiti. Način otkupa i odredjivanje visine otkup


nine regulisaće oblasne uredbe.


d) Zemljište velikih poseda, koja su po zakonu o agrarnoj reformi odvo


jen a i predata u posjed interesentima agrarne reforme, kao glavni objekti pri


družio« se opštinskim lovištima, a odpadajući dio zakupnine na dotične površine


pripada sadašnjem vlasniku, dok se ne provede ekspropriacija odvojenog zemljišta


po zakonu o ekspropriaciji velikih posjeda.


Cl. 5.


B) Zakupna lovišta.


Sva zemljišta, van vlastitih lovišta i rezervata na tudjem zemljištu, zajedno
sa tekućim vodama združuju se u opštinska lovišta. U svrhu provedbe ove ustanove
ima sreska vlast svoje područje porazdeliti po granicama političkih opština
t opštinska lovišta, sa ovlaštenjem, da u svrhu arondacije učini izvesne manje
ispravke granica, tako, da se iste pridržavaju prirodnih medja (kosa planina,
dolina, potoka, reka itd.).


Opštinski atari sa manjom površinom od 500 ha priključiće se općinskom
lovištu One susedne opštine, sa kojom tvore najprirodniju lovačku jedinicu.


U slučaju, da je opštinski atar veći od 1500 ha može sreska vlast teritoriju
iste po povoljnom mišljenju opštinskog suda i oblasnog lovačkog udruženja
podeliti u dva ili više lovišta, ako to dozvoljavaju interesi lovarstva. Svakako
opštinsko lovište ne srne biti manje od 500 ha.


Na zahtev sopstvenika lovišta odnosno zakupca lovišta, sreska vlast ovlaštena
je, po prethodnom saslušanju oblasnog lovačkog udruženja, granicu lovišta ispraviti
u svrhu arondacije istog.


. . , Cl. 6.
Opštinska lovišta u smislu čl. 5. izdaje sreska vlast dotične teritorije putem
javne licitacije pod zakup.


Sreska vlast ima pravo da odobri ponudu ono ponudjača, koga smatra za
unapredjenje lovarstva za najpovoljnijeg. Ako bi opština sebe smatrala odlukom
sreske vlasti materijalno prikraćenom ima pravo žalbe na Velikog Župana.
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zakonodavstvo. 615.


Kod licitacije opštinskih lovišta mora svaki učesnik položiti 2%ponudjene
sume u korist oblasnog lovačkog fonda.


Zakupiti lovište može i više lica. Broj zakupaca mora biti srazmeran veličini
površine lovišta i to tako, da na svakih 200 ha može doći samo po jedno lice,
a broj zakupaca ne može biti veći od 10 članova.


Zakupno vreme traje po pravilu 10 godina; ali je sreskoj vlasti osigurano
pravo, da može za slučaj devastacije lova sa strane lovaca zakup pre isteka zakupnog
doba razrešiti, Zakupno vreme može sreska vlast i produžiti.


Pazakup može dozvoliti sreska upravna vlast, ali ukupna suma pazakupnine
nesme prelaziti sumu godišnje zakupnine, a broj pazakupaca nesme biti veći od 10.


Zakupnina opštinskih lovišta ima se uračunati u opštinske prireze od
zemljarine svih posjednika na teritorija opštinskog lovišta srazmjerno površini
njihovog zemljišta i ide u opštinsku kasu. Ako je zakupnina lovišta veća od´


prireza zemljarine ne vraća se opštinarima. Sopstvenici vlastitih odnosno rezer-
Vatnih lovišta imaju u svrhu jednakosti tereta opštinskog prireza uplaćivati .
istu kasu zakupnini opštinskog lovišta srazmjeran doprinos u ime opštinskog prireza,
ili svoje lovište priključiti opštinskom lovištu.
Dalje odredbe o davanju opštinskih lovišta pod zakup o privremenom razre´
šenju zakupnih ugovora i o produženju zakupa, o pazakupa itd. propisaće Oblasne
Uredbe.


Cl. 7.


Sreska vlast ima sastaviti spisak sviju vlastitih i zakupnih lovišta, i rezervata
lova na tudjim zemljištima sa potrebnim podacima, koji se ima održavati
stalno u skladu sa stvarnim stanjem (katastar lovišta).


Cl. 8.


