DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.. .............. ......... ........


525


V kranjskem srezu sta vsled usadov na levem bregu Ločnice poškodovana
2 ha, v območju potoka Hrastnice po 40 ha. mešanega gozda. Škoda znaša tu
prilično 590.000 D, vstevši izruvano in odneseno drvje ter stroške pogozdovanja.


Da se škoda vsaj deloma popravi, bo stalo mnogo dela in truda. Predvsem
je potrebno odstraniti po strugah nakopičeno, izruvano in polomljeno drevje.
Ustaliti in utrditi bo usade s pletenjem, jarki za odvajanje vode, i t. d.


O silovitosti opisanega neurja svedočijo 5 slik, ki jih prinašamo.
Poplava je tuđi ribarstvu napravila ogromno škodo, ki je popisana v
septemberski številki »Lovca«, glasila Slovenskega lovskega društva.


Šivic.


. Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja I


........ .............. ......... ........


.. ..... . ........... . ....... ........ ............ ..........
.... .. ......... .... ..... .. ..... .......


1. ...... .. ce ...... . .....: »..... . ........ ............
.......... ......«
2. . ... 4. .... 5. .. ce ... ....: ».. ..... ......« ...... ....:
»... .........., ...... ... .......... ..........«.
3. ... 7. .... .... ...........
4. . ... 4. ........ ..... ...... ....... ........ . .......
.....; ... .... ........ .. je ....... ...... .. .........., ....... .
...... ..... .. .. .. ....... .... ...... y .......... . ...... ......
5. . ... 11. .... ........ .. ......... ....... .... ..... .....:
»... ...... ......... ....... ......« (...: »......« ... .. ........)
... . .. .. .... ..... ...... ..... . ...., .. ce ...... ...... ....: »..
1 ..... 1 ..........« .: »....... .. 1. ...... ..... ..........«, ........
. .. ..
6. . ... 12. ..... .... .. ......: ».. ..... ce .... .........« a
...... ... ..... .. ......; ..... .. ce .... ..... ....: ».......>...
.... .. ........ ...... ......, ........ ce, ... .. .. .......«.
7. . ... 14. ...... ....: ».. ....« ..... ...... ...: ».......« a
...... .. ......, .... je y ....... .... .... .. ce ....: ». ... ... ..
.... ...... ce . ..... ......... ..) ......... .... y ......«.
8. ... 23. .. ce ........ ....: »... . ..... ......... .. .........
.... y ......«, a .. ...... .. ce ....: »... .... ............. .....
.......«.
9. ... 27. ..... .. .....: »..... ........., .... .... ......... .
......... ... .......... ... ..:
1. ........... ............ ......;...
2. ............


ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.. .............. ......... ........


8. ........... ........ ......
...
...... ...........
.......... .......
4. .... ............ ...
5. ....... .... .........
...... ...........
.......... .... ...
6. ......... ......... ...«
10. ... 29. . 33. .......... . ........ .. ...... ...... .. ... .....,
....... . .......... ... .......... ..... (......) .. .. ... ..... ......
....... ...... 3. . 4. ..... 1. .........., ......... .... ..........
......
. ..... ..... .............. .... .......... .......... ........
........ ..........


Kao ......... ...... ...... ce ......., .. ce ....... .... y ..........
.... . y ........ ....... ...... 1., 2. . 3. .......... ...... y
...... 4 : 8 : 12.


11. ... 34. ..... .... .......... .... ....... no ........ .. ....
..... ......... y ..... ..... .........., ....... .. y ...... .....
.......... ......... ..... ...... ... .. 1200 .......
12.... 35. . 36. ......... ..... ........ .........; ..... ......
........, . ....... .. ...... ........ .......... (.......... .... ..
... ........ .... ...... ....... ......... .. 400 .. 500 ....... .......,
....... no ..... ...... ..... 150—180 .......)


13. ... 57. ...... ....... ......... .. ........ .... ...........
..... ..... ........ ......... . ...... ......... . ..... .... .. ..
....: ». ......... .. ............ ....... ....... .........« ......
....... y ......... ........ ..... ..... .. .........
14. ... 39. .. ce ...... . .. .....: »Ko ... .... .. ........ ...
............ ...., .... ..... .. .........« .. . . ...... .. ..... .....
..... ce.
15. ... 40. .. ce ...... ....: ».......... .. ........... .......
....... ..........«.
10. . ... 41. .. .. ...... .. .... ........ ..... ........ ..........
. ........., ..... .. .. .... ........ ...... ........., . ....
.. ce ...... ...... y ... ..... . ..: .... .. 10 ...... . .... ..... 10
...... .........
17. ... 42. . ..... ........ .. ce ...... ....: »......« . »...........
« ....... ......: »...« a ..... .. .. .... ...... a .... .... »no........
« .. ce ....: »... ........« a ..... oeraje ...
18. . ... 44. ..... ......: »a ... ...... ....... ....... .....
..... .... ......... .....«.
19. ... 45. .. ce y ...... ..... ........ ....: »no ......... .....
...... ......«, a na ..... ..... .. ce ....: »... ... ...... y .... ..
..... ...... .... .. .... ......... ............«.
20. ... 56. ..... ........ ...., .. ........ ... ...... .......
..... ..... ....... .......


ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.. .............. ......... ........


21. ... 61. . ..... ........ ... ....: »....... ......« ...... ....:
». ......«. . ...... ........ y .....: ».. ..... ......« ..... .......:
».. ...... ...... .... ......«, a .... .... y ..... ........ ... ....:
»... ....... ......« ...... ....: ».... ......«.
22. . ... 61. ..... .... .. .....: ».......... .......... .....
....... ..... ...... ce .... ......... a ... ... .. .. .... ............
... ... ......... no ...... ..... . ...... .. .. .......... .. .........
....., ....... ce .......... .... .. ....... .......
23. ... 05. ... ....... .. .... y .... .......... ..... ...........
...... ...... ...... y ..... .......... .. .. ...... .. ...........
y ..... .........., . .... .. ..... ...... ». ..., .. .. ce .... .......
....... ......... y ..... .......... ........ . ....... .. ......
........ ......... ......«
24. ... 67. . ..... ...... ..........: »a .......... .. ............
....... ....... .........«.
25. ... 71. .... 4. .. ce ..... .. .... ......
....... .... .... .. ce ......
... .......... ....... .. ........ .. ... ...... ....... .. 4 ...
5 .......
. ...... ..... ... .... ..... ......: ». ... ce ....... ..
.......«


.. ce » »......... .......« ........ ...., .. ce ... ........
.... y ......., ... .. ....... .. ..... .......... ... .... ..... .....
... ............


26. ... 72. . ....... .. ....... ............ y ..... ..... .....
.. ........ ....... ....... .....: »......... ..... ..... ..... ....
..........«.
27. ... 80. ....... ..... .. .....: ».. ..... ..... ...... .........
.........« . .. .. ...... ...... .. ..... ......
28. ... 81. . ......... ........ ........ ........ y ... 80. .....
.......... ... .. ..... ... ....: »........ .. .....« a ..... .... .......
....: »....... .. ..... ....... ....... .......«
29. ... 85. Ha ..... ..... ...... ... ....: »....... ......... ..
..... ........ ... .......... ....... ......... ..... .......... ........
y ............ ...... .......«
30. ... 95. Ha ..... ..... ......: ». ... ..., .... .... ...........
..........«
31. . ... 97. .... .... ....... ... .... .........: »........., ...........,
........ . .... ......,« a ... .... ».....« ...... ...: »......
« . ....... ...: ». .........«.
. ...... ..... ..... ..! ce ...... ....: »... no .... ........ y
........ ...... ..... .. .... ...... . ......« na .. .....: »... .....
y .... .. ..... ... .. .... ...... . ...... ...........« ... ....: »..........
« ......: (»...........«).


Ha ..... ..... ...... ... ....:
».. .... ce ......... ......... .......... y ...... ........ ..
...... ......« . ..., .. ...... ..... .. .. ..... ..... ....... ... ...,
..... .. ... ........ ........... ........
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 50     <-- 50 -->        PDF

.. .............. ......... ........


32. ... 98. Ha ..... .... ........ ..... ....: ».....« ......: »...
.... .. ce ..... ........ ... ....... .. ... ....... ......«
33. ... 105. . ...... ........ ... ....: ».........« ......: ».
........ .......... .. ... ..........«
34. . ... 112. ..... ....: ». ........« ..... ....... »............
.« a ..... ....: ».........« .......: »....... ..........«; .....
... ..... .... ......: »..... ...... ...... . ...... ......... .......
.......... ...... ........... ...........«
35. Ha ..... ...... ... ....: ».. .... .......... ce ....... .....
.... .......... ........ y ..... ....., ... je ......... ........ ....
.....«
36. ... 118. ..... .... ..........., .. .. .. ........ ...... .. ........
.... .......... ...... .... .... .. ......... .... ...........
37. . ... 123. . ......... ..... ..........: »........ .........«
. .......: »........ ........« .... .... ....: »Ha ..........« ... ..
.........
38. ... 124. . ..... ........ ..... ....: »............« .......:
»..........«.
39. . ... 125. .... .... ..... ».... .. ce ........« .....1 .. .....:
»... .. ce ........« a ....: »... .... ...... .......« .. ce ......
40. . ... 126. ........ .... ..... ........ ...., ..| .. ..... ..............
........ .......... .. ..... ... je ....... .........
41. ... 129. Ha ..... ..... ..... ......:».. ........ ........ no
.... .......«
. ...... ....., ... ....: »........ ........« ......: ». .. .......
.. ..... ....... a ....... .. ...... ..... ......... ...... .......«
A ....: »...... ............« na .. »...... ... .........« ... .. .........


