DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoðeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.......... ..... .. ......


..\ ........ .. ........ [.........] :


.......... ..... .. .......


. .......... . ...... ...... a ..... . y .......... rpa......
...... ... .......... ...... no ........ ......, Ha
... ........ ........ ..... ......... (..........), ....... ..
......, . ...... ...... ......., .... raje ..... .... .... ..
............ ..... ...... ........ ...... .... ...... ... .......
... .. ..... .... ... ...., .... .. ce ............ ..........
.. ..... ...... .... ..... .. ..... y ........... ......,
.... .. ....... .... .. ce ....... .. ........ . ... .. ..
.. .... ........ .. ce ...... ....... ce .... .... .. ...... .....
.... .. ce ........ ....... ........ ...... .. ...... ...
....... ....... ........ ....... .. .... .... y .... ce ......
.... ....... ... .... .........


........ ...... ....-. ce .......... (...........) ... no
..... (.........). ..... je .......... ....... .......... . ..
.. ..... ....., ... . no ..... ........ ....... ..... ..... .. .........,
...... . ..... ....... ......... .......... ... .....
ne ..... .. ce .... .. ..., ..... .........., .... .... .....
......... ..:10..., .... .. ce ..... ...... ..... ...... .......
... ..., na .. ..... .... ........, UITO ..... .. .... .........
.......... ........ ...... ...... ..... .. ... ..... ... .......
. ..... ... ..., a ..... ......., .... .. .. ...... .... .....
.. .... ............ .. . ... ce ...... ´ ...... .......... no......
je .. ce ... ..... ....... ..... .... .. ce ...... .....
........ .....


Kao ....... ..... ..... ce ..... .. ......... ...... .´.. ce
ona ........ ....... .... ce .. .. ..[>..... . one ..... .... ....
ce .. ... ........ ........ ........ ..... .. .. ..... ...1....
..... ..... ..... .. .....


.. on ce ..... ecjjeicar .. ..... ...... ...., ........ je ..1>
..... i;ai;aB ... ...... .... .... . ..... ce ...... na .. ....
.... .... ...... y ..... y ..... ...... je: ..... .. ..... nonaBiy,
..... .. ...... ......, ..... ......, ...... .... je m =
....... ....., .... ce ...... .. ...... .... .. ..... ....;
n = ........ .... (... ........), .... ce ...... .. ...... ..
..... ....: a = .... ..... .. ..... (... ...); b = .... .... ..
......... (... one); z = rai;.ca .. ...(.;. ......: / «. ..... ..
..... ......: s = ..... ..... (........) .. .... .. ......;


>šumarski List« br. 1.
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 20     <-- 20 -->        PDF

IH .......... ..... .. ......


u — ..... .. ....; . = .... ... ........ ..... ..... ...... ..
...... .. ..... .... je .= m a + . b. ...... je ..... R = l -r z


+ s + v. ..... ...... je F -P-R=^ (am bn) — (I z s+ vK ...
F je ....... ..... ........, .... je ...... ...... y ..........
....... . Taj ....... je K = C+R^C+l + z+s + v.
.. .. ...... .. ..... ....... .... ......, ..... ...... ..
....... ........ je ..... ... ...... ... ..... je .... ce ......
... ...... ... ce ...... ... ......, .... .. .. .... .......


100 F


F=KxO´Op.,.... ..... ......... .. ..... ....... 1..= „ . ..


.


..... ....... ce ....... ... ce ..... ...... ... ......... ... ce


„ KXpxt


y ... ....... .......... no oopacuyF^ .nn . . .i1´ t ...


. 100F r, .
.., y OBOM ....... 1. ...... je #,* -,=—. .. ce ...... ........
. ..... ...... ..... ..... .... y ..... ....... ........ ....iiocTii.
.... .. ...... ......... .....


100 [(am + bn) — (I + z + s + v)]
P C+ / + z + ´s + o ;


OBO je .... ....... ....... .. .... ...... ...... ... one
........, .... .. ... y ........ ......... .......... ......
....... .......... ..... .. ..... ....... ...... ...... cv
.... .. ........, ... je .... ....., .... ..... ...... ....., a
..... .. ..... ...... ...... ... ......... ........ Ha .. .....
..... ...... .... ....... . ... ce ..... ...... .&... je.


.. on ce .. ....... i. ....... / ........ je .. .. ... y ...
......... ....... ... ...... ........, ..... . . ... ...... ........
.. ... .... .... .... ..... ...... .......... a . he
........ ... ............ y .... ....... ....... ..... ....
...... ...... .. je ........ .. ...... ....... ... .. ... ........
......., .... je ... .......:


= 100 [(am bn) — (/ + z -r s + v)]


P È + i ~ z + s + v
p (C -r / + z r s + 6) = 100 [{am + bn) — (/ + z + s u)\
p C +pl pz + ps +pv = 100 ./. 100 bn - 100 / —100 z —100 s — ICO o
pi + 100 / = 100 am + bn-z-s-v) — p (C -z s + y)
/ (p i-100) - 100 am + bn-z-s-v) — p (C + . + s + o)
= 100 o"7 + bn-z-s-o) — p (C +. + s + o)


p -f- 100 " 2)
Ha ... a — 5 ...., 6 = 40 ...., z = 50 ...., s= 20 ....,
o= 2 ...., C » 200 ...., m = 13 ..., . 1*5 .... . . = 15.
.... je:
100 (5 . 13 + 40 X 15.50-20-2) — 15 (200 +´50 + 20 2)
´ 15 + 100
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 21     <-- 21 -->        PDF

.......... ..... .. ......


, 100 (60 + 60—72) — 15 + 272 5300—4080 1220 .. L.


/=* = = ...


— . 115 115 =1°"60AKO
........... .... ........ ........ .. je . y ......
.... y ...... je:


1. .... .... .... . ... ...... .....
2. .... ..... . .... .... ...., .
3. m . . .... .. . . y ...... .... .... .... ..... . .....
.. ..... ..... ........ .... .. ce, ... ce ......... .
..... ........
...... ....... .......... .... .. ...., .. ce raje ... .....
.... .. ... ...... .......... a ........ ...... .... .......
..... . .....
....... 2.) ....... ..... ... ...... ..... ....... ........
.... .. ..... ......... y .... ... ... ......... ... ...... ..
... .... .... ce ... y ....... ....... .... ..... ... .. ...
I´OTOBO ....... (.... ..., ......... ...... »....«, ........
...... ....). .. .... ....., ... ... .. ..... .. ........ ....
....... .. ..... ........ To .... ... .. ....... ... ........
... . ... ... ........ ....... .... ......... ..... ..... ...
ce ........ ..... ...... ......;....


Tai;ca .. .... ........,. ...... . ....... ...... ce .. ..........
....., ...... ..... .. ce .... ..... ... .. ..........
....... .. ...... ce ...... ..... ........ ..... .. ...., RITO
je ....... ....... .. .... ce ... .... ..... ...... ....... .
...... .. .... .... ... ce ..... .... ..... . 1^... ce ..... .......
To .... ..... no ....... .. ...... .. ........ ..... .
...., .. .......... ..... .. ..... .... je . ...... .... .. je ........
..... .. .... ........ .... ce .... ...... .. ........
it .. ...... ..... .. ce .... ..... ... . .. ......, ... ce ........
.... .... . .... ... ...... ........... ...... .. je ..........
.. ...... ....... ... .. .. ..... ......., .... .... ........ ........
........ y .. ..... . .... ... ce .... .... ...., ...........
........ ...... ......... ... y ....... .... ..... .
......


