DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.... 4. „........ ...." ...... 49.


Prof. dr. A. Levaković (Zagreb):


O količini otpatka pri obdjelavanju oblovine
u oštrobridne grede.


Nedavno mi je saopćio gosp. urednik,* da ga vrlo interesuje
teorijska strana pitanja, koliko drva ode u otpadak, ako se na jednu
stranu uvinuli trupci izrađuju u ravne grede sa oš´rim uglovima. Taj
je otpadak, reče mi, (kako je i poznato) to veći, što je veća krivina
luka (t. j . krive linije nalazne na konkavnoj strani trupca). Njega da
pored gornjeg, općeg pitanja o kol.čini toga otpatka naročito zanima
(pa da me zato moli, neka bih zajedno sa spomenutim pifanjem
potanje istražio) pitanje, kako otpadak faktično raste sa
visinom luka, t. j . sa uda´jenošću između vi ha lukova (njegove srednje
točke) i pravca, koji spaja oba njegova kraja.


Odazivljući se ovoj zamolbi gosp. kolege pristupih poslu. Pošto
držim, da će rezultati toga posla biti nešto od interesa i za ostale
stručne drugove, iznosim ih ovdje.


U jedan specijalni slučaj ukrivljenosti trupaca spada također
pravnost njihova, jer je poznato, da se i pravac općenito smatra kao
jedna naročita (najjednostavnija) vrst krivulja. Stoga ću najprije pretresti
pitanje:


* Potaknuli s:i´o ovo pitanje sa posve praktičnih razloga. Kako je poznato,
po uspjeh iskorišćivanja šuma od odlučne je važnosti procena t tehničk i
uporabivo g drveta . Baš o njemu uvelike ovisi fiuansijski uspjeh iskorišćivanja.
Sa procentom tehnički uporabivog drveta u tjesnoj je vezi procena t
otpadak« . Procenat tehnički uporabivog drveta odnosno procenat otpadaka
kod iskorišćivanja šuma usiovljen je čitavim nizom momenata. Poznavanje tih
momenaia potrebno je onome, tko procjenjuje i prodaje šumu, no još je potrebnije
poznavanje tih momenata onome, tko kupuje i preradjuje Suran. Za to ,T-gcvina
drveterr. i drvarska industrija i vodi toliko računa o tome.


Ako apstrahiramo duljinu debla, način i tehniku iskorišćivanja, ovisan je
procenat tehnički uporabivog drveta i otpadaka u glavnom o ovim momentima :
1,0 čtstoti od grana (duljini debla), (dépourvue des branche«,
a fut long, Astreinheit, Langschâftigkeit).


2. O pravnost i debl a (rectitude, régularité du fut, Geradwuchsigkeit,
(ieradschâîtigkeit).
3. O jedril i i (punoći, puncđrvnosti), (a fut bien ienue, [sousienae].
Vollholzigkeit, a fut mal tenue, [sous tenue], a fut décroissant, Abholzigkeit).


ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 4     <-- 4 -->        PDF

214 O količini otpadaka


A. O KOLIČINI OTPATKA KOD PRAVNIH TRUPACA.
Kako znamo, grede imaju ili pravokutan ili kvadraian poprečni
prerez.


Kvadratni prerezi nisu drugo, već naročili slučajevi pravokutnih
prereza.


I. Polazeći kod ovog istraživanja od najjednostavnijeg pojma
valjkasti h trupaca, naravno sa posve okruglim prerezima, lako je
domisliti se, da — uz inače jednake okolnosti — količina otpatka
mora biti najmanja, ako se iz trupca izrezuju grede kvadratno g
prereza. Kvadrat je naime geometrijski oblik, koji — upisan u stanovit
krug tako, da mu se uglovi nalaze na kružnici — bezuslovno ima
veću ploštinu od ma kojeg drugog pravokutnika, upisanog na isti
način u isti krug. A ta najveća ploština, pomnožena sa dužinom trupca,
mora naravski imali za posljedicu i najveću drvnu masu grede, pa
Slika 1


4. O čitavom nizu gr ješki, o kojima govorimo na strani ´???
i na kojima se ne ćemo ovdje zadržavati.
Od svih tih momenata stoji na prvom mjestu čistota, pravnost i jedrina.
Upliv čistote na procenat tehnički uporabivog drveta i otpadaka lako je razumljiv
bez posebna izlaganja.


Pravnost i jedrina pojmovi su, koje sretamo vrlo često u trgovini drveta
uopće a kod uzansa za tu trgovinu napose. No pitanje pravnosti i jedrine nije —
koliko mi znamo u šumarskoj literaturi osvijetljeno sa teorijske strane. Povodom
toga skrenuli smo pažnju gosp. dra. A. Levakovića na ovo pitanje i zamolili ga.
i vratiti se na praktičnu stranu i važnost ovoga pitanja.


Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 5     <-- 5 -->        PDF

O količini otpadaka


prema tome i najmanju količinu otpatka kao razliku među drvnom
masom trupca i drvnom masom grede. 5to je pak greda pravokutnog
prereza sp´oštenja, t. j . što je širina odnosnog pravokutnika u razmjeru
naprama njegovoj visini manja, to veća mora da bude količina
otpatka.


