DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Jugoslov. Iz Šumarskog Udruženja


Ing. Valter Muck, šum. inž. pristav Otočac Hrvatska.
Ing. Oskar Kostelić. šum. inž. pristav Otočac Hrvatska.
Mladen Radančević, priv. činovnik kod šum. industr. preduzeće Dobrljm«


Drvar Bosna.
Pokorni August, šumar Coravce Prekmurje.
Ing. Franjo Oblak, upravitelj kot. šumarije Modruš Hrvatska.
Ing. Ulčar Franc, abs. šum. visoke škole Bled I. Slovenija.
Vodopivec Josip, šum. asistent Kamnik Slovenija.
Marčić Edo, oficijal pri dir. šuma Ljubljana Slovenija.
Šapla Antun, šef agr. direkcije Ljubljana Slovenija.
Ljubimov Aleksij, lesni inžinjer Celje Jurčičeva 2 Slovenija.
Ševčik Franc, puškar in posestnik Ljubljana Slovenija.
Javornik Stanko, posestnik Zalna pri Višnji gori Slovenija.
Goederer Ivan, nadupravitelj Ortenek pri Ribnici Slovenija.
Dr. Lujo Novak, načelnik Min. Šuma i Ruda Beograd.
Ing. Vesely Josip, prof. šum. fakulteta Zagreb Hrvatska.
Doder Risto, šumar Pale kraj Sarajeva Bosna.
Vejvoda Franjo, okr. šum. upravitelj Voćin Slavonija.


Pomagač : Milač Roza. oficijaltkinja pri dir. šuma Ljubljana.


Iskaz


uplaćene članarine u mjesecu augustu i septembru 1923.


Redoviti članovi: Vorkapič Lazar, Beograd 50 D (za god. 1923.):
Franješ Juraj, Bjelovar 15 D (za god. 1923.); Petronijević Slavko, Cetinje 55 D
(50 D članarina, 5 D upis.); Jovanović Miloš, Beograd 50 D (za god. 1923.);
Rakovšček Vjenceslav, Obrovac 20 D (za god. 1923.); Zivanović Živko, Mitro«
vica 100 D (30 D za g. 1922., 50 D za g. 1923., 20 D za g. 1924.); Frković
Ivan, Pitomaca 30 D (za god. 1923.); Nešković Borivoj, Mitrovica 50 D (za
god. 1923.); Ranitović Svetozar, N. Bukovica 50 D (za god. 1923.); Bamburać
Jovo, N. Gradiška 50 D (za g. 1923.); Strgar Budimir, Ogulin 50 D (za god.
1923.); Rukavina Branko, Županja 50 D (za god. 1923.); Mužinić Milan, Beo*
grad 50 D (za god. 1924.); Baličević Ante, Karlovac 50 D (za god. 1923.);
Mihaldžić Vidojc, Rajić 47.50 D (za g. 1923.); Turković barun Davorin, N.
Celje 110 D (50 D za g. 1923., 50 D za g. 1924.) 10 D upisnina); Valentić Petar,


N. Gradiška 55 D (50 D za god. 1923., 5 D upisnina za god. 1923.); Stencel
Zoltan, Beograd 50 D (za god. 1923.); Karop Karlo, Sarajevo 80 D (30 D
za god. 1922., 50 D za god. 1923.); Montecucolli Mavro, Fojnica 55 D (50 D
članarina, 5 upisnina); Marković dr. Milan, Kraljevo 80 D (30 D za god. 1922.,
50 D z agod. 1923,); Simić Mihajlo, Beograd 50 D (za god. 1923.); Bogičević
Aleksa, Pančevo 10 D (za g. 1923.); Freškura Dragutin, Sarajevo 80 D (30 D
za g. 1922., 50 D za g. 1923.); Pokorni August, Sarajevo 55 D (50 D za članarinu,
5 D upisninu); Krstić Simo, Sarajevo 80 D (30 D za g. 1922., 50 D za g. 1923);
Markić Mihovil, Vinkovci 30 D (30 D za g. 1923.); Pećina Mihovil, Brinje 77 D
50 p (47.50 D za g. 1922., 30 D za g. 1923,); Jagrović Svetozar, Ogulin 50 D
(za g. 1923.); Grozdanić Milan, Karlovac 50 D (za g. 1923.); Jasič Dušan,


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

696 Iz Jugosi. SumarsKOg Udruženja.


Petrinja 80 D (30´ D za g. 1922., 50 D za g. 1923.); Balen Josip, Senj 50 D za
god. 1923.); Bjegović Tomo, Otočac 80 D (30 D za g. 1922, 50 D za g. 1923.);
Ton Josip, Bockovci 50 D (za g. 1923.); Ambrinac Jozo, Vrbanja 17 D 50 p
(za g. 1923.); Dožudić Konstantin, Belišče 55 D (50 D članarina, 5 D upisnina);
Čižek Josip, Valpovo 55 D (50 D članarina, 5 D upisnina); Ivanović Stevan,
Peć 55 D (50 D članarina, 5 D upisnina); Kušmir Kušnarov Gligorije, Sarajevo
55 D (50 D članarina, 5 D upisnina); Polaček Dragutin, Zagreb 80 D (30 D
za g. 1922., 50 D za g. 1923.); Mikić Adam, Petrinja 50 D (za g. 1923.); Hossu
Jovan, Sarajevo 25 D (za g. 1923.); Hanika Hugo, Bos. Gradiška 50 D (za god.
1923.); Balić Ivan, Vinkovci 50 D (40 D za god. 1924., 10 D za god. 1925.);
Žegarac Pavle, Klenak 50 D (za g. 1923.); Bajić Milan, Sarajevo 50 D (za g.
1923.); HartI Ivan, Zagreb 80 D (30 D za g. 1922., 50 D za g. 1923.); Rotter
Rihard, Bošnjaci 50 D (za g .1923.); Matić Jovan, Morović 50 D (za god. 1923.);
Fey Josip, Virovitica 35 D (za g. 1923.); Lukač Stevo, Sarajevo 25 D (za god.
1923.); Benić Emil, Zagreb 50 D (za g. 1923.); Bohm Viktor, Gola 50 D (za


g. 1923.); Sučević Stjepan, Zagreb 50 D (za god. 1923.); Ištaković Blaž, Rajevos
selo 50 D (za god. 1923.); Ravnik Franjo, Srednje 50 D (za god. 1923.); Brixi
Stjepan, Varažd. Topi. 20 D (za god. 1923.); Kos Milan, Korenica 50 D (za
god. 1923.); Lulić Ivan, Zagreb 20 D (za god. 1923.); Radonić Vaso, Bela Crlva
50 D (za god. 1923.); Bajić Milan, Sarajevo 50 D (za god. 1924.); Bjegović
Tomo, Otočac 30 D (za god. 1925.); Freškura Dragutin, Sarajevo 80 D (50 D
za g. 1924., 30 D za g. 1925.); Ilić Slavoljub, Beograd 50 D (za g. 1924); Marković
Milan, Kraljevo 80 D (50 D za god. 192:4., 30 D za god. 1925.); Matić Jovan,
Morović 50 D (za god. 1924.); Popović Pajo, Karlovac 50 D (za god. 1923.);
Strapajević Đuro, Vinkovci 50 D (za g. 1924.).


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 1230/1923.


NATJEČAJ.


Raspisuje se ovime natječaj za popunjenje mjesta šumara kod plemenite
općine Turopoljske u Velikoj Gorici.
S tim mjestom skopčana su slijedeća beriva :


1. Plaća IX. činovnoga razreda sa dodatcima ustanovljenim prema u krije*
posti stojećim naredbama, sa pravom na mirovinu.
2. Paušal 3.000 Din godišnjih.
3. 12 hvati ogrevnoga drva godišnje.
4. Relutum za zemljište 300 Din godišnje.
5. Stanarina 1800 Din godišnje.
Molbe sa potrebitim dokumentima neka reflektanti predlože ovoj ples
menitoj općini do 1. decembra o. g.


Plemenita općina Turopolje u Velikoj Gorici, dne 1. oktobra 1923.


Kroj 7187/1923.


Objava licitacije ogrevnog drva.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima prodavače se dana 26. novembra 1923
u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom 4264.5 pr. m. hrastovih cepanica i oblica
sa procenom od 221.754 Din u srezu Zelenik odel XV, XVI i XVIII kr. šumske
uprave u Jasenovcu, udaljena od željezničke stanice Šaš oko 5 km.


Opšti uslovi.


1. Pismene ponude u valjano zapečaćenom zavoju, proviđene sa 20 Din
taksenih marka, imaju se predati kod blagajnice direkcije šuma najkasnije do
11 sati dana licitacije.
Ponudi ima priležati vadij od 11.500 Din u gotovom novcu ili vrednostnim
hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.
U ponudi treba istaknuti, da su ponuđaču svi uslovi licitacije dobro poznati
i da na njih u celosti pristaje.


