DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 68     <-- 68 -->        PDF

332 Lovstvo


....... ....... ...... .. ........ ............. .......... .......
. ce ..... .......... .......*).


... 11. .... ........ .. ........... ce ......... ........ .....
......, .... ce ......... ......... ....... ...... . ........ . ............
............ ...... . ........ ... ....... ... ....., .. ce
......... ... ....... . ....... .. ..... ........ ........ . ........
...... no ...... . ...... ........ .. ... ............ ...... . .... ..,
ce .... .. ......... ..... y .... .......


LOVAČKA 1ZL02BA.


Društvo »Zagrebački Zbor« u sporazumu s nekim članovima Hrv. društva
za gojenje lova i ribarstva odlučilo je, da u septembru o. g. priredi u Zagrebu
u prostorijama Zagrebačkog Zbora lovačku izložbu, pa je pozvalo sve glavne
lovačke organizacije u našoj državi da kod ove priredbe Zbora učestvuju.


Lovačka izložba prva je te vrsti od vremena Ujedinjenja ovamo. Ona bi
imala da prikaže stanje lova u cijeloj našoj prostranoj državi kao i sve što je u
vezi s lovom. Prema tome izložba ie svakako za razvoj našeg lovstva od najveće
važnosti. Ova izložba ima da i nadležnim faktorima i čitavoj javnosti
konkretno dokaže, da lov nije samo vrsta sporta, nije samo zdrava i lijepa
zabava, nego da je lov i vrlo važna grana narodne privrede. Izložba će za to
obuhvatiti pored lovačkih trofeja i sve produkte industrije i obrta, koji su u
vezi s lovom, a jednako i predmete umjetnosti i umjetnog obrta, ko´ji prikazuju
lovi ili kojima se lovci služe. Naročito pak bit će zanimiv odio, u kome će biti
izložene sve razne naprave, kojima se naš narod služi u lovu.


Pored lovačke izložbe zamišljen je u te dane i kongres lovaca iz čitave
Kraljevine, na kome bi se imala pretresti sva pitanja, koja jednako zanimaju
lovce iz sviju krajeva, kao pitanje organizacije lovaca, nabave lovačkog oružja
i municije, nabave rasplodne divljači, pasa it. d. U koliko to budu prilike dopustile,
održat će se i natjecanje lovačkih pasa prepeličara (fermača) u okviru
izložbe pasa. Tako će lovci uz dosta pouke u stvarima lova moći da se i koriste
izložbom, jer će ona dovesti producenta i kensumenta lovačkih potrepština u
neposredni dodir, pa će svaki lovac moći da si izabere i nabavi sve što mu


treba.
Mi sa svoje strane pozdravljamo ovaj pothvat stojeći čvrsto na gledištu,
da se lovstvo i rabrstvo u našoj otadžbini čini važnu granu naše privrede te se


*) Huje .... ..... ..... .... .... ......... ....... ....... ... u
..... ....... je n .... .. ........ ..... .. ........ ... ...... .......
..... ...... ........ ....... ............. Mu ...... .... .. ce
´..... ...... ....... »........ .......«, ... ......., .. je y ........
......... ........... ........ .. ....... .. ..... ...... .......... .
...... y ....... .............. . ......... .......... .......» .....
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Lovstvo
333


lora podupirati svim mogućim sredstvima. Nemoguće je zamisliti našu državu
a tako visokim procentom šumovitosti, a sa zanemarenim lovarstvom. Mi
nanio dobro koliko je štete naneseno lovu u istorijskim časovima našeg osloodenja.
Nekoliko naših stručnih drugova platilo je to i svojim životora Sve to
reba predati zaboravu no ipak treba iz toga povući pouku do kakvo« uništa


anja
općeg narodnog dobra može dovesti samo tamanjenje divljači, koje se
lažalost
prečesto identifikuje sa pojmom lova.
Molimo naše drugove, da izađu u susret ovome pothvatu.
Za oriientaciju donosimo:


NACRT
a lovačku izložbu, koju uz saradnju lovačkih organizacija priređuje Zagrebački
Zbor u mjesecu septembru 1925. u prostotama Zagrebačkog Zbora.


