DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


Kako se vidi iz slike 1., hipsometrički dio instrumenta kon*
struisan je u glavnom na principu Weiseovog hipsometra. Na
slici vidimo vizurnu cijev F sa okularnom luknjicom O, zatim
distancijsku skalu D i visinsku skalu H. Razdjeljenje na obim
skalama seže do 1/r, metra, dakle se na njima može očitavati sva*
kih 20 cm. Prema tome se može mjerač i postaviti sa instrument
tom u svakih 20 cm horizontalne udaljenosti od stabla. Sigurno
očitavanje bez okretanja visinske skale k licu omogućuje zrcalo
S3, koje — kako znamo — postoji i kod Faustmannovog hipso*
metra. Distancijska skala dozvoljava horizontalne distancije do
28 m, a visinska skala omogućuje mjerenje stabaonih visina do
iznosa od ca 34 m. Inače pripadaju ovom dijelu instrumenta sve
prednosti i mane, koje može da ima kombinacija Weiseovog
hipsometra sa Faustmannovim.


Slika 2.


A = deblo, gledano direktno kroz


vizurnu cijev.


B = slika debla u nepomičnom zrcalu.


Debljomjerski dio instrumenta sastoji se od jednog šupljeg
ravnala (od magnalija) L, koje je u naravnom mjerilu (1 : 1) raz*
dijeljeno u centimetre i polovine centimetra. Prema slici izgleda,
kao da se razdjeljenje nalazi na gornjoj (široj) plohi ravnala, no
na primjerku nabavljenom za naš fakultet (a bit će tako jamačno
i kod svih ostalih primjeraka) nalazi se ono na užoj plohi rav?
nala, koja je kod mjerenja okrenuta naprama licu. Na ravnalu
se nalaze dva međusobno paralelna zrcala (Sa i S2). Zrcalo Sj
stoji nepomično na lijevom kraju ravnala (baš pred objektivnim
krajem vizurne cijevi), te zakriva donju polovicu vizurnog otvora
(polja). Zrcalo S2 pričvršćeno je na pomičnom prstenu (micaljki).
Naprama smjeru ravnala stoje oba zrcala pod kutem od 45°.
Ogledne plohe njihove gledaju jedna u drugu i stoje tako, da
slika izmjeri podvrgnutog predmeta (debla) pada u zrcalo S2; te
se otud odrazuje u zrcalo Sit a odovud kroz vizurnu cijev u oko
mjeračevo. Na gornjem rubu vizurnog otvora strši vertikalno
naprama dolje jedan šiljak (slika 2.), kojega vrh kod vizure na