DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 73     <-- 73 -->        PDF

.......... 337


III. GRUPA.
Umetnost i umjetni obrt u vezi s lovom.
I. Odio.
Umjetnost.
Slike sviju vrsti: Uljene slike, akvareli, risarije, bakrorezi, gobelini, arhitektura,
slike na staklu i t. d. Skulpture od kamena, mramora, gipsa, bronce,
drva, kosti, metala i t. d.


II. Odio.
Umjetni obrt.
a) Interieuri, namještaj lovačkih soba, sagovi, sve vrsti produkata umjetnog
obrta iz kože, stakla, drva, kosti i metala.
b) Fotografije i sve vrsti fotografi.kih aparata i instrumenata, materijal
za fotografiranje. Kolekcije fotografičkih snimaka u vezi s lovom. Photogravure,
Photolitcgrafije i t. d.
e) Predmeti zlatarskog obrta: muški i ženski lovački nakit, igle, breloques,
nakit od jelenjih zubi, kljova i t. d. Svi predmeta od zlata, srebra, bronze l
drugih metala te emajlirani predmeti. Sve vrsti kolajna i nagrada za razne
sportove.
d) Urarski obrt: žepni satovi, budilice, ure za brojenje koraka i t. đ.
e) Sve vrsti potrepština za montiranje lovačkih trofeja. Razne rezbarije
iz drva i metala, naročito ploče za montiranje rogova, ptica, kljova, veprova,
zubi i pandža grabežljivaca i t. d.


...... je 4. .... »..........« (...... .. ..... .. ..) .. ODUM
..........:


1. ........: ....... ........, .... ..........-........ ........
..... ..... .-. ..... ........., ............ ...... .-. ..... .....,
......... ........... ......... y ..... ......
2. .......: ............. .........., .. .... ... ......... ...
..... ......... ............. ..... ........., .. IL ........ .......
.......... ...... .. .... .. ............, .. M. ..
3. ......... ......., ........ .....).... .. ...... ........ .......
— .... ...... ........ y 1924. .... — ..... ....... ......
4. ..... . ........ ..... ............ ........ — ... ... .....,
......... .........,
5. ......... ...... ......... ....... .. ......... . .........
.........
.......... . .............. »..........« ...... ce y ........
y .......... ..... ... 1. II. ..... (............ ......). — .........
.. ».........« ...... .... 200.— .. ...... ... ........... ... 100.—.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 74     <-- 74 -->        PDF

338 ..........


........ ....... 20 .... ....... ........ ....... .. ......... . ....
..... ........ ........ .... y .... .....
....... ....... roiakajy .... 1.000.— ...... .. ....... .........
5.000, a .......... ....... 10.000 ... . ........ .... ..........
.. ............ ... 250.— ........ — ....... ........ .......
....... y ... ......... .......
.......... na ».........« ....... ... ..... y ......... na ..-
KOBiiii ..... ... 53.017 .......... .......... y .........


ING. ANTE RUŽIC: »ZAKON . ŠUMAMA«


može se nabviti kod Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja (Zagreb, Vukotinovl
ćeva ulica 2) uz cijenu: za članove 30 Din., za raečlanove 60 Din.
Preporučamo ovo velikom ljubavlju i marom napisano djelo.


LITERATURA.


Belgijska. Primili smo izravno od autora A. Poskin-a , prof. šumarstva
i direktor instituta !za šumarske okuse u Gembloux-u »Productio n du boi s
et traitement des forets«. Bruxelles. 1924.


»L/ expérimentation forestiere en Belgique« 1924. N 4.


Švajcarska. Prof. dr. A. En g 1er: »He1 iotropism u s u n d
Oeotropismus der Baume dereH waldbauli, clie Bedeutung
«. Zurich. 1924.


Prof. dr. A. Engler: »Die H o c h d u r c h f o r s t u n g« (E c 1 a i r c i e
par le haiut) Zurich. 1924.
Internacionalna »Les forets, renseignements statistiques
concernant différents pays«. Rome, 1924.
Ta je izdaire internacijonalnog instituta za agrikulturu, koje sadržaje sta


tističke podatke o neko 20 država (medju ovima naše na žalost nema). Ti podaci
odnose se: 1. na šumarsku statistiku, 2. na površinu šuma i njihovu reparticiju.


3. prilike vlasništva, 4. šume, koje su sposobne za eksploataciju,. 5. iskorišćivanft
šuma, 6. drvni kapitali. 7. godišnji prihodi, 8. vrsti drveta, 9. štete, 10. kretanje
izvoza i uvoza.
Bilo bi potrebno da se i naša zvanična statistika udesi konformno načinu,
kojim je obradjena statistička grad;a u ovoj svjetskoj publikaciji.


®x®