DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Zakonodavstvo


NOVI ZAKON O ŠUMAMA.


Kako smo već javili u prošlom broju sazvao je g o s p. Ministar Šuma
i Rudnika dr. Oregor Zeriav anketu šumara i pravnika, da ona donese
konačnu redakciju zakona o šumama. Anketa je započela svojim radom 25. marta
i radeći punih 15 dana uspješno završila svoj rad. Na taj je način udovoljeno
želji g. Ministra Šuma i Rudnika i najprečoj potrebi šumarskog zakonodavstva.
Sad ne treba ništa više već da se sam tekst zakona konačno stililzuje, izradi
obrazloženje i tako spremi za sprovodjenje Narodnoj Skupštini.


Anketu je otvorio gosp. generalni direktor Miodrag Stame
n k o v i ć izloživši intencije, kojima se rukovodi Ministarstvo. U zastupanju
gosp. generalnog direktora predsjedavao je sjednicama gO´spi Milora d .1 ovanović,
načelnik odjeljenja za p o š u m 1 java nje. U toku
samoga zasiedanja primio je komisiju gosp. Ministar Šuma i Rudnika
dr. Orego r 2 e r ji a v, izložio svoje gledište na zakon o šumama i sa velikim
zanimanjem tražio potrebna objašnjenja.


Kao izvjestioci fungirali su gospoda: dr. Luj o Novak , inspektor pravnog
odsjeka, dr. Aleksandar U g r e n o v i ć, prof. univerziteta i ing. Ante
R u ž i ć, šumarski savjetnik.


Mi ćemo se ovdje ograničiti na to, da samo u krupnim crtama prikažemo
rad komisije, -jer pretpostavljamo, da je sama materija zakona o šumama dovoljno
osvijetljena dosadanjim publikacijama udruženja.


Naše udruženje može da bude zadovoljno sa svojim dosadanjim radom oko
donošenja novoga zakona o šumama u vremenu od našeg ujedinjenja ovamo.
Rad udruženja naišao je na priznanje već onim časom, kod je Ministarstvo
Šuma i Rudnika tražilo saradnju udruženja te za osnovicu svog konačnog projekta
uzelo projekat udruženja. Pa i ovaj put sve ako udruženje i nije bilo
pozvano na anketu, može ono da bude zadovoljno. I na ovoj anketi pobjedila
su cna načela, što ih je i do sada zastupala i branila većina u
upravi udruženja.


Iz razloga lojalnosti izjavili smo već na početku ankete da unatoč tome,
što na anketi nema zvaničnog predstavnika Jugosloivenskog Šumarskog Udruženja,
ne može se govoriti o »R u ž i ć e v o m« ili »U g r e n o v i ć e-
v o m« projektu već samo o projektu »manjine« ili »većine« pomenutog udruženja,
Jer »Ružićev« ili »Ugrenovićev« projekat prestao je biti takav, čim ga je sankcijonisala
»manjina« ili »većina«. Oba izvjestioca bili su prema tome dužni da
na anketi brane gledišta »manjine« odnosno »većine«, -Jer nisu imali mandata,
da od njih cdstupaifu.


Prvo i osnovno pitanje bilo je : sam način raspravljanja skrenut!
u pravi kolosjek. Mi dobro znamo, da su do sada ankete u radu zapinjale sa
razloga, jer način njihova rada nije bio ispravan. U dosadanjim anketama iznosio
se pred komisiju gotov projekat zakona ali bez obrazloženja i pristupalo se
čitanju i raspravljanju pojedinih članova. Na taj1 način nije se mogla održati