DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Praktično uredivanie šuma.


Dr. Hufnagl — Prof. Veseli [Sarajevo]:


Praktično uređivanje šuma.1


Uvod.


Povjeri li se kome uređivanje šume, neka započne taj posao slobodno
i bez prestanka. Uređivao ne smije već unaprijed da prisegne
na neki način gospodarenja ili neku metodu uređivanja, koju
hoće da naturi izručenoj mu šumi.


Treba da poštuje i cijeni iskustvo, koje su drugi na tome mjestu
stekli i koje odrazuje slika te šume. Sebe samoga neka ne smatra sucem
i neograničenim diktatorom, nego skromnim saradnikom na djelu
koji će uvijek biti nesavršeno i kojemu neće biti kraja.


Računaj sa onim, što je dano, što postoji, zavedi s obzirom na
mjesto i vrijeme — neki red i nadomještaj polako ono, što ne dostaje,
boljim. To su zadaci uređenoga šumskoga gospodarstva, koje sve vode
jednoj velikoj svrsi: da se prihod šume uredi s obzirom
na mjesto i vrijeme, to jest podijeli po nekim
načelima.


Pogledom na ovu zadaću rasporediti će si uređivač posao poprilici
ovako:


1. Informacije u kancelariji, nabavka raznih pomagala, ustanovljivanje
iz knjiga i spisa.
2. Prvo pregledavanje šume; izviđaji o načinu gospodarenja,
vrstama
drveća, tlu, granicama i komunikacijama uopće.
Stvaranje privremenoga zaključka o obimu daljnjih radova.


3. Procjena (taksacija) u pravome smislu; podjela šume; izmjera
i detalja; snimanje sastojina, kartiranje; sastavljanje sastojinske
tablice.
4. Određivanje etata, opća i posebna osnova o sječi.
1. PRETHODNI IZVIDJAJI U KANCELARIJI.
Ovdje će uređivač tražiti informacije osobito pogledom na
slijedeće:
a) Svrha uređivanja. 0 tome treba saslušati lice koje je
naručilo uređenje, a to je obično posjednik šume. Industrijalac drve


1 Kako smo u svoje vrijeme javili, upravni odbor je zaključio, da će izdati
štampom poznatu knjigu d:r. Hufnagla »Die praktische Betriebseinrichtung«
u prevodu prof. Veseli-a. Prevod će prije toga izlaziti u Šumarskom Ltetu. Ovoj
će knjizi biti dodan i prikaz t. zv. kontrolnih metoda iz pera ing. Žarka Miletića,
šumarskog savjetnika i taksatora zagrebačke direkcije šuma. Važnije pojmove
označit ćemo francuskim i njemačkim stručnim terminima. Vezivanja brojeva
stranica moći ćemo provesti tek kod konačne redakcije knjige. Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

314 Praktično uređivanje šuma.


tom, posjednik željezare ili fabrike papira bit će drugog mišljenja o
ophodnji, podjeli prihoda, vrsti drveća, koje se ima u buduće odgajati,
o otvaranju šuma prometalima i o mnogome drugom, nego što će ga
imati veliki posjednik ili općina pogledom na njihovu šumu.


U operatu za šume, koja je opterećena raznim obvezama, morati
će se potrajnost prihoda jače da naglasi i dokaže nego u operatu
za šumu, koja nije opterećena tim obvezama.


b) Uopće su postojeći pravni odnošaji predmetom pažljivoga
razmatranja, pobliže o tome slijedi.


c) Veličina i položaj šume. Veličinu šumskoga posjeda utvrdit
ćemo približno po starijim gospodarskim planovima i ostalim pismenim
podacima, popisu parcela i sličnome.


Ako navedenih podataka nema, poslužićemo se izvacima iz gruntovnice
i ispravama o zemljišnome posjedu kod poreznih ureda.2


Izvaci iz gruntovnice daju samo brojeve parcela (čestica) i vrst
kulture, ali ne plohu. Isprave o zemljišnome posjedu pako sadržavaju
ploštinu parcela u hektarima na četiri decimale, bonitetni razred i
katastralni čisti prihod.