42. ... 134. . ...... ..... .. ..... .... ........ ......: »... ..
y .... .... .. ...... ...... . ....... ......., ...... ce .. je .......
........«
43. ... 137. . ...... ..... ... ....: »............. ..........«
......: ». ..........«.
.. ..... ..... ....... ... »..........«.


44. ... 139. . ...... ..... ... ....: »..... .....« ......: ». .....
.......... ..... 30 ...... ...... a y ....... ............ ..... 35 ......
.......«
45. ... 140. . ...... ..... ... ....: ».... ......« .......: ».. .........
.... .......... no 1.25%, .. .......... ....... ..........< no
l % .... .. .. 30 ....... 35 ...... ...... ...«
46. ... 142. . ..... ........ ......... ....: »... ........« ....
.. ...... .... ........« y .... 1., 2. ... 3. ... 133.
47. ... 147. Ha ..... .... ........ ......: ». ..........«.
48. ... 149. y ..... ........ ..^ ....: ».. ....« ....... ......
... ...... .. ..... ..... ...........
49. ... 165. ........... ...... ....." je y ... 71. .... 1. ..........
......... .......... .... .. ...... ......... ....... ...... .. . .
.... .. ...... ... ....... ...... ... ..........., ..... .. ce ... .....


ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.. .............. ......... ........ 529


....... ..... ...... »......... ..... ...., .. ........ ...... ........
... ... .. ....... ...., ..- .. ..... ........ ..... ...... ..........
..... y ...... ....... ..........«


50. ... 194. ........ ........ ..... ......... ....... y ......
..... ..... .. .....: »........ ........ ..... .......«
51. . ... 209. ..... ´ .... .. .. ....: ».... .. ...... .... n o
.......« ......
52. ... 226. . ...... ........ ... ....: »........ ......,« .....
»...« ....... ».« a ..... »2« ....... »1«. Ha ..... ..... ..... ..... ......:
»a .. .... ......... .... ............. ......... .... ...........
CG ...........«
53. ... 229. ...... .. ..... .....: »a y ....... ... 0. .... ...........
...... .... ....... .... «
54. ... 230. ... II. .... 1. .. ..... ..... ..... ......: »....... ....
.......... .... ........ .... ..., .... ..... ...... ... ..... ..........,
a ....... ..... .......... .... ... .... ..... ...... ... .....
............ .... .... y ..... ..... ... .. ..... 2. . 3. .. CG ...... y
...... ....... ..... 1. ..... ..... ... 2.
55. ... 232. .......... ..... ..... ..... ....... .........
56. ... 234. .. ee ... ..... a y ..... .... .. ce ..... »..........,
........ ,1.: ......... 1923. .... ... .. .. ... 1. ......... 1923.
..... ....... 3 ...... ......, ...... .. .......... ........ no .........
.... .......«
57. ... 235. .. ce .... ..... ....: »......... ............, ....
.. ........ .... ...... .... ..... ..... .. ......., ........ ce ..
....... . ... ..... .. ........... ....., .... .. ........ .... ........
.... ....... ....... ....... ....... .........., ........ .. ...
4. .. . .... ce ...... ... y .... .. 3 ...... .......... .. 1. .........
1923. ....«
58. . ... 236. ..... ......,.... ...: »..........«.«
59. ... 237. . ..... ........ ... ....: ».. .....« ........: »...
....... ..... .. ....... ........«
60. ... 239. Ha ..... ..... ..... ... ....: ».......« ..... ......:
»... .. ........... ....... .. .... ...... ...........« ,
..... .... ..... ..| .....: .
».......... ............ ..... ....... .. ..... .... ......


....... ....... no ..... .......«
... ...... .. ...... ..... ... .. ce ......
A .... ..... .... .... .. .^ .....: ».... ....... ........ ...-


....... .. ... .... .. 25 ...... ......... ...... ne .... ce .............
... ... ........ y ....... ...>. .. .......... ..... ...... ......
.... ce ....... ...... ,. ...... ..... ....... ................ ......
......... ...... ........ ....... no ..... ...... .... ... je ........
... 5 ...... no .... ............ ...... ....... ..... ... one
.......... y .......«


62. ... 245. ... .. ce .........
63. ... 246. .... .... .. ce ......... ; " .
4