DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 77     <-- 77 -->        PDF

....... 341


.... .... .. ... ....., .. ce ..... ...... y ....... .. .... ........
.. ...... y ......, ..... ...... .. .......


........, .... .. ....... .. ..... »Perfecta« .... ........ ............
.......... ... .... ......, .. .. ..... ............. ..
......... ... .. ....... ..... ........ ....... ... ...., .... he .....
....... .. .. ......... .... .... ........ ........., .. .. .... ............
......... y ..... ........ ... .... na ...... ...... ......
... ........., .. ... caontui ......... ........... .....


.... .........., .. ...... .... . ...... .... ...... (25 ..). .....
.............. .... .. .. ........ ....... ......., .. ... ...
... — ....... ... .. ..... ......... ua ...... ..... ........ — no
........... ....... . ... ..... ..... ....... ... ........ ..... ..
... .... .. ... ......, ..... ........ ..., ai ..... .... .... y ............,
.. ............ ....... ........ ........... ..... ........
...... no ..... .... .... ....... ....., .... je ........ ..
...... ..... ....... ......, ...... ...... ....... . ... ........ ........
....... ..... .... ne .... .... ..... y ...... ...... na ....
....... ...... .... ...... ..... .. ....... ....... .... .... ......
y ... ......,, ... ..... . ... .....&.. ....... ...... ..... ... ........
......, i.ojy ...... .......... ......, .... .. .... .. ....... .........
...... .... ....... ..... .... ... ....... ....... ....., .... je ..
....... .... ...... ........... . .... ...... ........ .. ... .. ....
y ........ ........, ... ... ........ ......... .... .. ce .............
.... ......, ... .. ce ....... .. ... ..... ... .... .... ..........
u .... ...........


. . . . . »Perfecta« . 0 . a, . ., a S. V a . . a r i, T p c ., S.
N i col o, No. 12.


Poznavanje našeg šumskog alata. Usprkois razvijenoj i staroj tehnici ako
iskorišćivanja šuma u našoj otadžbini, usprkos činjenici, da je šumarska nastava
u nas stara već preko 65 godina, moramo nažalost konstatovati, da je pitanje
poznavanja našeg šumskog alata ostalo neobradjeno. Da se tome odmogne te da
se iz sviju naših krajeva prikupi materijal za proučavanje ovog pitanja, organizovao
ie Zavod za uporabu šuma prikupljanje toga materijala i upravio pismenti
molbu nadležnim vlastima još godine 1924. Ovoj molbi izašle su u susret nekoje
šumarske vlasti vanrednom pripravnošću. No daleko veći je broj onih, od kojih
zavod do danas još nije primio podataka, za koje je molio. Ovim putem učtivo
molimo sva nadleštva i vlasti, ko-je nam nisu poslale tih podataka, da to učine
po mogućnosti što skorije.


»Zavod za uporabu šuma«.


Br. 104/1924. Ugrenović s. r.


Liga zemalja Sredozemnoga mora. Kao članovi Lige prijavila su se gg.
Miodrag Stamenković, generalni direktor u Beogradu, prof. A1 f o n s
K a u d e r s, šumarski direktor na Sušaku, dr. J o s i p B a 1 e n, šumarski inspektor
u Senju, Orestije Dj. Krstić, sekretar direkcije šuma u Skopliu, Ivan
S m i 1 a j, šumarski inženjer u Cetingradu.