Podaci o vrsti kulture nijesu u ovim izvacima i ispravama tačni;
osobito su u poreznome katastru često neka zemljišta označena kao
pašnjak, livada ili njiva, dočim su faktično pošumljene te pripadaju
šumskome zemljištu.3


Uređivač će po podacima gruntovnih izvadaka sastaviti popis,
koji će poredan po općinama sadržavati broj parcele, bonitetni razred,
plohu i čisti prihod onih zemljišta, koja su katastrovana kao
šuma. 0 to se vežu one čestice (parcele) istoga posjednika, koje su
unesene kao putevi, rijeke, nproduktivne plohe, livade, pašnjaci, njive,
bašte, ribnjaci i građevne parcele, a leže u dotičnome šumskom predjelu
te sačinjavaju sporedno šumsko zemljište.


Položaj šumskih parcela i sporednog šumskoga zemljišta razbire
se iz katastralne mape. Uz pomoć mape može se katkada već u kancelariji
propitati, da li su i koje su parcele zemljišta sada obrasle drvećem
te tako spadaju šumskome zemljištu.


Uostalome se sumnje o tome rješavaju pri pregledavanju šume.
d) Položaj šume i njenih dijelova vidi se iz šumski h
karat a (nacrta). Ima li takovih, pa makar i starih, one su uvijek
uređivaču dobro došle. Često treba samo unijeti sjecišta zadnjega ili
zadnjih dvaju decenija, da mogu poslužiti kao vrlo dobra pomagala
pri daljnjem radu. Druge su promjene možda nastale kupnjom, zašumljavanjem
agrikulturnih zemljišta, prodajom ili zamjenom.
Ako nema šumskih karata, može katastralna mapa da
bude podlogom pri pregledavanju šume. Pri velikome se posjedu pre-´
koručuje njena redukcija na manje, priručnije mjerilo, dakle 1 :5.000


2 Navedeno se dakako ima da srazmierno primijeni našim prilikama, koje
su zasada u raznim predjelima naše kraljevine još razne. (Primjedba prevodiočeva).3 Usporedi o tome piščevo: »Gutsadministration utid Guterschâtzung«,
Wien 1918., naklada Cari Gerolds Soha
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma. 315


do 1 :10.000 ili priđržavši katastralno mjerilo 1 : 5760 do 1 :11.520.
Kod toga valja reducirati također sve pojedine granice parcela, jer će
se često slagati sa izlučenjem sastojina.


Vrijedno sredstvo za orijentaciju pruža specijalna karta,
koju je izdao Vojno-geografski Zavod u Beču u mjerilu 1 : 75.000 i
njene fotografske kopije, tako zvane vojne snimke (Militâr-Aufnahmskarten)
u mjerilu 1 : 25.000.


Ove karte sadržavaju pored ukupnoga topografskog detalja također
i izohipse i to prve (specijalne karte) u rastojanju od 100 m,
a druge od 20 m. One prema tome daju i zgodnu terensku kartu.


Ako se međe šume, koju treba urediti, sa katastralne karte, nacrtaju
u specijalne ili napose izrađene karte, dobićemo plastičnu sliku
mjesnoga položaja, terena, prometnih sredstava i naravne podjele
šume, dakle uopće vrijedno sredstvo za orijentaciju.


Pri većim još nepristupnim šumama sačinjava ova karta osnovicu
za prostorno razdjeljenje.


Podaci o dosadašnjem iskorišćivanju mogu se bar napreskok
pregledati po gospodarskim knjigama, brojnim knjigama, računima i
inim bilješkama. Oni daju pored karte dobar oslonac za prosuđivanje
boniteta, staništa i razmjera sortimenata, osobito ako su od dotičnih
sastojina još preostali neki dijelovi neposječeni.


