DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

.. .............. ......... ........


Vseh izdatko v je preliminiranih: ´´
a) za nabavo materiala . , . .
b) «. dela , ,
c) « razne strošked) « enkratne stroške
. ... . .. " : ,; . 13.700.— Din
16.799.— «
3.500.— «
3.821.— «
Skupno . ... 37.600.— Din .
S tem bo končno vsa površina drevesnice prišla v obrat.


Oddalo se bo v letu 1925. vsega 300.000 sadik beleg a bor a (P.. silvestrîs)
po 110 Din za 1000 kom. (prvotno preliminirano po 100 Din za 1000), ter


2~).000 sadik macesna
(larix) po 150 Din za 1000 komadov.
Vseh doh´odkovbotorej . 36.000.— Din
Gubitak .... . 1.600.— Din
Po obravnavi še nekaterih manjših vlog se preide na pripravo občega
zbora.
Rezultati posvetovanj so prišli do izraza pri občem zboru te so razvidni
iz zapisnika o zboru.
Ker se k eventualijam nihče ne priglasi za besedo in j"e tako dnevni red
seje izčrpan, zaključi predsednik sejo ob 10 uri.
V Ljubljani,
dne 23. julija 1924.
Ing. Ružič, 1. i.


Jugoslavensko Šumarsko Udruženje v Ljubljani.


Štev. 217.


ZAPISNIK


III. rednega občega zbora. Podružnice Ljubljana J. Š.-U., ki se je vršil dne
21. VIII. 1924. v salonu »pri Levu« v Ljubljani.
Predsednik ing. Lenarčič st. pozdravi došle Hane, ugotovi sklepčnost
v smislu Cl. 24 pravil in otvori obči zbor ob 10.´ uri 30 min.


Predvsem se s toplimi besedami spomni umrlega vzornega člana ing.
Franca Ulčarja in pozove prisotne, da se v počastitev spomina dv.ignejo raž
sedeže. Se izvrši s klicem: Slava mu!


Nato poroča o najvažnejših dogodkih, izza preteklega občega zbora.
Omenja Glavno skupščino Jugoslov. Šumarskega Udruženja, katera se je vršila
avgusta 1923. v Ljubljani. Vsi udeleženci, ki jih je bilo čez 400 iz vseh krajev
naše države, so odnesli s seboj najlepše in trajne spomine. Utis je bil dober. Pri
prireditvi te skupčine smo šli preko svojih sil. Izreka s tega mesta vnovič vsem
darovalcem in vsem sodelavcem svojo naiprisrčnejšo zahvalo.


Predsednik dalje konstatira, da se je v zadnjem času zgodili nesrečen in
netakten dogodljaj pri reševanju uradniškega vprašanja. Pri razvrstitvi uradništva
se je šumarske akademike in ostalo gozdarsko osebjé nasproti vsem
ostalim panogam državne uprave na grd način zapostavilo. To se more tolmačiti
le tako, da izvrševatelji določil zakona nišo razumeli pomena in naloge gozdarstva,
tuđi izdelovatelji uredbe o razvrstitvi gozdarskega osebja so postopali,
kakor da bi šumarstvo sploh ne eksistiralo. Neobhodno potrebno je, da podružnica
nastopi z nekakim protestom. Temu omalovaževanju šumarstva ter splošnemu
upravičenemu ogorčenju članstva Podružnice bi najbolj odgovarjala takojšnja
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

.. .............. ......... ........ 541


odpaved vsakega sodelovanja v Udruženju toliko časa, dokler se ta krivica temeljito
ne popravi. Ker pa vidimo povsod, da abstinenčna in pasivna politika ne,
uspeva in ker nas je številčno le peščica, ne preostaja nam drugega, nego da v.
imenu vsega našega šumarstva dvignemo odločen protest, da pa se vzllic temu
tuđi naprej udeležujemo dela. Svojemu ogorčenju moramo´ na skupščini v Sarajevu
dati primernega izraza. . . .


Zbor je z zadoščenjem vzel to izjavo predsednikovo na znanje.