C) L o vačko-p o 1 ica j n i propisi.


Nitko nesme izvršivati lov bez propisane lovačke isprave, koju izdaje
nadležna sreska vlast. Lova,čke isprave važe za teritorij pojedine
oblast i osim onih, koji će se izdati čuvarima lova, samo za odredjeno lovište.


Dalje propise o oblasnim lovačkim kartama izdaje Ministar Šuma i Rudnika
pravilnikom.
Cl. 9.


U naseobinama i u blizini kuća i zgrada na odstojanim od 150 m može


se divljač tražiti i goniti, ali je zabranjeno ubijati ih oružjem. Na dvorištima,,


vrtovima i zemljištima, koja su trajno ogradjena tako, da je pristup dozvoljen


samo kroz vrata, pravo izvršivanja lova suspendovano je.


Kao ograde u smislu prednjeg stava ne smatraju se one ograde, koje su


postavljeno samo u svrhu odbrane stoke na paši.


Cl. 10.


Oblasne skupštine prema mesnim prilikama izdaće oblasne Uredbe o načinu


izvršivanja lova, o nadzoru pomoću zakletih čuvara lova, o izvršivanju lova sa


strane gostiju i šumarskih namještenika, o tamanjenju (odstreljevanju) divljači u


svrhu zaštite poljoprivrede, o ograničenjima i obvezama kod izvršivanja lova na


tudjem zemljištu, o hajkama, o nagradama za tamanjenje zvjeradi, o zabranjenim


lovačkim sredstvima i nedozvoljenom načinu lova, o postupku i visini kazne kod


lovačkih krivica, koja nesme prelaziti 1000 dinara odnosno 14 dana zatvora.
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 62     <-- 62 -->        PDF

616 Zakonodavstvo.


Cl. 11.
Lovačka udruženja.


U svrhu gajenja i unapređjenja lovarstva, u cilju stručnog prosvećivanja i
organizacije lovaca i u cilju što boljeg i saveznijeg izvršivanja postojećih zakona,
uredaba i propisa o lovu sa strane lovaca, mogu se osnivati lovačka udruženja
i to: u sedištima upravnih oblasti: oblasna lovačka udruženja, koja mogu osnovati
u središtima sreskih upravnih vlasti, prema potrebi podružine ili sreska
udruženja, koja su samo sastavni deo oblasnih udruženja.


Po odobrenju Ministra Šuma i Rudnika može se i za teritoriju od dve ili
više oblasti obrazovati jedno oblasno lovačko udruženje.
Oblasna lovačka udruženja mogu organizovati »Središnj u Uprav u
Lovačkih Udruženja« za svu teritoriju kraljevine SHS.
Lovačka udruženja dužna su na traženje upravnih vlasti davati mišljenja o
stručnim pitanjima lovarstva.
Lovačka udruženja ne mogu držati u svojoj sredini članove, koji ne poštuju
javne propise o lovu. s


Lovačka udruženja, koja su primila kakvu državnu pomoć iz lovačkog fonda
ili iz drugih državnih sredstava dužna su predlagati oblasnoj vlasti godišnji izvještaj
o svom novčanom poslovanju.


Kod potvrdjivanja lovačkih zakupnih ugovora, sreska vlast ima, ako joj licitanti
nebi bili dovoljno poznati, predhodno zatražiti mišljenje oblasnog lovačkog
udruženja,


Svaki zakupac lovišta mora biti član lovačkog udruženja dotične oblasti u


čijoj se teritoriji nalazi lovište.
Pravila oblasnih lovačkih udruženja sa podružinama ili sreskim lovačkim
udruženjima odobrava Veliki Župan, a pravila »Središne Uprave Lovačkih Udruženja
« Ministar Unutrašnjih Dela u sporazumu sa Ministrom Šuma i Rudnika.
Veliki Župan ima pravo potvrdjivanja predsjednika oblasnog lovačkog udruženja
i sviju podružina odnosno sreskih lovačkih udruženja na svome području, a Ministar
Šuma i Rudnika predsjednika oblasnih lovačkih Udruženja i Središne
Uprave lovačkih udruženja.


Cl. 12.


Nadzor.


Pravo nadzora nad izvršivanjem lova pripada državi. Ovo pravo nadzora
vrši Ministar Šuma i Rudnika preko vlasti opšte uprave, oblasti srezova, te potporom
lovačkih udruženja.