Lako je razumljivo, da su od neke vrijednosti samo takovi podaci,
koji se dadu sigurno preračunati na jedinicu površine t. j . na
jedan hektar; potrebno je dakle, da je osim prihoda na masi poznata
i veličina sječine.


f) Propitivanjem u kancelariji može se također steći za početa
k dvoljn o poznavanje glavnih sortimenata i njihove potrebe.
Ovo otvara pogled na način gospodarenja koji je uobičajen na dotičnome
mjestu a koji često stoji u najtješnjoj vezi sa prilikama tržišta.


g) Vrlo je potrebno da se sa licem, koje je naručilo
uređenje, ugovori i utanači obim i stepen
tačnosti pri uređivanju.


Pogledom na teritorijalni obim posla treba odrediti, ima li se
uređenje protegnuti na ukupni šumski posjed uključno sve manje izolirane
parcele, ograđena lovišta, parkove, pojase zaštitne šume, nova
pošumljavanja, koja se imaju tek da uvrste u šumsku površinu i drugo
slično ili su mišljeni samo neki izvjesni suvisli reviri.


Što se tiče stepena tačnosti operata o uređivanju, prvo
je pitanje, da li će se i na koji način obaviti izmjera i karti.
a n j e šume.


Tačno geodetsko snimanje granica posjeda, granica stalnoga
šumskoga zemljišta, puteva i vođa, koje prolaze šumom, ne spada
točno uzevši u zadatak uređivač, već geometra. U većini slučajeva ona
je uopće suvišna te je dovoljna upotreba i dopuna katastralnih karata,


o kojoj će kasnije biti govora.
I poravnavanje sporova oko granica i posjeda ne spada u dužnosti
uređivačeve. On će protegnuti svoj posao samo na površinu šumskoga
tla, koja je neosporno mirnome posjedu vlasnika šume, a prepustiće
uređenje odnošaja vlasništva onima, koji su na to pozvani.


»Šumarski List« br. 5. 4
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


Uređenje uopće i uređenje prihoda napose smatra se to tačnijim,
što je uz inače jednake okolnosti manja minimalna veličina izlučenih
sastojina, što se podaci o masi više upiru o vlastita snimanja, uopće što
se uređenje prihoda više osniva na drvnoj masi u opreci prema
sječnoj plosi.


Stepen tačnosti prosuđuje se konačno također i po obimu gospodarskih
odredaba za kraće ili dulje razdoblje, iako se ovaj kriterij
može da primjeni samo uz neke pridržaje.


U tome pogledu valja osobito uvažiti stepen spreme egzekutivnoga
personala. Što niži je ovaj stepen, to više valja detaljizirati gospodarske
odredbe. Ovo može ići tako daleko, da se dapače moraju propisati
pojedine godišnje sječe. Na to se događa općenito govoreći samo
pri malome šumskom posjedu.


Nije moguće da se uređivač već unapred veže na neki stepen
tačnosti, ali će — osobito kod obrtnog poslovanja — ipak zatražiti od
naredbodavca, da mu se propišu stanovite direktive.


2. PRETHODNI IZVIDJAJI U SAMOJ ŠUMI.
Prvi pohod u šumu proširuje i utvrđuje u kancelariji stečenu
sliku o načinu i obimu radova, koje valja očekivati. On dovodi do odluka
o daljenjem praktičnom prilaženju ka postavljenom zadatku.


Ovo se informativno obilaženje šume obavlja uz pomoć šumskih
karata, koji je bilo moguće pribaviti. Ono pokazuje prije svega, u kome
je obimu potrebna nova izmjera i kartiranje. To opet ovisi o stepenu,
u kojem karte odgovaraju sadašnjem stanju ograničenja i podjele šume
po sastojinama.


Nadalje će si uređivač stvoriti privremenu sliku o terenu, o tlu,


o vrstama drveća, o načinu gospodarenja, vođenju sječa i pomlađivanju,
o mreži puteva, o prometnim sredstvima, o utjecaju osobitih mjesnih
opasnosti, kao vjetra, pritiska snijega i leda, insekata, vlage itd. U
razgovoru sa lokalnim činovnikom, koji ga prati, dobiće uređivač također
i razjašnjenja o mnogočemu, što mu se čini neumjesnim.
Način gospodarenja.