Sad se samo pita, kolik a je ta količina— s jedne strane kod
izrezivanja greda kvadratnog i s druga strane kod izrez´vanja greda
pravokutnog prereza : i to kod raznih omjera između širine i visine
pravokutnika?


1. Iz slike 1., u kojoj a naznačuje stranicu kvadrata, d njegovu
diigonalu i ujedno promjer opisanog kruga, proizlazi obzirom
na Pitagorin poučak:
a2 + a´ = 2a3 = d2 — --- (1),
a odovud za ploštinu (g) kvadrata, izraženu promjerom opisanog
kruga, izraz:


o -
-d; -(2)-


Stoga kao diferencija između ploštine kruga i ploštine upisanog
kvadrata proizlazi izraz:


.. . d2 _ J_ dâ = . -2 d2 =


.
4 2 4


ii!M d3 = 0-2854 d2 - (3).
4
Stavi li se ta diferencija u postotni omjer naprama ploštini kruga
(dakle 0´2854 d3 : * d3 = p : 10oV dobit će se kao relativni (postotni)
iznos te diferencije ovaj iznos:


= ^54_d2
= 114-16 = ;6.49/0
(4)<


.


Ovaj iznos vrijedi ujedno kao relativni (postotni) iznos drvne
mase , koja izrezivarjem kvadratne grede iz valjkastog trupca ode u
otpadak, t. j . prigodom izrezivanja kvadratne grede iz ma kojeg (ma
keko dugačkog i deLelog) valjkastog trupca odlazi u otpadak okruglo
.../. trupčeve drvne mase.


Apsolutn a količina otpatka raste dakako sa dužinom i debljinom
trupca, jer se gornji postotak (p = 36) odnosi ind rektno, kao
što ćemo odmah vidjeti, na drvnu masu trupca, koja sa dužinom
i debljinom trupca raste.


Isti
ovaj postotak dobio bih bio, da sam pomoću ploštine kiuga


i dužine (1) tiupca najprije ustanovio drvnu masu trupca (v = -r d2I),


zatim pomoću iste dužine (1) i ploštine pod (2) drvnu masu grede
Jv´ = 2 d2l), te da sam zatim diferenciju -?- đ*l 2 d2l stavio u


postotni omjer naprama drvnoj masi trupca. Jer naime iz razlomka
analognog razlomku pod (4) dužina 1, budući da jednako dolazi i u
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 6     <-- 6 -->        PDF

216 O količini otpadaka


brojniku i u nazivniku, jednos´avno ispada, to je relativno smanjivanje
količine tehnički uporabivoga drveta, štono je skopčano sa
izrezivanjem oštrobridne grede iz trupca, identično sa relativnim smanjivanjem
ploštine kruga na ploštinu upisanoga kvadrata.


2. Stranice kvadrata od ;ose se jedna naprama drugoj kao 1 : i.
Uzmimo sada slučaj, gdje se kraća strenica pravokutnika (t. j . si
rina) odnosi naprama dužoj stranici (t. j . visini) kao 8 : 10.
Slika 2


Označi li se stoga duža stranica pravokutnika sa a, to kraća
stranica iznosi 0´8 a. Iz si. 2. vid mo, da je:


2 " d2 (5>´


-+ (ž a) .


a odovud proizlazi:


„. = M** » » d* (6)


a 164 41 J
Pošto za ploštinu poprečnog prereza ove pravokutne grede
vrijedi izraz:
g = A a2 = A . « d-> . 20 d, (?)


10 10 4l 41
to diferencija među ploštinom poprečnog prereza trupčeva i plošlinom
poprečnog prereza grediiiog iznosi:


&g = . d2 .20 d2 = li^A0 d2 = 0-2976 dž (8)
a 4 41 164
ili u postotnom iznosu:


29´76


p i d´ = ..04 _ 37.9o/o _.__. _v (9).


ild2 *
4
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 7     <-- 7 -->        PDF

0 količini otpadaka


Ovdje, kako v´dimo, od drvne mase ma kako dugačkog i debelog
cilindričnog trupca odlazi okruglo 38% u otpadak.


Pređimo dalje k gredama pravokutnog prereza, kod kojih kraća
stranica iznosi 0*6a, kao i k onima, kod kojih kraća stranica iznosi
0´4a.


3. Na isti način kao gore dobiven je za grede prve vrsti (0"6a)
kao postotna količina otpatka od drvne mase valjkastog trupca iznos:
34-4.!


p = „, 43.8o/o (10).


at a
4


4. Za grede druge vrsti (0´4a) dobiven je jednako iznos:
p . iL06 d2
5&io/o ... ... (11).
4


Time je za ustanovljenje količine otpatka iz trupčeve drvne mase
ari obrezivanju njegovu u oštrobridne grede pravokutnog poprečnog
jrereza i bil o kakov a omjera između kraće i duže stranice pravotutnikove
(samo dakako pod uslovom, da je trupac valjkast, te da
îglovi grede padaju baš u periferiju trupčevog poprečnog prereza)
ladeno posve dosta podataka. Jer nanesu li se postotni iznosi pod


11), (10), (9) i (4) kao ordinate k pripadnim koeficientima gredinog


»rofila (0*4, 0´6, 0*8 i l´O) kao apscisama, što sam i učinio (si ka 3.),


o spojnica dotičnih točaka sačinjava pravilnu, naprama apscisnoj
Slika 3.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 8     <-- 8 -->        PDF

218 0 količini otpadaka


osi konveksnu krivulju (AB), koja od početne ordinate (100%)* pa sve
do konačne ord nate (36 /0) pokazuje neprestanu i pravilnu tendenciju
padanja odnosnog postotka — s početka naglu, a poslije polaganu.


