DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 24     <-- 24 -->        PDF

288 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


Ing. Antun Jooanovac [Varaždin]:


Važnost „normale" kod uređivanja prebornih
šuma.


U naputku za sastavak gospodarstvenih osnova, odnosno programa
prema naredbi bivše kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade- odjela
za unutarnje poslove od 23. travnja 1903. broj 23.152, spominje se na
više mjesta, da za preborne šume valja u tipičnim sastojinama pored
ostaloga u razne svrhe također ustanoviti po katastralnom jutru broj
stabala, zbroj temeljnica i drvnu zalihu za svaki debljinski razred za
normalno stanje šume i to prije i poslije sječe. Ove podatke za normalno
stanje šume nazvali su praktičari jednostavno »n o r m a 1 a« za
stanjesastojinaprijeiposlijesječe. Zato ćemo i u ovoj
razpravi upotrebljavati taj naziv.


Kod nastupa taksacijonih radova u prebornim šumama nitko ne
podaje normali prije i poslije sječe u sastojinama onu važnost, što ju
ona faktično ima i mora imati, ako se u jednoj prebornoj šumi hoće
prema nekom određenom i cilju shodnom mjerilu voditi racijonalno
šumsko gospodarstvo.


Da je tomu tako slijedi iz ovoga. Već kod samog izlučivanja sastojina
valja taksator da ima pred očima tu normalu, jer kod opisivanja
sastojine valja kod ocjenjivanja njezinog faktičnog obrasta da je na
čistu, hoće li ga ga ocijeniti u poredbi prema normali prije ili
prema onoj poslije sječe, ili prema stanju kad »poslijesječna normale
« prelazi u onu »prijesječnu«.


Ako taksator nema toga na umu, onda će u opis sastojina, osvrtom
na faktični obrast, doći takovi podaci, koje će nakon ustanovljenih
normala morati bezuvjetno ispraviti ako hoće da ima vjeran opis sastojina.


Do kakovih pogrješaka dovodi ocjenjivanje obrasta bez osvrta na
normale dokazuje slijedeći primjer:


Obrast u nekoj poslijesječnoj sastojini ocijenjen je sa 0.4 i to
zato, jer je on cijenjen prema faktičnom stanju sastojine prije sječe
bez obzira na normalu, koja bi imala važiti za dotičnu šumu. Kasnije
kad se kod izrađivanja uređajnog elaborata ne može dalje raditi bez
ustanovljene normale prije i poslije sječe dolazi se do spoznaje, da
ocijenjeni faktični obrast ne odgovara ustanovljenoj normali poslije
sječe, jer njezini podaci (zbroj stabala, zbroj temeljnica, zbroj drvne
gromade svih debljinskih razreda) odgovaraju podacima, što ih ima
ustanovljena normala kod obrasta 1.0
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


Prema tomu se vidi, da faktičan obrast, ocijenjen u vidu jedne
poslijesječne normale, ne može da bude identičan onomu ocijenjenomu
u vidu prijesječne normale. Radi toga valja kod opisivanja faktično»
obrasta u sastojinama prebornih šuma čekati dok budu ustanovljene
normale prema podacima njihovih tipičnih sastojina.


Iako podaci o obrastu u cijelom uređajnom elaboratu nemaju važnije
uloge već jedino u slučaju, kad se za stanovitu uređajnu jedinicu
ima da ustanovi vanredni prihod, to je njihova izpravnost u tu svrha
vrlo potrebna iz razloga, što oni znatno uplivišu na visinu rezultata
vanrednog prihoda. Nije svejedno, da li je u pojedinoj sastojini obra-t
ocijenjen sa 0.4 ili 0.8. jer ovi faktori u računu daju rezultate, koji su
jedan od drugog za jedanput veći ili manji.


Ustanovljenje normale za uređenje jedne preborne šume nije
važno samo radi pouzdanijeg ocjenjivanja obrasta sastojina. Ono je
više važno, dapače kod obračuna godišnjeg prihod, budući da se on
u smislu propisa uređajnog naputka bez prethodno ustanovljene normale
ne da drugačije niti obračunati.


Praktičar, koji operiše sa takovom normalom, mora biti na čistu,
koji će od važnijih faktora, da li zbroj stabala, ili zbroj temeljnica, ili
zbroj drvne gromade svih debljinskih razreda da mu pruži najbolji
oslonac za crpljenje prihoda u prebornoj šumi.


