DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Državne šume pred Reparacionom Komisijom u Parizu 237


Jng. Žarko Miletić (Zagreb):


Državne šume Hrvatske, Slavonije i Vojvodine
pred Reparacionom Komisijom u Parizu.


Da iskreno kažem, o toj temi prvobitno nisam namjeravao da
pišem za javnost. Ne zbog toga, što ta tema ne bi bila moguće dovoljno
zanimljiva, već jedino obzirom na delikatnost toga pitanja, koje ipak
zahtjeva izvjesnu diskreciju. To je pitanje još svježe, u stadiju konačnog
riješavanja, pa ne bi želio, da kojom nepodesnom izjavom
nanesem, ma i nehotice, kakovu štetu našoj stvari.


Međutim, Uredništvo Štimarskog Lista je u svom februarskom
broju obećalo, da će po mom dolasku iz Pariza donijeti opširniji prikaz
o tom pitanju.


Nema sumnje da sam predmet, zanima našu šumarsku javnost,
koja sigurno nestrpljivo očekuje da čuje, kako smo prošli pred Reparacionom
Komisijom u Parizu.


Pošto je opravdano zanimanje naše javnosti za to pitanje, pošto
želim da iskupim obećanje Uredništva, što mi je donekle i dužnost kao
članu redakcionog odbora, a konačno u želji da i javnost obavijestim


o svom radu kao eksperta kod Reparacione Komisije i da u neku ruku
položim javni račun o svom djelovanju u jednom tako važnom pitanju,
mijenjam svoju raniju odluku, pa ću u najkraćim crtama, ukoliko je
to s općeg gledišta dopustivo, prikaziti razvoj, stanje i riješenje toga
pitanja. Zbog nagomilanih i zaostalih zvaničnih poslova, nisam dospio,
da već za martovski broj lista priredim ovaj članak. Moguće, da je i
bolje, što je ovaj prikaz ponešto okasnio.
A.) OPĆENITO 0 REPARACIJAMA.


Veliki je rat prošao. Raznim ugovorima o miru likvidirana su
mnoga pitanja, koja su godinama ugrožavala svjetski mir. Teritorijalne
promjene likvidirane su brzo, mnogo lakše od svih ostalih pitanja.
Ostadoše još jedino financijska pitanja, koja su ugovorima o miru,
istina, bila regulisana, ali, čije je konačno likvidiranje zapravo teže
od teritorijalnih pitanja. To riješavanje financijskih pitanja vuklo bi
se još godinama, da nije Dawesov plan ubrzao rad raznih odbora Reparacione
Komisije u Parizu.


Princip reparacija bio bi taj, da pobedene države imaju da
naknade štete, nanesene ratom drugoj grupi država pobjednica.
Međutim, u brzo se pokazalo, da je pobijeđenim državama jednostavno
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 28     <-- 28 -->        PDF

238 Državne šume pred Reparaciooom Komisijom u Parizu


nemoguće u cijelosti namaknuti sve gubitke, kako države tako i pojedinaca,
prouzročene destruktivnim djelovanjem i posljedicama rata.
Pobijeđene države, izbačene iz gospodarske ravnoteže, s umanjenim
teritorijem, a uz to prožete željom, da se što više otmu plaćanju reparacija,
nisu davale sliku pouzdanog dužnika. Stoga su se stala tražiti
i druga vrela, iz kojih bi se mogli namaknuti kapitali, preko potrebni
za obnovu financija i čitavog ekonomskog života.


Pogled je u prvom redu pao na nove nacionalne države, koje su
ratom ponovo vaskrsle i koje su, po ispunjenju svog nacionalnog
ideala, davale opravdanih nada, da će i ekonomski ojačati. Takove
države, ne bi bile dubiozni dužnici, kao grupa pobijeđenih država.


To je razlog i geneza onih odredaba raznih ugovora o miru.
koje propisuju, da naslijedile države preuzimaju u svoje vlasništvo sva
dobra bivše, opstojale države, ali uz naplatu potpune vrijednosti.
Za vrijednost tih preuzetih dobara umanjuju se reparaciona potraži
vanja države naslednice, a budu li ova premašena, ili nema uopće
reparacionih potraživanja, tad se za toliki iznos zadužuje ta država u
općem reparacionom fondu.