Svrha je izložbu da prikaže stanje i važnost lova kao grane narodnog
îospodarstva u našoj državi. Izložba treba dalje da upozna lovce sa svim tekovinama
i napredkom u pogledu uređenja lovišta i uzgoja divljači. Konačno
zložba ima da dovede u neposredni kontakt lovce te producente i trgovce sviju
/rsti lovnih potrepština.


Prama ovoj svrsi izložba ima da obuhvati sve. što se tiče lova i to
toliko prikaz lovske faune u našoj državi te lzvršivanja lova i uzgoja divljači,
oliko i sav obrt i industriju, koja prcizvađa pomagala za lov i potrepštine
ovaca.


Izložba dijelit će se u slijedeće grupe: I. Divljač i Lov. II. Obrt i industrija
sto služe lovu i III. Umjetnost i umjetni obrt u vezi s lovom. Grupe dijele se u
idje´e.


I. GRUPA
Divljač i lov.
I. Odio.
Lovačke trofeje.
Sve vrsti lovačkih trofeja, napose rogovlje cd jelena, lanjaca, divokoza i
irndaća, kljove od vepara, zubi grabežljivaca, pandže, preparirana krzna i t. d.
U prvom redu imadu se izložiti primjerci, koji se odlikuju osobitim dimenzijama,
krupnošću, težinom i t. d., u drugom redu pako sve vrsti aibnormiteta.
Napose će dobro doći čitave serije rogova, koji prikazuju postepeni razvoj ro


iovlja ili nazadovanje, kod kojega treba navesti i opažane razloge. Izložiti
-nogu se i fosilni rogovi. Sve trofeje moraju poticati s teritorija Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca. ;


II. odio.
Preparirane životinje.
Izložba dermatoplaist´ičkih preparata životinja, koje su u našoj državi
predmetom lova. Ovamo idu i sačuvani kosturi.


III. Odio.
Tragovi divljač i.
Modeli i grafički prikazi tragova sviju vrsta divljači Tragovi i raspoznanje
nastrijeljene visoke divljači, kao na pr. prikaz boje i sastavine krvi kod
hitaca u razne dijelove tijela divljači, odstrijeljene dlake i t. d. Izlošci ekskremenata
divljači.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 70     <-- 70 -->        PDF

334 Lovstvo


IV. Odio.
Uredbe lovišta.
Ovamo spada sve što se odnosi na uređenje lovišta kao planovi ili plastički
prikaizi zvjerinjaka, fazanerija i t. d. Prikaz umjetnog uzgoja pojedinih
vrsti divljači i sviju naprava za uzgO´j kao: modeli hranilišta, nacrti voliera i
slično. Izlošci naravne i umjetne hrane divljači, modeli solista i t. d. Statistički
i grafički podaci o stanju div jači u pojedinim revdrima prije rata i sada, bilo
za jednu godinu, bilo za duil´je periode.


V. Odio.
Naprave i pomagala za izvršivanje lova.
Sve vrsti zamki i oruđa (izuzev lovno oružje) te sprava i stupica za
hvatanje zvjeradi i grabežljivih ptica. Lov sa sovom ušaro-m. Lov sa sokolima,
kako se vrši danas. Sve vrsti naprava za hajke kao klepetaljke i t. d., mreže
za hvatanje žive divljači. Instrumenti za vabljenje korisne i štetne divljači. Naročito
sve vrsti originalnih naprava, oruđa i stupica kojima se naš narod služi
u lovu. Modeli raznovrsnih čekalica (visoke i niske čekalice, čekalice, koje sa
pričvršćuju o stabla i t. d.).


