DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Gozdarstvo leta 1923.


Ing. A. Šiuic [Ljubljana] :


Gozdarstvo Slovenije leta 1923.


po statističnih in drugih podatkih.


Znano je, da je točna statistika velike važnosti. Bivša Avstrija
je vsako deseto, za posamezne predmete vsako peto leto odredila, da
so deželna gozdna nadzomištva sestavila glavno gozdno in lovsko statistiko
na posebnih obrazcih.


Odsek A gozdne direkcije v Ljubljani je zbiral po svojih, po
pokrajini eksponiranih gozdarskih organih statistiko tuđi po prevratu
in jo sestavljal za svoje obmcčje, namreč za Slovenijo.


Ker pa številke same brez komentarja ne dajejo potrebnega
vpogleda v nabrani in sortirani statisticni material, sem odredil, da
se od leta 1923. dalje porabijo statisticni podatki za sestavo 1 e t n e g a
poročila , ki naj daje splošen pregled o gozdarskih in lovskih razmerah,
kakršne so bile v poročilnem letu.


Ta letna poročila sestavljajo okrajni gozdarski inženjerji za vsak
politični okraj (srez) posebej. V teh letnih poročilih obravnavane so
v splošnem sledeče poglavitne tvarine:


— Celokupna, produktivna in gozdna ploskev okraja; porazdelba gozdov
po posestvenih kategorijah; generalne in individuelne delitve gozdov v poročilnem
letu;
— Gozdni kataster polit, administrativnih oblastev;
— Oblaslveno doloceni zaščiteni in branilni gozdi;
— Krčitve ali izpremembe gozdov v drugo kulturno vrsto;
— Gozdne servitutne pravite;
— Izkoriščanje gozdov;
— Škode v gozdih;
— Kazenski in gozdarkso telmiški predlogi ; oblastveni ukrepn
— Gozdne drevesnice;
— Pogozdovanja;
— Vpliv agrarne reforme na gozdarstvo;
— Varstvo prirode;
— Gozdarsko osebje;
— Poslovanje osebja gozdne politifuo-admmistrativne uprave;
— Izvleček iz lovskega katastra;
— Lovske karto;