Cl. 13.
Lovački fond.


Kod oblasti ustanovljaju se oblasni lovački fondovi, koji imaju služiti unapređ
jivanjui lovarstva.


U ove fondove imaju da udju u glavnom kao prihodi pristojbo za lovačke
isprave, takse 2% od licitacije osim iznosa za taksene marke, sve globe lovačkih
krivica, i sav novac prodatih konfiskovanih lovačkih stvari.


U oblastima, gdje ovakovi fondovi već postoje imaju se predati oblasnom
odboru na rukovanje.


Za rukovanje ovim fondovima izdat će oblasna skupština pravila (statute).
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Zakonodavstvo.


Čl. 14.
Naknada štete.


Svaki zakupac lova na tudjem zemljištu odgovoran je za svu štetu, koja se
uzrokuje izvršivanjem lova sa strane lovaca, kerova odnosno od divljači (šteta kod
lova), i za svu štetu korisne divljači počinjenu sopstvenicima (šteta divljači).


Veličinu odštete odredjuje izborni sud, koji sačinjava načelnik ili njegov
zamjenik i jedno lice sa strane odštećenog i jedno sa strane ovlaštenika lova.


Načelnika i njegovog zamenika imenuje sreska upravna vlast po saslušanju
dotičnog opštinskog odbora i oblasnog lovačkog udruženja za vrijeme od tri godine
za jednu ili više susednih opštinskih lovišta.


Presuda izjbornog suda, donesena većinom glasova, izvršna Je.


Bliže odredbe propisat će o tome oblasne skupštine uredbom.


Cl. 15.
Prelazna naredj«nja.


U oblastima, gdje do sada nisu postojala ni vlastita ni zakupna opštinska
lovišta, sopstvenici arondiranih poseda od barem 200 ha u smislu čl. 4. ovog zakona
imaju pravo, da traže od sreske vlasti da se taj njihov posed proglasi vlastitim
lovištem i unese u katastar lovišta.


Obrazovanje opštinskih zakupnih lovišta u smislu čl. 5. ovoga zakona mogu
zaključiti oblasne skupštine; sreske i skupštine i opštinski sud svake opštine
većinom glasova za odnosna područja.


Čim polovina od broja opština, koje sreske odnosno oblasne teritorije, zaključi
izdavanje svoga atara kao lovišta pod zakup, ima se ovo dotično sresko,
odnosno oblasno područje po službenoj dužnosti od nadležnih sreskih vlasti porazdeliti
u opštinska lovišta, unijeti u katastar lova i pojedinačno izdati pod zakup
javnom licitacijom. Na osnovu ovakovog zaključka oblasnih odnosno sreskih
skupština ili opštinskog suda imaju sreske vlasti dotične teritorije odmah u smislu
čl. .. ovog zakona razgraničiti opštinska zakupna lovišta unijeti u katastar lovišta,
te u smislu čl. 6. ovoga zakona izdati putem licitacije u zakup.


Oblasna skupština ima za taj slučaj odmah izdati uredbu predvidjenu ovim
zakonom za reguliranje prilika lovarstva prema mesnim potrebama. Do donošenja
oblasne uredbe Veliki Župan izdaće potrebna naredjenja u smislu zaključnih
odredaba.


Čl. 16.


Za oblasti srezova i opštine, koje nisu u smislu čl. 12. ovoga zakona dont


jele zaključke, da se obrazuju opštinska lovišta, važe odredbe dosadanjih zakona


o lovu u koliko nisu u protivnosti sa ovim zakonom, za vreme od 10 godina od
dana stupanja na snagu ovog zakona. Iza toga roka Narodna skupština odrediće,.
dali se imaju opštinska lovišta u život sprovesti ili ne.
Č1.17.


Zaključne odredbe.


Ovome zakonu priložen je nacrt oblasne uredbe, koja ima da služi kao pri


mjer za pojedinosti u svima teritorijima sa opštinskim lovištima.


Na teritorijama, gdje postoje i gdje se po ovom zakonu uvedu zakupna
opštinska lovišta, oblasne sreske vlasti imaju si pridržavati priložene Uredbe,,
formulara za raspis licitacija i zakupnih ugovora, dok oblasna skupština ovo ne
reguliše Uredbom.