VI. Odio.
Lovačke kuće i kolibe.
Mode´i i nacrti svih vrsti lovačkih ubikacija i njihovog uređa-ja.


VII. Odio.
Iskorišć rvanje divljači.
a) Prodaja žive i ubijene divljači. Statistički podaci o cijenama u predratno
vrijeme i sada. Način otpreme žive i mrtve divljači i za to potrebne naprave.
Divljač kao ljudska hrana. Podaci o produkciji i konsumu divljači u
zemlji. Podaci o izvozu žive i ubijene divljači prije rata i sada. Konserve od
divljači i njihova fabrikacija. Hladionice i naprave za sačuvanje ubijene divljači.


b) Kože i krzna svakovrsne divl-jači obzirom na njihovu upotrebu u
industrijske svrhe. Statistički podaci o upotrebi u zemlji, izvozu i vrijednosti
koža i krzna, što se produciraju u našoj državi.


VIII. Odio.
Štete od divljači.
Prikaz o štetama, počinjenim po lovcima i divljači u raznim krajevima
države. Stanje prije rata i danas. Vrste i iznosi šteta. Statistički podaci. Sredstva,
kojima se onemogućivje ili umanjuje šteta od divljači.


I


IX. Odio.
Nepovlasni lov i zvjerokradice.
Prikaz sredstava, koiiima se služe zvjerokradice. Oružje, zamke i t d.
zvjerckradica. Statistički podaci.


X. Odio.
L o va č k a urdruženja i p r i p o m o ć n e organizacije.
Organizacije lovaca u našoj državi. Njihova svrha i djelovanje. Pravila
organizacija. Ustanove za pripomoć postradalim lovcima i lovačkom osoblju.
Osiguranja u vezi sa lovem kao životno osiguranje protiv nezgode, osiguranje
protiv šteta što :h lovac počini nesrećom ili nepažnjom i t. d.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Lovstvo 335


XI. Odio.
Lovno pravo u našoj državi.
Zakoni o lovu, koji važe u raznim krajevima Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca. Nacrti ´za novi lovni zakon. Literatura, koja u vezi sa lovnim
pravom.


XII. Odio.
Statistika i literatura.
Naročito statistički i grafički prikazi o stanju lovstva u našoj državi.
Podaci o broju žive i ubijene divljači. Prikaz o cijenama zakupninama) lovišta
prije rata i sada. Katastri lovišta u pokrajinama.


Lovačka literatura.


a) Naša: Sve vrsti lovačkih listova i publikacija sa teritorija Kraljevine


Srba. Hrvata i Slovenaca.


b) Strana: Lovački listovi, knjige i t. d. raznih zemalja i jezika.


... Odio.


L o v ni psi.


Podaci o stairu lovnih pasa u našoj državi. Čistokrvni i ini psi. Kinoogička
društva. Podaci o ođržavnim natjecanjima. Knjige i slike o psima i njihovoj
dresuri kod nas i u incstratistvu.


Napose održat će se izložba živih pasa kroz 3 dana za vrijeme trajanja
lovačke izložbe.


XIV. Odio.
Historički prikaz lova.
Svi predmeti, koji se odnose na lov u prošlosti i kojima se može prikazati
sukcesivni razvoj lovstva. Naročito pada ovamo: oruđe i pomagala za ubijanje
i hvatanje divljači, sve vrsti starog oružja (oružje od kamena, kosti, drva, bronce
´i željeza, koplja sviju vrsti, praćke, lukovi i strijelice, puške kremenjače i druge
i t. d.) Dalje sve vrsti historičkog lovačkog odiiela, lovačke fanfare i rogovi,
vozila, sedla, konjska oprema, ostruge i slično. Konačno svi produkti umjetnosti
i umjetnog obrta, koji su u vezi sa histcričkim lovom, kao plastički i grafički
prikazi lova, slike, skulpture, gobelini, čitavi interieuri i t .d. Naročito treba
ovde izložiti zbirke oružja historičke ili etnografske vrijednosti kao i sve, što
se odnosi na lov sokolima i jastrebovima u prošlosti.