: Nato poroča tajnik ing. Ružić o detaljnem delu Podružnice v preteklem
letu. Omenja, da je glavno delo podružnice razvidno iz zapisnikov o odborovih
sejah, ki so v celoti bili objavljeni. Zato se bo omejil le na glavne stvari in pa
take, ki nišo članom dovolj znane. Vsi sklepi zadnjega občega zbora z dne


7. julija 1923. šo bili izvršeni. Tako se je večkrat urgirala otvoritev g o z d a r-.
ske sole, doslej žal brez uspeha.. V vprašanju polaganja izpita se je,
dosegla ugodnost, da se za tište, ki so že dobili pravico do polaganja izpita in
so po novi naredbi izključeni, še nekaj časa izjemno vršijo izpiti po starih predpisih
pri Direkciji v Ljubljani. Končno se je tuđi za gozdarsko osebje izposlovala
pravica do terenskih doklad. V vprašanju deputatov smo dosegli
vsaj delne uspele.
Tuđi z ozirom na uradniško vprašanje je podružnica storila svojo dolžnost.
0 tej važni zadevi mora poročati obširnije. Poročevalec je ravno v času, ko je bil
zakon o uradnikih v debati v parlamentu, bil odposlan kot odbornik Udruženja
Jugoslov. Inž. in Arh., Sekcija Ljubljana, na sejo centralnega odbora tega Udruženja
v Beograd ter je imel pooblastilo lanskega zbora, da pri tem zastopa tuđi
Podružnico. Presenetilo ga je, da ta točka sploh ni bila na dnevnem redu, kar
najbolj dokazuje, kako malo smisla za velikanski pomen trenutka je bilo takrat
v naših krogih v Beogradu. Ko smo z vsem povdarkom vendarle izzvali debato


o predmetu, se nam je z merodajnega mesta izjavilo, da se je hotelo opustiti
razpravo o tem predmetu iz vzroka, ker je itak že prepozno, da bi se kaj moglo
popraviti na zakonu samem, ki je bil takrat z vso močjo forsiran v narodni´
skupščini. Ni preostalo torej drugega, kod da smo formulirali nastopni predlog:
V svrho zaščite interesov članov sekcije se ražen dveh dotedanjih kolegov´
inženjerjev in dveh šumarjev delegira v centralni medresortni uradniški odbor
ing. K. Naši delegati imajo nalogo:


1. da pomagajo in pričnejo takoj zbirati materjal za poznejšo popravo
zakona o uradnikih;
2 da so stalno v stiku z drugimi zastopniki in da skrbijo za pravično.
enotnost razvrstitve inžinjerjev vseh strok z enako kvalificiranimi uradniki
drugih resortov; ,, ,


3. da so v stalnem stiku z našima Udruženjima, da nas o poteku zadeve
obveščajo ter da pravočasno apelirajo na pomoć Udruženj, če bi v "kakem trenutku
smatrali to potrebnim.
Predlog je bil sprejet.
Kakor je razvidno iz zakona in posebno iz uredbe o razvrstitvi uradništva,naši
delegirani kolege nišo imeli niti najmašega uspeha. Tuđi na Udruženja, kolikor
je poročevalcu znano, nišo apelirali. Na seji v Našicah je vsled tega zahteval pojasnila,
ali so ti delegati tuđi izvršili poverjeno jim dolžnost. Centralni tajnik je
zatrdil, da so delegati dolžnost izvršili, kar je seja centralnega odbora vzela
na znanje.
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

.. .............. ......... ........


Kaj se je dalje o tem vprašanju ukrenilo, je znano iz zapisnikov o s*»jah
centralnega odbora. Pri deputaciji, katera je osebno predložila protestne predstavke
na vsa merodajna najvišja mesta, je Podružnico zastcpal poročevalec.
Utis, ki ga je dobil, je bil ugoden, ker je deputacija povsod, posebno pa pri predsedniku
skupščine Jovanoviću in podpredsedniku državega sveta Alaupoviću
našla popolno razumevanje in dobila zadovoljiva zagotovila.


Pri tem mora še povdariti dve dejstvi, kateri sta bili ugotovljeni, da so se
enake krivice pri razvrstitvi šumarskih uslužbencev izvršile v vseh krajih države
in da je glavna krivda na tem, ker je uredba o razvrstitvi, katere pomen je komisija
pri Ministarstvu veliko precenjevala, kar se šumarskega osebja tiče,
skrajno pomanjkljiva in krivična. To se že povsod uvideva. O krivdi se mu ni
potrebno izražati, ker se bo gotovo tuđi to vprašanje ventiliralo in končno raz
čistilo na veliki letošnii skupščini v Sarajevu.


K poročilu o lanski skupščini, ki ga je dal g. presednik, ni mu treba veliko
dostaviti. Ideja, izdajania spominskih knjig ter ekskurzij v gofede, s katero smo
lani začeli, je padla na dobra tla. Letos dobimo knjigo o gozdarstvu Bosne ter
borno imeli priložnost videti tipične bosanske gozde. Od naše knjige »Gozdarstvo
v Sloveniji« je ostalo še precej izvodov neprodanih.


Olavni odbor je v) tem letu imel pet sej: v Ljubljani, v Skoplju-Tetovem,
v Zagrebu, v Našicah in v Vinkovcih. Veliko delo se je nadaljevalo z enakim navdušenjem
in tuđi že s popolnim medsebojnim zaupanjem, kar je neprecenljivega
pomena. Resile se je obilo načelnih stvari, pri čemer so naši odborniki odlično,
deloma tuđi vodilno sodelovali.


Podružnični odbor je imel formelno le tri seje, dejansko pa 5, ker se je druga
seja dvakrat nadaljevala O delu sej pričajo objavljeni zapisniki. Posebno pa
mora omeniti nekatere izredno važne predmete, ki so se večkrat obravnavali in
katerih končna rešitev še ni padla, bo pa uprav ogromnega pomena za vso
državo.


Tu se mora predvsem dotekniti novega nacrta zakona o šumah. Kako je
prišlo do tega, da se v Udruženju nismo mogli zediniti za en sam nacrt, je že pre
cej znano. O globljih motivih in tendencah posameznih načrtov pa vlada še precejšna
nejasnost. V glavnem sta v ospredju dve stališči, hrvatsko in pa naše.
Na hrvatskem imamo moderno velešumarstvo s skoraj popolno izključitvijo ljudstva
iz kulturnega in gospodarskega sodelovanja v gozdarstvu, naše stališče pa
je stališče narodnega in ljudskega gozdarstva, pač pod vodstvom in strogim nadzorstvom
države. Naša ideja je doma ne le v Sloveniji, temveč tuđi v Bosni, v
Crni Gori in v Srbiji, le primerno zastopati in raztolmačiti jo je bilo treba, kar
pa smo doslej opustili.


Vsled tega je zaenkrat zmagalo nasprotno stališče, ki ga nailažje označimo


s stališčem neljudskega šumarskega velekapitalizma. Pri tem pa moram podcrtati
dejstvo, da se je to moglo zgoditi le vsled popolnega nepoznavanja medsebojnih
dejanskih razmer, katere so v marsičem moderno doktrino absolutnega konservatizma
sicer ne ovrgle, pač pa ž uspehom modificirale. Gozd, kateremu hoćemo
dobro, ne srne biti v nasprotju z ljudstvom, temveč v interesu ljudstva. In to je
mogoče doseći brez posebnih nevarnosti, za kar imamo že dovolj dokazov (posebno
Slovenija).
Naš nacrt pa predstavlja ob enem sicer nekoliko kompliciran, pač pa za
vse kraje in razmere naše države (posebno v vprašanju rešitve agrarne reformo)
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Ha .............. ......... ........


sprejemljiv kompromis ter je v skladu s temeljnimi zakoni, kar mu
daje še posebno vrednost.


Natisu tega nacrta so se doslej délaie razne ovire. Vendar pa se že sedaj
jasno kaže njega blagodejen vpliv na evolucijo gozdarstva v državi. Temeljita
primerjalna obravnava bo mogoča sele tedaj, ko se nacrt natisne. Upanja na
njega popoln uspeh sicer ne moremo imeti, vendar pa je gotovo, da bo izborno
služil pri obravnavah v Narodni skupščini ter pomagal omiliti marsikatero nepopolnost
ali ojstrino dosedanjih oficielnih načrtov.