Sve ostale, po meni gore neizračunane, a ipak za potanje prosuđivanje
nazočnog pitanja više ili manje važne ordinate (postoci
otpatke) dadu se stoga jednostavno očitati iz te krivulje. Samo se ja
za sada u svrhu brojčanog prikaza zekona, po kojem postotak otpatka
raste uporedo sa padanjem profilnog koeficienta, neću još posluživati
iznosima, koji proizlaze direktno iz ovog očitavan:a.


II. Nakon ovoga vrijedno bi bilo također znati, koliko drva cdlazi
u otpadak pri i/rezivanju pravokutnih (kvadratnih) greda iz trupaca,
koji imaju oblik kusatog cunja.
Ovdje otpadak mora naravski da je veći, jer je ovdje za poprečni
profil grede mjerodavan poprečni prerez trupca na tanjem kraju.


Osim toga mora da je otpadak najveći kod trupaca, kojima
promjer naprama tanjem kraju najjače opada. Isto tako kod stanovite
množine trupaca, kojima promjer naprama tanjem kraju jednak o
opad?, mora da ode u otpadak najviše drva od onih trupaca, koji su
najduži. Samo je pitanje, kolik o drva odlazi ovdje u otpadak kod
greda raznog obi ka i dužine — opet dakako uz predmnjevu, da je
poprečni prerez grede na cijeloj njezinoj dužini svuda jednak (što u
pravilu mora i da bude), kao također da je dužina grede jednaka
dužini trupca.


I ovdje vrijede za ploštinu poprečnih prereza u greda raznih pod
ioč. I. navedenih oblika izrazi pod (2), (7) Ud., samo se te ploštine
iztažuju ovdje pomoću promjera na tanjem kraju.


Još veća razlika naprama gornjim izvodima postoji ovdje u toliko,
što se ovdje ploština poprečnog prereza gredinog ne smije
sravnjivati samo sa ploštinom (g) poprečnog prereza trupčeva na
tanjem kraju, već je ovdje u navedenu svrhu potrebno osim ploštine
g uzeti u obzir i ploštinu poprečnog prereza trupčeva u sredini du


zine (.) kao i ploštinu na debljem kraju (G) i to u obliku aritmetsk«
sredine ~—9 Najjednostavniji oblik ispravne formule za vo
lumen kusatog cunja, u kojoj je među inima zastupan i po


« . .,.,.. G + 4y + g


precni prerez na tanjem kraju, glasi naime v —.


(Rieckeova ili, ispravnije, Newtonova formula).
Stoga je ovdje također potrebno, da se ploština Y kao i ploštin
G izraze pomoću promjera na ianjem kraju, a u tu je svrhu potrebu
privući u pomoć pad promjera kao i dužinu trupca — oboje op«
izraženo promjerom na tanjem kraju.


1. Uzmimo dakle najprije trupac, kojemu dužin a iznosi 101
gdje je d promjer trupca na tanjem kraju, dočim faktor 10 nij
ovdje ništa dmgo, već „koeficienat dužine".
*) Da početna ordinata mora iznositi 100°o> proizlazi otud, što bi nepresl
nim suživanjem jedne stranice pravokutnikove — do iznosa O´Oa — morala jedn
stavno cijela drvna masa trupčeva otići u otpadak.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 9     <-- 9 -->        PDF

O količini otpadaka


Pad promjera izražuje se uvijek po tekućem metru, t. j . u slučajevima,
u kojima on nije sasvim jednoličan, ustanovljuje se iznos
pada prosječn o za svaki metar dužine. No kod strogo čunjastih
trupaca on je posve jednoličan, t. j . na svakom metru dužine sasvim
jednak.


a) Uzmimo najprije, da pad promjera po t. m. iznosi 1 cm,
dakle 1% IH 0"01. U ovom slučaju promjer trupca u sredini dužine
(.) iznosi:


. = d + 5d. 0-01 =- 1-05 d (12,)
dočim je promjer (D) na debljem kraju trupca:
D = d + lOd. 001 = 1-10 d - (13).
St-ga je:


G = * (1-10 d)2 -n. 05025 d2 (14),


4. = 4. -j- (1-05 .. ., 1-1025 d- (15),


dočim za g vrijedi i ovdje izraz d2 = * 0"25 d´. Obzirom na to
proizlazi dalje za navedenu aritmetičku sredinu iznos:
O + 4v +_g = 0.2758 ^it 0>8Ć65 d, (16)_


Odbivši od toga iznosa iznos pod (2), t. j . 0"5000 d2, preostaje
kao diferencija među ploštinom aritmetički srednje kružne plohe mjerodavne
za volumen ovog čunjastog trupca (0´8665 d2) i ploštinom
poprečnog prereza kvadrntne grede, koja se iz istog trupca dade izvaditi
(0-5000 d2), iznos 0-3665 d2.


