DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

746 Bilješke.


Ima ipak nade, da će se već ove zime moći poraditi i na tom polju, ako
i u skromnim granicama i samo na teritoriju Hrv. i Slavonije. Bliži povod za
to dalo je Hrv. slav. gospodarsko društvo, koje već godinama održaje zimske
gospodarske tečajeve po raznim selima. Na gospodarska predavanja nadovezala
su se u zadnje vrijeme i predavanja iz zdravstva, veterine itd. u koju svrhu
su pojedini odsjeci zem. vlade u Zagrebu slali svoje stručnjake. Društvo je
pozvalo naše Udruženje, da i ono učestvuje kod tih predavanja, te se na predaš
vanja iz ostalih struka nadoveže i po koje šumarsko predavanje.


Udruženje se je spremno odazvalo tom pozivu te je uputilo molbu svojim
članovima, koji su najbliže dot. mjestima, da oni na sebe preuzmu ovu pleme*
nitu dužnost. Isto je tako zamoljeno i Min. 5. i R. da ono potmogne održanje
predavanja na taj način, da se pokriju troškovi drž. činovnika, nastali prigodom
predavanja. Nadamo se, da će tako Ministarstvo kao i pojedini gg. stručnjaci
shvatiti svu važnost ove akcije, te je svojski poduprijeti.


Da se takova predavanja u buduće organizuje na što široj bazi, apeliramo
na sve prijatelje naše struke, da sakupljaju prinose za propagans
distički fond i da šalju Udruženju razne snimke i negative pojedinih
prizora, radnja objekata itd. iz područja šumarstva, čime bi se mogla podići
zanimivosti ovakovih predavanja.


Nova tvornica papira,


U Beogradu gradi industrijalac M. Vape modernu tvornicu papira, koja
će biti najveća u državi.


Računa se, da će ta tvornica moći izrađivati dnevno spočetka 2, a kasnije
4 vagona papira. Osobito je važno, da kod te tvornice nije angažovan tuđi
kapital, već je to čisto domaće poduzeće.


Izgradnjom te tvornice bit će potpuno podmirena domaća potrošnja
papira, te ćemo ga moći u dostatnoj količini izvoziti.


Bilo bi dobro, kad bi se uporedo s izgradnjom ovakovih tvornica papira
proizvodila u većoj mjeri poluprerađevina, potrebna u svrhu produkcije papira


— utrljanica i celuloza, koju djelomice još uvijek uvozimo unatoč velike koli»
čine smrekovilv šuma i drugog drveta, sposobnog u gornje svrhe.
Tvornica aeroplana.


Prema najnovijim vijestima imala bi se osnovati u Zagrebu velika tvor=
nica aeroplana. Poznata tvrtka »Slavonija« stavila je u tom pogledu ponudu
vladi, pa ako ista bude prihvaćena, to bi mogli u najkraće vrijeme imati domaću
tvornicu za proizvodnju aeroplana, koji postaju sve važnije srestvo u modernoj
strategiji i saobraćaju.
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Šumska industrija i trgovina.


Cijene na zagrebačkom drvnom tržištu.


(novembar 1923.) ab vagon stanica u Slavoniji (tvrdo) ili Gorski kotar (meko drvo)


Cijena prema kval.


Vrst drva, način Espece de bois,


Priks sel. la quai.


izradbe i količina raval et quantité


Dir


Hrastovi trupci I. raz. Chene en grume I b. 2C00-2600
Hrastovi trupci II. raz. . Chene en grume II b 1600-2000
Hrast trupci za furnire . Bois ch. d. placage 2400-2700
Fina hrastova roba Chene sur dosse . 3000-3500
Hrastov, na zrcalni rez . Chene sur quartier 4000-5200
Hrastov, izabrana roba . Lambris de chene . 5000-6500
Hr. daske do 5 cm. obr. Pis. de ch. b. usqu´ a 5 cm 2500-3000
Hr. daske pr. 5 cm. obr. Dito, au-d´sus d. 5 cm 2600- 3200
Hrastovi bouli ... . Boules de chene 3000-3500
Hr. neobr. pl. isp. 8 m Pis. de ch. av. écorce, s. 8 m 2200- 2600
Hr. neobr. pl. izn. 8 m Dito, au dessus de 8 m 2800- 3600
Bačv. roba akov nj. izr. . Mer., ail., p seau 100-140
Franc, duž., 1000 kom Douvelles fran 1000 pcs. 15000--22000
Surovi frizi (za eksp.) Frises non travaillées 1800-2200


