DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 5     <-- 5 -->        PDF

0 Novoj Godini


nosti. Bez naučnoga rada i njihove publikacije nema afirmacije naših
fakulteta ni kod kuće ni pred svijetom. A bez afirmacije naših
fakulteta nema potpuno afirmacije našeg šumarstva kao struke.


Dužni smo dakle da ustupimo jedan dio svojih stranica našim
naučnim radenicima barem dotle, dok oni ne uzmognu doći do svoga
zasebnoga organa.


1 rad oko sabiranja terminološke grad je tražit će
mjesta u »Šumarskom Listu«. Ova će potreba postati življom napose
onda, kada počne raditi sekcija za terminologiju, koja je davno
već osnovana no umuknula je — izuzev Sloveniju — posvema.


Smatrajući studentska udruženja na našim fakultetim
a nosiocima istih onih ideja,, koje rukovode naše Udruženje,
rado ćemo otvoriti svoje stupce i vijestima iz tih udruženja.


Smatramo li potrebnim, da se u listu donose kratki r e z i m e j i
barem u jednom svjetskqm feziku (francuskom). Jer
treba uvažiti, da je »Šumarski List« revija, koja mora reprezentovati
naše šumarstvo i pred inostranstvom. Ta reprezentacija bit će
od vrijednosti samo onda, ako stranom stručnom svijetu, koji ne poznaje
našega jezika, bude dana mogućnost, da bar donekle upozna
i ocijeni naš rad. A to će moći biti -- iako nepotpuno — samo pomoću
ovakovog rezimovanja.


No to rezimovanje ima još jedan cilj. Pomoću njega moći ćemo
uspješnije provoditi zamjenu našega lista za strane. Tim ćemo —
bez osobitoga troška omogućiti da se poveća naša knjižnica te da se
tako proširi obrazovanje naših članova. Predvidjeli smo i omogućili
izdavanje zasebnih istisaka eventualno i knjiga, koje bi od vremena
do vremena mogle izlaziti pod imenom Knjižnica Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja. Za ovo će trebati ishoditi pristanak
upravnog odbora.


U vezi sa iznešenim načelima i ocrtanim programom prove


dene su izvjesne promjene u unutarnjoj organiza


ciji uredništva. Pošli smo sa gledišta, da je »Šumarski List´


organ Udruženja, koje ima izgradjene osnovne smjernice svoga rada.


Dakle i smjer »Šumarskog Lista« mora da se poklapa sa smjerni


cama Udruženja. Upravni odbor predao je tu smjernicu u ruke r e


dakcionoga odbora, koji zapravo sačinjava ured


ništv o lista , a ovome na čelu stoji glavni urednik. Time je po


lučeno, da su povezane sa uredništvom sve naše privredne oblasti,


a sve se niti tih veza stiču u jednoj ruci.


U redakcioni odbor ušla su gg. Ing. Ivan Čeović, ing. Miloš P.


Ćirković, ing. Žarko Miletić, ing. Roman Sarnavka i ing. Antun Ši


vic. Sa priznanjem treba istaći, da je g. ing. Antun Šivic i nadalje dra


govoljno preuzeo na se ove radove: korigovanje slovenskih članaka


u stručnom, stilističkom i gramatičkom smislu, te korekturu njihovih


prvih otisaka. : . ;.


Sa razloga shodnosti razlučen je administra t.i-. n i


dio od redak ci onog. Administrativne poslove rukovodi- po


slovni tajnik g. ing. Ivan Čeović, a redakcijone prof. dr. Aleksandar


Ugrenović. ´..„


Uredništvo, ;