DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 40     <-- 40 -->        PDF

38 Gozdarstvo lela 1023.


davčni občini Bregani; v Ijubljanskeni okraju 17 ha, (»Movnik« v davč. občini
Podmolnik), last Kranjske dežele, v logaškem okraju 4 ha, last ljudskih sol;
v mariborskem okraju 1 ha, last ljudske sole, v novomeskem okraju 76 ha, in
sicer 15.2203 ha Kmetijske sole na Grmu in 60.9512 deželne graščine Mala Loka;
v radovljiškem okraju 9.7446 ha, last Kranjske dežele v Završnici, kjer je deželnn
elektrarna, v slovenjgraškem 30 ha, last okraja.


Državna ž e 1 e z n i c a i n podržavlje n a Južna železnica imata
gozde ob železniški progi in v njeni blizini v posamežnih parcelah in veejih
kompleksih po raznih polit, okrajih. — vsega skupaj 1039 ha.


Občinsk i (podobčinski, vaški) gozdi so v vsakem polit, okraju. To
posestveno kategorijo radi zamenjavajo s skupnlmi gozdi solastniko v ali
soupravičencev, ki je v posamežnih okrajih prav močno zastopana, kakor je
videti v izkazu 1. Svojčas je bilo se mnogo več skupne gozdne posesti ki so jo
pa agrarne oblasti pred prevratom in po njem individuelno razdelile radi provokacije
solastnikov.


D e 1 i t v e n o p o s t o p a n j e in ž njim v zvezi stojeća geometrima in
taksatoricpa dela se še vedno nadaljujejo. Leta 1923. so oblastva za agrarske operacije
dovolila razdelbe v brežiškem okraju (9.0406 ha v davč. obč. Podčetrtek),
v kamniškem okraju (20.4556 ha v davč. obč. Čemšenik), v kočevskem okraju
(35.7680 ha d. o. Dolenja vas), kranjskem okraju (440.1089 ha v slučajih: Spodnja
Soriea in Srednje vas—Gorice), v Ijubljanskeni okraju (71.1116 ha v. d. o. Beri.
čevo 2.6853 ha, v. d. o. Lipoglav 68.426? ha), v Ijutomerskem okraju (1.0980 ha v


d. o. Pristava), v mariborskem okraju (7.3750 ha v davč. obč. Ješenca in Radosel),
v novomeskem okraju (6.0019 ha v d. o. Lukovk. Sniolenja vas), v ptujskem
okraju (185.4490 ha v d. o. Zlatoličje, Vodrr.nci, Sestrže, Pobrava in Sodinci), v
radovljiškem okraju (173.9862 ha v d. o. Srednja vas, Bohinjska Bela, Dobrava,
Doslovce).
C e . k v e n i g o z d i so po vseh polit, okrajih. izvzemši brežiškega.


N a d a r b i u s k i gozdi . Sem spadajo župne nadarbine, cerkovniške
nadarbine, župnišča, kaplanije, razne ustanove. Izkaz jih ima ražen v brežiškem.
po vseh okrajih.


Samostalni i n redovi imajo gozdna posestva v brežiškem okraju
(Trapisti — Rajhenburg 236 ha), v celjskem (Kongregacija misijonarjev 6.98 ha.
fiolske sestre v Celju 1.49 ha, Usmiljeni bratje v Celju 1.50 ha), v črnomeljskem
(Križniški; red 67.6069 ha), v kamniškem (Kongregacija usmiljenih sester, Zagreb,
samostan v Kamniku 6.6679 ha, kongreg. usmilj. sester sv. Vincencija, samost. v
Kamniku 2.5173 ha, kongr. šolskih sester v Mariboru, samost. v Repnje 14.0478
ha), v krškem (Kartuzijanci v Gorjancih 1116 ha), v litijskem (Cister. v Stičm´
147 ha), v Ijutomerskem (Benediktinci v Admontu 50 ha), v mariborskem
(Magdalenski samostan v Studenicah 279 ha, Zavod sv. Pavla 173.72 ha, Benediktinci
Admont 80.52 ha. Samostan sv. Lamprehta 45.91 ha, Red bosonogih
karmelitov v Grazu 2.74 ha, Dominikanski konvent v Grazu 6.12 ha, Cisterc.
samostan Rein 4.24 ha), v mozirskeni (Nazarje 12 ha), v novomeskem (4.6744 ha
Kartuzijancev v Plelerjah, 0.5078 Samostan šolskih sester v Šmihelu). v ptujskem
(Minoriti 275 ha, Križniški red´713 ha).


Škofijsk i gozdi . Ljubljanska knezoškofija ima v mozirskeni okraju
7421 ha gozda, v celjskem 18 ha, v jubljanskem 81 ha. Sekovska škofija ima v
ljutomerskem okraju 5 ha. Lavantinska škofija poseduje v mariborskem okraju
98 ha gozdov, raztresenih po Zohorju. Kojzjaku in Slovenskih goricah.