DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Uozdarstvo leta 1923.


85


— Lovsko osebje;
— Lovske razmere;
— Izkaz o uplenjeni divjarani.
Iz sumarnega pregleda, ki sem oa za 1.. 1923. za vso Slovenijo
sestavil po došlih letnih porocilih, naj sledi nekaj odlomko v iz
gradiva gozdarske* vsebine.


Slovenija je koncem 1. 1923. zavzemala ..... kaže izkaz
1.) v celosti 1,582.481 ha. Od te ploskve je 1,515.679 ha produktivne
zemlje, ostala ploskev pa so neproduktivni prostori. Gozdna površina
je znašala po davčnem ali zemljarinskem katastru 679.578 ha, faktično
pa se ceni ista na 709.116 ha.


V izkazu 1.) je za posamezne politične okraje, — kakršni so
obstojali leta 1923 — navedena celotna ploskev, dalje produktivna
ploskev, gozdna površina po davčnem in po gozdnem katastru.


Glede posameznih okrajev je posebej omeniti sledeče:
Za logaški okraj navedeni tabelarični podatki nišo še končnoveljavni, ker
tam državna meja še vedno ni stalno urejena. V Prekmurju davčni kataster še
ni popolnoma v redu, zaito tuđi iskazani podatki nišo zanesljivi. Tuđi v prevaljskem
okraju za nekatere ob državni meji ležeče ohčine še ni točnih podatkov
v davčnera katastru. V radovijiškem okraju je obmejna obcina rateška privzeta
v celoti, četudi še ni vsa nam priznana, le rateški državni gozd je v sedaj nam
pripadajoči, le delni izmeri vpoštet.
Izkaz 1. navaja po posameznih okrajih posestvene kategorije gozdov, glede
katerih naj priključim sledeča objasnila:
Državnih gozdov je po stanju koncem 1. 1923. izkazanih 1687 ha.
Od teh je v upravi odseka B gozdne direkcije v Ljubljani 1494 ha in sicer
v radovijiškem okraju 1374 ha (na Jelovici) in 155 ha nad Ratečami ob državni
meji. Od drugih državnih gozdov je v celjskem okraju 38.35 ha, ki spadajo
k zdravilišču v Doberni, k premogovniku v Zabukovci in Kmetiljski soli v Št.
.luriju ob Južni železnici; dalje v kamniškem okraju 11.2991 ha, last državne
smodnišnice, v mariborskem okraju 16 ha, last podržavljene vinorejske sole;
v ptujskem okraju 102 ha, last zdraviliišča v Rogatcu; v slovenjgraškem okraju


26.47 ha in sicer pri zdravilišču v Topolščlci 18.24 ha, premogovniku v Velenju
4.64 ha in državnem zakladu v Lokvicah 3.59 ha.
Kranjski verski zakla d, ki ga upravlja odsek B gozdne direkcije,
ima v krškem okraju 1366 h a (Krakevo in Opatova gora), v radovijiškem
okraju 16.842 ha (Notranji Bohinj, Jelovica, Mežaklja, Pokljuka, Beka, Martuljek).


Gozdov pokrajine, okrajev, So 1... Je v celjskem okraju 1.51
ha, last krajinih Šolskih svetov Lokavec 0.13 ha, Zg. Rečica 0.14 ha, ter celjskega
okrajnega zastopa 1.24 ha; v kočevskem okraju 8.22 ha, imetje ljudskih Sol;
v konjiškem okraju 3.79 ha, last šolskega zaklada; v kranjskem okraju 0.7908
ha, last Kranjske dežele, ki je nameravala zgraditi elektrarno v okolici Medvod;
v krškem okraju 2 ha, zemljeknjižna last Hrv.-slav. drž. erarja v Zagrebu v


* O lovskih razmerah v Sloveniji 1. 1923. poroča glasilo Slov. lov. društva:
>Lovec< letnik 1925.