DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 4     <-- 4 -->        PDF

0 Novoj Godini


Naročito nam je stalo, da se upoznamo sa šumarstvom slavenskih
država, a od neslavenskih u prvome redu onih, koje su prama
nama prijateljski raspoložene.


U pitanja šumarstva kao struke ubrajamo i pitanja šumarske
nastave.


»Šumarski List« jest i organ naše šumarske
privrede . Za nas je šumarska privreda bitna čest naše narodne
privrede uopće, a šumarska politika važni dio naše agrarne politike.
Zato će »Šumarski List« voditi računa o svim aktuelnim pitanjima
naše šumarske privrede i šumarske politike.


Davno su prošla vremena, kad su šumarski produkti prelazili
iz ruku vlasnika izravno u ruke potrošača. Danas su trgovin a i
industrij a kopče, koje vezuju šumarsku proizvodnju sa trošnjcm.
One su važni dio iskorišćavanja šuma. Bit će da tu i leži razlog,
da je naše Udruženje okupilo oko sebe ne samo šumare već i trgovce
i industrijalce drveta.


I šumaru je vrlo potrebno da se što bolje komercijalno obrazuje.
Zato smo dužni da i nadalje pridržimo otvorenima stupce »Šumarskoga
Lista« pitanjima trgovine i industrije drveta.


Racijonalno gojenje lova i ribolova zapravo je dio šumarske
privrede. Prema teme i pitanja lova i ribolova, posmatrano
sa privredne strane, treba da budu predmetom pažnje našega lista.
U tehniku lova nećemo moći ulaziti pored današnjeg znatnoga broja
specijalnih lovačkih listova.


Donošenje zakona o pitanjima, koja su u vezi sa šumarskom
privredom, još uvijek nije iscrpljeno. Problem unifikacije našeg
privrednog zakonarstva uopće a šumarskog zakenarstva na
pose još nije konačne riješen. On će u toku svoje izgradnje tražiti
vrlo živu saradnju naše šumarske javnosti. Trebat će da na usta
»Šumarskoga Lista« progovori o tome još mnogi poznavalac privrednih
i općih prilika neke oblasti — a i samo Udruženje.


0 važnosti popularizovanja šumarstva u našoj
otadžbini govorili smo već u više navrata u »Šumarskom Listu«, te
ne treba da to ponavljamo. Potreba i daljnjega rada oko popularizovanja
ostat će živa i na dnevnome redu sve dotle, dok ne bude
moguće, da naše Udruženje počme izdavati stalni prilog »Šumarskom
Listu« ili možda zaseban list, koji bi išao za tim ciljem. Na
ovaj način udovoljit ćemo potrebama onih malih i srednjih posjednika
šuma, koji su danas članovi našeg Udruženja i koji su vrlo interescvani
na ovom popularnom načinu pisanja. Razumljivo je, da
bi se na taj način mogao proširiti krug čitalaca »Šumarskoga Lista
«, a i povećati broj članova našega Udruženja.


Našem Udruženju i njegovom organu nije, istina, zadatak da
se bavi i naučnim pitanjima. No zasad nije moguće otkloniti
literarne doprinose naučnoga karaktera. Treba uvažiti činjenicu, da
naši fakulteti i naši naučni instituti nemaju do danas ni jednoga
svoga organa. Zato publikacija naučnih radova i nailazi danas na
najveće teškoće. A bez publikacije naučni rad nema prave vrijed