Ako se sa gledišta uporabe pojedinog pomenutog faktora kod crpljenja
prihoda ocjenjuje njihova vrijednost, onda se mora doći do neospornog
zaključka, da od navedenih faktora, faktor »zbro j temelj nica
« pruža najsiguniji oslonac za crpljenje ustanovljenih prihoda u
prebornim šumama.


Da je tomu tako, evo dokaza:
Poznato je, da se sastojine u prebornim šumama na oko među
sabno znatno ne razlikuju, no u poredbi sa ustanovljenom normalom
u tipičnoj sastojini, opaža se, da među njima postoje vrlo osjetne
razlike.
Ima sastojina, koje su međusobno prema zbroju stabala nejednake,
no prema zbroju temeljnica, ako ne posvema, a ono približno jednake
.Ovakovi slučaji nastupaju u sastojinama. kad u jednoj prevladavaju
stabla nižih debljinskih razreda, a u drugoj ona viših debljinskih
razreda. Kad bi se sada u ovakim sastojinama crpili prihodi
oslonom na normalu po zbroju stabala, onda bi se desilo, da bi se u
u onim sastojinama, gdje prevladavaju stabla nižih debljinskih razreda,
razmjerno malo sjeklo gledom na količinu drvne gromade tih stabala,
dočim bi se u onima sastojinama, gdje prevladavaju viši debljinski
razredi moglo na ustanovljeni normalni broj za sječu određenih stabala,
posjeku sva stabla u njima. Prema tomu je zbroj stabala vrlo nesiguran
oslonac za crpljenje prihoda u orebornim šumama.


Nešto sigurniji oslonac jest faktor »zbroj drvne gromade
« u onom slučaju ako se za svaku bonitetu sastojine gledom na
njezin uzrast ustanovi posebna normala. No i u takvim slučajevima,
više je nego sigurno, da se u svakom debljinskom razredu stabala neće
baš naići na onakova srednja primjerna (pokusna) stabla, čije bi
drvne gromade tačno odgovarale drvnim gromadama stabala dotičnih
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 26     <-- 26 -->        PDF

290 , Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


debljinskih razreda. Pored toga kod praktične provedbe same pre
borne sječe jeste prilično neprikladno prigodom sječe ili iza nje ustanovljivati
količinu drvne gromade, koja ima ostati poslije sječe, pogotovo
ako se na sječini preostala stabla ne smiju obarati. Već slučajni
loži izbor primjernih stabala u pojedinom debljinskom razredu može
prouzročiti razlike u drvnim gromadama od 10—20 m´ i time izazvati
nesigurnost o izpravnom crpljenju predviđenih prihoda. Sve ove iznesene
tamne strane za uporabu zbroja stabala i zbroja drvnih gromada
debljinskih razreda stabala kao faktora za regulisanje sječe u prebornim
šumama govore u prilog zbroju temeljnica kao najsigurnijem mjerilu
za crpljenje prihoda u spomenutim šumama.


Vrijednost ovog faktora kod crpljenja prihoda povećaje se naročito
time, što se on dade primijeniti u svim sastojinama bilo da u njima
prevlađuju niži ili viši, ili srednji debljinski razredi stabala, bilo da
su drvne gromade po bonitetu sastojina različite. Do ovog zaključka dolazi
se slijedećim razmatranjem, koje je osnovano na rezultatima o
snimljenim primjernim plohama u prebornim jelovim sastojinama u
šumama nekih zemljišnih zajednica urbarskih općina u Gorskom
kotaru.


Među inim rezultatima po jednom jutru površine najkarakterističniji
su ovi:


Skrižaljka broj 1.


I.
II. III.
Vrst drva
Debljinski
razred


Jela ] ela jela Opaska


Zbroj teZbroj
te


StabaStabaStaba-
I Zb ^´. ,e ´


meljnica meljnica


men Ca


la broj 2 la broj 2 labroj


mmm2´
I


180 2-8622 46 0-8143 80 1-5953


10-20


II


72 3-5915 47 2-4218 71 3-3399


21-30
III Debljinski razred


35 3-1381 24 2-4482 77 7-3147


31-40 1—10 kod ustanovljenja
mase u preIV
20 3-2198 24 3-9426 42 6-7293 bornim sastojinama


41-50


neuzima se u račun.
V Stabla su premje


15 3-4695 31 7-5009 26 6-0898


51-60 rena u prsnoj visini.
VI


2 0-6844 46 18-9790 10 3-6583


61—
ukup


324 16-9655 218 36-1068 306 28-7273


no
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma. 291


Kad bi se sada u konkretnim sastojinama imala da provede
sječa — uzmimo za preborne jelove sastojine prema normali poslije
sječe sa zbrojem temeljnica od 20 m2 po jednom jutru — onda odmah
udara u oči, da se u sastojini prve vrsti t. j . gdje prevladavaju niži debljinski
razredi, ne može ništa sjeći iako bi u njoj prema ustanovljenoj
ophodnjici bilo sječivih (recimo ona iznad 50 cm prsnog promjera)
stabala. To iz razloga, što je zbroj temeljnica svih debljinskih razreda
u njoj još izpod gore uzete poslijesječne normale za odnosnu uređajnu
jedinicu.


Za drugu pak vrst sastojina biti će uzeta poslijesjecna normala
sa zbrojem temeljnica od 20 m2 važan regulator za trpljenje prihoda,
naročito zato, što zbroj temeljnica svih sječivih stabala iznad 50 cm
prsne debljine t. j . 7.5009 m2 + 18.9790 m2 = 26.4799 m2 premaša razliku
između ukupnog zbroja temeljnica i normale


(36.1068 m2 — 20.0 m2 = 16.1068 m2.
To znači, da bi se sječom svih sječivih stabala zahvatilo u drvnu zalihu,
koja kao normalna ima da ostane na sječini poslije sječe.


Kod treće vrste sastojine opaža se, da uzeta poslijesjecna normala
od 20 m2 pruža mogućnost, da se u njima posjeku skoro sva sječiva
stabla iznad 50 cm prsne debljine, jer zbroj temeljnica V i VI debljinskog
razreda (6.0898 m2 + 3.6583 m2 = 9.7481 m2 približno je jednak
razlici između ukupnog zbroja temeljnica i normale. Vješt strukovnjak
znati će opravdati neznatno prehvatanje u drvnu zalihu, koja kao
normalna treba da ostane na sječini u ovakovim slučajevima.


Svakako je kod svih sastojina sa prebornom sječom važno, da
se kod crpljenja ustanovljenog prihoda zna granica, do koje se prebiranjem
stabala smije ići.


Okolnost, da neke sastojine i pored jednakog zbroja temeljnica
nemaju jednake drvne gromade, jer je njihov uzrast različit, govori u
prilog normali sa zbrojem temeljnica. Tako je na primjer bio zbroj temeljnica
u jednoj sastojini 28.7751 m2 sa drvnom gromadom od


357.86 m2, a u drugoj 28.6792 m2, dakle skoro jednak sa onim u prvoj
sastojini, dočim je drvna gromada u drugoj sastojini bila 427.35 m3.
Iz ovih se rezultata vidi, da razlika u zbroju temeljnica nije skoro nikakova,
dočim je u drvnoj gromadi znatna od 69.49 m3 U ovakovim
bi slučajevima bilo umjesno, da se za svaku bonitetu sastojine ustanovi
posebna odgovarajuća normala prema zbroju temeljnica i drvnoj gromadi.
Kod uređivanja prebornih šuma ne smije se ići do individualisanja
pojedinih sastojina, jer bi se time cijelo gospodarenje u njima
komplikovalo, a nije ničim zajamčeno, da bi i onda na sječinama poslije
prebiranja ostala ona drvna gromada, koja kao normalna treba da
ostane. Sve to ovisi o izboru primjernih stabala pojedinih debljinskih
razreda, koja budu mjerena kod ispitivanja, da li se sječom prehvatilo
u normalu ili nije. Svakom stručnjaku je poznato, da stabla iako jed
nakih prsnih debljina makar i bila jednakog uzrasta, što je također
rijetkost, nemaju jednaki srednji promjer, pa prema tomu niti jednaku
drvnu gromadu.
Razlika u drvnoj gromadi između stabala, koji su primjerno
mjerena kod ustanovljenja drvne gromade normale i onih primjerno
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 28     <-- 28 -->        PDF

292 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


mjerenih na sječini poslije sječe radi kontrolisanja ispravnosti sječe,
biti će uvijek.
Preko ovih razlika treba preći, jer za uređajne svrhe one treba
da imaju samo teoretsku vrijednost.


