DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Grješke drveta.


Da bi svatko dobio neku preglednu sliku o onim grješkama


drveta, koje su od interesa, donosimo ovdje pregledan popis onih


grješki, koje su po iskorišćivanje šuma i trgovinu drveta od interesa.


No prije toga htjeli bi da upozorimo da pod pojmomgrješke
razumijevamo u prvom redu one, koje su od važnosti po dobivanje,
prerađivanje i trgovinu drveta. U drugom redu dobro su nam došle
i one grješke, koje su samo od teorijskog (fitopatološkog, anatomskog)
interesa.


Pojam samih grješki nije uvijek posvema jednak. Često puta
ono, što je grješka sa gledišta tehničkog i trgovačkog, nije grješka sa
gledišta botaničkog ili fizijološkog (na pr. ekscentricitet srca, kanelirano
deblo, zasukanost i t. d.) pa ni sa šumarsko-uzgojnog (na pr.
stabla sječena u glavu). Na drugoj strani i sa samoga tehničkoga gledišta
jedna te ista pojava može da bude jednoč prednost, drugi put
mana (grješka). Tako je na pr. zakrivljenost kod trupaca za piljenje
u pravilu grješka a kod brodarske gradje (krivače, klečke, račve) ona
je u pravilu potrebna osebina.


Nema sumnje, da je poznavanje grješki drveta neophodno
potrebno ne samo onima, koji uče već naročito onima, koji se
bave radom oko iskorišćivanja šuma. Ono je jednako potrebno onome,
tko šumu procjenjuje i prodaje, kao i onome, tko šumu procjenjuje,
kupuje i preradjuje. Ova potreba dobrog poznavanja grješki sve je
veća, što je veća tehnička uporabivost i vrijednost nekoga drveta i što
dalje idemo u preradjivanju drveta.


Da si uzmognemo stvoriti jasnu sliku o vrstama grješki potrebno
je prije svega da ih grupišemo . Ovo grupisanje najzgodnije
provesti sa čisto praktičnog gledišta. Uzevši na oko vremeni slijed radova
oko iskorišćivanja te meko i tvrdo drvo, kako se ono razlikuje u
praksi iskorišćivanja šuma, mogu se grješke grupisati ovako:


I. Grješke na stojećem (dubećem) drvetu
II. Grješke na oborenom drvetu
III. Grješke na preradjenom drvetu
Posve je razumljivo, da način prikazivanja ovih triju
grupa grješki za demonstrativne ciljeve i zbirke ne može da bude
jednak. Grješke stojećeg drveta mogu se prikazati gotovo isključivo
slikama, fotografijama i crtežima, a grješke oborenog
drveta dijelovima debla, na kojima su vidljivi poprečni presjeci
i površne partije robe, a grješke preradjenog drveta dijelo vima
gotove preradjene robe ili njenih otpadaka
, na kojima su vidljiva dva ili tri lica.


Saglasno sa ovim grupisanjem mi ćemo ovdje pobrojati sve one
najvažnije grješke, koje su od interesa po iskorišćivanje šuma. No nije
moguće samo našim terminom dovoljno jasno označiti pojedinu grješku.
Potrebni su zato i strani termini. Ôvo je naročito potrebno za to, što
i terminološka strana ovoga pitanja nije do danas prečišćena.1


Bit ćemo zahvalni svakome tko će ims pomoći i u radu oko sabiranja
terminološke grade.