DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 4     <-- 4 -->        PDF

698 O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


kvocijenta q2 (= -— ), u kojemu d naznačuje prsni promjer, a <*2
d


promjer u polovici stabaone visine. Drvne mase pojedinih stabala
očitavaju se u njima pomoću trij u ulaza, t. j . pomoću sta*
baone visine, pomoću navedenog obličnog kvocijenta i pomoću
prsnog promjera.


Ako slučajno kod kojega stabla nije uputno, da se mjeri
promjer . u p o 1 visine (recimo radi znatne kakove nepravih
nosti debla na dotičnom mjestu), onda se mjesto toga može da
izmjeri promjer ´\ u četvrtin i visine. Pomoću obličnog kvoci=


jenta % — — i pomoću stabaone visine može se onda iz Schiffer
d
love obličnobrojevne skrižaljke jednostavno očitati oblični kvoci*
jenat q2 = ~~, koji je u zajednici sa stabaonom visinom mjero«


davan za oblični broj, a u zajednici sa visinom i prsnim
promjerom mjerodavan za drvn u mas u stabla.


Poznato je, koju prednost imaju Schiffelove tabele naprama
običnim (jednostavnim) skrižaljkama ove vrsti, iz kojih se oblični
brojevi odn. drvne mase stabala vade samo pomoću prsnog pro*
mjera i visine. To su mnogo uže granice pogrešaka za
oblične brojeve odn. drvne mase pojedini h konkretnih sta*
bala. Pomoću Schiffelovih drvnogromadni h skrižaljka dade
se k tome dosta lako i dovoljno pouzdano ustanoviti i količina
raznih u pojedinom osovnom stablu kao i u cijeloj sastojini na*
lažnih drvnih sortimenata. One sadržavaju u tu svrhu ne samo
gore navedene podatke, koji su potrebni za ustanovljenje same
drvne mase, već za stabla odnosnih dimenzija sadržavaju također
promjere u .., u .2 i u % stabaone visine. I baš ovi promjeri
omogućuju ustanovljenje drvnih masa, koje otpadaju na poje*
dine sortimente. Izvadak iz njegovih drvnogromadnih skrižaljka
za smreku, u koliko će nam biti potreban za praktičan prikaz
odnosnih operacija, donosim u obrascu I.


Za ustanovljenje u sastojini nalaznih sortimentskih količina
dadu se ove skrižaljke upotrijebiti pod uslovom, da se mjerbeni
manual nadopuni prema priloženom obrascu II. U nj se za svaki
pojedini debljinski stepen pored pripadnog prosječnog stepen=
skog promjera (c/) u prsnoj visini i pored prosječne stepenske
visine (h) mora unijeti najprije prosječni stepenski oblični kvo«
cijenat q2- Kako se do ovih podataka dolazi, poznato je iz den=
drometrije. Ipak držim, da će biti dobro, ako to i ovdje istaknem
u par poteza. U svrhu ustanovljenja prosječne stepenske visine
i prosječnog stepenskog obličnog kvocijenta (q2) dostaje, ako se
visina i promjer u V2 visine izmjeri samo na stanovitom broju t. zv.