DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


»Da shvatimo velike prednosti ove metode, moramo se oslo


boditi misli, da je namjera gospodarske osnove, koja obuhvaća čitavu


ophodnju, polučenje potpune jednakosti prihoda u svakoj periodi. To


je moguće bila namjera starih šestarskih metoda, nu danas im to


više nije svrhom.«


U općem sječnom redu (općoj porabnoj osnovi), koji je brižno


sastavljen za čitavu ophodnju, vidi Stoetzer izraz dobro smišljenih


odluka za budućnost. Naročitu vrijednost takovih dispozicija nagla


šuje Stoetzer kod oplodnih sječa sa dugačkim pomladnim razdob


ljem, kad treba raspoložiti sa masama najmanje za 30 godina. (Upra


vo kod ovog slučaja opažamo, da se zahtjevi prirodnog pošumljenja


i šestarskih metoda nikako ne mogu dovesti u sklad.)


»Opća uređajna osnova šestarskih metoda nije nikakovo evanđelje,
u koje se nesmije dirnuti; odredbe te osnove mogu se i onako
prilikom 10- god. revizija podvrći intenzivnom ispitanju. Opća uređajna
osnova je više tabelarni prikaz o tome, kako je taksator namjeravao
da disponira sa sastojinama. Uzgojnim momentima posvećivala
se također kod šestarskih metoda ona pažnja, koja im pripada-


Na obranu »časti« šestarskih metoda ustali su Danckelmann u


Pruskoj, Qraner u Wiirtternbergu, Stahlmann u Bavarskoj, pa nji


hova opažanja o valjanosti šestarskih metoda nalaze svuda na pri


znanje, gdje se vodilo dovoljno računa o promijenjenim prilikama.


Slabom uspjehu prirodnog pošumljenja, na što se tuži K a u t z s c h,


nije uzrokom sistem šestarskih metoda, nego drugi nedostaci kod


njegove provedbe.«


Kako vidimo Stoetze r nije u stanju, da obeskrepi napred
navedene prigovore šestarskim metodama, a pogotovo kombinovanoj.
Ovu metodu preporuča još jedino kod zamršenih prilika, dok se
kod jednostavnijih zadovoljava sa 10-god. dispozicijama ..... načinu
sastojinskog gospodarenja.


Iz ostalih Stoetzerovih razlaganja slijedi, da okružje nije više
jedinicom gospodarenja, da potpuni sjekoredi ne leže u bitnosti metode,
uređajna osnova za čitavu ophodnju ograničena je samo na
zamršene slučajeve (ona je više predodžba, kako taksator zamišlja
budući poredak), propisi gospodarske osnove nisu nikakovo evanđelje,
osiguranje stroge potrainosti i jednoličnosti prihoda u kasnijim
razdobljima nije svrha ove metode tako, da zaista moramo dati pravo
Marti n u, kad pita: »Pa što onda ostaje iza tih šestarskih metoda,
nakon tolikih ustupanja od njihovog prvobitnog principa?«
Odgovor bi glasio: »Još jedino ime!«


Kad je već toliko toga napušteno, treba se odvažiti i učiniti još
posljednji korak, napustiti te metode i ogledati se za novijim, savre.....
uređajnim sistemom. Dugotrajna i ogorčena borba, koja se
vodila u Njemačkoj oko šestarskih metoda svršena je na njihovu
štetu. Na njihovo mjesto dođoše noviji i stvremeniji sistemi.


Uvažimo li sve što je navedeno z a šestarske metode i p r o t i v


mih, to smatramo, da je ispravan slijedeći konačni sud o tom ure


đajnom sistemu: