DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 1. »Šumarski List« Godina 49. ´


O Novoj Godini.


Ovim brojem ulazimo u četrdeset i devetu godinu našega
života. U ovome času izmiče iza nas prošlost od malone pola vijeka,
a pred nama se otvara budućnost naša i naših pokoljenja. Mi
i kao Udruženje i kao Šumarski List imamo za sobom tradiciju a
pred sobom ideale. Od tradicije treba da nam posluži kao pouka
i poticaj sve ono, što je u njoj svijetlo. Od naših ideala treba da
obuhvatimo sve. Jer oni su jasni i određeni te nedjeljivi od nas
samih.


Svima nama, koji možemo, da umom, srcem i voljom obuhvatimo
u svoj veličini istoriju našega naroda, jedan je cilj na umu,
jedna je želja u srcu, jedan je poklič na ustima: »Otadžbin a
prije sveg a!«


Taj cilj nama je pred očima ne samo kao otadžbenicima već
i kao privrednim radenicima — šumarima. Mi ga zbijamo sa dvije
riječi u jednu želju : nacijonalno šumarstvo.


Tome je cilju posvetilo, a treba da i u budućnosti posvećuje
sav svoj rad i naše Udruženje — Jugoslovensko Šumarsko Udruženje.Šumarski List je organ našega Udruženja, pa
je jasno, da program Udruženja mora biti i njegov program. Time
je jasno rečeno i to, da ne može i ne smije biti razmimoilaženja u
osnovnim smjernicama Udruženja te onima Šumarskoga Lista kao
njegovog organa.


Naše Udruženje nije teče v no (lukrativno). Ono ne
ide za tim da stiče materijalna dobra za sebe i svoje članove.
Njemu su pred očima u prvom redu moralne vrijednote, koje će
moći da posluže materijalnim koristima što većem krugu interesenata


— u prvom redu narodu i otadžbini.
To je cilj i Šumarskoga Lista. U toj se tačci mi razlikujemo od
mnogo drugih listova. U tom se razlikuje i način unutarnje organizacije
samoga uredništva.
Šumarski List je organ šumarstva kao struke.
On će kao takav budno pratiti sva kretanja na polju šumarstva.
On će voditi računa o onim pitanjima, koja se stručno raspravljaju
i riješavaju unutar samoga Udruženja, a i van njegovih granica,
pa i van granica naše otadžbine. Nastojat ćemo, da »Šumarski
List« kao stručna revija ostane potpuno nezavisan forum za kritično
iznošenje i diskutovanje svih stručnih pitanja prakse i teorije.
Ličnim polemikama ne će biti mjesta u listu.


>Šu]uarski Liste br. 1.
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 4     <-- 4 -->        PDF

0 Novoj Godini


Naročito nam je stalo, da se upoznamo sa šumarstvom slavenskih
država, a od neslavenskih u prvome redu onih, koje su prama
nama prijateljski raspoložene.


U pitanja šumarstva kao struke ubrajamo i pitanja šumarske
nastave.


»Šumarski List« jest i organ naše šumarske
privrede . Za nas je šumarska privreda bitna čest naše narodne
privrede uopće, a šumarska politika važni dio naše agrarne politike.
Zato će »Šumarski List« voditi računa o svim aktuelnim pitanjima
naše šumarske privrede i šumarske politike.


Davno su prošla vremena, kad su šumarski produkti prelazili
iz ruku vlasnika izravno u ruke potrošača. Danas su trgovin a i
industrij a kopče, koje vezuju šumarsku proizvodnju sa trošnjcm.
One su važni dio iskorišćavanja šuma. Bit će da tu i leži razlog,
da je naše Udruženje okupilo oko sebe ne samo šumare već i trgovce
i industrijalce drveta.


I šumaru je vrlo potrebno da se što bolje komercijalno obrazuje.
Zato smo dužni da i nadalje pridržimo otvorenima stupce »Šumarskoga
Lista« pitanjima trgovine i industrije drveta.