Prema načinu gospodarenja, kome u glavnome pripada šuma,
biti će i način uređivanja u mnogočemu različit.
Razlikuje se:


A. Visoka (krupna) šuma i kod nje:
1. gospodarenje čistim sječama,
2. gospodarenje oplodnim sječama,
3. prebirno šumarenje.
B. Niska (sitna) šuma.
C. Srednja šuma.
Pri gospodarenju sa čistim sječama može se njihova
veličina smanjiti do 50 m2, pa se govori o mjestimičnim
sječam a (sječama na krpe)4. Pomlađivanje se obavlja obično


´ Coupe par trouées, Lôcherhieb. Ur.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


vještačkim načinom, a pri uskim sječama na ivice7´ i krpe često također
i naravnim načinom sijanjem sa strane.
Pojedini sjemenjaci, koji ostaju na takovoj sječini, još ne daju
povoda, da bi se način gospodarenja drugačije nazvao.


Gospodarenje oplodnim sječa ma obilježeno je time,
da iza prve sječe ostanu na sječini prema vrsti drveća po prilici jedna
do tri petine stabala u pravilnome raspoređaju. Njihov je zadatak:
jedno, da plohu naplode prirodnim načinom, a drugo, da zaštićuju
pomladak na mraz osjetlivih vrsti drveća (bukva, jela) od pozebe
i prevladivanja korova.


Ova će se matična sastojina (stari sjemenjaci), pošto izvrši svoj
zadatak, posjeći ili na jedanput (dovršna sječa)6 ili će se još prije
dvje ili trima progalnim sječama7 svesti na polovinu do na
četvrtinu ili petinu mase. Razdoblje od prve sječe (pripravna,
oplodna sječa, mrčava8) do dovršne sječe zove se podmladno doba, a
iznosi kod bijeloga bora 2, kod crnoga bora i omorike 10, kod bukve
16, a kod jele do 30 godina. Ovo se razdoblje sada obično skraćuje što
je više moguće. Prirodni se podmladak onda obično iza dovršne sječe
vještački popunjuje.


Bavarsko gospodarenje oplodnim sječama
razlikuje se od ovdje navedenoga po obliku sječa, koje se ovdje ne
nižu pravilno kao čiste sječe, nego se podijele nepravilno po cijeloj
površini starodobnoga drveća, koje se ima podmladiti i to u obliku većih
ili manjih nepravilnih pa i kolutastih površina, koje se nižu oko krpa
predrasta."


Prebirn a šum a pretpostavlja, da se na istoj površini nalazi
više dobnih razreda pojedince izmiješano. Sijeku se uvijek najjača,
dakle obično i najstarija stabla, radi čega se godišnje siječe na ovećem
dijelu ukupne površine. Često, osobito u malim gospodarstvima, prelazi
ovaj način u gospodarenje u čistu sječu sa malenim sječama na
krpe, što se tada zove gospodarenje na grupe.10 I ovdje se ekstremi dodiruju:
prostor, koji ostaje prazan, kada se u prebornoj šumi obori
staro stablo, ujedno je i najmanja čista sječa.


Uređenje prihoda valja prilagoditi načinu gospodarenja. G ospodarenje
velikim površinama sa većim pravilno nanizanim
čistim ili oplodnim sječama omogućuju, da se gospodarska osnova
izvede po plosi , to jest da se godišnja sječna mjera odredi po
plosi godišnje sječe.


Što su sječine nepravilnije i manje, što su dobni razredi više izpremiješani
pojedince ili u hrpama, to se uređivanje prihoda mora da
osloni više na drvnu masu i prirast, to je nužnije, da se ove
veličine dovoljno ustanove.


