DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


Prema tomu se vidi, da faktičan obrast, ocijenjen u vidu jedne
poslijesječne normale, ne može da bude identičan onomu ocijenjenomu
u vidu prijesječne normale. Radi toga valja kod opisivanja faktično»
obrasta u sastojinama prebornih šuma čekati dok budu ustanovljene
normale prema podacima njihovih tipičnih sastojina.


Iako podaci o obrastu u cijelom uređajnom elaboratu nemaju važnije
uloge već jedino u slučaju, kad se za stanovitu uređajnu jedinicu
ima da ustanovi vanredni prihod, to je njihova izpravnost u tu svrha
vrlo potrebna iz razloga, što oni znatno uplivišu na visinu rezultata
vanrednog prihoda. Nije svejedno, da li je u pojedinoj sastojini obra-t
ocijenjen sa 0.4 ili 0.8. jer ovi faktori u računu daju rezultate, koji su
jedan od drugog za jedanput veći ili manji.


Ustanovljenje normale za uređenje jedne preborne šume nije
važno samo radi pouzdanijeg ocjenjivanja obrasta sastojina. Ono je
više važno, dapače kod obračuna godišnjeg prihod, budući da se on
u smislu propisa uređajnog naputka bez prethodno ustanovljene normale
ne da drugačije niti obračunati.


Praktičar, koji operiše sa takovom normalom, mora biti na čistu,
koji će od važnijih faktora, da li zbroj stabala, ili zbroj temeljnica, ili
zbroj drvne gromade svih debljinskih razreda da mu pruži najbolji
oslonac za crpljenje prihoda u prebornoj šumi.


Ako se sa gledišta uporabe pojedinog pomenutog faktora kod crpljenja
prihoda ocjenjuje njihova vrijednost, onda se mora doći do neospornog
zaključka, da od navedenih faktora, faktor »zbro j temelj nica
« pruža najsiguniji oslonac za crpljenje ustanovljenih prihoda u
prebornim šumama.


Da je tomu tako, evo dokaza:
Poznato je, da se sastojine u prebornim šumama na oko među
sabno znatno ne razlikuju, no u poredbi sa ustanovljenom normalom
u tipičnoj sastojini, opaža se, da među njima postoje vrlo osjetne
razlike.
Ima sastojina, koje su međusobno prema zbroju stabala nejednake,
no prema zbroju temeljnica, ako ne posvema, a ono približno jednake
.Ovakovi slučaji nastupaju u sastojinama. kad u jednoj prevladavaju
stabla nižih debljinskih razreda, a u drugoj ona viših debljinskih
razreda. Kad bi se sada u ovakim sastojinama crpili prihodi
oslonom na normalu po zbroju stabala, onda bi se desilo, da bi se u
u onim sastojinama, gdje prevladavaju stabla nižih debljinskih razreda,
razmjerno malo sjeklo gledom na količinu drvne gromade tih stabala,
dočim bi se u onima sastojinama, gdje prevladavaju viši debljinski
razredi moglo na ustanovljeni normalni broj za sječu određenih stabala,
posjeku sva stabla u njima. Prema tomu je zbroj stabala vrlo nesiguran
oslonac za crpljenje prihoda u orebornim šumama.


Nešto sigurniji oslonac jest faktor »zbroj drvne gromade
« u onom slučaju ako se za svaku bonitetu sastojine gledom na
njezin uzrast ustanovi posebna normala. No i u takvim slučajevima,
više je nego sigurno, da se u svakom debljinskom razredu stabala neće
baš naići na onakova srednja primjerna (pokusna) stabla, čije bi
drvne gromade tačno odgovarale drvnim gromadama stabala dotičnih