DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Organizacija šumske uprave pri nas


Organizacija šumske uprave pri nas.


V 2. broju »Šumarskoga lista« je objavljena pod gornjim naslovom razprava
« organizaciji šumarske javne in državne uprave v naši državi.
Sklicujoč se na to razpravo je uredništvo lista člane J. Š. U. v pripombi
pozvalo da izrazijo svoje mišljenje in ga objavijo v listu.
Odzivajoč se temu pozivu, dovoljujem si objaviti samo par glavnih misli
k naziranju, ki ga vsebuje cit. članek:


Leta 1922. sem objavil v »Šumarskem listu« daljšo razpravo o organizaciji
drž. javnoupravne šumarske službe v Sloveniji in razmotrival, kako bi se
dalo ali imelo urediti službovanje z upoštevanjem pri nas danili razmer. — Izrekel
sem mnenje, da unifikacija javnoupravne in privatno-upravne službe
vsaj v najnižji instanc ni dobro izvedi j iva (razlogi so navedeni
na str. 510, 512, 513, 514, 1. 1922. in se vnovič ne morem spuščati zopet v dolgovezna
ponavljanja istih). V drug i instanc i bi bila, ako bi moralo tako
biti, vsaj delna unifikacija — uetudi težk o — mogoč a (glej— str. 515, 516,
letnik 1922.).


Kmalu nato, ko sem napisal dotično razpravo pa so izšli zakon o obči upravi,


o
j)odeli zemlje na oblasti, dalje o upravnih sodiščih in državnem svetu.
Ti zakoni, specijalno pa zakon o obči upravi so natančno usmerili javno
upravo in se ima po njem ravnati tuđi šumska javna in državna uprava.
V Sloveniji so bili javnoadministrativni posli kmalu po narodnem ujedinjenju
poverjeni posebnem u odsek u (odsek A) v sestavu bivše direkcije šuma
v Ljubljani. S 1. januarjem 1925. pa so agemde tega odseka prešle v smislu cit
državnih temeljnih zakonov na velika župana v Ljubljani in Mariboru, ki imata
vsak svojega šumarskega obi. referenta.
V razpravi o organizaciji šumske uprave v drugem broju našega lista predlagano
oddelenje v Ljubljani, po citiranih jugosl. temeljnih zakonih ni več mogoče,
ker bi morala poprej narodna skupščina izpremeniti zakon o obči upravi. Ako
naši temeljni zakoni ostanejo neizpremenjeni, morajo se po njih ravnati
tuđi ostali, še ne sprejeti osnutki zakonov, tako tuđ i pričakovani nov i
gozdn i zakon , kakor tuđi izvršilne uredbe, pravilniki, predpisi, itd., ki se
bodo izdale v okviru novega šumskega zakona.


Kar se tiče dalje vprašanja o izobrazbi čim večjega broja strokovnega šum.
osebja predlaga gospod Dr. Djoka Jovanović, da naj bi se omogočil večjemu številu
dijakov studij na šum. fakulteti in da naj bi se dovolile večje svote za praktična
dela in ekskurzije dijakov.


Temu bi še pristavil, da bi bilo dobro, ko bi se absolventi fakulteta poslali
v večmesečno prakso v kraje, .... bi si mogla pridobiti vpogled v specialno
upravno poslovanje, kakor na ... k vzornim državnim šumskim upravam, k teh
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 38     <-- 38 -->        PDF

248 Organizacija šumske uprave pri nas


ničnim oddelkom za uredbo gozdnega obrata (radi geometrije, taksacije itd),
k takim sreskim šumarskim referentom, v katerih območju je šumskopolitična in
policijska služba ter industrija zelo razvita, itd. — Same ekskurzije, kjer navadno
ni mnogo Casa za specialno studij in poglobitev v posamezna pereca vprašanja, ne
bodo povsem dosegle zaželjenega cilja in uspeha.


Na predlog, da naj bi se posamezna državna posestva kar oddala v ravnanje
in izkoriščavanje akcijskim družbam, moram pa pripomniti, da mi je neumljivo,
zakaj naj se zasebni, večkrat prav dobro in intenzivno upravljani velegozdi
s pomočjo nameravano ekspropriacije podržavijo. Ali naj država zasebnika zato
razlasti, da izroči nato njegovo — podržavljeno — posestvo zasebnim (državnih
menda ni) akcijskim družbam?


Ing. Anton ŠiTie (Ljubljana).


(§S§2