DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 56     <-- 56 -->        PDF

54 Lične vijesti


(VI 19. novembra 1924. br. 41.873 postavljeni su:
za šumarskog referenta prve kategorije pete grupe kod primorskokranjske
oblasti u Karlovcu Pajo Popović, šumarski savjetnik prve
kategorije sedme grupe i upravitelj šumske uprave u Karlovcu, i za
direktora prve kategorije četvrte grupe Direkcije šuma na Sušaku
Alfons Kauders, šumarski nadsavjelnik prve kategorije pete grupe
iste Direkcije, — obojica po potrebi službe.


Od 28. novembra 1924. br. 42.869 premešten je po potrebi službe Vojislav Jovanović,
inspektor prve kategorije četvrte grupe iz Kabineta Ministarstva
Šuma i Rudnika za Generalnu Direkciju šuma.


Od 28. novembra 1924. br. 42.871 penzionisan je Dragutin Kubovi«, nadšumarnik
i šumarski referent druge kategorije prve grupe kod poglavara
sreza Travničkog.


Od 28. novembra 1924. br. 42.879 postavljen je za inspektora prve kategorije šeste
grupe pri Direkciji šuma u Skoplju Lazar Petrović, okružni šumar
u penziji.


Od 30. novembra 1924. br. 43.571 postavljen je za šefa računovodstva Direkcije
šuma u Čačku druge kategorije prve grupe Dobroslav A. sišmanović.
inspektor II. klase Generalne. Direkcije šuma u penziji.


Od 6. decembra 1924. br. 43.569 postavljeni su: za direktora prve kategorije treće
grupe direkcije suma Zagreb Jovo Metlaš. kr. ministarski savjetnik
petog činovnog razreda šef iste Direkcije; i za direktora prve kategorije
treće grupe direkcija šuma Ljubljana, Josipa A. Rustija. dvorski
savetnik istog činovnog razreda i šef iste Direkcije.


Od 6. decembra 1924. br. 43.570 postavljeni su:
za knjigovođu druge kategorije druge grupe centralnog računovodstva
Generalne Direkcije šuma Dušan Fućak, knjigovođa droge kategorije
treće grupe istog računovodstva i za pisara treće´ kategorije
.... grupe Generalne Direkcije Suma Obrad Grujić. pisar treće kategorije
druge grupe iste direkcije.


Od 6. decembra 1924. br. 43.572 premješten je po potrebi službe Josip Šmit, šumarski
nadinžinjer druge kategorije druge grupe iz Gospodarstvenog
ureda Otočko imovne opštine, za gosp. ured gjurgjevačke imovne
opštine.


Od 11. decembra 1924. br. 44.075 premješten je po potrebi službe Dura Grlić, šumarski
nadzornik druge kategorije prve grupe, iz Kotarske Oblasti
u Ludbre.gu za Osečku Oblast u Oseku.


Od 11. decembra 1924. br. 44.076 postavljen je Ante Ružić, šumarski savjetnik


I. kategorije sedme grupe Direkcije Šuma Ljubljana, za inspektora
I. kategorije VI. grupe iste Direkcije.
Od 11. decembra 1924. br. 44.077 postavljeni su: za oblasnog šumar, referenta
I. kategorije IV. grupe Ljubljanske Oblasti Anton Sivi«, viši šumar.
savetnik 1. kategorije VI. grupe i šef Odseka A. Direkcije Šuma
Ljubljana; za višeg šumar, savelnika I. kategorije V. grupe sa službi
kod šumar, referenta Ljubljanske Oblasti Emil Oberajgner, visi šumar,
savetnik I. kategorije VI. grupe kod Odseka A. Direkcije šuma