Podružnici je uspelo zagotovjti natis našega nacrta v najkrajšem času.
Ministrstvo je izdelalo končni nacrt, katerega je modificiralo po oficielnem
nacrtu Udruženja, ter ga je predložilo Narodni skupščini. V svesti si važnosti
trenutka je uprava Podružnice napravila korake in dobila zagotovilo, da se končni
zakon ne bo sklepal brez upoštevanja njenih kompromisnih predlogov.
Drug važen problem je izdelava novega enotnega zakona o lovu. Ministrstvo
šum in rudnikcv je leta 1922 izdelalo oficielni nacrt zakona o lovu, kateri
bazira na regalu, ter se ni oziralo na stališče, ki so ga zaVzelt naše Udruženje
in pa lovska društva zunaj Srbije. Podružnica je s posebno resolucijo vnovič
naprosila ministrstvo, da vpošteva prošnjo za sodelovanje pri končni redakciji
nacrta, ker smo prepričani, da bi naš kompromisni predlog zadovoljil obe nasprotujoči
si stališči. Je to sistem zakupnega lova za vise katastralno in lastninsko
urejene kraje v državi z lasnimi lovišči od 200 ha naprej, v krajih pa,
v katerih kataster še ni urejen, občine še nišo organizirane ali lastninska pravica
še ni dokončno ugotovljena, naj se smatra ves lov ravnotako kot na državnih
posestvih državnim lastnim lovom, ki se upravlja po pravilniku, izdanem od
Ministrstva.
Paralelna akcija lovskih društev, katerim je uspelo ustanoviti enotno Udruženje,
bo pomagala do uspeha.
Trenutno najvažnejši problem je gotovo reorganizacija šumske uprave in
nadzorstva o priliki izvršitve zakonov o oblastih in o obči upravi. Ni se sicer
bati kakih nemožnosti, ker je organizacija načelno pravilno zacrtana v omenjemti
zakonih, pač pa je največje važnosti, da si gozdarstvo ohrani tist o neod visno
s t od nestrokovnih državnih organov, tište pravice
in pa strokovno enotnost vsega gozdarskega državnega
aparata s svojim Ministrstvom na čelu, katere so že doslej
bile v Sloveniji priborjene in zagotovljene.


V tem oziru je Podružnica predložila vsem merodajnim mestom načelno
resolucijo, ki je bila obelodanjena v zapisniku o II. redni seji, ter je dobila zagctovilo,
da se bodo tam izražena načela upoštevala. Tuđi Direkcija šum je otovestila
Podružnico, da je nekatere konkretne neodložljive predloge že upoštevala
pri predlO´gu budžeta za 1925/26. leta. Pri tem omenja, da Olavna uprava sklenila
dati ukor Podružnici, ker je resolucijo predložila direktno.


Dalje poroča tajnik, da je Podružnica pristopila Zvezi kulturnih društev
s cimer je materijalno omogočeno, da strokovni člani Podružnice lahko vršijo strokovna
predavanja po deželi. Sam je imel v zadnjih časih vsega že os em
takih predavanj in sicer 4 »o gozdarstvu« in 4 »o agrarni r e-
f o r m i«. Prosi kolege, kateri so pripravljeni v prihodnji sezoni predavati, da
se prijavilo tajništvu Podružnice, ki bo taka predavanja organiziralo in stavilo
konkreten predlog omenjeni Zvezi.
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

544 .. .............. ......... ........


Uprava je ražen tega imela več sej in je resila veliko število drugih predmetov
in spisov. Dnevni zapisnik leta 1923 rzkazuje 396, letošnji pa že 205 upravnih
števil.


Pri konci poročila izraza mnenje, da bi bilo potrebno k aktivnemu sodelovanju
pritegniti novih moči, kar naj bi se vpoštevalo pri votitvah.


Nato poroča blagajnik ing. Obereigner o stanju članov in o denarnem poslovanju
Podružnice.
Stanje članstva:


Predme t ustavnih rednih ! pomožnih naročnikov


Stanje 7. VII. 1924 . 292 17
Novo pristopilo . . 19 2
Izstopilo, odnosno


crtanih 60 1
Stanje 31. VII. 1924. 251 18


Denarno poslovanje 1. 1923.