Ta odredba, ukoliko se na prvi pogled i ukazuje posve prirodna,
ipak. prema mišljenjima mnogih uglednih pravnika nije opravdana.
Na primjer, trošak izgradnje jednog mosta, željeznice, državne zgrade,
lučkog uređaja, regulacije rijeke i t. d., mi smo svojevremeno već pla
tili u vidu državnog poreza, ako su ti objekti bili izgrađeni iz redovnih
budžetnih sredstava. Ako li su ti isti objekti izgrađeni izvan sredstava
redovnog budđžeta, dakle pomoću kakovog naročitog investicionog
zajma, tad smo i u tom slučaju platili troškove njihove izgradnje time,
što smo u smislu specijalnih odredaba ugovora o miru, preuzeli na se,
alikvotni dio duga bivše države.


Prema tome, odredba o naplaćivanju vrijednosti državnih domena
i objekata, prema mišljenjima pravnika, nepravedna je i na našu
je štetu u svakom slučaju.1


Međutim te su odredbe sadržane u raznim ugovorima o miru,
koje je i naša država potpisala, pa su prema tome, poput zakona za
nju obavezne. Nije bila naša krivnja ili propust, što su takove odredbe
uopće ušle u ugovore o miru; drugi su bili razlozi, koji su govorili
upravo za takovo riješenje, a druge jače sile, van našeg domašaja bile
su zainteresovane upravo na takovom riješenju toga pitanja, koje može
da dovede do dalekosežnih ekonomskih i političkih posljedica.


Tako na pr. naša država participira s izvjesnim udjelom na svim
reparacionim potraživanjima. Bude li iznašala konačna suma vrijednosti
preuzetih državnih dobara svotu ispod tih naših reparacionih
potraživanja, tad smo još dobro prošli, jer efektivn o ništa ne
plaćamo, premda se za toliko umanjuju naša reparaciona potraživanja.


Naprotiv, preskoči li vrijednost tih preuzetih dobara naša repa
raciona potraživanja, tad se za taj višak zadužujemo u općem fondu za


1 Naša šumarska stručna javnost ustala je također protiv ovoga tumačenja.
Vidi Ugrenović: »Nage šume pred reparacijonom komisijom"´. >Jug. Šuma«:
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Državne šume pred Reparacionom Komisijom u Parizu 239


reparacije. Ta mogućnost dovela bi našu državu bezuslovno u težak
položaj sa vrlo nepovoljnim političkim i ekonomskim posljedicama.


Upravo našim reparacionim primanjima ima se zahvaliti, da je
naš saobraćaj doveden u red i da je mnoga hitna državna i privatna
potreba na taj način podmirena. Još čitavi niz godina trebat će nam
te reparacione dobave, da svoj ekonomski život održimo ne samo u
ravnoteži, nego da ga i unapredimo. Lako možemo da si predstavimo
stanje našeg budžeta i dinara, kad bi jednim mahom prestale te reparacione
dobave, ili šta više, kad bi nas još i zadužili u općem reparacionom
fondu, a taj dug morao bi se ipak jednom platiti iz državnih
prihoda.


Upravo kod tih reparacionih obračunavanja, šume mogu da
imaju veliki značaj. Šuma je jedno ogromno, glomazno, imponderabilno
dobro, velike vrijednosti zbog znatnih drvnih masa i silnog
prostranstva, stoga je i vrijednost šuma mogla da iznese veliku svotu
u tom sklopu reparacionih pitanja. Tu je dakle ležala jedna opasnost,
iz tih razloga valjalo je kod procjene šuma postupati svim oprezom,
obzirem na zamašnost i posljedice toga rada. Trebalo je dakle imati
pred očima ne samo usku, stručnu stranu procjene državnih šuma,
već je na to pitanje trebalo gledati s nekog višeg gledišta i obuhvatiti
ga u svoj njegovoj cjelini i sa svim njegovim posljedicama.


Trebalo je dakle voditi naročitog računa i o općem značenju te
procjene u nacionalno-ekonomskom i političkom pogledu.
Te misli su me rukovodile kod rada kao eksperta za šume kod
naše Delegacije u Parizu.


Ovih par općenitih redaka o reparacijama napisao sam stoga,
da pred javnosti iznesem važnost i zamašaj toga pitanja, i ujedno da
dadem neke konture onih sila, koje djeluju kod riješavanja toga
pitanja.


B. PRAVNI TEMELJI.
Između saveznih i udruženih država s jedne i Ugarske s druge
strane, sklopljen je 4. juna 1920. u Trianonu ugovor o miru. Tim
aktom riješena su definitivno teritorijalna pitanja i ujedno su određeni
principi, po kojima treba likvidirati probleme financijske prirode.
0 regulisanju tih financijskih pitanja pobliže govori član 191., pa ga
donašam u cijelosti prema francuskom originalu:


TRAITE DE PAIX entre LES PUISSANCES ALLIEES ET ASSOCIEES
ET LA HONGRIE, PROTOCOLE ET DECLARATION
du 4 JUIN 1920 (TRIANON).