U praksi naime treba također nešto elasticiteta te ne valja posmatrati
katastrofalnim ako ostane koji kubik manje ili više
na sječini poslije sječe. Glavno je, da se zbroj temeljnica poslije
sječe nije znatno udaljio od normalnog zbroja. Jedan dva m2,
može se mirne duše podnositi. Poznavalac naših prebornih šuma u
Gorskom kotaru prehvatiti će možda i jače u normalnu zalihu, koja
ima da ostane poslije sječe naročito u onim prebornim sastojinama,
gdje prevlađuju srednji debljinski razredi, a niži skoro fale i to iz
skroz šumsko uzgojnih razloga. Jer. ako on u takovim sastojinama
isječe tek tu i tamo po koje sječivo stablo, onda neka ne očekuje, da
će mu se u takovima prazninama podizati šumski naraštaj niti onda,
ako ga prema potrebi i umjetno nasadi. U takovim prazninama nema
dosta svjetla, jer su okolna stabla po 25 do 30 i više metara visoka, te
sunčane zrake skoro nikad i nedopiru do njihova tla. Bio naraštaj samonik
ili umjetni o,n u takovim prazninama tek onda pravom životnom
snagom napred kreće, kad do njega dopiru sunčane zrake. Te
praznine treba proširiti barem tako. da sjena okolišnog stabalja kod
srednje elevacije sunca ne prelazi preko duljine polumjera praznine
smatrane u obliku kružnice. Za takovo proširenje treba kadkad žrtvovati
još koje stablo pa makar momentano i bude povređena normala.
Takove iznimne mjere skoro su isključene u sastojinama, u kojima su
svi debljinski razredi približno normalno zastupani, budući da je
šumsko-uzgojni momenat samom prirodom regulisan.


Dosadanji način iskorišćivanja t. j . crpljenja šumskih prihoda
u našim prebornim šumama Gorskog kotara, a koliko je poznato i u
drugima na području Hrvatske, nije nam doveo preborne sastojine u
onakovo stanje, da bi ga se prema postavljenom načelu moglo nazvati
normalnim.


Ima sastojina, koje se tomu stanju znatno približuju, pa iz njihovog
stanja na podlozi shvatljivih i stanju u naravi odgovarajućih
argumenata mogu da se izvode za uređajne radove posve uporabive
normale.


Takove vrsti sastojina nazvalo se »tipičnim sastojinama«.
Prije nego što pođemo dalje u razmatranju samih osebina normale
neka posluže lakšem razumijevanju rezultati dvijuh primjernih
ploka svaka u veličini od jednog jutra (1600 č. hv.) u tipičnim prebornim
sastojinama.
Iz ovih rezultata, a naročito što se tiče za nas najvažnijeg faktora,
zbroja temeljnica, opaža se, da zbrojevi temeljnica stabala pojedinog
debljinskog razreda nisu međusobno jednaki, nego da među njima ima
negdje manjih, negdje većih razlika.
Ako ove rezultate do sitna analizujemo držeći u vidu činjenicu,
da u sastojinama prirodi prepuštenima dominirajuća stabla prevladavaju,
vidimo, da su se i u prikazanim tipičnim sastojinama stabla!


VI. (I. tip), odnosno 111., IV. i I. (11. tip) debljinskog razreda razvila na


ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma. 293


Skrižaljka broj 2.


Tip I Tip II


apfl
M i


M Teku


Drvna -Drvna Opaska


Broj Zbroj te-Broj Zbroj te-ći go-


ci go-gro


stabameljinica
" j dišnji


2 mada . ´ . staba-2 mada


la m, prirast m3 priras


la m3


Q »» m* m


I


182 2-9548 , 23-66 0-57 80 1 -5953 12-80 0-24


10-20


II


67 3-2857 41-54 0-96 71 3-3399 39-76 0-49


21-30


III


43 4-0451 50-74 1-22 77 7-3147 66-99 0´69


31-40 Stabla debljinskihrazre-


IV


22 3-5019 47-74 1*29 42 6-7293 S8 70 1-26 da od 1-10


41-50


cm nisu mjerena.


V


20 4-7172 53-00 0-80 26 6-0898 101-40 1-30


51-60


VI


26 102704 141-18 0-85 10 3-6583 4*70 0-87


61 —


ukup


no 360 28-7751 357-86 5-69 306 28-7273 358-35 4-85


1


uštrb 1., 11. IV. donekle i 111., c´dnosno I., II. i VI. Jer kad toga ne bi
bilo i kad bi se razvitku nižih debljinskih razreda umjetno priteklo u
pomoć, onda bi svi debljinski razredi morali biti zastupani ako ne sa
posve, a ono barem sa približno jednakim zbrojem temeljnica, koja
tendencija iskače i iz navedenih rezultata.