Relativn i je iznos te diferencije:


<17)


p-^§nj-«w.-


Ovdje je, kako vidimo, količina otpatka okruglo za 6°´o veća, nego u
analognom slučaju pod (4).
Isti postupak primijenio sam i na slučajeve izrezivanja greda sa
pojedinim gore navedenim oblicima pravokutnog poprečnog prereza,


t. j . od aritmetski srednje kružne plohe trupca (16) odbijao sam redom
ploštine poprečn h prereza za grede sa profilnim koeficientima 0*8,
0*6 i 0´4, pak sam jednako kao gore ustanov o postotne iznose ovih
diferencija — stavivši te diferencije u postotni omjer naprama kružnoj
plohi pod (16). Postotne količine otpatka iznose dakle za te slučajeve
ovoliko :
kod grede sa ( 0´8 ... ... p 43-7% (18)


profilnim koefi- 0´6 — — p 49-l°/o (19)


cientom: | 0´4 ... ... p 60-2% (20)


Nanešenjem ovih postotnih iznosa kao ordinata k pripadnim
apscisama (0´4, 0-6, 0-8, 1*0) dobio sam opet pravilnu krivulju (AC na
si. 3.), koja od početne ordinate (100°/) do konačne (42%) pokazuje
nešto polaganiju tendenciju padanja.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 10     <-- 10 -->        PDF

0 količini otpadaka


b) Sasvim analogno postupao sam i u naredna 4 slučaja, kojima
sam kao podlogu uzeo predmnjevu, da kod iste dužine trupca
(lOd) pad promjera po t. m. iznosi 2 cm, te da stranice grednih
profila stoje u istim omjerima kao gore.


Ovdje naime iznosi promjer u sredini trupčeve dužine l´l d,
promjer na debljem kraju 1*2 d, pojedinačni iznosi pripadnih im kružnih
ploha .. 0´3025 d2 odn. jr. 0-3600 d2, a aritmetska sredina najmanje,
najveće i četverostruke srednje kružne plohe trupčeve 0*9529 d2.
Stoga postotna količina otpatka iznosi:


i i´O p = 47-5<.0 (21)


kod grede sa


0-8 .. p - 488% - (22)


profilnim koefi


0-6 .. p = 537o/o „. (23)


cientom:


0-4 .: p = 65-8% (24)


Grafički prikaz ovih postotaka kao ordinata k pripadnim profilnim
koeficientima kao apscisana predočen je krivuljom AD na si. 3.


c) Za pad promjera od 3 cm pot . in. proizlaze na gornji
način ovi postoci otpatka:


1-0 52-1% (25)


P


kod grede sa


0-8 P 53-3´/o (26)


profilnim koefi


0-6 P 57-8°/o (27)
cientom :


0-4 P (28)


Orafičkim nanešenjem ovih postotaka dobivena je na si. 3. krivulja
AE.


d) Za eventualni još jači pad promjera nije mi se izračunavanje
postotaka činilo već potrebnim, jer jamačno ima tek rijetko tu i tamo
koji slučaj, gdje bi pad promjera na trupcu bio veći od 3 cm po t.


m. Obzirom na to zadovoljio sam se, da za p a d promjera od
4 cm po t. m izvedeni odnosne postotke na vrlo približan, ali ipak
udobniji i kraći način.
Iz gore navedenih postotaka za profilne koefi iente 1 0. 0*8, 0"6
i 04 proizlazi naime, da diferencija između dva po dva postotka, pripadna
jednom te istom koeficientu (recimo l´O), počevši od cilindričnog
trupca pa sve do trupca sa padom 0´03 konstantno pada (skoro
u pravcu). Obzirom na to odredio sam za pad promjera od 4 cm po


t. m. bez ičega daljnjeg, i to sa vrlo velikom približnošću, postotke
otpatka jednostavno na osnovi tih diferencija (dakako grafičkim putem).
Evo ih :
p = 56-i0/0 (29)


ri-o


kod grede sa


0-8 p = 57-2°/o (30)


profilnim koefi


0 6 p = 6147, (31)


cientom:


0-4 p = 69-8% (32)
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 11     <-- 11 -->        PDF

0 količini otpadaka


Oni su služili za podlogu konstrukciji krivulje AF na si. 3.


2. Pređimo sada k trupcima sa dužino m 20 d, gdje opet
:onsfantni iznos 20 nije ništa drugo, već koeficienat dužine.
a) Uzme li se i ovdje za pad promjera najprije iznos od
1 cm p o t. m, onda je promjer


. -d 10 d. 0-01 = 1-1 d (33)
D = d + 20 d. 0-01 = 1-2 d (34)


Pripadne kružne plohe iznose:
4Y = 121 » d2 - (35)
G = 0-36 n d2 — (36)


\ritmetska sredina ——J—-9 iznosi stoga i ovdje 0 9529 d-. Dakle


sve kao u slučaju pod točkom lb) , u kojem pad promjera iznosi
2 cm. Stoga i ovdje vrijedi kiivuja AD (si. 3).
b) Kod pada promjera od 2 cm po t. m. iznosi promjer


. -i. + 10 d 002 - 1-2 d (37)
D- d + 20 d. 0-02 = 1´4 d .-. (38)