Article 191.


Les Etats, auxquels un territoire de l´ancienne monarchie
austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement
de cette monarchie, acquerront tous biens et proprieétés appartenant
au gouvernement hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs terri
toires respectifs.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 30     <-- 30 -->        PDF

240 Državne šume pred Reparacionom Komisijom u Parizu


Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement
hongrois ancien ou actuel seront considérés comme compre
nant les biens de l´ancien royaume de Hongrie et les intérets de ce
royaume dans les biens indivis appartenant a la monarchie austrohongroise,
ainsi que toutes lea propriétés de la Couronne et que
tous les biens privés de l´ancienne famille souveraine d´Autriche
Hongrie.


Les Etats ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever
aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien
ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires
respectifs.


La valeur des biens et propriétés acquis par les différents Etats,
la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations
pour etre portée au débit de l´Etat acquéreur et au crédit de la Hongrie,
a valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Com
mission des réparations devra également déduire de la valeur des
propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée a la
contribution en especes, en terre ou en matériel, fournie directement
a l´occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres
autorités locales autonomes.


Dans le cas d´un Etat acquéreur conformément au présent ar
ticle et sans qu´il soit porté atteinte aux dispositions de l´article 186
concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au cré
dit de la Hongrie et au débit de l´Etat acquéreur, la part de la dette
non gagée de l´ancien Gouvernement hongrois, mise a la charge
dudit Etat acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l´opinion
de la Commission des réparations, correspondrait a des dépenses
faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur a déduire sera
fixée par la Commission des réparations d´apres tels principes qu´elle
jugera équitables.


Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien
ou actuel il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute
nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de
l´ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l´article 5 de
la Convention du 26 février 1919, payé 2.500.000 livres turques au
Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée a la contribution
supportée par l´ancien royaume de Hongrie dans ledit payement
et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera
portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.


Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférées
sans payement:


1. les biens et propriétés des provinces, communes et autres
institutions locales autonomes de l´ancienne monarchie austro-hon
groise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui
n´appartenaient pas a l´ancienne monarchie austro-hongroise;
En outre et apres autorisation de la Commission des réparations,
les Etats visés a l´alinéa premier et aux quels des territoires
ont été transférés, pourront acquérir, sans payement tous les immeu
blés ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précé
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Državne šume .... ijeparaciononi Komisijom . Parizu 24 .


demment appartenu aux royaumes de Boheme ou de Croatie-Slavonie-
Dalmatie ou a la Bosnie-Herzégovine ou aux républiques de
Raguse, de Venise ou aux principautés épiscopales de Trente et de
Bressanone, et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs
historiques qui s-y rattachent.


Jezgra odredaba toga člana bila bi, d a s v a d r ž a v n a d o b r a
bivše kraljevine Ugarske na teritorijama, koja su
pripala nasljednim državama prelaze u potpunu
vlasnost tih država nasljednica, ali uz naplatu nj i
hove vrijednosti, koju će ustanoviti Reparaciona
komisija . Naprotiv dobra pokrajina, općina i lokalnih autonomnih
institucija, zatim škole i bolnice, vlasništvo bivše austro-ugarske monarhije
prelaze u vlasništvo nasljednih država bez ikakove naplate
njihove vrijednosti.


Prema tome taj je članak potpuno jasan, jedino ostaje da se
utvrdi, koja su dobra državna, a koja opet autonomna, da bi se moglo
pristupiti po tim odredbama.


Za šume i za domene Vojvodine je jasno, da su to nepreporna
državna dobra bivše kraljevine Ugarske, pa o tom pitanju nije ni
raspravljano.


Naprotiv, glede pitanja vlasništva državnih šuma Hrvatske i
Slavonije zastupale su obje delegacije, t. j . naša i ugarska, potpuno
oprečna stanovišta.


Delegacija ugarske vlade zastupala je gledište, da su državne
šume Hrvatske i Slavonije isključivo vlasništvo bivšeg »kr. ugarskog
erara«, dakle madžarske države, stoga naša država treba da naplati
potpunu vrijednost tih šuma.