II. GRUPA.
Obrt i industrija u vezi s lovom.
I. Odio.
Lovačko oružje i municija.
Sve vrsti strijelnog i inog lovačkog oružja. Produkcija toga oružja i sve


za to potrebne naprave i strojevi
Sve vrsti municije koli gotove, to´i i pojedinih dijelova. Fišeci, sačma,
sve vrsti metaka sa plaštem i bez plašta, eksplozivni metci i t. d. Razne vrsti
baruta, što se upotrebljuju u lovu. Prikaz balističkog djelovanja baruta.


II. Odio.
Naprave za vježbe u gađanju.
Strojevi za bacanje staklenih kugalja i drugih pomičnih ciljeva (Tontauben).
Razne vrsti nišana, slike ´zvjeradi kao pomični ili stalni nišani. Uređenje stre-
Ijišta i t. d.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 72     <-- 72 -->        PDF

336
Lovstvo


III. Odio.
Produkti nožarskog obrta i industrije.
Sve vrsti lovačkog oružja, kojim se bode, siječe ili reže. Žepni noževi.
Jedaći pribor za lvačke kuće i t. d.


IV. Odio.
Optički i i n s t r u m e n t i.
Lovački dalekozori sviju vrsta. Dalekozori sa napravom za nišanjenje.
Naočale za lovce. Termometri, barometri i t. d.


V. Odio.
L o va č k a oprema.
a) Predmeti iz kože, kao lovačke torbe, naprtnjaci, putne torbe, putni
neceseri, kovčezi, tokovi (futerali) za puške i drugi, novčarke i t. d.
b) Potrepštine sviju vrsta za lovačka putovanja, putnička oprema, lovački
šatori, prtljag lovaca, svetiljke (laterne), košare za hranu, putne košare, košare
za otpremu pasa i divljači i t. d.


VI. Odio.
K o 1 a r s k i, s e d 1 a r s k i i srodni obrti u službi lova.
a) Lovačka kola, saone i sve ono, što se na njih odnosi.
b) Oprema konja jahača i nosača s osobitim obzirom na upotrebu u lovu.


Sedla,
uzde i t. d.
c) Sve vrsti orglica ´za pse, naročito orgrlice za dresuru pasa, uzice z:i
pse, bičevi i korbači za pse i kon´je.
d) Ostruge, potkove i t. d.


VII. Odio.
Odjevna industrija i obrt.
a) Sve vrsti tkanina i potrepština za lovačka odijela i za lovačko rublje.
Dalje sve za lovačka i sportska odijela upotrebive vrste koža i elastičnih tkiva.
b) Lovačka i sportska odijela sviju vrsti za Gospodu i Gospodje, odijela
za lovačko osoblje. Bunde i drugi produkti krznarskog obrta.
c) ^Vluško i žensko rublje za sve vrsti lova i sportova. Vuneno rublie,
duge i kratke lovačke čarape, natikače, pojasi i t. d.
d) Sve vrsti rukavica te muška i ženska obuća. Lovačke i jahaće čizme,
cipele
i čizme sa raznim toplim podstavama, cipele za brda i turistiku i t. d.
e) Sve vrsti šešira i kapa, lovački nakiti šešira.


VIII. Odio.
Na ročite potrepštine za lov, sport i turistiku.
a) Sve vrsti lovačkih stolica, štapovi za brda i za šetnju, ski, obruči za
snijeg (krplje), sve vrsti pomagala za penjanje o brdima i klisurama, kišobrani
i suncobrani.


b) Sve vrsti nepromočive odjeće i obuče. Gunjevi i jastuci za putovanje,
šatori iz gumenog ili kaučukom prepariranog tkiva i t. d.


IX. Odio.
Promet u vezi s lovom.
Željezničke, parobrodarske i automobilske veze u razne kraieve naše
države. Putnički uredi. Olakšice u putovanju. Svratišta i prenoćišta za lovce i
turiste. Publikacije, literatura i fotografije u vezi s prometom.