´ Coupe par bandes, Saumschlag. Ur.
" Coupe définitive, Raumungschieb. Ur.
7 Coupe claire, Lichtschlag. Ur.
8 Coupe sombre, Dimkelschlag. Ur.
J Semis préexistant. Vorwuchs. Ur.
´" Exploitation par groupes. Gruppenwirtschaft. Ur.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


I način, kako se odgajaju sastojine, od velikog je upliva na metodu
uređivanja prihoda. Ako sječe, koje služe odgoju sastojina, tako
zahvataju u glavne sastojine starije od 40 godina, da se sklop trajno
prekida ili ako se vode čitave progalne sječe, nastaće u oba slučaja takova
korišćenja, koja se imaju da pribroje glavnome užitku. Pošto se
ploha, koja odgovara tim užicima dade procijeniti samo teško ili nesigurno,
potrebno je, da se uređivanje prihoda osnuje pretežno na masi
i prirastu.


Niska (sitna) ili iz.danačka šuma osniva se na sposobnosti
listača, da one tjeraju iz panjeva, a gdjekoje i iz žila nove
mladice (izdanke, izbojke). Oblast niskih šuma jesu nizine rijeka, gdje
ove šume obično čini topola, vrba, joha, pa i hrast, jasen, brest i mnogo
grmlje. U brežuljastim predjelima i srednjem gorju sastavljene su
niske šume od hrasta, bresta, grabova, bijelih joha. bagrenova, kestena,
bukve i drugih vrsta.


Ophodnja varira između 6 i 40 godina. Često se u niskoj šumi nalaze
i starija stabla (pričuvci), koja se podržavaju kroz više ophodnja,
da se dobiju jači sortimenti. Niskom šumom gospodari se čistom sječom.
Uređivanje se prihoda prema tome osniva pretežno na površini.


Srednja šuma nosi nisku i rijetku visoku šumu na istoj plosi.
Dobni razredi nadrasle sastojine su pojedince izmiješani te pokazuju
razlike u dobi od 1 do 5 ophodnja podraslih drveta.


Podrasla se stabla iskorišćuju po plosi, nadrasla po stablu; za to
se uređivanje prihoda osniva pogledom na podrasla stabla na plosi.
Etat nadrasle sastojine izvodi se iz broja stabala i njihove mase.


U narednome će — ako nije drugo rečeno — biti govora najprije


o uređivanju u visokoj šumi, kojom se gospodari čistim i oplodnim sječama.
0 prebirnoj šumi biti će govora na strani , o niskoj na strani
, o srednjoj na strani


3. Izmjera i kartiranje.
Šumska karta (nacrt) sačinjava bitni dio uređajnog operata. Ona
mora bezuslovno sadržavati :


a) vanjsku granicu;


b) sve granice između šumskoga i ostaloga zemljišta;


c) puteve i potoke, čija se površina ima da uračuna;


d) eventualne linije umjetne (vještačke) podjele, t. j . glavne i
sporedne (pobočne) prosjeke;
e) granice sastojina;


Poželjno je, ali nije neophodno nužno, da se ucrtaju:


f) svi uži, ali stalni putevi i dna dolina, kojima voda otiče i


g) putevi, kuće i sela u najbližoj okolini šume.


Karte služe osobito za izračunavanje površina (str. .), za
prosuđivanje mogućnosti sječe neke sastojine obzirom na položaj prema
drugim sastojinama (str. .), za ucrtavanje sječa i naknadnih izmjera
(str. .), i uvijek za orijentaciju.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


Razlikujemo gospodarski nacrt, koji u velikome mjerilu


(1 : 2.500 do 1 :5.000) sadržava vanjske i unutrašnje granice i služi
osobito izračunavanju i evidenciji sastojinskih ploha, i sastojinsk i
nacrt , crtan u mjerilo 1 :5.000 do 1 :20.000 ili pri velikoj šumskoj
površini i u još manjem mjerilu, iz kojeg razabiremo dobu sastojina
po raznim nijansama boja ili šrafa.
Za manje, dobro arondirane šume može gospodarski nacrt da
služi ujedno i kao sastojinski.