A.
Podružnica.
Dohodki:
Preostanek koncem 1. 1922 . . . . 2.011 Din 34 p
Vplačana članarina in pristupnina . ... . .. . .. . ,.. 14.499 « — «
Ostali, razni prejemki . . 2.681 « 35 «


Refund. predujmov Glavni upravi 5.815 « 51 «
Glavna uprava: kritje primanjkljaja 1.017 « 42 «
S k u p a j 25.974 Din 60 p


Iz datki:
Upravni stroški . . . . .-´ . . . .. . . . 2.851 Din 30 p
Stroški za knjižnico ´. . . . " 291 « 75 <
<<
Oddano Glavni upravi ´ . .... . 17.016 « 04 «
Predujmi Glavni upravi 5.815 « 51 <


Skup a j 25.974 Din 60.p


B. Fond za propagando. Se neizplačana podpora delegatom za
.
Beograd leta 1922 2.500 Din — p
Ostalo je bilo odstopljeno centrali.


C. Fond za razsadnike ima preostanek
´. 2.615 « 50 «
D. Fond za skupščine (nadaljevanje) ima preostanek . . . 25.343 « 23 «
E.
Obračun o prodaji knjige »Gozdarstvo v Sloveniji«, preostanek
, 362 « 80 «
Obračun za leto 1924 do konca j un i j a iskazuje :
Dohodkov: 11.919 Din 78 p, izdatkov: 3.509 Din 62 p.
Na članarinah se je do 21. julija 1924. vplačalo: ;
zaostatki iz leta 1920—1922 147 Din 50 p
zaostatki iz leta 1923 . ... . 905 «. —´ «
članarina za leto 1924 ,..*... . . 8.249 « . ~r *
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

.. .............. ......... ........ 545


članarina za leto 1925 155 « — *
na pristopninah 35 « — *
na ustanovninah 500 « — «


Skupno 9.991 Din 50 p
k temu naročila za list 1.750 « — «


Vsega 11.741 Din 50 p


Po končnem obračunu izkazujejo:
Fond za razsadnike primanjkljaj 914 Din 50 p
Fond za skupščine primanjkljaj 105 « 09 «
Prodaja knjig »Gozdarstvo v Sloveniji« preostanek . . . 1.486 « 80 «


Za društveno drevesnico v Mariboru se je doslej investiralo vsega


31.488 Din 92 p, od tega
1.500 Din za nagrade.
Proračun drevesnice za leto 1924/25 izkazuje dohodkov od prodaje sadik
36.000 Din, izdatkov
pa 37.8000 Din; ostane še primanjkljaj 1.800.— Din.
Na predlog ing. Laha v imenu odsotnih pregledovalcev računov sklene
obči zbor razrešnico odboru.
Poročili tajnika in blagajnika sta bili soglasno odobreni s tem, da je obči
zbor na predlog predsednikov obema izrekel najtoplejšo zahvalo za vneto in
uspešno delovanje.


Nato se preide na proraču n za leto 1925/26. Proračun, ki ga je predložil
odbor, se v glavnem kreta v mejah lanskoletnega budžeta. Na predlog tajnika
se sklene zvišati nagrado pisarici na 1000 Din letno in vpostaviti nagrado
za slugo 150 Din letno.


Na predlog odbornika Goedererja se sklene določiti nagrado tajniku in
blagajniku po 3.000 Din letno.
Proračun je bil sprejet.
Pri v o 1 i t v a h so po izžrebanju K odbornikov bili soglasno izvoljeni
nastopm gg.:


1. za predsednika, ing. Josip Rustia;*)
2. za
podpredsednika: ing. Lenarčič in ing. Pahernik;
3. za odbornike podružnice: ing. Šivic (ki je pa pozneje odbornisko
mesto o d 1 o ž i 1), O. Détela, ing. Obereigner, ing. Putick, ing. Božić, J.
Goederer, A. Podlesnik, ing. Rudež, ing. Lenarčič ml., ing. Lah, ing. Ružić, I.
Čater, ing. Travirka, ing. Urbas, F. Lang, F. Sonnbichler, Dr. Rekar, ing. Kraut,
ing. Ziernfeld, A. Rihteršič, J. Javornîk;
4. za
nadzorstvo: ing. Tavčar in ing. Sodnik;
5. v redakcijski odbor: ing. Šivic;
6. v razsodišče: ing. Rustia, ing. Šivic, ing. Lenarčič st., ing. Obereigner,
O. Détela, ing. Urbas, ing. Travirka, ing. Tavčar, ing. Kosjek, ing. Odlasek.
7. V Glavno upravo: za predest. podpredsednika Udruženja (vnovič) ing.
J.
Lenrčič st., v nadzorstveni odbor (vnovič) ing J. Rustia;
za člane glavne uprave: ing. Pahernik, ing. Ružić, Goederer, Lang, ing.
Božić, na novo vladni svetnik Oton Détela. (Ing. Šivic je tuđi iz glavne uprave
izstopil).


*) Ing. Rustia izvolitve ni sprejel, vsledčesar bo treba voliti novega predsednika.


5
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

546 .. .............. ......... ........


8. V delovnih odsekih ostane kakor doslej (vidi »Šum. List« str. 483/1922)
ozir, v X. lovskem odseku ostanem: Dr. t.ovrenčič, ing. Šivic, in?. Ružić, ing.
Božič.
Delegate v skupščino bo uprava po potrebi nominirala izmed prisotnih


članov v Sarajevu.


Poročila predstojnikov delovnih odsekov so odpala.


Pri tem omenja tajnik, da bo v Sarajevu skušal oživeti pomen delovnih odsekov


in bo zahteval, da se končno začne sistematično delati s tem idealno zasnovanim


aparatom.


Samostojnih predlogov ni nobenih.


Preide se na e v e n t u a 1 i j e.


Ing. Lenarči č st. vpraša, ali je ministrstvo oziroma Glavna uprava v


zadevi »Dobrlin« že kaj ukrenilo. Tajnik ing. Ružić izjavlja, da je kolikor je njemu
znano, ta stvar zastala. Ing. Lenarčič bo o tem predmetu interpeliral na skupščini
v Sarajevu.


F. L a n g zahteva pojasnila, zakaj se ne vrši predpis pravil oziroma poslovnika,
da se odborove seje in posebno obči zbori morajo po možnosti vršiti v
različnih krajih in biti združeni s kako ekskurzijo, s predavanjem in podobno.
Tako se je vedno delalo in še dela povsod, samo pri nas ne.
Tajnik odgovarja, da letos to ni bilo mogoče, ker so v kraje, ki so bili za
to določeni, tik pred skupščino bili napravljeni dijaški izleti. Drugače pa je
glavno financielno vprašanje, kakor za zbor tako za odborove seje.
Propagandn i fond, kateri po statutu mora financirati tuđi naše zadevno
delovanje, je doslej bil prepičel, se pa vidno okrepljuje. Ko bo dovolj sredstev,
se bo moralo pristopiti Glavni upravi s potrebnimi predlogi.


Za danes zvečer je v programu predavanje ing. Ružica »0 agrarni reformi
s posebnim ozirom na gozdarstvo«.


Glede zborov je treba daljših priprav, v pravilih pa ni nikjer določeno,
kdo odreja mesto prihodnjega rednega zbora. Zato predloga, da zbo r sprej me,
da se v prihodnje vedno na zboru določi, kje naj se
vrši prihodnji redni zbor.


Predlog je bil sprejet.


Nato povabi predsednik ing. Lenarčič Podružnico, da priredi svoj redni
zbor prihodnje leto na V r h n i k i. Zbor je povabilo z veseljem vzel na znanje.


Tajnik ing. Ružić poroča o programu sKupščine, ki bo v Sa


rajevu .
Poročilo se vzame na znanje.
Tajnik vpraša, ali se zborovalci nametavajo udeležiti predavanja zvečer.
Ker se velika većina zborovalcev že prej odpelje, odpove svoje predavanje, ki
ga bo imel ob drugi priložnosti.
eKr se nihče več ne priglasi k besedi, ugotovi predsednik, da je dnevni red
izčrpan, se zahvali zborovalcem za udeležbo in sodelovanje ter zaključi zbor ob
r3 uri 30 min.


V Ljubljani, dne 26. julija 1924.
Ing. Ružić 1. r.