DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Grješke drveta.


Aleksandar Ugrenović [Zagreb] :


Grješke drveta.


Naše udruženje posjeduje svoj šumarski muzej. U njemu
se nalazi — pored ostalih — i tehnološka zbirka. Njen bi zadatak
trebao da bude da u što potpunijoj slici prikaže čitavo područje
iskorišćivanje (uporabe) šuma. Dakle: dobivanje, prerađivanje i trgovinu
drveta.


Čitav šumarski muzej nalazi se udržavnoj upravi odnosno
u upravi gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Ustupanje i
preuzimanje društvenoga muzeja u fakultetsku upravu imalo je prije
svega svrhu, da njegove zbirke ne ostanu mrtve, već da se na taj način
omogući upotreba muzeja i njegovih zbirki u nastavne ciljeve. Na
drugoj strani na taj je način udruženje riješeno svake brige oko uprave
muzeja, a otpao je i sav trošak njegovog uzdržavanja, koji ovako snosi
država.


Pošto sam nedavno preuzeo upravu šumarskog muzeja u ime
zagrebačkog fakulteta, dužnost mi je da se pobrinem, kako bi se muzejske
zbirke upotpunile i proširile. Prirodno je, da kod toga valja uzeti
na oko one zbirke, koje su najnepotpunije a koje imadu osobitu praktičnu
važnost.


Među te nepotpune zbirke valja u prvom redu ubrojiti tehnološku
zbirku. Njeno kompletovanje svima drvnim sortimentima već


je pokrenuto, no moći će se konačno sistematski izvršiti tek onda
kad budu konačno uglavljene naše nove uzanse za trgovinu drveta.
Zbirke će se udesiti tako, da u njima budu sadržani svi oni sortimenti,


o kojima govore uzanse.
No ima jedno područje, koje spada u tehnološku zbirku, a njegovim
se kompletovanjem može započeti i prije nego budu konačno
uglavljene uzanse za trgovinu drveta. Ta je zbirka grješaka
drveta.


Čini se na prvi mah, da ta zbirka ne mora da bude po svom
obimu velika. No čim pokušamo da uđemo u oblast grješki drveta,
odmah se opaža, da je ona prilično prostrana, a broj grješki vrlo
znatan. Nikako nije moguće kompletovati ovu zbirku radom samog
upravnika muzeja i njegova pomoćnika, već je od potrebe da taj rad
uprave ispomogne što veći broj vanjskih sila našega udruženja.


Za to se mi evo obraćamo molbom na sve članove
našeg udruženja: na drugove šumare po
struci, na gospodu trgovce drvetom i industrijalce
kao i na posjednike šuma, da nas pomognu u
ovoj akciji za sabiranje grješki drveta. Mi se čvrsto
nadamo, da će ova naša molba naići na razumijevanje, uvaženi e i potporu
sa strane državnih šumarskih vlasti i svih onih krugova šumarske
i drvarske struke, koji su na ovom pitanju zainteresovani.