Stafli Chevrons 1800-2200
Bukovi trupci I. raz. . Hetre en grume, I q. 375-450
Buk. pilj. I. r. (parena) H. scié et. etuvé, I q. 1400-1700
Buk. pilj. I. r. (nepar.) H. scié, I q. (n. étuvé) 1350-1600
Bukovi frizi Frises de hetre . . . . 750-850
Javorovi trupci I. raz. Erable en grume, I q. 650-800
Jasenovi trupci I. raz. Frene en grume, I q. 650-800
Brijest, trupci I. raz. . Orme en grume, I q. 500-650
Meka tesana roba . Bois tendre équarri . 380-500
Meka piljena roba . Bois tendre scié . . . 600-750
Stup. za brzojav, hrast . Porteaux télégr., ch. . .


6"5 m 6´5 m 40-42-5


7 m 7 m 45-50


8 m 65-70


9 m 9 m 80-85


10 m 10 m 95-105


11 m 11 m ..... . 115-125


12 m 12 m 130-145


Stup. za brzojav, jela Porteaux télégr. sapin 40-60
Stup. za hmelj brestovi . Perche a houblon orme . 46-50
Zeljez. pragovi hrast. . Trav. de ch. d. f. ch . .


220 cm 220 cm 45-50


250 cm 250 cm 65-70


„270 cm 270 cm 75-- 80


Zeljez. pragovi bukva . . Trav. de ch. d. f hetre


220 cm 220 cm 30-- 33


240 cm 240 cm 33-- 36


250 cm 250 cm 36-41


270 cm 270 cm 42-46


Ogrjev, buk. I. raz. v. B. d. chauf. I q., p. wag. 2900-- 3300


Ogrjev, buk. II. raz. v. Dito, II q., p. wag.. . . 2200-- 2400


Ogrjev, miješana roba Bois de-chauf. melé w. . 2400-- 2800


Drveni ugalj, vagon I. r. Charbon d. bois p. w. I q. 11000--12500


Drveni ugalj, vagon II. r. Charbon d. bois p. w. II q. 9500--10500
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 54     <-- 54 -->        PDF

748 Literarni pregled.


Literarni prefflecl.


1 "-^ô


Domaća šum. i privredna književnost.


... ..... .........: ........... ........ . .......... .........
....... 1923. .. 70 Din.
. y . a . . . . . , ........, ........., .... . ........ ..... .. .....
. ..... ....... ..... .. .......... ....... 1923. .. 15 ....


Dr. Stanko Deželić: Pregled nauke o narodnom gospodar»
stvu . (Politička ekonomija.) Zagreb 1923.


Bosansk i Šumar , mesečni glasnik organizacije šum. teh. pom. i zas
štitnog osoblja za Bos. i Herc. Izašla su do sada 2 broja. Glavni urednik prof.
šum. škole g. Dragutin Veseli, Sarajevo. Cijena god. 60 Din.


Finansijska biblioteka Jug. Lloyda:


Br. 1. Ivo Bilošević: Dokumentarni akreditiv 10 Din.


Br. 2. Stanislav Kukla: Kako valja čitati bilance? 15 Din.


Br. 3. Ljubomir St. Kosier: Problem štednje i uložni kapitali
u našem novčarstvu 30 Din.


Dr. Jovan Cvijić: Geografska karta Kraljevine S. H. S. Veliko
zidno izdanje u latinici i ćirilici na platnu 260 Din. Malo izdanje 20 Din.