Ako za šumu, koja se ima da uredi, već postoje šumske karte,
potrebno je samo, da se one sravne sa katastralnom kartom i prirodom
te da se ucrtaju konstatovane promjene. U slučaju da se šuma
povećala kupnjom, prenese se taj prirast iz katastralne karte u šumsku
kartu, ako nije možda iz kakovih razloga potrebno snimanje po prirodi.


Manjka li starija izmjera, treba se odlučiti, hoće li se obaviti potpuno
nova izmjera, ili će se upotrijebiti katastralne karta.


Novo snimanje granica, u prirodi jasno vidljivih crta nodjele,
stalnih puteva itd. spada u zadatak geometra, iako to u pravilu oba
vi jaju šumari. Neophodno je nužno, da sastojine izlučuje šumar, da ih
barem tačno iskolči, a ponajčešće i sam snimi.


Obično je dovoljno, da se listovi katastralne karte upotrebe kao
gospodarski nacrti. Pri tome se upotrebljuju ili originalni listovi, kako
se oni mogu kupiti u arhivama pojedinih zemalja, ili se ovi kopiraju,
pri čemu se eventualno može provesti i redukcija na manje mjerilo
(eventualno 1 : 5000, ili polovina katastralnog mjerila 1 :5760).11


Ova karta pokazuje sve granice, tuđe enklave, često — ali ne
uvijek pouzdano — granice šumskoga i ostaloga zemljišta, javne puteve,
veće potoke, pojedine trigonometrične tačke itd.


U ovu linearnu mrežu imaju se ucrtati svi za šumsku kartu potrebni
detalji, napose linije šumske podjele (str. .), putevi, potoci.
Ovaj se detalj snima najbolje buzolom, te onda unese u gospodarski
nacrt.


Gospodarski nacrt trebamo obično u više primjeraka i to ne
samo za prvo uređenje, nego i za revizije u narednim decenijama. U
takome se slučaju može preporučiti mehaničko umnažanje linearne
mreže gospodarstvene karte, samo treba da u kopijama izostanu sve
linije, koje će se predvidnio promijeniti u razdoblju od naredna tri
do pet decenija. Ovamo spadaju sve sastojinske granice između starijih
sastojina po prilici od trećega dobnog razreda naviše; ove se linije
dakle pri umnažanju ispuštaju, pa će se tek pri upotrebi prenijeti iz
gospodarskog nacrta.


Izmjera i kartiranje mora da se obavi što brže.
Uređivač ne smije da se zbog pomanjkanja karte zaustavlja u svome
poslu. Štednja sa pomoćnim silama nije ovdje na mjestu, jer se time
neće postići prava ušteda, već samo štetno zatezanje.


11 Vrlo je važno ovu redukciju po´ mogućnosti provesti tako da se ujedno
eliminuje grješka. koja potječe od utezanja papira. Kako se to u praksi vrši,
pokazali smo u članku: Ugreno´Vić, O pantografovanju. Š. L. 1922. br. 1. i 2.
Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 56     <-- 56 -->        PDF

320 Praktično uređivanje šuma.


Geodetu treba strogo naložiti, da sve tačke izmjere
označi primjereno velikim kocima, koji su jasno i
trajno obrojčani. Ovo je potrebno za nadovezivanje pri daljnjim
izmjerama i kao sredstvo za orijentaciju za cijelo to vrijeme
trajanja poslova uređivanja.


(Nastavit će se.)


I ´ aménagement des forets pratique.


Une traduction d´ oeuvre pratique de docteur Hufnagl avec supplément
original sur les méthodes françaises et suisses.
Rédaction


.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 57     <-- 57 -->        PDF

....... ....... ..... .. ......


s
. ©


s


rn


s o xooHWada j CM
on


«
m


-..


.


E
S*.


*-* m


cfl i^
in l^


r


s >> ....... 30


P CN


E o CM


1.:
.. ..


3l ......-... CM fo


s


..


X


s


(M r»


u
u
CM a ..... ./ .. .t>


V


< u BtiBdBJBW es


oj a


ce ..10.


S 4
H .....