..... .. .... je .... .. 100—150% .... .... .. ..... ...
.. ....... ..... .. .., ... . .. ...., ...... .. .. ..... .....
.. ...., ... .. ...., ... ... ... . .. ..... .. ... ..........
..... .. .... .. ......... je ....... ........ ..... ..... ...
......., ... ce ... .. ...., .. ......... .. ...... .. .....
...... ...... ..... ....... . .... .. ......... . ..........
JUTO je ....... ........ .. ce ......... .. ...... ..... .. .......
..... . ........ .. .. .. .... .... ....... ..... .. .......
. ... ..... .... no ........ .... ...., ... . .. ........
..... ..... je ..... ......... ..... .... .... .... — .... ......
.. ..... ... ........... ......


...... je .. ce .... .;..;. ..... ........ ..... .. ....,
..... . .......
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 22     <-- 22 -->        PDF

20 .......... ..... .. ......


....... ......... .... ...>., ..... . ........ .......
.... ....... ...... ........ ....... .. ...... . .. ....... ...
. y ..... .. ..... ....... . ....... .... .. ..... ...... ....
ce ...... .. ... ....... ...... ..... .... ... ... . ...
...., ... ...... ...... ....... ...... ........ .... .. ....
. ........ .... .. ..... .... ..... .... .... ...... . .......,
a ..... .... . ............


... ...... ...... .... je ...... ... ... ...... .. .....
..... ...... ..... ... ....... .... ..., a ..... ....... ........
.. ........... ....... ....... ... .... .... ...., ... ......
.. .... je .... ..... .... ..... ..... ...... ...... .... ........
y ...... .... ... . ... .. ce ... ... ......, .... .. ce
... ...... ... ...... ...... .. .... .. ... ...... ....., ..
..... ...... ....... ..: ..... . ...... ......, ...... .....
...... ...., ..... ...... ...... .. je . - .... ...... ....,
a- .... ..... .. ..... ...; /= .... ..... ......; z = .... ......
......; m = ........ ...., .... ce ...... .... ...>.; b ....
.... y ...... .... ce .... ..., k = ........ ...., .... ce
.... ......; . = .... .... .... ce .... ....; s = ....... .....
.......; u = ......; . = .... ....; g — .... .... .. .........;
/ = .... .... .. ......... (... ...). .. ....... ce .... ......


100F


.... ..... ......... ..... . = —=-, F = P-R, . = an, R = / +


K
z + bm r + ckt + s ´ o . K = C R. .... ..... .... ........
......:


_ 100 [an — l + z + bmr -ckt + s + v)\ .


p


C +1 + z + bmr + ckt + s +~o ´
.. ..... ....... ce .......... / ... ... .......:


.. +pl -rpz +pbmr +pckt +ps +.. = loo an-loo l-loo z-loo bmr-loo ckt-loo s-loo»
pl + loo I = loo (an z bmr ckt - s -u) - p (C + z + bmr + ckt + s +v)
I (p +lod) = loo (an z bmr -ckt-s u) -p (C + z+bmr + ckt+ s+p)


loo {an - z brrr- ckt - s u) -p (C + z + bmr + ckt + s +u) ...


´ = p A-loo


.... ....... . ... ....... .... je ..... .... ....... .........
....., .... ... .. ce .......


.. ... . = 72 ...., a + 6 ...., z — 100 ...., m = 2 .....
b = 365 ...., . -2 ..., . = 100 ...., s = 1200 ...., v — 5 ....,
. = 3000 ...., r = 25 ...., / = 080 .... . = 10


loo (6. X 72— loo — 365 X 2 X 2´5 — loo X 2 X .´8 — 1200 — 5) — 15
(.... + ioo + 365 X 2 X 2-5 + 100 X 2 X Q-8 + i2oo + 5) __
´ ~ i5 + 10
100 (432o — 100 — 1825 — 160 — i2o5) — i5 (3wo + 1825 + {.. + i2o5)
1 = «5
ioo (i32o — .29.) — l5 X 629o 10.000 — 9435o 865o „„ ,


752° din


I = 115 = 1ÎT" ^ = 115 =......
ce .... ... ..... .. ce ... ........ ...... .....
..... ......... ... .... .... ........ ..... ...... .....
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.......... ..... .. ......