Stoga aritmetska sredina * iznosi ovdje 1"1414 d2 Daljnjim
postupkom, kakav je već gore bio primijenjen, dobio sam:


f 10 p - 56-2°/o (39)
za gredu sa j Q.g p „ „ ../. (40)


profilnim I 0 6 p = 613„/o (41)


koeficientom: | Q>4 p = 69.80/o (42)


Kako vidimo, ovi iznosi slažu se gotovo na dlaku sa iznosima
pod toč. 1. d). To se u ostalom dalo i predvidjeti, jer za trupce sa
dužinom 10 d i padom promjera od 4 cm po t. m. moraju da vrijede
isti postoci otpatka kao za trupce sa dužinom 20 d i padom promjera
od 2 cm po t. m. Samo što su ovi potonji iznosi računani, a oni
prvi izveden i na osnovi spomenutih diferencija. A iz gotovo posvemašnjeg
njihovog slaganja vidi se vrlo dobro pouzdanost tamošnjeg
postupka. Stoga naravno vrijedi i ovdje krivulja AF na si 3.


c) Pri prelazu k trupcima sa padom promjera od 3 cm po


t. m. dobio sam na posve analogan način (računom) ove iznose postotaka
:
( 10 p . f 3-0°/o - (43)
za gredu sa j 0<8 p _ 63.Q)/o (44
profilnim \ 0.6 p = 67.3„/o (45


´ 0-4 „. p 74-5% (46)


Ovim postotnim iznosima odgovara na si. 3. krivulja AG.
d) I ovdje sam za pad promjera od 4 cm po t. ra primijenio
isti postupak kao i prije pod toč. 1. d), te je tako dobiveno:
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 12     <-- 12 -->        PDF

0 količini otpadaka


1-0 -p - 68-3° o (47


za gredu sa


t 0-8 -p - 68-9% ... (48;


profilnim


| 0-6 .. p = 7.9°/. (49;


koeficientom


! 0-4 .". 78-1% (50]


Pomoću ovih iznosa konsfruisana je kiivulja AH na si. 3.


Mogao sam slične račune i dalje nastaviti — sve do dužine
50 d, koja se može već smatrati kao kod trupaca skrajnje moguća
No to nije bilo potrebno, jer sam već dobio sasvim dovoljno podataka
za svestranu grafičku interpolaciju, koju mi ovdje omogućuje
jedna naročita okolnost. Sve krivulje na si. 3 pokazuju naime dvije
izričite svima njima sasvim zajedničke zakonitosti u toliko, što:


i. kod jednog te istog profilnog koeficienta postotak otpatka
stalno i sasvim pravilno raste kako sa padom promjera po t. m. (unutar
jednog te istog koeficienta dužine) tako i sa koeficientom dužine
(unutar jednog te istog pada promjera po t. m.);
2. kod dvaput manjeg koeficienta dužine i dvaput većeg pada
promjera po t. m. postotak otpatka iznosi isto toliko, koliko kod dvaput
većeg koeficienta dužine, ali zato dvaput slabijeg pada promjera
po t. m.
Ako dakle postotak otpatka obzirom na ove okolnosti po sasvim
istom zakonu raste i sa padom promjera po t m. (kod jednog te
istog koeficienta dužine) i sa koeficientom dužine (kod jednog te
istog pada promjera po t. m ), onda on po tom istom (ili barem
srodnom) zakonu mora naravski da raste i uporedo sa produkto m
ovih dvaju faktora.


No produkt ovih dvaju faktora (t. j . koeficienta dužine i pada
promjera po t. m.)* nije ništa drugo, već iznos, koji pomnožen sa
promjerom na tanjem kraju daje ukupni pad promjera od debljega
kraja trupčevog do tanjega (ili drugim riječima : diferenciju između
promjera na debljem i promjera na tanjem kraju). Stoga dakle produktu
od koeficienta dužine i pada promjera po t. m. pripada zapravo
jednostavni naziv „koeficienat ukupnog pada" ili još kraće
„koeficienat pada".


Obzirom na to, da — kako sam netom naveo — postotak otpatka
mora po stanovitom, sasvim izrazitom zakonu rasti uporedo sa
ovim koef cientom pada, poredao sam pregledno u tablici broj 1. sve
postotke navedene pod (4), (9), (10), (11), (17) do (28), (39) do (50)
zajedno sa pripadnim im koeficientima pada. Zatim sam unutar svakog
pojedinog profilnog koeficienta napose naneo grafički odnosne
postotke otpatka kao ordinate k pripadnim koeficientima pada kao
apsćisama. Izvedene na taj način krivulje (slika 4.) potvrdile su u potpunoj
mjeri moje očekivanje.


*) Ovaj se pad mora naravski, kako je gore navedeno, izražavati u stotinkama
metra (npr. 001, 002. 003.)
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 13     <-- 13 -->        PDF

0 količini otpadaka


Tablica br . 1.


Koeficienai
pada:


o-o


o-i
0-2


.-.