Naprotiv naša delegacija je odlučno zastupala gledište, da su te
šume autonomno vlasništvo Kraljevine Hrvatske i Slavonije i da je
to dobro u smislu cl. 8. ugarsko-hrvatske nagodbe iz godine 1868. stajalo
samo pod zajedničkom upravom.


Tom zajedničkom Upravom nije nikako dirano u pitanje vlasništva
tih šuma, jer spomenuti član nagode spominje šume kao »nepokretno
dobro Hrvatske i Slavonije«, koje se ne može otudjiti bez
saslušanja i privole hrv. Sabora. To je gledište zastupala naša Delegacija
kao svoju glavnu tezu.


Tek u onom slučaju, da Reparaciona komisija ne bi uvažila ovo
naše stanovište, tad bi u drugoj, podređenoj tezi trebalo zastupati
gledište, da su te šume zajedničko, t. j . ugarsko-hrvatsko dobro, u
kome Kraljevine Hrvatska i Slavonija participiraju s udjelom od 44%,
to jest razmjerno tangenti. Podnipošto se ne može priznati da bi te
šume bile isključivo dobro ugarske države.


Međutim odbor Reparacione komisije za procjenu dobra, izjavio
se nenadležnim za riješavanje pravnog pitanja vlasništva tih državnih
šuma; njegova je zadaća jedino da prema izvjesnim principima
ustanovi vrijednost tih šuma i da tako dade podlogu za definitivno
riješenje po samoj Reparacionoj komisiji. 0 pitanju vlasništva riješit
će se kasnije, po saslušanju pravnog odsjeka Reparacione Komisije.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 32     <-- 32 -->        PDF

242 Državne šume pred Reparacionom Ko´inisijom u Parizu


Uz ogradu, da su državne šume nepreporno i autonomno vlasništvo
Hrvatske i Slavonije, prešla je naša Delegacija na saopćenje
vrijednosti tih šuma.


C. Procjena vrijednosti šuma.
1. Općenito.
Procijeniti vrijednost neke šume moguće je na više načina.
Izbor same metode obračuna ovisi u mnogome o posvetnoj svrsi šume,
mogućnosti iskorištavanja drvnih masa, dakle o prometalima i uloženim
investicijama, o javno-pravnim obzirima i šumsko-političkim
smjernicama, prema kojima želimo da gospodarimo nekom šumom.
Sam izbor metode je od velike važnosti, jer se primjenom raznih
metoda, za isti objekt može doći do raznih vrijednosti, kako ćemo
vidjeti malo kasnije.


Kod procjene vrijednosti šuma postavili smo se na princip, da
neka šuma vrijedi samo toliko, koliko je sposobna da trajn o odba
čuje prihoda, a da sama supstanca šume kod toga ne bude nikako
ugrožena. Prema tome vrijednost šume jednaka je kapitaliziranom
čistom prihodu. U koliko ima investicija; (izgradnja novih zgrada,
puteva, željeznica i t. d.), one se ne uvršćuju u izdatke, nego se njihova
vrijednost posebno stavlja u račun. Pošto su se drž. šumama
gospodari po principima potrajnosti, to je jasno, da se i njihova vrije
dnost ima prosuđivati prema sposobnosti davanja trajnih i podjednakih
prihoda.


Stoga se podnipošto ne može i ne smije primijeniti ona vrijednost
tih šuma koju bi one imale eventualno za jednog eksploatatora, koji
bi ih iskoristio u razmjerno kratkom vremenu a sječine kasnije isparcelisao.
S državnim šumama treba gospodariti konzervativno uvažujući
i javno-pravne obzire, šumarsko-političke smjernice, što sve
umanjuje prodajnu vrijednost šuma.


Dosljedno gore istaknutom principu ustanovljena je vrijednost
tih šuma kapitalizovanjem čistog, poprečnog godišnjeg prihoda za
vrijeme od 1894.—1914. godine.


Prema zvaničnim podanicima i obračunu između Ugarske i Hrvatske
iznosio je prihod tih državnih šuma, kako slijedi:1


Godina Primitak Izdatak Čisti prihod
K. K. K.
1894.
1895.
4,450.277
ne može se
1,032.575
naći obračun
3,417.702
1896.
1897.
1898.
1899.
4,166.904
4,813.272
4,702.950
4,562.870
1,183.582
1,131.374
1,165.864
1,243.958
2,983.322
3,682.898
3,537.086
3,318.912


´ Prema podacima sadržanim u elaboratu o procjeni tih šuma, izrađenom
po univ. prof, g dru Gjuri Nenadiću
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Državne Sume pred Reparacionorn Komisijom u Parizu