..... AKO ce ...... . y ....... 3. . y ....... 4. ......... .........,
.... ..... .. ce ...... .. ..... .. ........ ..... .......
.... .... . ........., .... .............., ........ ... ..........,
... je ... no ...... .... liaiiia. ..... .... .. ...........
ne .... ....... ..... ............ ..... .... .... npo......
....... . ..... ....... .. ..... ......... .........
......... .... ce ....... .... ce ...> .... ............ .. ....
.. ..... ....... ........ .. ce .... ..... .. ..... ....... .....
,.. .......... ... ..... je ........... ...>. .. .. .......... ............
. ... ....... je ........ .......... ..... ..... ..........
...... .. .. je ... ........ .. ce ... ...... je ....
.... ........ ..... .. 1;... . ........ na ..... Ta ....... ....
.... ..... ......., .. je ..... ....... . .... ..... ..... on ce
..... ...... .. ...... ....., ... je .. ........ ...... .... ...
.... ...... ...... .. ....... .... .......... Ha .... 44. ........
....... .. 1{........ ... ....... ........ .. ... ce .....
.. .. ....... ......... .. ...... ..... ..... 2 ......«. a .. ....


0.2 ...... ....... je ..... 10:1. ..... .... n ..... .. .. ....
..... .. .... .. 10 .... jseha .. ..... .. ..... ..... .... .......
.. .... ...... .... . .... ...... ce y Waldwertrechnung,
Franz Rîebel, .... 365.
..... .. ...... ...... .......... .. ce .. .... ..... ... .
.. ..... .. ...... . .... y ..... ...... ..... .. ce ..... .%
..... .. ....... .....


..... .. ....., ...... .......... .. ce .. .... ..... j;ao .
... je ...... ......... ....... ....... .... .......... ....
.)).... ......


... je na onaj ..... ........ ..... ... ......... .....,
..... .. ce .... ...... ..... ..... .. ce ......... .. .....,
.... ce .... .. ...... ......., ... . .. ..... ....... .........
..... .. ...... ....... .. .... je ..... ........ ..... .. .........
..... no ....... .......... ..... ...... .. .. je ..
.......... ... ..... .... ..... ........ ... je .. ...... .......,
. ...... je .... ..... ........ .. ... ....... .. ......
....... ... ..... ................ .... .. ...... .........
.. .... ..... ... n ........ .... .... no 100, 200 .... . ......
......... .]1............ ... . ...... ........ ............-.;,
.... .... ..... .. ..... ...... ....... .... .. ..... .. .. ..


....... ......... .. ..... ...... ....... ..... ... ..........
... ..... ... ... ..... ......... .... ..... i;ao . ........ on
...... ... .... ...... .... . ....... .. . . ...... .... ... ......
.......... .... .. ..... .... ... .. ........ ..... ..... .......
.. .. .... 15%. ... ...... ....... ............ je .. ...........
.... ...... ....... .. ..... .....: .... .. .. je ...
...... ....... .............. .......... Ano .. on ... ..........
...... .. . . ...... ... ....... ........... .......... ...
..... ........ .. .. on ..... ..... ... ... ......... .. .......,
.... .. ..... ...... ...... To .... ... .... . ....... .......


ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.......... ..... .. ......


