DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Svakome je reflektantu slobodno da ove šume prije dražbe razgleda.
Određene vadije valja položiti u gotovu ili u državnim vrijednosnim papirima,
koji se od najboljeg nudioca zadržava kao kaucija i nadopunjava na 10% odnosno
20% od najviše ponuđene cijene. Osim toga mora svaki nudioc prije same
dražbe položiti 100 din. u taksenim markama.


Pismene ponude sa propisnim vadijem i sa taksenim markama od 100.—
din. treba poslati zapečaćene ovoj upravi sa natpisom: »Ponude na kupnju drveta
na broj 624 25 a za redni broj u oglasu ...« te iste moraju stići najkasnije
do početnog sata dražbe.


Naknadne ponude i očitovanja ne će se uvažiti.


Kupac je dužan platiti pored ponuđene cijene i 6% u ime prinosa za pošumljivanje
i to od cjelokupne kupovine, a na način i u rokove kako bude plaćao
kupovinu te će eventualni višak b´ti dužan platiti prilikom konačnog obračuna.


Uvjeti kupnje i prodaje mogu se ovdje saznati.
Onaj koji dobije licitaciju snosi i troškove raspisa. Dražba se ne će
održati ako istoj ne pristupe barem tri ozbiljna nudioca.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda te može sve bez navoda razloga odbiti.
Vare š 15. juna 1925. Upravitelj Šum. Uprave:


Ing. Farkapić.


Broj 637—I925.


PRODAJA DRVETA OD IZVALA.


Kod šumske uprave u Ilidži prodavače se 3. jula 1925. u petak u 10 sati
pre podne puteni javne usmene i pismene dražbe 300 m:! omorovog i jelovog
korisnog drveta od izvala na panju u šumi Hrasnički stan (Igrnan) odio 6, 7,
10 i 11.


Isklična cena iznaša 36 dinara prosečno po m´!.


Svaki nudioc mora pre početka dražbe položiti vadij od 180 dinara u
novcu ili vrednosnim papirima, koji se primaju kod sklapanja ugovora sa državom
i taksenu marku od 100 dinara. Strani podanici treba da polože dvostruki
vadij.


Dostalac će platiti 6% od celokupne kupovine u fond za pošumljivanje i
sve troškove raspisa dražbe.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 100 dinara treba poslati
zapečaćene šumskoj upravi u Ilidži uajkašnje do 10 sati 3. jula 1925. godine
sa oznakom na omotu: »Ponuda na 300 m3 omorovog i jelovog drveta od izvala
li Hrasničkom stanu«.


Kasnije prispele ponude i očitovanja ne će se uvažiti.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navedenja razloga odbiti.
Do rešenja vezani su nudioci na svoje ponude.
11 idža, 26. maja 1925.


Šumska uprava.