Ova tendencija pokazuje se i u mnogim drugim prebornim sastcjinama,
a naročito u onima, u kojima su stabla najviših debljinskih
razreda prehrana još ranije, kad se još nije ni mislilo na crpljenje
šumskih prihoda u prebornim šumama prema kakovim normalama.
Još manje se je pako kod toga crpljenja mislilo na to, da će ovakovi
rezultati, kako su nam prikazani u prvoj skrižaljci za prvu vrst sastojina,
dovesti neke uređivače prebornih šuma do uvjerenja, da zbrojevi
temeljnica stabala pojedinih debljinskih razreda u normalnom stanju
sastojina treba da su međusobno približno jednaki. Ova spoznaja proizašla
iz podataka stečenih iskustvom, dade se i teoretskim razmatranjem
utvrditi na ovaj način.


Uzmimo da imamo jedno jutro od 1600 č. hv. ili okruglo 5769 m2.
Na tom jutru treba u normalno razvijenoj prebornoj sastojini prije
sječe da se nalaze stabla od 1 cm pa do iznad 60 cm prs. debljine. Ako
ih razvrstamo u pojedine debljinske razrede, odgovarajuće prilikama
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 30     <-- 30 -->        PDF

294 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


u našim prebornim sastojinama, tada stabla I. razreda od 1—10; II.
razr. od 11—20; III. razr. od 21—30; IV. razr. od 31—40; V. razr. od
41—50; VI. razr. 51—60 i VII. razr. od 61 naviše treba da zapremaju
jednaku površinu, dakle svakom debljinskom razredu ima da
pripada površina od 5760 : 7 = 822m2. Navedeno prikazuje se slikovno
ovim:


I. .. 11. .. III. r. IV. .. V r. VI. r. VII. r.
1-10 11-20 21—30 31-40 41-50 51-60 61822
822 822 822 822 822 822


2 2 2 2 2


m2 mmmm2 mm


Ako se sada za konkretnu koju sastojinu hoće da ispita, da li se
je njezinom ukupnom zbroju temeljnica dobiveni broj stabala po jednom
jutru u njoj normalno razvijao, onda treba cijelu površinu od
5760 m2 da razdijelimo sa konkretnim brojem stabala, cime se dobiva
količnik, koji nam kazuje, koliki stajališni prostor (Standraum) otpada
na pojedino stablo.


Podijelimo li sada na srednj i debljinski razred otpadajući!
površinu od 822 m2 sa dobivenim stajališnim prostorom pojedinog
stabla, dobit ćemo broj stabala tog debljinskog razreda. Ne bude li taj
dobiveni broj stabala jednak onom broju stabala srednjeg debljinskog
razreda konkretne sastojine, onda iz toga slijedi, da su se u toj sastojini
stabla jednog debljinskog razreda razvijala na uštrb stabala drugih
debliinskih razreda. U tom slučaju ni zbroj temeljnica za dobiveni
broj stabala neće biti jednak onom dobivenom za isti razred konkretne
sastojine. On će biti ili manji ili veći već prema tomu, da li je broj
stabala tog deblj. razreda bio veći ili manji od konkretnoga.


Ako je dobiveni broj stabla bio manji od konkretnog, to znači,
da veličina stajališnog prostora srednjeg stabla srednjeg debljinskog
razreda u konkretnoj sastojini mora biti manja od onog, dobivenog
razdiobom ploštine 5760 m2 sa konkrolnim ukupnim brojem stabala.
Jer kad to ne bi bilo, onda se ni ukupni pronađeni sbroj temeljnica u
konkretnoj sastojini ne bi mogao nalaziti.


Naprotiv, ako je dobiveni broj stabala bio veći od konkretnog, to
znači, da su na račun stabala srednjeg debljinskog razreda razvijala
stabla drugih debliinskih razreda te time broj stabala i zbroj temeljnica
srednjeg debljinskog razreda umanjila.


Dalje znači, da u konkretnoj sastojini veličina stajališnog prostora
srednjeg stabla srednjeg debljinskog razreda mora biti druga,
da se dobije onaj idealni broj stabala, kojih zbroj teleljnica sa zbrojem
temeljnica ostalih debljinskih razreda daje ukupni zbroj temeljnica
konkretne sastojine.


Kao normalna potraživana veličina stajališnog prostora srednjeg
stabla u konkretnoj tipičnoj sastojini obično nije daleko od one dobivene
razdiobom ploštine (idealne) otpadajuće na srednji debljinski
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


razred od primjerne plohe sa konkretnim brojem stabala tog razreda.
Da se ona pronađe postupa se ovako.


