DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 1. »Šumarski List« Godina 49. ´


O Novoj Godini.


Ovim brojem ulazimo u četrdeset i devetu godinu našega
života. U ovome času izmiče iza nas prošlost od malone pola vijeka,
a pred nama se otvara budućnost naša i naših pokoljenja. Mi
i kao Udruženje i kao Šumarski List imamo za sobom tradiciju a
pred sobom ideale. Od tradicije treba da nam posluži kao pouka
i poticaj sve ono, što je u njoj svijetlo. Od naših ideala treba da
obuhvatimo sve. Jer oni su jasni i određeni te nedjeljivi od nas
samih.


Svima nama, koji možemo, da umom, srcem i voljom obuhvatimo
u svoj veličini istoriju našega naroda, jedan je cilj na umu,
jedna je želja u srcu, jedan je poklič na ustima: »Otadžbin a
prije sveg a!«


Taj cilj nama je pred očima ne samo kao otadžbenicima već
i kao privrednim radenicima — šumarima. Mi ga zbijamo sa dvije
riječi u jednu želju : nacijonalno šumarstvo.


Tome je cilju posvetilo, a treba da i u budućnosti posvećuje
sav svoj rad i naše Udruženje — Jugoslovensko Šumarsko Udruženje.Šumarski List je organ našega Udruženja, pa
je jasno, da program Udruženja mora biti i njegov program. Time
je jasno rečeno i to, da ne može i ne smije biti razmimoilaženja u
osnovnim smjernicama Udruženja te onima Šumarskoga Lista kao
njegovog organa.


Naše Udruženje nije teče v no (lukrativno). Ono ne
ide za tim da stiče materijalna dobra za sebe i svoje članove.
Njemu su pred očima u prvom redu moralne vrijednote, koje će
moći da posluže materijalnim koristima što većem krugu interesenata


— u prvom redu narodu i otadžbini.
To je cilj i Šumarskoga Lista. U toj se tačci mi razlikujemo od
mnogo drugih listova. U tom se razlikuje i način unutarnje organizacije
samoga uredništva.
Šumarski List je organ šumarstva kao struke.
On će kao takav budno pratiti sva kretanja na polju šumarstva.
On će voditi računa o onim pitanjima, koja se stručno raspravljaju
i riješavaju unutar samoga Udruženja, a i van njegovih granica,
pa i van granica naše otadžbine. Nastojat ćemo, da »Šumarski
List« kao stručna revija ostane potpuno nezavisan forum za kritično
iznošenje i diskutovanje svih stručnih pitanja prakse i teorije.
Ličnim polemikama ne će biti mjesta u listu.


>Šu]uarski Liste br. 1.