DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Iz istcrije našeg šumarstva


vaju zavodjenje redovnih sječina. U Posavini i Pokupju prječe taj rad
ceste poplave, koje dolaze neočekivano, a dugo traju.


10. Pored ovakovcga zastoja šumske rente lako je razumjeti, da
se privatnik klone svakoga troška oko podizanja šume.
»Jednom rijeci treba priznati, da se do sada slabo mislilo na valjano
podržavanje i pomladjivanje šuma u korist potomstva.
Šuma se slabo cijenila i s njom se maćuhinski postupale. Ona je posmatrana
kao sporedna stvar narodne imovine. Po
svemu tome došlo je do tega očajnoga stanja«.


Evo koje su to mjere, što ih — po mišljenju Kosa — treba preduzeti,
da se uklone štetni uzroci, te da šumarstvo uzmogne napredovati.


Prije svega treba obrazovati dovoljan broj domaći
h sino v a. da se tako prepreci priliv tudjinaca. No domaćim sinovima
treba stvoriti mogućnost, da se oni obrazuju. Potreba ovoga
obrazovanja i spremanja jednako postoji za čuvare šuma kao i za šumare.


Vrijedno je na ovome mjestu zabilježiti u kakovoj nam se slici
ukazuje stanje šumarskog obrazovanja u ono v r i-
j e m e. Od najveće česti šumarstvo je bile onda puka empirija. Ono
se smatralo prosto — zanatom. Tko je išao u šumare išao je u nauk
starijem i iskusnom šumaru. Plaćao je dapače zasebnu godišnju
naukovinu svome učitelju. I tima se mladim ljudima dešavalo često
puta ono, što se u ponekom zanatu dešava još i danas. Taj je naučnik
radio sve moguće poslove samo ništa ili bar vrlo malo iz šumarstva.
Po izmaku naukovnoga vremena izručio je stari šumar —.majstor
svome naučniku pismeni atestat21 (uvjerenje), da je svršio svoje
naukovanje.


Na taj se način stvarao šumarski proletarijat, koji je. tražeći


posla (vacirajući), vrludao od šamara do šumara a i padao ovome na


teret. (Primao od njega prinose u novcu, koji su se — koliko mi


znamo — zvali »korbona«22 = »dobro srce« i zadržavali su se kod


njega izvjesne vrijeme na ishrani itd.


Da se ovom zlu stane na put predlaže Kos, da se odredi da


samo viši šumarski činovnici (to će reći oni, koji su uistinu šumarski


potpuno obrazcvani) smiju primati u nauk praktikante. Ovi da po


jedno ili dvogodišnjoj praksi moraju položiti ispit pred županijskim


povjerenstvom, keje treba, da bude sastavljeno iz dva do tri šumara.


Ovo će povjerenstvo izdavati i svjedodžbe o položenom ispitu.


Ovaj predlog Kos upire o praksu, koja je tada postojala u Češkoj,


a koja je naredjena bila još 1754.


Očito je, da ispiti, koji su se do nedavna održavali kod županijskih
oblasti u Hrvatskoj i Slavoniji, a nc-ili su naslov »ispiti za šumarsko-
tehničku i pomoćnu službu«, vuku svoju lozu iz ovoga vremena.


-1 Interesantan primjerak ovakovoga atentata nalazi se u našem društve


nom muzeju.


L>L´ -»Cor bona . ../.... defektno, jer con nije femininum.