0-4


0-6


0-8


Unutar profitnog hoefidenfa:


1-0 1 0-8 1 0-6 i OM


1 ! 1


upijeđe za pojedine hoefkienfe pada
oui postoci otpatha:


36´4 37-9 43-8 56-1
42-3 43-7 49´ 1 60-2
47-5 48-8 53-7 63-8 :
524 53-3 57.. 67-U
56-2 57-3 61-3 69-8
63-0 63-9 67-3 74-5
68-3 68-5 71-9 78-1


Pomoću njih dadu se
dovoljno pouzdano ustanoviti
postoci otpaika (kao ordinate)
također za znatno
veće koeficiente pada (kao
apscise)— dakako tek u koliko
se ovi postoci odnose
na gore navedene profilne
koeficiente (1´0,0´8,0´6 i 0´4)„


Slika 4.


U tu svrhu valja samo da se pojedine te krivulje primjereno
produže, naravski uz pomnu pažnju gledom na održanje njihova kontinuiteta.
I ja sam na taj način očitao iz njih postotke otpatka također
za neke veće koeficiente pada, t. j . do iznosa l´OO (vidi tabelu broj 2),
a ujedno sam pomoću njih interpolisao postotke otpatka (za sve koeficiente
pada od 0*00 do 1*00) u razmacima od 0´05. I ovi interpolisani
postoci složeni su pregledno u tabeli broj 2 i to (kao i svi cstali)
zaokruženi na cijele brojeve.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 14     <-- 14 -->        PDF

O količini otpadaka


Ovom grafičkom interpolacijom postotaka za pojedine prije neustanovljene
koeficiente pada, i to napose unuiar svakoga od poznatih
već profilnih koeficienata (1*0, (V8, 0*6 i 04), dobio sam potrebni
materijal za daljnju gr fičku inten;olaciju — i to ovaj put interpolaciju
postotaka za profitne koeficiente 09, 07 i 0*5 unutar svakoga
pojedinoga od prije neustanovljenih koeficienata pada. To će reći —
pomoću poznatih već (na osnovi navedene grafičke interpolacije) postotaka
za pojedine profilne koeficiente unutar, recimo, koeficiente
pada 0*05 konstruisao sam (zapravo: dobio sam) pravilnu krivulju
posve analognu krivuljama na si. 3
Očitanje postotaka za profilne koeficiente 0"9, 07 i 0*5 bilo je
nakon toga sasvim naravna stvar. îsto sam tako postupao unutar
koeficienta pada 0-15, 0-25, 0´35 045 itd. sve do 0´95.
Tako je tablica broj 1. (koja predstavlja direktni proizvod računanja)
praktički sasvim precizno proširena u tablicu br. 2 Ova naravski
vrijedi jednako za valjkaste kao i za čunjaste trupce. U svrhu njene
upotrebe potrebno je tablica br 2. samo to> da se za


i za profilni koeficienat: ustanovljenje konkretZakoEti-
nog koeficienta pada


i-o 0-9 0-8 0-7 0-6 I 0-5 0-4


dsnal izmjeri promjer (D)
pada: trupca na debljem i


vrijedi ovaj postotak otpatke:


promjer (d) na tanjem
kraju; da se pomoću


.00 36 37 38 40 44 49 56


0-05 40 40 41 43 46 51 58 ovih dvaju promjera
0-10 42 43 44 46 49 54 60 ustanovi diferencija
U-15 45 45 46 48 51 56 62 (D—d),te da se ova di


0-20 47 48 49 51 54 58 64


ferencija podijeli sa d.


0-25 50 50 51 53 56 60 65


0-30 52 52 53 55 58 62 67 Jer koeficienat pada
0-35 54 54 55 57 60 63 68 nije ništa drugo, već
0-40 56 55 57 59 61 65 70 D — d0-45 58 58 59 60 63 66 71 izraz —,
0-50 60 (.0 61 63 65 68 72


0-55 61 61 63 64 66 69 73 Ustanovljivanje pro


0-60 63 63 64 65 67 70 74 fitnog koeficienta sa0-
65 75


64 65 66 67 69 61 svim je jednostavna


0-70 66 76


66 67 68 70 ?3


stvar. Valja samo kraću


0-75 77


67 67 68 69 71 74


0-80 78 stranicu pravokutnog


68 68 69 70 72 74


0-85 69 69 70 71 73 75 79 profila podijeliti du


0-90 79


70 70 71 72 73 76 žom.


0-95 80


71 71 72 73 74 77


1-00 80


72 72 73 7-1 75 77


Za slučaj, da je potrebno poznavanje postotnog otpalka i za
sitniju graduaciju u pogledu koeficienta pada odn. profilnog koeficienta,
dade se potrebni iznos sasvim dovoljnom točnošću ustanoviti
uz posve običajnu primjenu računske interpolacije.
Ova bi se tabela mogla i preudesiti tako, da bude upotrebiva
za očitavanje i bez prethodnog izračunavanja koeficijenta


— — Samo bi ona u ovom slučaju iziskivala ne više dva, već tri


ulaza. To bi bili: promjer d, promjer D i profilni koeficienat.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 15     <-- 15 -->        PDF

0 količini otpadaka


Kod svih trupaca naime, koji imaju isti promjer d, mijenja se
koeficienat pada sa promjerom D. Uzme li se dakle za d npr. iznos
od 30 cm, a za D iznos od 40 cm, onda koeficienat pada iznosi


,y = 0´33. Za najbliži koeficienat pada u tabeli (0´35) izlaze postoci
54, 54, 55, 57, 60, 63, 68. Uzme li se dalje (kod istoga d) za D iznos
45, onda koeficienat pada iznosi ^. = 0´50 itd. Tako bi se postoci
otpatka mogli iz tabele očitati (ili pomoću nje interpolisati) najprije
kod promjera d = 30 za sve moguće D zatim opet kod promjera
d = 31 za sve moguće D, dalje na isti način kod promjera d = 32 itd.
Ovakova bi tdbela bila naravski nešto praktičnija (jer ne bi za


htijevala izračunavanje koeficienta -,—)> no zato bi bila i dobrano
voluminozna, jer bi se u njoj pojedini iznosi tabele 2 mnogoputa opetovali.
Sastav njezin imao bi međutim smisla, kad bi se radilo o količini
otpatka samo za slučaj izrezivanja kvadratnih greda.