Izašla je najavljena knjiga:


»Šumarstvo naše države« u redakciji ing. M. Marinovića. Šumarstvo Slo»
vcnije obradio je ing. Šivic, Vojvodine ing. Čmelik, Dalmacije ing. Grabić, Crne
gore L. Začiranin, a ostalo ing. Marinović.


Dobiva se kod urednika (Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2) i to: pretplatnici
i drž. šum. činovnici uz cijenu od 30 Din; knjižarska cijena 40 Din (bez po*
starine).


Preporučamo:


Prof. dr. Đuro Nenadić: »Računanje vrijednosti« šuma i šum.
statika.
Prof. dr. Ante Levaković: »D c n d r o m e t r i j a«. (Članovima cijena
78 Din, ostalim 100 Din. Dobivaju se kod J. Š. U. Zagreb.)


Prof. dr. Aleksandar Ugrenović: »Zakon o šumama« i »Projekat
zakona o šumama« itd. Cijena obim knjigama 50 Din. (Dobiva se kod
autora.)


Ing. Anton Šivic: »G o z d a r s t v o Slovenije«. Dobiva se kod Po*
družine J. Š. U. u Ljubljani. Cijena 45 Din, za članove J. Š. U. 30 Din., sluš.
šum. fak. 20 Din. Utržak ide u Propagandni fond J. Š. U.
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Literarni pregled.


Ing. Anton Šivic: »Poljudno navodilo za merjenje lesa«..
(Druga izdaja.) Dobiva se kod Slov. kmctijske družbe u Ljubljani. Cijena 10 Din.


Nova djela šumarske struke na njem. jeziku.


Dr. Georg Stehli: Feinde der Lanci« und Forstwirtsohaft.
Ihre Biologie und Bekampfung. (Atlas.)
Marchet : Der deutschosterreichische Holzhandel im
W e 11 v e r k e h r. 73 str. 4 pril.
Dir. Sachs — Ing. Horinek: Taschenkalender fur Holzhandel und Holz*


industrie.
Fritz Bley: Vom edelen Hirschen (Geschichten).
Marchet: Waldflachen und Holzproduktion von Osterreich.
Bruno Lôffler: Grundlagen, Aufgaben und Ziele einer forstlichen Pflanzen*


ziichtung.
Vergleichende Ubersicht iiber die Zollsysteme der wichtigeren Handels=
staaten. 1922. 156 str.
Appel: Beispiele zur mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenkrank*


heiten. 3 Auf. 1922.
Schwarz: Die technische Herstellung von Zellstoff. 1922.
Dr. Karl Rebel: Waldbauliches aus Bayern. 1922.
Valenta: Das Papier, seine Herstellung, Eigenschaften etc. 1922. str. 261.
Wagner: Die Grundlagen der râumlichen Ordnung im Walde. 4 Aufl.


387 str.
Stengel: Die kaufmannische Buchfiihrung im Forstbetriebe.
Abeles: Die Technik der buchhalt. Organisation im Sagebetriebe.


Louis Edgar Andes: Die techn. Vollendungsarbeiten der Holzindustrie.
6. Aufl.
Graebner: Handbuch der Pflanzenkunde. 4. Aufl.


Alois Weeder: Betrachtungen aus dem prakt. Forstwesen. 1923.


Hempel: Die Grundlagen der Forstbetriebseinrichtung. 38 str.


R. Hanel: Industriekompass 1923. I. Deutschdsterreich, IL Tschechoslo*
vakei, III. Jugoslavien, Ungarn. 1119 str. Wien 1923.
Dr. Georg Escherich: Quer durch Urwalder von Kamerun. 292 str. 1923.
Miiller : Lehrbuch der Holzmesskunde. 3 Aufl. 416 str.
Dinand: Taschenbuch der Heilpflanzen. 27. Aufl.
Judeich: Die Forsteinrichtung. 8. Aufl. 1923.
Becker Enno: Einfluss von Krieg und Révolution auf Jagdwirtschaft und


Giiterschâtzung. 4. Aufl.
Hufnagel: Gutsadministration und Giiterschâtzung. 4. Aufl.