..... .... ...... ... .... ........ ... ce ... ........ ......
.. ..... ...... . ...... ..... .. ...... ......... ...... ce,
.. ... .............. .... ... ...... .......... ............
..... ..... .. 50% .... .. . . 5.35, ......... ..... ........ ...
.... ....... ..... ............ ...... ....... .... je ....
. = 17.2, ..... ........ ..... A ... y ..... .. .. ....... .....
..... .. .. 19.5%. ...... ..... . ........... ....... ... ........
.. ... ...... .......... .. ..... ...... ......, je]) .....
...... .. ........ ..... ........ ... ..... ..... ...... .......
.... je ... .... ....... ..... ........... .....= 39.7:
a ... je ..... .. 50% ..... .... je d = 43. ... y ..... .. ..
...... .. ..... ......, .... .. u = 4(i.4 Kao ... ce .... .....
nônaina .... .. ....... ....... ....... .. ...... ...... ......,
a .. je ... ...... ...... y ...... .......... ............ .....
je ..... ...... .. .. .... ........ .. ...... ... ...... ....
50% .. ....., .............. ...... .... ........ ..........
.. ..... ..... ...... .. ...... y ..... .... ........... ....
.. ....... ....... .. ...... ....., a .... .. ........, .. .. ..
ce .. ... ..... .. ..... ....... ...... .. ..... .. ... .....
... he .. ...... ......... .. .... .... ....., .... he ......
.... ....... . ... he .. ...... ...... .... .... .. .........
.. .. ... ...... .... ..... .... na. ........ .... .. ........
. .........., ... je ....... .. ..... ......... .... ... je
..... ..... ....., a ....... y .... .. ...... ..... y ........
....... .. ... ... .... ....... .. ........... ..... ........
...... .. .. ..... .. ....... ....... y ..... ...... .........
li ...... ...... .... .. ce ..... ......... .. ..... ...........


..... nai; ... .. ce ...... na ...... ...... ......


.. ...... ... .... ..... ..... .. ...... ......... .....
.. ...... ....;. je .. 100 .. 150% .... .. ..... .. .........
...... ...... ........ .. ..., ....... .......... ..... .....
......... ....... y ..... ..... . .... ... .... .... .......
.. .... .. ...... .... .......... ... ce ...... .... ..........
.. ... ...... ... .. ......... y ..... ....... .... je ......
........, ... .. ......... . ........ na ...... ......,
..... ce ... ........ ..... ....... . ........ .... .. .......
...... .... .. .. ....... ....,. .... .... ... u ... .........
....., .. .. . ..... ..... .. .... ..... ..... ce .... .. ... ..........
.... .... ....... ...... y ...... ........ ... .....
a ..... .... ... ...... ........ . ... ....... .... . ..... ...
... . ..... ....... ........ ..... mini; ...., ..... .. ....
..... ....... ......, .... ..... ......... Ta ...... je ..... ....;
... ..... ....... ......... ... .. .. y ...... .... ..... ......
TU .... ......., ... ....... ...... ........ ...... ce .... ...
.... ...... ....... ...... ... ........ ...... .. .. ... .. y
...... ....... ........... .. ..... ...... ... ..... .... ....
..... ... .... ... ...... ... .... ... ... .. ......... ........
.. ...... ...... ....... ..... TOMI1 ... .......... ..... ne .......
......... y ......
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.......... -rai,ci; :sa uouaJiiy 23


... ce .... ........ ...... .......... ..... .... .....
......... .. .... ......... ... ce ... .. ....... .... ...
........ ...... .. ce .... ........ .. .... ......., .... je ..
.. ....... ........ ........ ...... ..... je ..... ... .. .......
...... ..... .. ....... ...... ...... ce ...... ........
......... .. .... .. ......... ......... ..... .... .. .. ......
....... ......... ..... ......... ... .......... ...........
.... naiini: ........ .... .. ..... ......... ........ ....., ..
...... .........., .... .... .. ...... ...... ......... . ..iiiTo
ce ..... ....... ....... .... .. ....... .... .... .....
......... ... . ...., .. .. ..... . .... ..... ...........,
... ce ... ....... .. ....,...


....... ......... .......... ..... y ..... je ... .....´
.. ....... ... ..... ..... ...... .. .......... ...... ... .......
. ....... ....... . ..... .... ....... ..........


»LA FIXATION DE LA TAXE POUR LE PATURAGE«. Le pâturage dans
les régions montagneuses de Serbie, Bosnie et Slavonie est d´une grande importance
pour notre élevage des bétails. L´exploitation des pâturages en montagne se
l´ait ou par enchérissement public ou par taxes fixes. L´auteur développe un
procédé détaillé et tonde concernant la fixation des taxes de pâturage pour les
moutons et les chevaux. Il y iait distinction entre les bétails pour le commerce
et pour le ménage propre.