III. Oblik kusatog cunja dolazi kod trupaca, koji na oba kraja
nisu jednako debeli, najčešće. No nije kod ovakovih trupaca isključen
ni oblik kusatog paraboloida, kao ni oblik kusatog neiloida.
Dapače se ovi oblici, naročito onaj kusatoga paraboloida, mogu kod
ovakovih trupaca smatrati kao dosta česta pojava. Gdje pak ima
ekstrema, t. j. s jedne strane paraboloidnih i s druge strane neilo*
idnih trupaca (inače u glavnom čunjaste osnovne forme), tamo mora
biti i svih mogućih prelaza od jednog ekstrema do drugoga.
Stoga sam se pri rješavanju nazočnog pitanja osvrnuo također
na ovakove „izbočeno čunjaste" i „udubljeno čunjaste" trupce, a
naročito na njihove ekstreme, t. j . trupce oblika paraboloidnog i neiloidnog.
Pri tom mi je bilo stalo navlastito do toga, da ustanovim,
da li je kod ovakovih trupaca postotak otpatka napadno različan od
gore ustanovljenih brojaka, ili mu je iznos od ovih brojaka tek neznatno
diferentan, tako da se eventualno na ovakove različite forme
trupaca ne bi uopće bilo vrijedno ni osvrtati.


U tu je svrhu bilo dakako nužno udesiti postupak (račun) tako,
da se on odnosi na neke već gore navedene slučajeve, samo s tom
razlikom, da mjesto pravca kao izvodnice (Erzeugungskurve, courbe
génératrice) dolazi ovdje kao izvodnica jedna od paraboličkih krivulja.


Slika 5. prikazuje polovicu uzdužnog prereza irupčevog u tri
bitne varijante. Potpuno izvučena krivulja ABC prikazuje u zajednici
sa prušcima AD, DE i CE uzdužni polu-prerez kusatog paraboloida,
crtkana krivulja AB´C uzdužni poluprerez kusatog neiloida, a crtkani
pravac AC uzdužni poluprerez kusatog cunja. Veličine AD i CE prikazuju
krajnje (čeone) radije, dok veličina BF = y prikazuje radij u
polovici dužine (raspolovljenog po dužini kusatog paraboloida). Manji


čeoni radij I AD = -.., koji je i ovdje izlazište svega računanja, nalazi
se, kako vidimo, u ordinatnoj osi.
Kako je poznato, jednadžba parabole, koja rotacijom oko apscisne
osi određuje oplošje kusatog paraboloida, glasi:
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 16     <-- 16 -->        PDF

0 količini otpadaka


Slika 5.


.-^ m + .\ --— — — — — — — (51).
Ovdje su m i n konstantni parametri, a | neovisna variabila (argumenat).
Konkretni iznos za parametar m izlazi sasvim jasno već iz
slike, t. j .


m = (-0 = 0-25 d2 (52).


Uz predmnjevu (analognu prije već učinjenoj, toč. II. 1. a), da dužina
kusatog paraboloida iznosi 10 d, te da ukupni pad promjera od debljega
kraja do tanjega iznosi 0*1 d, pa da prema tome promjer na


debljem kraju paraboloida iznosi l´l d odn. pripadni radij 1-1 d = 055 d


zatim uz uvrštenje netom ustanovljenog iznosa za m u jednadžbu (51)
i uz primjenu te jednadžbe na točku C (si. 5) dobiva ona oblik:
(0-55 d)- 0-25 d* + n. 10 d ... (53).
Odovud za parametar n izlazi konkretni iznos:
(0 55 d)2- 0-25n = -j0 d = 000525 d — — — — (54)
Po uvrštenju konkretnih iznosa pod (52) i (54) u jednadžbu (51) i uz
primjenu te jednadžbe na točku B (si. 5.) proizlazi:


.-´ 0-25 d2 + 0-00525 d. 5 d = 0´27625 d- (55)
..-~-n. 0-27625 d2 = 08679 d2 (56).
Izraz pod (56) nije ništa drugo, već ploština (.) kružne plohe u sredini dužine
kusatog paraboloida. Apsolutna količina otpatka, skopčanoga sa
izrezivanjem kvadratne grede iz trupca ovakovog oblika, proizlazi
stoga direktno iz diferencije između izraza pod (56) i izraza pod (2),
dakle :
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O količini otpadaka