Godina Primitak Izdatak Čisti prihod


K. K. K.
1900. 3,714.084 1,295.935 2,418.149
1901. 3,571.700 1,258.715 2,312.985
1902. 4,247.221 1,428.787 2,818.434
1903. 3,777.526 1,313.042 2,464.484
1904. 4,687.404 1,221.887 3,465.517
1905. 4,500.037 1,216.908 3,283.129
1906. 5,461.222 1,230.984 4,230.238
1907. 2,288.526 1,281.952 1,006.574
1908. 1,355.676 1,457.302 —
1909. 2,907.262 1,487.928 1,419.334
1910. 4,031.289 1,492.632 2,538.657
1911. 3,961.964 1,657.674 2,304.290
1912. 2,528.609 2,024.191 504.418


1913. 3,890.526 1,956.847 1,833.679
1914. 2,332.006 952.585 1,379.421
Prosečno na
godinu 3,797.566 1,352.585 2,445.981
dakle prosječno g ;odišnje: 2,445.981 zlatna kruna.


Kapitaliziranjem tog čistog prihoda izračunaju se ove ^ vrijed
nosti šuma:


1.) Uz p 2 °/c> vrijednost = 2.445.981 -.-_: 122,290.200 zlatnih kruna
U-62
2.) „ p = 2´/2°/, „ = 2,445.981 = 97,838.960 „
0-025
3.) » p = 3"/, „ = 2,445.981 = 81,532.800 .


.-..


4.) , p = 3-5°/, , = 2,445.981 — 69,885.268 ,
0-035
5.) , p = 4--7, „ = 2,445.981 = 61,149.600 „
0´04


Kako se razabire iz ovog pregleda, izračunava se za isti objekt i
kraj istih prihoda razna vrijednost, već prema tome, koji se kamatnjak
odabere za kapitalizaciju. Prema tome je izbor kamatnjaka od najveće
važnosti, jer se njima može po volji, već prema određenoj svrsi,
umanjivati ili povećavati vrijednost šuma. To je svakako jedan nedostatak
rentovne metode.


Uvažujući sve momente, koji su kod toga od važnosti, odabrao
se kamatnjak od 3% za kapitalizaciju, jer taj najbolje odgovara prilikama.
Prema tomu iznosila bi vrijednost državnih šuma Hrvatske i
Slavonije okruglo: 81,532.000 zlatnih kruna.


Od te je svote odbijena:


1. Vrijednost od 2.884 kat. jutra državne šume, koja se ima još
predati bivšima krajiškim komunitetima: Zemun, Brod, Bjelovar, Ko


ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Državne šume pred Reparacionorn Komisijom u Pai´izu


stajnica, ] vanićgrad, Senj i Karlobag, u ime otkupa njihovih servitutnih
prava u državnim šumama u smislu carskog reskripta od 15. augusta
1877. godine.


2. Vrijednost od 146.451 kat. jutra šume, s naslova još ne pro
vedene ili pogrešno i pristrano provedene segregacije pojedinih imovnih
općina.
Vrijednost tih odbitaka iznosi 24,425.319 zlatnih kruna i za
toliko se umanjuje napred iskazana vrijednost šuma.
Prema tome deklarirana je sa strane naše Delegacije vrijednost
državnih šuma Hrvatske i Slavonije sa 57,106.681 zlatna kruna.


3. Državne šume Vojvodine.
Za ustanovljenje vrijednosti ovih šuma nije se mogla potpuno
primijeniti metoda kapitalizacije čistog prihoda, jer toga uopće nije
bilo. Te su šume za vrijeme razdoblja od deset godina prije rata bil«
stalno pasivne.


Uvažujući nadalje i tu činjenicu, da se za vrijeme od 1904. do
1913. bez ostatka iskorištivao sav prirast tih šuma, dolazi se do rezul
tata, da se njihov prihod ne može više povećati, a da se kod toga ne
dira u samu supstancu šuma. Stoga je trebalo iz računa eliminirati
investicije , a upravne troškove sniziti na najopravdaniju mjeru,
da bi se polučio odgovarajući prihod u gospodarenju. Detaljnim računom,
kojega na ovom mjestu ne mogu saopćiti, ustanovio sam vrijednost
šuma Vojvodine, t. j . sadanje Direkcije ti Apatinu sa 3,350.00(1
zlatnih kruna.


