DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

.. .............. ......... ........ 53´.


ZAPISNIK


III. odborove seje Podružnice Lîubljana J. Š. U. z dne 21. lulija 1924.
Prisotni : Ing. Lenarčić st., ing. Božić, ing Rustia, ing. Pahernik, ing.
Obereigner, ing. Sonnbichler, ing. Šivic, Goederer, Détela, ing. Lah, ing. Ružić,
ing. Lenarčić ml., Lang.


Opravičeni : Ing. Travirka, ing. Urbas, ing. Sodnik, ing. Tavčar.
Presednik ing. Lenarčić st. pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost i«
otvori sejo.
Tajnik ing. Ružić poroča o delovanju izza zadnje odborove seie. Sklepi
zadnje odborove seje so bili izvršeni. Resolucija o organizaciji šum. službe o
priliki provedbe oblasti je bila predložena in je vzbudila splošno zanimanje.
Gospod Veliki župan mariborske oblasti je odgovoril, da se vsebina resolucije
v splošnem krije z njegovim stališčem, ki ga bo o priložnosti zastopal. Enako je
resolucija bila s simpatijo sprejeta tuđi v Ljubljani in v Beogradu. Glavna uprava
je nje vsebino vzela na znanje, pač pa je sklenila, da se podeli ukor podružnici,
ker je v tako važni zadevi preveč samolastno postopala; to se opravičuie s tem,
da je trebalo nujno nekaj ukreniti.


Tuđi resoluciji o šumskem in lovskem zakonu sta bili s simpatijo sprejeti.


Glavna uprava je imela v tem času dve važni seji, v Našicah in v Vin
kovcih. Posebne važnosti je bila seja v Našicah, na kateri se je predvsem obravnavalo
o neugodni razvrstitvi šumarskega osebja po uredniškem zakonu. Koraki,
ki so se bili napravili, so popisani v Šumarskem listu. Upa da bodo imeli popolen
uspeh.


Nato poroča blagajnik ing. Obereigner o tekočih blagajniških poslih.


Obe poručili sta bili odobreni.


Tajnik poroča o letošnji glavni skupščini J. Š. U. v Sarajevu. Skupščina
se vrši v dneh 23. do 26. augusta t. 1. Prebere in razloži program in dnevni ređ.
skupščine, kar se vzame na znanje.


Na to je odbor načelno rešil najvažnejše vloge. 2e omenjeno rešitev Velikega
župana mariborske oblasti kot odgovor na resolucijo, kakor tuđi naknadno
motivacijo resolucije, ki jo je uprava predložila obema Velikima županoma, ter
obvestilo odseka B Direkcije šum o upoštevanju resolucije pri predlogu budžeta
za leto 1925./26. je odbor z zadoščenjem in hvaležnostjo vzel na znanje. Naglašalo
se je tuđi, da bo, če bo treba, o pravem času tuđi poslance zainteresirati
za to stvar, ki je načelne važnosti za vse naše šumarstvo in tuđi ostalo narodno
gospodarstvo.


Glede članka »Nekaj o lesni produkciji« v 5 št. »Trgovskega Tovar
i š a«, kateri je kot revija odklonil sprejetje popravka, se sklone, naj tajn´štvo
izdela primeren popravek glavnih tamkaj navedenih zmot, škodljivih za gozdarstvo,
ter naj da ta popravek v »Trgovski list«.


Blagajnik predloži proračun društvene gozdne drevesnice
v Maribor u za leto 1924./25. Sklene se, da se proračun po možnosti uravna
tako, da se bodo pokrili izdatki s prejemki. Vsled tega ste bili1 reducirani: postavka
za nabavo hlevskega gno;a od 2.400 Din na 1.200 Din ter postavka
za nabavo 6´A kg semena duglazije (Pseudotsuga Douglasii) od 7.800 na


3.900 Din. Vpostavilo pa se je za dobavo semena ekso t za park e znesek
900 Din.