A g = 0-8679 d2 — 0*5000 d2 = 03679 da (57).
Dvdje sam doduše također mogao mjesto same veličine y uzeti aritnetsku
sredinu > koja jednako vrijedi i za kusati parabolo


d. No to bi bilo samo nepotrebno ševrdanje, jer je (o čem se svatko
Tiože vrlo lako uvjeriti) kod kusatog paraboloida — -— = .-
Na osnovi jednadžbe (57) proizlazi za postotnu količinu otjatka
iznos:
42>40


p ^ JSTVIF -/o <58>-


Sravni li se ovaj iznos sa iznosom pod (17), štono vrijedi za čuljast
trupac iste dužine i istog ukupnog pada promjera, proizlazi tek
)osve neznatna diferencija od -J 0*1%´


Dakle je kod trupaca sa dužinom 10 d i ukupnim padom promjera
od 0*1 d obzirem na količinu otpatka pri izradbi njihovoj u
)štrobridne kvadratne grede praktički sasvim svejedno, jesu li oni
;unjasti ili paraboloidni.


Na sasvim analogan način ustanovio sam količinu otpatka i za
)ne slučajeve kvadratnih greda, u kojima paraboloidni trupci imaju
lužinu i ukupni pad promjera prema točkama II. 1. b), II. 1 c), II. 2b),


I. 2. c), II. 2. d). Za ovaj potonji slučaj proširio sam račun i na izezivanje
grede sa profitnim koeficientom 0´4.
Da se ovi rezultati uzmognu što lakše dovesti u vezu sa anaognim
rezultatima za čunjaste trupce, navest ću ih pod istim oznakama,
pod kojima sam naveo i ove, samo ću k odnosnim brojkama
i zagradi, štono označuju pojedine prijašnje jednadžbe, dodati još
ilovo a.


Dakle je u pojedinim ovim daljnjim slučajevima paraboloidnih
rupaca:
p, = 47 8o/o (21 a)


.. = 52 70/o ... (25 a)
p4 - 57-00/0 (39 a)
ps = 64-2o/o (43 a)
p6 = 70-0% (47 a)
p-= 79-3o/o (50 a)


Kako vidimo, diferencije između ovih postotaka u pogledu ko


ičine otpatka i postotaka pod (21), (25), (59), (43), (47) i (50) iznose


edom: + 03, + 0´6 + 0´8 + 1*2 - 17 + 1´2, t. j. u svim slučaje


ovima paraboloidnih irupaca postotak otpatka je veći nego kod strogo


:unjastih trupaca. To se uostalom dalo već sa sigurnošću predvidjeti


vidi si. 5.), jer — uz predmnjevu istih skrajnjih poprečnih ploha


»araboloidan trupac ima veću, a neiloidan manju drvnu masu od ču


ijastog trupca.


Ono, što se nije dalo sa sigurnošću predvidjeti, to su iznosi


»ostotnih diferencija. Međutim iz gornjih brojaka vidimo, da iznosi


iavedenih diferencija kod trupaca sa koeficientom pada ispod 0´5 ni


ako ne mogu uplivati na rezultat očitovanja iz tablice br. 2 Kod tru
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 18     <-- 18 -->        PDF

228 0 količini otpadaka


paca sa većim koeficientom pada opaža se već upliv ovih diferencij
na to očitavanje. Postepeno on i raste (ali polagano), tako da n. pi
paraboloidan trupac sa koeficientom pada 0"8 ima skoro isti postota
otpatka kao čunjast trupac sa koeficientom pada 0*9.


Za neiloidne trupce vrijede isti brojčani iznosi postotnih dife
rencija, samo sa negativnim predznakom. Da je tome tako, proizlaz
otud, što (kod istih promjera na oba kraja) konkavnost neiloidovil
kontura nije ništa jača od konveksnosti paraboloidovih kcntura.


Dakle tablica br. 2. važi praktički strogo za s v e ravne trupce
kojima je koeficienat pada manji od 0´50. Za trupce paraboloidna
neiloidna oblika sa koeficientom pada iznad 0"50 morala bi se oni
eventualno nadopuniti, i to ovako:


| kod parabol trupaca za + lo/(


za koeficienat pada 0 50-0 75 j ^ neiloid „ lo/,


ParaboL 20/(


n-7<; -i-rifv´ " » » ".


„ 0 75—100 . u neiloid. „ „ 24


Ovo bi nadopunjivanje imalo međutim smisla, kad bi se para
boloidan odn. nei oidan oblik mogao na trupcima izričito opaziti, štc
je rijetko kada moguće (osim na podnožju stabla, i to tek na kratko
distanciji), jer su ti oblici kod trupaca zapravo tek ekstremni sluča
jevi, dok je čunjasti ili barem približno čunjasti oblik pravilo.


(Nastavit će se.)


Sur le pourcentage des déchets lors du débit de bois rond en
poutres a vives aretes.


L´auteur de cet article est professeur de dendrométrie a lafaculté forestiere
de Zagreb. Il aborde cette question sur la proposition faite par !a
rédaction de notre Revue.


La rectitude et décroissance du fut est d´une grande importance pour
le pourcentage des bois d´oeuvre, c´est-a-dire bois de déchets. Ce probleme,
non éclaircié théoriquement jusqu´a présent, est résolu dans ce traité, par
un spécialiste. L´auteur développe les formules relatives sur la base d´une
argumentation précise. Rédaction.