Racijonalno gojenje lova i ribolova zapravo je dio šumarske
privrede. Prema teme i pitanja lova i ribolova, posmatrano
sa privredne strane, treba da budu predmetom pažnje našega lista.
U tehniku lova nećemo moći ulaziti pored današnjeg znatnoga broja
specijalnih lovačkih listova.


Donošenje zakona o pitanjima, koja su u vezi sa šumarskom
privredom, još uvijek nije iscrpljeno. Problem unifikacije našeg
privrednog zakonarstva uopće a šumarskog zakenarstva na
pose još nije konačne riješen. On će u toku svoje izgradnje tražiti
vrlo živu saradnju naše šumarske javnosti. Trebat će da na usta
»Šumarskoga Lista« progovori o tome još mnogi poznavalac privrednih
i općih prilika neke oblasti — a i samo Udruženje.


0 važnosti popularizovanja šumarstva u našoj
otadžbini govorili smo već u više navrata u »Šumarskom Listu«, te
ne treba da to ponavljamo. Potreba i daljnjega rada oko popularizovanja
ostat će živa i na dnevnome redu sve dotle, dok ne bude
moguće, da naše Udruženje počme izdavati stalni prilog »Šumarskom
Listu« ili možda zaseban list, koji bi išao za tim ciljem. Na
ovaj način udovoljit ćemo potrebama onih malih i srednjih posjednika
šuma, koji su danas članovi našeg Udruženja i koji su vrlo interescvani
na ovom popularnom načinu pisanja. Razumljivo je, da
bi se na taj način mogao proširiti krug čitalaca »Šumarskoga Lista
«, a i povećati broj članova našega Udruženja.


Našem Udruženju i njegovom organu nije, istina, zadatak da
se bavi i naučnim pitanjima. No zasad nije moguće otkloniti
literarne doprinose naučnoga karaktera. Treba uvažiti činjenicu, da
naši fakulteti i naši naučni instituti nemaju do danas ni jednoga
svoga organa. Zato publikacija naučnih radova i nailazi danas na
najveće teškoće. A bez publikacije naučni rad nema prave vrijed
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 5     <-- 5 -->        PDF

0 Novoj Godini


nosti. Bez naučnoga rada i njihove publikacije nema afirmacije naših
fakulteta ni kod kuće ni pred svijetom. A bez afirmacije naših
fakulteta nema potpuno afirmacije našeg šumarstva kao struke.


Dužni smo dakle da ustupimo jedan dio svojih stranica našim
naučnim radenicima barem dotle, dok oni ne uzmognu doći do svoga
zasebnoga organa.


1 rad oko sabiranja terminološke grad je tražit će
mjesta u »Šumarskom Listu«. Ova će potreba postati življom napose
onda, kada počne raditi sekcija za terminologiju, koja je davno
već osnovana no umuknula je — izuzev Sloveniju — posvema.


Smatrajući studentska udruženja na našim fakultetim
a nosiocima istih onih ideja,, koje rukovode naše Udruženje,
rado ćemo otvoriti svoje stupce i vijestima iz tih udruženja.


Smatramo li potrebnim, da se u listu donose kratki r e z i m e j i
barem u jednom svjetskqm feziku (francuskom). Jer
treba uvažiti, da je »Šumarski List« revija, koja mora reprezentovati
naše šumarstvo i pred inostranstvom. Ta reprezentacija bit će
od vrijednosti samo onda, ako stranom stručnom svijetu, koji ne poznaje
našega jezika, bude dana mogućnost, da bar donekle upozna
i ocijeni naš rad. A to će moći biti -- iako nepotpuno — samo pomoću
ovakovog rezimovanja.


No to rezimovanje ima još jedan cilj. Pomoću njega moći ćemo
uspješnije provoditi zamjenu našega lista za strane. Tim ćemo —
bez osobitoga troška omogućiti da se poveća naša knjižnica te da se
tako proširi obrazovanje naših članova. Predvidjeli smo i omogućili
izdavanje zasebnih istisaka eventualno i knjiga, koje bi od vremena
do vremena mogle izlaziti pod imenom Knjižnica Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja. Za ovo će trebati ishoditi pristanak
upravnog odbora.


