DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje 389


glavnu pažnju od sebe i haračenja tih jedinstvenih šuma, nije imao
niti volje, a niti snage za četiri decenija da riješi ili bar da kvalitativno
i kvantitatvno reguliše to pitanje, ostavivši samo na papiru
osnovni nacrt za Mučenje općinskih šuma i pašnjaka t. j . baltalika
i mere.


Kako je vođena ova kolonizatorska politika i držato neriješeno
agrarno pitanje na račun šumarstva, vidi se najbolje iz toga,
što je na hiljade hektara šumske plohe sa vrijednosti drvne mase
od više milijona podijeljeno i usprkos prigovora interesenata kao
i mišljenja stručnjaka pojedincu u vlasništvo prepušteno, a ovi ga
u bescijenje prodali.


Tako je n. pr. u same kolonizatorske svrhe podijeljeno preko


10.000 ha šumom obrasle plohe, gdje su se pojedinci bacili na špekulaciju
s drvetom i ne samo da su ga uništili odnosno u bescijenje
prodali, nego i sami bez njega ostali tako, da su danas pali državi
na teret i zahtijevaju pravo služnosti iz preostalih državnih šuma.
Žalibože ovi odnošaji vladaju i dan danas, gdje se kod podjele
zemlje u prvom redu gleda na časovitu korist i što veću vrijednost
drveta, prodajući ga odmah pojedincu ispod cijene, a bez obzira
na potrajnost prihoda od zemlje i njezinu sposobnost za agrikulturu.


I dok se za poljoprivredu sposobna zemljišta mogu prepustiti
kao takova i svaki uviđavni šumar će ne samo to odobriti,
nego i poduprijeti radi sanacije vladajućih prilika, dotle naprotiv
i istodobno mora zahtijevati, da zaštita absolutnog šumskog tla
kao i brižno iskorišćenje naših šuma bude osigurano: u tom slučaju
se ne bi imalo šta niti prigovoriti već dosada na taj način
izgubljenim 100.000 ha šumske površine.


Po bivšem režimu stvorene mjere za zaštitu šuma, kao navodno
regulisanje prava služnosti drvarenja i paše uvađanjem doznake
drveta za ovo i isključenja paše u zabranama i zaštitnim
šumama kao i samo zakonodavstvo pokazale su se nedovoljnim
zbog hrđave i nedostatne organizacije šum. službe. Tako i dan danas
nije rijetkost, da jednom gospodarskom srezu spada do 50.000
ha i više, a zaštitom; organu i preko 3000 ha šume u nadzor odnosno
čuvanje.


Ovo slijedi i iz okolnosti, da ukupna šumska površina ovih
pokrajina iznaša oko 2.5 mil. ha, dok broj sveukupnog osoblja ne
iznaša niti 1000, uračunavši u to i one, koji su zaposleni kod realizovanja
ugovora, oferte i maloprodaje režijskih poslova i dr., a kojima
istodobno pripada i nadzor nad privatnim šumama, nad lovom i
ribolovom.


Dakako, da će biti sada svakom jasno, što su tadanji upravni
troškovi bili u svoje vrijeme iskazani ovdje samo sa 32 h = 1.2
dinara po ha šume, dok su drugdje kao n. pr. u Austriji iznosili


2.68 K = 10.72 din. t. j . preko 8 puta više, računajući u zlatnoj
valuti.
S ´?.". strane ovaj nedostatak u personalu, a s druge popustljivost
i nehaj u načelnim pitanjima, stvorile su stanje, u kojem su