DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Nastava i nauka


.. ce ............ ....... .......... ........ ..... .......
ii ........... ........ y ...., .. .... . .........., î.oja .. .... ..
...., on ...... .... ........, .... . ....... . ...... TI .........


NAŠI ZAVODr ZA ŠUMARSKE POKUSE.


Zasada postoji u nas samo jedan takav institut (u Zagrebu). God. 1924.
počeo je institut sa prethodnim radovima oko njegova uređenja,


Za prostorije instituta ušle su u prvi čas u obzir one, koje su postale raspoložive
nakon likvidacije šumarskoga odsjeka u Zagrebu. No ove su prostorije
po državnoj vlasti upotrebljene u druge svrhe tako da. je uprava instituta bila
priuuždena, da najpotrebitije prostorije adaptira u zgradi, u kojoj se sada nalazi
šumarski fakultet.


Čitav rad instituta pa prema tome i njegova unutarnja organizacija podijeljena
je na ove skupine:


I. uzgajanje šuma;
1J. iskorišćivanje šuma i šumarska tehnologija;
III. čuvanje šuma;
IV. đendrometrija;
V. uređivanje šuma;
VI. fitopatologija;
VII. pedologija.
Za svaku tu skupinu izrađen je osnovni p r o g r a m rad a. To će reći
naznačena su najglavnija pitanja, koja moraju biti predmetom istraživačkoga
rada. Na prvom mjestu sioje pitanja, koja su od važnosti po praksu.
Detalj tih pitanja a napose naučni i istraživački metod prepušten je odluci
istraživačevoj. One skupine, koje se kao nauka nalaze još u živoj izgradnji
te iziskuju poznavanje savreinenih istraživačkih metoda, treba đa budu i predmetom
posebnih studija u inozemstvu. Povodom toga bio je izaslao
nastavnik za pedologiju (prof. dr. Seiwerth) u inostranstvo, a napose u Bmo,
Prag i Munchen da ondje prouči savremeno uređenje zavoda za pedologiju. S
istoga razloga bit će potreban specijalni studij za fitopatologiju (đr. Škorić). Za
taj studij ulazi u obzir laboratorij prof. Petria u Firenci. Rektor talijanske visoke
škole u Firenci (prof. dr. Pallazo) izjavio je, da će u tom smjeru vrlo spremno
izaći u susret.


Nemoguće je zamisliti specijalni istraživački rad bez poznavanja odnosne
1 itérâ t ure . Jz toga razloga bilo je potrebno, da institut nabavi svu specijalnu
literaturu, koja se odnosi na pomenute skupine, da je uzmogne uvijek imati
pri ruci.


Pošto se kod rada ovakovih instituta radi načelno o pitanjima, koja su od
praktične važnosti, potreban je i izvjestan instrument a r i j, a p a r a t u r a.
te sva druga n a u č n o-i s t r a ž i v a č ka po m a g a 1 a za rad u terenu. Pomoću
kredita, koji je osiguran za god. 1924.—25. i. koji je Ministarstvo Suma i
Rudnika već doznačilo u iznosu od % čitavoga kredita, bilo je moguće, da se namire
troškovi adaptacije prostorija, nabavljanja najpotrebitijeg pokućtva. uređenje
laboratorija za fitopatologiju, pedologiju te nabavljanje instrumentarija za
dendrometriju. Samo odjeljenje za iskorišćivanje šuma i šumarsku tehnologiju
(prof. dr. Ugrenović) moralo je obustaviti nabavku potrebn´h pomagala dotle,
đok ne bude doznačena posljednja četvrtina državnim budžetom osiguranoga
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 46     <-- 46 -->        PDF

44 Nastava i nauka


kredita. Za najpotrebitije manipulacijone radove namještena je jedna pomoćna
sila i zatraženo je na osnovu pravilnika, da se institutu dodijele potrebne pomoćne
šumarsko-stručne sile. Čim bude realizovan zaostali kredit i čim budu dodijeljene
potrebne pomoćne snage, moći će institut da počne da radi.


Institut će izdavati i svoj ljetopi s te u njemu publikovati i rezultate
istraživačkih radova. Predviđao će kao prva publikacija izaći studija dra Vladimira
Škorića o našim medijikaricama, koja je već dovršena.


Među prva i najvažnija pitanja, kojima treba da se pozabavi institut, spada
i s t r a ž i v a n j e o sušenju naših hrastika.


Kako se vidi na drugome mjestu ovoga broja, ovo je pitanje stafo ne
možda decenije, već stoljeće. Svi pokušaji, koji SH učinjeni prije akcije našega
udruženja, bili su tek fragmentarni. Oni su naročilo ostali bez uspjeha za to, što
rad nije bio valjano organizovan, šio nije imao za osnovku strogo naučni metod,
što nije bio centralizovan te što nije bilo na raspoloženju dovoljno radnih i spe.
cijalnih snaga te dovoljno materijalnih sredstava.


Činjenica, da se naše udruženje tako živo zainleresovalo za ovo važno pitanje,
vrijedna je velike hvale. To nam priznaju 1 u iuostranstvu, gdje pišu o
našoj akciji.


No kod rješavanja ovoga pitanja treba dobro paziti, da se sva dobra volja
i sva utrošena snaga ne izjalovi uslijed loše organizacije rada.


Mi smo imali prilike da naglasimo, kako je potrebno sav rad oko istraživanja
uzroka sušenju hrastova c e n t r a 1 i z o v a t i, to će reći, on treba da se
"rukovodi sa jednoga mjesta. Najbolje, da se ovo rukovođenje preda u ruke institutu,
a uz živu saradnju cjelokupne šumarske javnosti, a napose našeg udruženja.


Treba uvažiti, da se ovdje rad: o istraživanjima na velikoj teritoriji. Napose
se radi o sistematskim istraživanjima i izvidima u samom terenu. Institut
sam, sve da i dobije zatražene pomoćne snage, neće moći raditi s uspjehom bez
izdašne pomoći nadležnih organa šumarskih vlasti.


Za to bi institut morao:


1. Zamoliti od Ministarstva Šuma i Rudnika, da ono
naredi organima državne šumske uprave, imovnih općina i političke šumske
uprave, da oni ispomognu rad istraživača u ovome pitanju.
2. Institut treba da stupi u vezu s a : J u g o s 1 o v e n s k i m šumarskim
udruženjem, kako bi se i s te strane ishodila i pomoć njegovih
članova a napose onih, koji su u nedržavnoj službi.
3. Treba zatražiti saradnju svih onih nastavnika naših
šumarskih fakulteta, koji predaju one discipline, koje su u vezi sa ovim
pitanjima (entomologija, fitopatologija, fizijologija, uzgajanje šuma, čuvanje šuma,
pedologija, odvodnja).
Unutar samoga instituta bilo bi potrebno ova istraživanj a ce n-
t r a 1 i z o v a t i u odjeljenju za î i t o p a t o 1 o g i j u. Ovo naročito za
to, što to odjeljenje vodi nastavnik, koji ima naročitu spremu. Nastavnik (dr.
Škorić) je šumar sa potpunim šumarskim osposobljenjem. On je pored toga specijalista
botaničar i fitopatolog, a bavio se mnogo i entomologijom.


0 čitavom organizatornom radu treba izraditi; detaljn u osnovu .
Prirodno je, da naučni metod mora ostati prepušten slobodnoj odluci nastavnika
odnosno istraživača.


U tom predlogu valja naročito izložiti, da li je za laj istraživački rad potrebno
osnivanje istraživačkih stanica po amerikanskom uzoru.