DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 76     <-- 76 -->        PDF

340 .......


god. 1925.); Hanika F., Lekenik Din 50.— (za god. 1925.); Crepić J., Vinkove
Din 50.— (za god. 1925.); Paie M., Vukovar Din 50.— (za god. 1925.); Rainei
F., Ljubljana Din. 50.— (za god. 1925.); Šušteršić M., Javornik Din 50.— (zz
god. 1925.); Krček I., Vinkovci Din 50.— (za god. 1925.); Minević K., Klenak
Din 50.— (za god. 1925.); Andrić J., Vareš Din 25.— (za god. 1925.); Radmli
D., Sarajevo Din 57.— (za god. 1925. pravila i upis); Ferljan VI., Teslić Din
50.— (za god. 1925.); Griinwald .1., Karlovac Dira 50.— (za god. 1925.); Jelenčič
V]., Vinkovci Din 50.— (za god. 1925.); Telar D., Sarajevo Din 50.— (za god.
1925.); Kreč M., Bjelovar Din 50.— (za god. 1925.); Miljuš N., Sarajevo Din 50.—
(za god. 1925.); Bilić !.. Sarajevo Din 50— (za god. 1924. i 1925.).


Pomagači:


Bećiragić I., Zagreb Din 25.— (ža god. 1925.); Lončar VI, Zagreb Din
25— (za god. 1925.); Šter M., Zagreb Din 25.— (za god. 1925.); Ilić M., Beograd
Din 30.— (za god. 1925. i upis); Daković R., Beograd Din 25.— (za god. 1925.);
MuJabećirović H., Tešanj Din 35.— (za god. 1925. upis i pravila).


Pretplate:


Vlastelinstvo .lastrebarsko Din 100.— (za god. 1925.); Direkcija Šuma,
Apatin Din 100.— (za god. 1925.); Dom d. d., Zagreb Din 100.— (za god. 1925.);
Lalin B„ Mol Din 100.— za god. 1924.); Šumski referent; Tešanj Din 250. (za
god. 1922., 1923. i 1924.); Zurunić S., Sanski Most Din 100.— (za god. 1925.).


ODLIČAN POKLON.


Gospodin Vilim Dojković kr. šumarski nadzornik u. trt, i član glavne
uprave J. Š. U. poklonio je knjižnici našeg Udruženja preko 200 raznih knjiga
stručnog sadržaja (šumarstvo, geologija, entomologija, geodezija i t. d.).


Plemenitom darovatelju od srca hvala


Uprava.


.... jo ..... y .... (............. ..... »........« ........
....... ....... ....... .......... ..... »Perfecta«, na .... .......
........... . ... ........ ........... ....... ... . .... ......
...... .............,


»Perfecta« jo ....., i.´ojn ......., ja ..... ....-......... (Kettenisâge),
....... .......... ........ .... .. ..... ... ... ......, a ..... .. ..IIOTOCT
........ ........ ........ Ha ...... ..... .. ...... ........
jo ....., a na ...... ..... ..... .. ...... ..... ...../ .... .. .... y
............. . ........... ........ ..... .... ... ...., .. ..... ..
....... ....... . .. ........ ... ........ ......... ..... ... ...
...... ..... .... .... .... ce ........... Ha 1 ... .... ..... 1 .....
........
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 77     <-- 77 -->        PDF

....... 341


.... .... .. ... ....., .. ce ..... ...... y ....... .. .... ........
.. ...... y ......, ..... ...... .. .......


........, .... .. ....... .. ..... »Perfecta« .... ........ ............
.......... ... .... ......, .. .. ..... ............. ..
......... ... .. ....... ..... ........ ....... ... ...., .... he .....
....... .. .. ......... .... .... ........ ........., .. .. .... ............
......... y ..... ........ ... .... na ...... ...... ......
... ........., .. ... caontui ......... ........... .....


.... .........., .. ...... .... . ...... .... ...... (25 ..). .....
.............. .... .. .. ........ ....... ......., .. ... ...
... — ....... ... .. ..... ......... ua ...... ..... ........ — no
........... ....... . ... ..... ..... ....... ... ........ ..... ..
... .... .. ... ......, ..... ........ ..., ai ..... .... .... y ............,
.. ............ ....... ........ ........... ..... ........
...... no ..... .... .... ....... ....., .... je ........ ..
...... ..... ....... ......, ...... ...... ....... . ... ........ ........
....... ..... .... ne .... .... ..... y ...... ...... na ....
....... ...... .... ...... ..... .. ....... ....... .... .... ......
y ... ......,, ... ..... . ... .....&.. ....... ...... ..... ... ........
......, i.ojy ...... .......... ......, .... .. .... .. ....... .........
...... .... ....... ..... .... ... ....... ....... ....., .... je ..
....... .... ...... ........... . .... ...... ........ .. ... .. ....
y ........ ........, ... ... ........ ......... .... .. ce .............
.... ......, ... .. ce ....... .. ... ..... ... .... .... ..........
u .... ...........


. . . . . »Perfecta« . 0 . a, . ., a S. V a . . a r i, T p c ., S.
N i col o, No. 12.


Poznavanje našeg šumskog alata. Usprkois razvijenoj i staroj tehnici ako
iskorišćivanja šuma u našoj otadžbini, usprkos činjenici, da je šumarska nastava
u nas stara već preko 65 godina, moramo nažalost konstatovati, da je pitanje
poznavanja našeg šumskog alata ostalo neobradjeno. Da se tome odmogne te da
se iz sviju naših krajeva prikupi materijal za proučavanje ovog pitanja, organizovao
ie Zavod za uporabu šuma prikupljanje toga materijala i upravio pismenti
molbu nadležnim vlastima još godine 1924. Ovoj molbi izašle su u susret nekoje
šumarske vlasti vanrednom pripravnošću. No daleko veći je broj onih, od kojih
zavod do danas još nije primio podataka, za koje je molio. Ovim putem učtivo
molimo sva nadleštva i vlasti, ko-je nam nisu poslale tih podataka, da to učine
po mogućnosti što skorije.


»Zavod za uporabu šuma«.


Br. 104/1924. Ugrenović s. r.


Liga zemalja Sredozemnoga mora. Kao članovi Lige prijavila su se gg.
Miodrag Stamenković, generalni direktor u Beogradu, prof. A1 f o n s
K a u d e r s, šumarski direktor na Sušaku, dr. J o s i p B a 1 e n, šumarski inspektor
u Senju, Orestije Dj. Krstić, sekretar direkcije šuma u Skopliu, Ivan
S m i 1 a j, šumarski inženjer u Cetingradu.