DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma. 315


do 1 :10.000 ili priđržavši katastralno mjerilo 1 : 5760 do 1 :11.520.
Kod toga valja reducirati također sve pojedine granice parcela, jer će
se često slagati sa izlučenjem sastojina.


Vrijedno sredstvo za orijentaciju pruža specijalna karta,
koju je izdao Vojno-geografski Zavod u Beču u mjerilu 1 : 75.000 i
njene fotografske kopije, tako zvane vojne snimke (Militâr-Aufnahmskarten)
u mjerilu 1 : 25.000.


Ove karte sadržavaju pored ukupnoga topografskog detalja također
i izohipse i to prve (specijalne karte) u rastojanju od 100 m,
a druge od 20 m. One prema tome daju i zgodnu terensku kartu.


Ako se međe šume, koju treba urediti, sa katastralne karte, nacrtaju
u specijalne ili napose izrađene karte, dobićemo plastičnu sliku
mjesnoga položaja, terena, prometnih sredstava i naravne podjele
šume, dakle uopće vrijedno sredstvo za orijentaciju.


Pri većim još nepristupnim šumama sačinjava ova karta osnovicu
za prostorno razdjeljenje.


Podaci o dosadašnjem iskorišćivanju mogu se bar napreskok
pregledati po gospodarskim knjigama, brojnim knjigama, računima i
inim bilješkama. Oni daju pored karte dobar oslonac za prosuđivanje
boniteta, staništa i razmjera sortimenata, osobito ako su od dotičnih
sastojina još preostali neki dijelovi neposječeni.


Lako je razumljivo, da su od neke vrijednosti samo takovi podaci,
koji se dadu sigurno preračunati na jedinicu površine t. j . na
jedan hektar; potrebno je dakle, da je osim prihoda na masi poznata
i veličina sječine.


f) Propitivanjem u kancelariji može se također steći za početa
k dvoljn o poznavanje glavnih sortimenata i njihove potrebe.
Ovo otvara pogled na način gospodarenja koji je uobičajen na dotičnome
mjestu a koji često stoji u najtješnjoj vezi sa prilikama tržišta.


g) Vrlo je potrebno da se sa licem, koje je naručilo
uređenje, ugovori i utanači obim i stepen
tačnosti pri uređivanju.


Pogledom na teritorijalni obim posla treba odrediti, ima li se
uređenje protegnuti na ukupni šumski posjed uključno sve manje izolirane
parcele, ograđena lovišta, parkove, pojase zaštitne šume, nova
pošumljavanja, koja se imaju tek da uvrste u šumsku površinu i drugo
slično ili su mišljeni samo neki izvjesni suvisli reviri.


Što se tiče stepena tačnosti operata o uređivanju, prvo
je pitanje, da li će se i na koji način obaviti izmjera i karti.
a n j e šume.


Tačno geodetsko snimanje granica posjeda, granica stalnoga
šumskoga zemljišta, puteva i vođa, koje prolaze šumom, ne spada
točno uzevši u zadatak uređivač, već geometra. U većini slučajeva ona
je uopće suvišna te je dovoljna upotreba i dopuna katastralnih karata,


o kojoj će kasnije biti govora.
I poravnavanje sporova oko granica i posjeda ne spada u dužnosti
uređivačeve. On će protegnuti svoj posao samo na površinu šumskoga
tla, koja je neosporno mirnome posjedu vlasnika šume, a prepustiće
uređenje odnošaja vlasništva onima, koji su na to pozvani.


»Šumarski List« br. 5. 4