Kružna ploština srednjeg stabla srednjeg debljinskog razreda
konkretne sastojine razdijeli se sa kružnom ploštinom srednjeg stabla
slijedećeg niže g razreda. Dobiveni količnik daje faktor, s kojim pomnožen
broj stabala srednjeg debljinskog razreda daje broj stabala
nižeg debljinskog razreda.


Ovim načinom nastavljajući dobiva se broj stabala svih nižih
debljinskih razreda.


Kada se traži broj stabala viših debljinskih razreda, onda se postupa
tako, da se kružna ploština srednjeg stabla više g debljinskog
razreda razdijeli sa kružnom ploštinom srednjeg stabla srednjeg debljinskog
razreda. Kad se sada broj stabala srednjeg debljinskog razreda
razdijeli sa dobivenim količnikom, dobije se broj stabala više g
debljinskog razreda. Ovim načinom nastavljajući dobiva se broj stabala
svih viših debljinskih razreda.


Kada se ovako dobije broj stabala svakog debljinskog razreda
i ovomu za svaki razred njihov ukupni zbroj temeljnica i njihov ukupni
zbroj, moći će se odmah prosuditi, da li stajališni prostor srednjeg
stabla konkretne sastojine odgovara kod normalnog razvitka sast<
jina na konkretnom ukupnom zbroju temeljnica.


Ako je opisanim načinom dobiveni ukupni zbroj temeljnica jednak
ili približno jednak ukupnom zbroju temeljnica konkretne sastojine,
onda to znači, da je za postignuće normalnih sastojina sa konkretnim
zbrojem temeljnica potrebno, da veličina stajališnog prostora srednjeg
stabla za normalni razvitak sastojine ne smije biti ni manja ni veća od
one, što je ima srednje stablo konkretne sastojine.


Ako je ukupni zbroj temeljnica manji ili veći od konkretnog, onda
to znači: u prvom slučaju, da se za normalu ne može uzeti ona tipična
sastojina, u kojoj veličina stajališnog prostora srednjeg stabla premaša
veličinu stajališnog prostora srednjeg stabla prema broju stabala jedne
konkretne tipične sastojine; a u drugom slučaju, da za pokusnim računom
za normalu dobiveni zbroj temeljnica veličina stajališnog prostora
srednjeg stabla mora biti manja od veličine srednjeg stabla kon
kretne tipične sastojine.


Po ovim rezultatima se dolazi do zaključka, da je za ustanovljenje
normale prije sječe kod uređenja prebomih šuma jedan od najvažnijih
faktora veličina stajališnog prostora srednjeg stabla tipične sastojine sa
jednakim ili približno jednakim zbrojem temeljnica, pa ako je on za
pojedinu kao tipičnu sastojinu ispravno pronađen, onda možemo biti
sigurni, da je odnosna tipična sastojina kao normalna za dotičnu uređajnu
jedinicu ispravno pronađena.


Ža bolje razumijevanje prednjeg razmatranja o normali neka
posluži ovaj primjer:


Ukupni broj stabala na primjernoj plohi tipa I. jest 360. Ploština
plohe = 5760 m2, koja razdijeljena sa 360 daje 16 m2. To je stajališni
prostor srednjeg stabla u toj primjernoj plohi. Na stabla srednjeg
debljinskog razreda otpadajuća idealna jednaka ploština = 822 m2
Ova razdijeljena sa dobivenim stajališnim prostorom za srednje stablo,
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 32     <-- 32 -->        PDF

296 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


to jest sa 16 m2, daje 51 t. j . broj stabala srednjeg debljinskog razreda
na toj idealnoj ploštini.
Prsni promjer srednjeg stabla srednjeg III. debljinskog razreda
ima 35 cm sa kružnom ploštinom od 0.0962 m2.


Prsni promjer srednjeg stabla II. debljinskog razreda ima 25 cm
sa kružnom ploštinom od 6.0491 m2. Dakle 0.0962 : 0.0491 = 1.9 X 51 =
okruglo 97 t. j . broj stabala ovog debljinskog razreda.


Prsni promjer srednjeg stabla I. debljinskog razreda ima 15 cm
sa kružnom ploštinom od 0.01 77 m2. Dakle 0.0491 : 0.0177 = 2.7 X 9? =
okruglo 262 t. j . broj stabala I. deblj. razreda.