U vezi sa iznešenim načelima i ocrtanim programom prove


dene su izvjesne promjene u unutarnjoj organiza


ciji uredništva. Pošli smo sa gledišta, da je »Šumarski List´


organ Udruženja, koje ima izgradjene osnovne smjernice svoga rada.


Dakle i smjer »Šumarskog Lista« mora da se poklapa sa smjerni


cama Udruženja. Upravni odbor predao je tu smjernicu u ruke r e


dakcionoga odbora, koji zapravo sačinjava ured


ništv o lista , a ovome na čelu stoji glavni urednik. Time je po


lučeno, da su povezane sa uredništvom sve naše privredne oblasti,


a sve se niti tih veza stiču u jednoj ruci.


U redakcioni odbor ušla su gg. Ing. Ivan Čeović, ing. Miloš P.


Ćirković, ing. Žarko Miletić, ing. Roman Sarnavka i ing. Antun Ši


vic. Sa priznanjem treba istaći, da je g. ing. Antun Šivic i nadalje dra


govoljno preuzeo na se ove radove: korigovanje slovenskih članaka


u stručnom, stilističkom i gramatičkom smislu, te korekturu njihovih


prvih otisaka. : . ;.


Sa razloga shodnosti razlučen je administra t.i-. n i


dio od redak ci onog. Administrativne poslove rukovodi- po


slovni tajnik g. ing. Ivan Čeović, a redakcijone prof. dr. Aleksandar


Ugrenović. ´..„


Uredništvo, ;
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 6     <-- 6 -->        PDF

4 0 Novoj Godini


*


Ha ........ ........ ...... .............. .........


......... ........ y ........ 20, ....... .. .., ....... ... ....


... ......... ..... .......... oprana, ......... ......


..... ... ........ ...... .... ....... ... .. ........


......... ........ . .. ........ 1. ........ 1925. .........


........ ... ... ...... ....... ...... y ...., .. ce .. ......


........ .... ...... y ...., ... .... ........, koje .... ....


....... ... ........ ..........., ..... .. ... .... ..... .....


...... . ....... ...... .. ........, .. ...... je ....... . ......


.......


.. .. ......... ......... ..... ......... .... .... ....


. ..... .. ...... .. ....... .. .... ........, .. je ...... ...


..... ........ ...... .... je ... .... ...... ...... y .....


.... ...... .. ........ ... ... .......... ..... ........ je ....


.... .... .......... .... .... .... .. ce ...... ... ... ....,


.... ...... .......... a .. .... . ....... ........ .. .... ..


... ........., .. .... ..... ......... . .. .... ..... ....


.....


.... ce ....... .. ... ... ... ......., ....... ... . .. ...
..., .... ..... .... ...... ........ .. ......., JUTO ..........
y ........ ........, .. .. ....., .. .. y .... ......... ...
......... ......... ..... ....... .......... ......


.. ce ....... ........ ....... ........ ........ je, ..
..... ..... na ..... ..... ...... ...... ...... .. ....... y ......
......, ...... ......; ... ......... ....... ... ...... ..
.. ... .. ..... ..... ... ....... ........., ........ .. ce
.......... .. ...... ..........


... ..............., .... ce ...... .. ........ ....,
..... .. ........ ..: .......... ......... ..... ......
.............. ..... ... 2.


.......... ..........


Le rédacteur en chef ébauche a l´occasion du nouvel an le programme
de la rédaction nouvelle. La »Reuve Forestiere« est l´organe de l´Union Forestiere
lougoslave. Cette union unique pour toute la Iougoslavie assemble tous
les forestiers, beaucoup de propriétaires, commerçants et industriels de bois.
Le programme de l´Union est a la fois le programme de la revue. Notre revue
était, et elle demeure en outre un forum libre pour l´échange des vues dans
tous les affaires forestieres. Elle participera comme jusqu´a présent a toutes
questions de notre politique économie et législation forestiere qui vont de se
résoudre. Elle s´efforcera de connaître la situation de l´économie forestiere des
pays européens — en premier lieu, de nos alliés — et leur faire connaître la
notre. Da,ns ce but, nous attachons désormais a nos articles les résumés on
langue française.