4. Pregled procjena.
Eksperti ugarske vlade računali su vrijednost spomenutih šuma


t. zv. direktnom metodom, to jest, izravno se odredila vrijednost drvne
mase, zgrada, agrikulturnog zemljišta i t. d. Promijenili su dakle me
todu »rasparčanja posjeda« (Zersplitterungsvvert) na njegove sastavne
dijelove. Na ovom mjestu ne mogu se upuštati u kritikovanje te me
tode, jer to ne držim zgodnim, a ujedno bi nas to odvelo od same svrhe
ovog prikaza.
Prema tome bila su Odboru Reparacione Komisije za procjenu
dobara podnesene ove procjene:


Procjena eksperala vlade:
Državne šume


Kraljevine: Srba Hrvala 1 Uzorak .
područja : i Slovenaca


zlatnih, predratnih kruna :


Hrvatske i Slavonije 57,106.681 271,320.385


Vojvodine : 3,350.000 29,814.875


1


Svega : 60,456.681 301,135.260
|
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Državne šume pred RepaTacionotn Komisijom u Parizu 245


Razlika između obe te procjene je ogromna svota od 240,678 579
zlatnij kruna; sama ta razlika u procjenama bila je gotovo četiri puta
veća od naše procjene.


5. Riješenje odbora Reparacione Komisije.
Prema oficioznom saopćenju zajedničkog delegata1 u tom odboru
za procjenu dobara, procijenio je taj komite, na osnovu podnesenih
podataka, dokazala i objašnjenja, vlastitu procjenu na ovaj
način:


1. Državne šume Hrvatske i Slavonije na: 80,500.000 zl. kruna
2.
Državne šume Vojvodine 4,500.000 zl. kruna
Svega na 85,000.000 zl. kruna
Pravno pitanje svojina državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji,
nije odbor riješavao, jer nije bio zato nadležan. To će pitanje riješiti
sama Reparaciona Komisija, na osnovu mišljenja njene pravne sekcije,
kojoj je naša Delagacija predložila svoj elaborat o pravnom pitanju tih
šuma.


Međutim kod procjena šuma Hrvatske i Slavonije uzet je u obzir
i na one obveze, koje terete te šume u pogledu sagregacija.


6. Zaključak.
Procjena odbora Reparacione Komisije viš a je od naše za
24,543.319 zlatnih kruna, a za 216,135.260 zlatnih kruna niž a je od
procjene madžarskih eksperata. Prema tome odluka odbora znatno se
primakla našoj procjeni.


Površina državnih šuma Hrvatske i Slavonije, privedenih redovnom
gospodarenju (zaštitne šume su izuzete) iznosi 481.000 kat. jutara,
s masom od 59 mil. kubnih metara. Prema toj procjeni odbora
vrijedilo bi jedno katastralno jutro šume s poprečno 122 m:! drvne
mase okruglo: 167 zlatnih kruna.


Površina šuma u Vojvodini iznosi 46.000 kat. jut. s masom od
1,550.000 m3. Prema tome iznosi vrijednost 1 kat. jutra šume sa 33 m*
drvne mase okruglo: 97 zl. kruna.


Uzmu li se u obzir i agrikulturna zemljišta, to se izračunava još
niža vrijednost po 1 kat. jutru.


Na koncu ovog prikaza čast mi je izjaviti, da su oni stručni eksperti,
koji su sudjelovali i radili oko procjene ovih državnih šuma,
učinili sve moguće, da riješenje padne u prilog naše države. Sada je
stvar naše Delegacije u Parizu, da nastoji da se i pravno pitanje svojine
državnih šuma Hrvatske i Slavonije po nas povoljno riješi, To je


Države Male Aantante imaju u tom odboru, koji se sastoji iz 4 člana,
svog zajedničkog delegata, koji je delegiran sa strane Čehoslovačke Republike.
Delegatom je g. Ing. P. Koller, koji se i za našu stvar mnogo zauzimao, tako.
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Državne šume pred Reparacicmom Komisijom u Parizu


jedno čisto pravno pitanje, kod kojega prestaje nadležnost nas šumara;
zadaća je dakle poznavaoce upravnog prava i financijskih odnošaja,
da to pitanje brane i zastupaju pred nadležnim forumom.


Što se tiče naše procjene vrijednosti državnih šuma i riješenja
odbora Reparacione Komisije, to se, iz pomljivih razloga, ne mogu o
tom izjavljivati, već prepuštam nepristranoj stručnoj javnosti, da si
ona o tome stvori svoj sud.


Les forets domaniales de jougoslavie devant la commission des
réparations.


Cet article est un abrégé du rapport de notre expert a la commission
des réparations a Paris. Rédaction.


@m