Nastavljajući tako dalje dobije se također broj stabala debljinskog
razreda od 1—10 cm prs. deblj. Ovaj debljinski razred ima kod
uređajnih poslova samo šumsko-uzgojnu vrijednost, dočim se kod
ustanovljenja drvne zalihe s njime ne računa, pa zato u ovom razmatranju
ima samo teoretsku vrijednost.


Broj stabala višeg IV. deblj. razreda nađe se dijeljenjem kružne
ploštine prsnog promjera srednjeg stabla tog razreda sa kružnom ploštinom
srednjeg stabla nižeg deblj. razreda t. j . 0.1590 :0.0962. Sa dobivenim
kolicnikom 1.6 razdijelimo broj 51 t. j . broj nižeg deblj. razreda,
što daje broj 31.


Prsni promjer stabla V. deblj. razreda ima 55 cm sa kružnom
ploštinom od 0.2376 m2. Ova podijeljena sa onom nižeg deblj. 0.1590 m2
daje količnik 1.4. Broj 31 :1.4 daje 22 t. j . broj stabala V. deblj.
razreda.


Prsni promjer srednjega stabla VI. deblj. razreda u konkretnoj
primjernoj plohi ima 71 cm sa kružnom ploštinom od 0.3959 m2. Ova
podijeljena sa 0.2376 m2, t. j . kružnom ploštinom srednjeg stabla nižeg
deblj. razreda daje količnik 1.6, sa kojim podijeljen broj 22 daje broj
13, t. j . broj stabala ovog debljinskog razreda.


Izbacimo li sada za pojedini debljinski razred dobivenom idealnom
broju stabala zbroj temeljnica, dobijemo za:


Deblj. razred Broj stabala Sbroj temeljnica


I. 262 = 4.6374 m2
II. 97 = 4.7615 »
III. 51 = 4.9068 »
IV. 31 = 4.9303 »
V. 22 = 5.2272 »
VI. 13 = 5.1469 »
Ukupno 476 = 29.6101 m2


Iz ovog primjera k´ prednjem razmatranju dolazi se do zaključka,
da za tip sastojina sa zbrojem temeljnica od 28.7751 m2 i oko
njega za njihovo normalno razvijanje veličina stajališnog prostoro
srednjeg stabla srednjeg debljinskog razreda ne smije biti ni manja
ni veća od od 16 m2.


Pokusnim računom prema prednjem primjeru može se svatko
osvjedočiti iz rezultata drugog tipa primjerne plohe, u kojoj je ukupni
broj stabala samo 306 sa skoro jednakim zbrojem temeljnica prvog
tipa primjerne plohe.
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


U ovoj naime primjernoj plohi II. tipa prema gornjem računu
stajališni prostor srednjeg stabla iznosi 5760 : 306 = 18.8 m2, a sa
ovakovim je — prema gornjem razmatranju — nemoguće da bi se
sastojine mogle normaln o razviti u sastojine sa ukupnim zbrojem
temeljnica od 28.7273 m2.


Sa ovakovim stajališnim prostorom razvit će se doduše sastojine
sa ukupnim zbrojem temeljnica od 28.7373 m2, ali tako, da se stabla
jednog, dva i više razreda abnormalno razvijaju na uštrb stabala ostalih
debljinskih razreda, kako je to slučaj i u primjernoj sastojim.


Nadalje se iz dobivenog idealnog ukupnog broja stabala 476 vidi,
da on nije jednak onom u primjernoj plohi tipa I., a još manje onomu
plohe tipa II., iako imaju približno jednaki ukupni zbroj temeljnica.


Kad se je ovim načinom ispitala i uglavila normala za preborne
sastojine prije sječe, onda već nema velikih teškoća da se ustanovi normala
za stanje prebornih sastojina poslije sječe.


U tu svrhu valja u prvom redu biti na čistu o tomu, iznad koje
će se prsne debljine stabla prebiranjem iskorišćivati, te koje će vrijeme
biti potrebno, da stabla nižeg debljinskog razreda n. pr. od 40
ili 50 cm prsne debljine prirastu u stabla višeg debljinskog razreda


