DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina 45


Pošto će ovaj rad bili skopčan i sa b r o j n im puto v a n j i m a u terenT
potrebno je osigurati i pokriće tih troškova.


Na ovakav način moglo bi se pristupiti ´intenzivnom radu oko ovoga velikoga
pitanja i ako nam se čini da je njegov dvanaesti čas već na izmaku. Ako
ne bude žive saradnje, moralne i materijalne pomoć! sa sviju strana, moglo bi se
desiti, da ćemo mi biti na čistu sa uzrocima sušenja našega hrašća taman onda,,
kad zdravih šuma neće više ni biti.


............. ........ y ........ ..... je ....... ...... ..


21. ......... .. .. ........ .. ....... ........ ........ a na ......
..... 37. ...... . ............. .... .... ........ no uamy ........
....... ....... .... je ...... y ........ ......
I


Šumska industrija i trgovina, i


NOVE UZANSE ZA TRGOVINU DRVETA.


Za vrijeme bivše monarkije naše je drvo — naročito hrastovina — više
nego pola vijeka bilo eksportovano na zapad. Ondje su ga znali po njegovim odličnim
svojstvima, no pod imenom austrijskog ili ugarskog drveta. To je potjecalo
odatle, što je sva trgovina drvetom bila pod uplivom drvarskih tržišta Beča
Pešte, Trsta i Rijeke. Na tim su se tržištima i uobičajili posebni trgovački običaji,
koje smo poznavali pod imenom »trgovačkih uzansa«.


Tek za malen dio današnje otadžbine (Primorje, Gorski Kotar, Hrvatska
i Slavonija), koji predstavlja najstariju oblast našeg iskorišćivanja šuma, počeli
su se utvrđivati samostalni trgovački običaji.


Kako je jedan dio trgovine drvetom, koje je dolazilo iz naših zemalja, gra


vitirao prama Senju, razvile su se u nas t. zv. senjske uzanse.


Pored Senja javlja se još i Rijeka, na koju gravit ira drugi dio drvenih pro


dukata iz Hrvatske i Slavonije i Trst, preko koga prelazi mekano drvo iz Slovenije.


Tako dolazi do toga, da smo u času stvaranja današnje naše države zatekli
u trgovini drvetom ove uzanse: bečke, peštanske, senjske, tršćanske, riječke 1
koruške.


Prirodno je dakle, da se morala roditi težnja, da mi kao produkcijom) područje,
čija se roba i traži u svijetu, unifikujemo sve te pobrojane uzanse stvaranjem
naših vlastitih novih uzansi za trgovinu drvetom. Potreba donošenja novih
uzansi bila je očita još i zato, što najvažnije uzanse (bečke od 1911.) nisu nekim
našim trgovačkim artiklima (hrastova piljena roba) posvetili dovoljne pažnje.
Napokon trebalo je tim novim uzansama obuhvatiti i one produkte (tanin, drvni
ugljen, destilati drveta), kojih uopće nije bilo ili bar nije bilo u dovoljnom obimu
u dosadanjim uzansama.


Iz svih novih momenata rodila se potreba, da se konačno pristupi izradji


vanju naših uzansi za trgovinu drvetom.