.


s BSOM


S


ce a


O in


a"


CD BtlBBO ..


o
1^ ./. A
a


S C
~*


..
ON vr


..


Bttsacu


3"


>>


o. .5 ci s on o
O


co 50


1= xsoHtfsdg 5 ^O


ai


m


o


h*. in


.....


0> %
in


r^


. rt


O. es
eu
u BtiBdBJBw CO


ce


E 1 5


3 es .....


s eu .


s .....


H
a
ce c


ES


a


cS B80M
a X


et M
1~

>> eu u m n


..... rc *r


ua u)


t»>


"


3


ce
KS


B BWsaoj CM ..


j_i


rt
s


u


es


ce


s M
CU


ce


X Q.


i o
u r"


es


se


S


co o O IO m in o o m m o m m o o in co
O iT r-t-co o co o .. ON o o ep co o


Cxi CM CM O ^D CM O CM


." co i-1 CO in 1^-co -^4 CO >— Oi —i CO t^
^r


CM 4" m CO co T .. -V c; xr VO f\l m


m
<-< m co -4" 00 -H —CM CM T .. ^. e m cs 1^ CM
IO o CO CO (4 H ´C N 0 ON


m oo
o oo o


IO -— en en CM in r~> in CO CO .. CM 00
00 t— t~- 1. 0O ´O 1^ 1^ CM T ON


o — o


m o\ ;-)


00


ce m o m o o --m m CD 00


c^i


CD ^ IO o -^-— m v a o 00 co


PO h-O CM CM CM (M i-l CO


e


4* CM l^-o CO r-. CM
2


( M i-.


o m
*-o t -.^ t*. —CM ^f CM o m TP
IO 00 CN 00


o ^ CM o m -c
in — C\ u´: INI IO CM ^. NO

OO -H CO CM
CM


o


~


m CO


00 ON


—*


m


1^ T-H
ON


—< o CM
--. (M


1—1


*r —i Ov if o "J CO m 00
CO p-CM co h-ON O — CO ON
in CM 00


i-« o co « -* m —*


00 CO
NO


co o CM >J< 00 ^r 1^-M4 r— CO m r4
co oo m


co -H ... — 00


<. co
CD —4
CM


CO


o in ^) m IO in li´J m
o o m m
t-~ CM O CO CM .—1 ON
.. m 00 CO CM TJ< T -n CM


o r~ \o i> o m
m co


<-> co OO 00 .. CM o CO 4"


o


co in co CM CM CO CM O


CO


1. co t^-^. ^ CM O CM ^. c-. o 1^ oo
CM CO 00 ^ oo i-. CN 0C-´ 00


o
o
1—´
ON CO CM .. in CD CO CM l/´l 4CM
o ./. -ON
. ^. in
t-4"


r^. »o oo -o o


.
.. o NO
CO in
1^-o CO o CM
00 CM CO co CO


CM
CM


o\

.. OO
4"


r—


-H IO 1 !


ON


IO uo m [^ CO
l^ CO CO 1^


o\


O 00 00
CN|


CM jr
«H — .. oo m CO CO o m .. CM co
~ CM vo ON 00 CO 00 CM


i.O C\| CO . ".* — CM —
INI J, CO in
«


1. 4" CO
NO


co m r~. ^r o m co


in


Q ON CO CO Os Q\ CM O o » 00 o
o o oo o


Ov CM Cvi Os 1. 1^ CO
.. 1^ NO


1~"


h-m oo o
co ,


7^


o


ES


d
>,


o


pf


es te CS


CCJ sf a ce


.....
.....
.......
.....
eu


s «5


s c


o


. CS S H"


1


s
u es


li


X


Cđ CO


CS


cS o a


a>>


3


.


Cl cđ C0 Q. CCj B5 rh


| * sa


.....


a a o


r"


ES


o o a ça a o o


s


s a


u.
o3 ua


CCD,


.. CQ et


oa u


<


<


c


r~ CN CO -* IO CO r~ 00 o O
— CM CO -# »o CD 1-oo´


? a


L^


-p « s