n. pr. 50 ili 60 cm prsne debljine. No za ispravno ustanovljivanje normale
poslije sječe nisu dovoljna samo navedena dva faktora, već je
zato potreban još jedan odlučujući faktor, a to je g o d i š n j i tekući
priras t dotične tipične sastojine. Njegova uloga kod ustanovljenja
normale poslije sječe sastoji u tom, da nam pokazuje, u kojem stanju
treba da ostane sastojina poslije sječe, da nam u stanovitom vremenu
od 10. 15 ili 20 godina (ophodnjici) priraste do onakovog stanja, u
kojem je ona bila prije sječe u prispodobi sa normalom. Naime tu
treba istražiti, koji broj stabala pojedinog debljinskog razreda treba
da ostane na sječini poslije sječe, da njihov ukupni tekući prirast za
stanovito razdoblje dade onu drvnu gromadu, koju se prema ustanovljenoj
normali prije sječe namjerava posjeći (iskoristiti). Kod toga
valja uvijek voditi računa o tomu, da se sječa neće protezati samo na
onaj debljinski razred stabala, koji je kao sječivi ustanovljen, već da
će ona zahvatiti također i stabla nižih debljinskih razreda. Jedno radi
toga, što je takova sječa neminovna kod obaranja sječivih stabala, a
drugo zato, što se nekoja stabla (snjegolomi, izvale, poluizvale, šušci,
strijelci) iz šumsko-uzgojnih i gospodarstvenih razloga godimice moraju
posjeći.
Radi ovih okolnosti ne bi se kod iskorišćivanja prebornih sastojina
smjelo poći sa gledišta, da se kod crpljenja godišnjih prihoda
smiju privesti sječi samo stabla sječivog debljinskog razreda, već
valja sječu provađati sa gledišta, da se tečajem jednog razdoblja broj
stabala nižih debljinskih razreda postepeno privađa onomu viših te
konačno onomu za sječu dozrelih stabala.


Nakon što se pokusnim računanjem kod izračunavanja potrebnog
tekućeg godišnjeg prirasta ustanovio broj stabala pojedinog debljinskog
razreda, to za ovaj broj izbačeni ukupni zbroj temeljnica daje
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 34     <-- 34 -->        PDF

298 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


normalu zbroja temeljnica za prebornu sastojinu
poslije sječe.


K ovoj normali još ustanovljena normalna gromada poslijesječne
sastojine daje nam podlogu za obračun prihoda u prebornoj šumi sa
prikazanim tipičnim jelovim sastojinama.


Za lakše prosuđivanje poslijesječne normale donosimo evo neke
rezultate iz primjernih ploha u prehranim sastojinama jednog te istog
uređajnog objekta.


sast


inam-i
bila je


i pj


koja


s


BîjsBdo


PM


3


-0


10


c


3


6.
6.
LO LO


o .. in LO
P O


(SBJuđ -po5 jon5[ai_


CD


X>


CO CO CM


c\i CM


c-\


8.


0 LO cO


....... BUAJQ


LO ce;
CM


Pa.
5.


O o
LO CM CO 00 CD
(M co co 30


CM CO 00
\p l>


B0tufj3iL3j fojqz CO


CM CM
CM


,-?r CD


SM 0
oc CO


4" co
CO
B[BqB}s fojg o 1 ^ CM


CM 10 LO


gui CM LO >> CM LO p-
CN 00 «5 )SBJud -poB ......, o O
-O 00


O


o 00 O 0 0 CM
"3° CM co
CM


h-LO
co CO


8.


A ....... BUAJQ cô C\l 1 0 CM ZD
CN


a a.


00 LO 0


13
oc c\ CM
O 00 co 0


co ...


0 \ h».


lp 0
CM (M 4r ôo
CM 4"


. ....]...} [ojq2
a 90
0


LO 0 4


LO CM


é ereqejs fojg
co


co


-cr 0 0 4" CD
ce LO 4" CO
CM «5 ce: CD


IsBJuđ -... .......
ô ô


.´0


Ô


00 O 0 CD 0 c>t
8. 00


00 0 CO


CD
30 00 CM


00


....... BUAJQ
CM


a


10 30 .
00


P
P
CO


00 C--CM CO


......... fojqz
00


CN to tO to Ô


0 m CN or. «0


BjBqBjs fojg
CN co


o 0
0 0
co e


pajzBJ


jîjsujfiqaQ


"2


"" -H


M


j


111


31-40


m


> |


"~* ..


a,


> 1


s


CO


a
s
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma. 299


Na istim konstruktivnim načelima dadu se razviti normale za
mješovite jelove i bukove preborne sastojine.


Kada budu sabrani brojniji podaci o tipičnim prebornim mješovitim
jelovim i bukovim sastojinama, dati će se i o njima nešto
napisati.


L´ importance de la »normale« pour aménagement des forets fardinées.


L´ auteur discute cette question du point de vue d´ aménagement et du
calcul du rendement. Il développe la théorie et la pratique concernant la fixation
de la »normale«.


Rédaction


»Šumarski List« br. 5.