DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 16     <-- 16 -->        PDF

400 Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivan.´e


Dalmatincima isto tako postupati, kao sa bosansko-hercegovačkim
pripadnicima i da im se imaju učiniti i iste eventualne olakšice.


Po svršetku ovih pogodaba ustanovila su mješovita povjerenstva
od godine 1886. do godine 1888. granice upotrebe većeg
broja pašnjaka, naročito na hercegovačkom zemljištu. Na isti način
izvedeno je od godine 1895. do godine 1900. ograničenje, podjela i
procjena planinskih pašnjaka u kotarevima Županjcu i Livnu.


Ograničenje je izvršeno piramidama od 1.5 m visine, koje su
numerirane i od ovdješnjih šum. organa se vode u evidenciji. Tada
je određen i broj mala za izgon, koji je ustanovljen prema mnijenju
određenog poljoprivrednog stručnjaka na temelju podataka o prihodu
ovih pašnjaka. Prema tomu je ustanovljen prihod po ha 0.5—4
prosječno 3 kvintala vrijednosti sijena, t. j . za plohu od 60.000 —


180.000 kvintala; jedno goveče trebajući dnevno 6 kg za 100 dnevne
ljetne paše = 6 kvintala može se prehraniti 30.000 kom. goveda,
dok je u ova 2 sama kotara bilo već 1895. god. 80—90.000 komada
goveda, (računajući 8 kom. sitne stoke za 1 odraslo), dakle 3 puta
više. Isti poslovi su nastaviti i na pograničnim pašnjacima pokraj
herc. dalm. granice na hercegovačkom zemljištu.
Najveće ´zlo, koje je stanje paše u ovom krševitom terenu
toliko pogoršalo i opasnost potpunog pustošenja sve više primicalo,
bilo je uslijed pošumljivanja u Dalmaciji sve mnogobrojnije puštanje
dalmatinske stoke na hercegovačke pašnjake, a najopasnije u tom
pogledu bile su koze, koje nijesu bile više trpljene na domaćim pašama.
Pošto je procjena dotičnih predjela krša, koju je preduzela
bosansko-hercegovačka uprava s obzirom na trajno proizavđanje
lišća za hranu stoke, pokazala ogromnu razliku između proizvađanja
lišća i broja utjerane stoke, to je odlučila bosansko- hercegovačka
zemaljska vlada u općem interesu, a na osnovu pogodbe od
godine 1884., u godinama: 1890., 18988. i 1899., da se smanji broj
dalmatinske stoke, koji se bio od pogodbe tako nesrazmjerno
povećao. Dalmatinska stoka smanjena je skroz na polovinu, te je
uzeto kod toga kao podloga: u kotaru Županjcu stanje u godini
1894., u kotaru Livnu stanje u 1897.; u ispostavi istoga kotara Grahovu
stanje u god. 1899. Osim toga su isključeni konji, magarci,
koze i krmad od paše. No pri tome valja imati na umu, da je preduzeto
ovo smanjivanje stoke tek uslijed vrlo znatno povećanog
utjerivanja iste; također nije izvršeno ovo smanjivanje odjednom,
već je podijeljeno na tri godine.


Nije čudo, da su dotični Dalmatinci, koji su se ovom pašom
koristili, podigli tužbu protiv ovoga ograničenja puštanja stoke kao
i protiv u isto doba izdate naredbe za izvršivanje paše. jer je bilo
prirodno, da su morale biti sve ove mjere moment a no njima
manje više teške. No za bosansko-hercegovačku zemaljsku vladu
bio je mjerodavan razlog, da ne zastupa samo sadanje, već i
buduć e interese, i da se prema tome ne može dopustiti smanjivanje
ili uništavanje pašnjaka. Ne kao da postoji tek opasnost, da
će biti pašnjaci smanjeni, već da su počeli na žalost iščezavati, naj