2. Ponude podnesene posle određenog roka, telegrafske ponude i one, koje
ne odgovaraju ma jednom od uslova ove objave licitacije ili sadrže posebne
uslove ponuđača, neće se uzeti u obzir.
3. Kupovina se plaća u gotovom novcu kod blagajnice ove direkcije u
roku
od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Od kupovine plaća se 2.8 % u ime prinosa i taksenih marka.


4. Rok za izvoz drva traje do kraja 1924. godine.
Potanji uslovi licitacije i tekst ugovora može se zaznati za radnog vre»
mena kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima i kod šumske uprave u Jasenovcu


U Vinkovcima, dne 25. oktobra 1923. god.


Kr.
Direkcija Šuma.


5
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Broj 4119/1923.


Oglas o velikoj prodaji hrastovih stabala.


Kod šumsko gospodarstvenog ureda imovne općine Gjurgjevačke u Bjelo*
varu prodavati će se putem javne pismene dražbe dne 24. novembra 1923.
u 11 i pol sati i to: >


Šum. sreza "a ce


Procjena maProcjenbena


u >
Udaljenost


0.
u
0 se za tehvrednost
drvo


O
šume do uto.
2.


Šumarija
L S. ničku porabu sjeka kao is-varne sta"
o sposobnog klična cijena u nice Bulinac


u ime
br. IH


drva


ffl "i -fi
u kim


3
dinarima


o m
M
Raca 1 Skres 57 V 1153 6454-79 2,517.368 9-7


1. Dražbe će se obaviti, isključivši jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Sa 20 dinara taksirane ponude (oferti) imadu biti dobro zapečaćene, te
će se primati najkasnije do 11 i pol sati pre podne dana 24. novembra 1923.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe dobro
poznati i da ih u cijelosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti u ime vadiuma
5% od procjenbene vrednosti bilo u gotovom novcu ili u državnom zagarantos
vanim hartijama od vrednosti ili onim vrednostnim hartijama, kojima država
priznaje valjanost jamstva.
4. Odobrenje dražbe ovisi od Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
5. Predmet prodaje je cjelokupna drvna masa, t. j . drvo sposobno za tein
ničku sposobnost. Otpaci iza bradve i makije imadu ostati imovnoj općini.
6. Dostalac je dužan na dan dražbe platiti iznos od 2% dostalne svote
u ime biljegovnc pristojbe, te 0.8% raznih doprinosa. U slučaju neodobrenja
dražbe vratiti će se uplaćena svota dostalcu.
7. Prva polovica kopovnine imade se uplatiti za 14 dana, nakon što je
dostalac obavješten da je dražba odobrena, a drugu polovicu do konca juna
1924. sa 8% kamata od dana kada primi obavjest o odobrenju dražbe.
8. Za sječu izradbu i izvoz kupljenog drva ustanovljuje se rok sa 31. des
ccmbra .. 1925.
9. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih sati
kod gospodarstvenog ureda Gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru i kod
šumarije V. u Raci.
Šumsko gospodarstveni ured imovne općine Gjurgjevačke.


U Bjelovaru, dne 12. oktobra 1923.


Upravitelj-šumarski nadsavjetnik:


L a c h v. r.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 69     <-- 69 -->        PDF

T3


o o o


o


o uo o
BUiqoB^ o o


oi


ni


CO co


3


c


3


o


C co CN CN


ra


(X m o CN CO


s c S Q T-l 4* ..
-C


.^ O oo


Se 00 CN


´5 3 ´C CO uo


a


h—< ..


.


CN CJ\ i


T-H T* CL)


0 E "5


00 CN -.. CO


S C

´ T-H _U


3


>o g > CN Si- COffl S >w jo cO
3 ?. . tu


1 1 ´S "0 ´
N fa S


s


c 1 gel


S _*
kolo


bro


Obr


S


S


1
1
c.


S


3 0


o


>/-) u-l


CO


CO CN


CO CN


BSSAS


stani


C3> r}>
0 OAUOS


S


0> CN rH


Jj


^L> r—|


3


00


. CU .....}


CN


tan*
CO r^
B[Bqe}s jojq oo


CO


U


CN


CO co


BS9AS


CO


r-^


OAUOJS


KO
CO


>
0 "e o


5

> .....} 00


CQ CO


"f .a BjBqB^s fojq CO e. o a U0
> M Bx59AS CN


ce
ce
a c ..


1 M —


« 0
OAUOS
Cl 00


CO


2 ´4 > s


o
o
-M


3C3


A
A
S *


.....} .1


. "3 T-H
s §~
s


ON


1H *C B[BqB^s tojq 00


1 *. , O


-2 E o E


0 N OJ


«


želje
ničk


If a


Udal


>53 JS


nost


..


5=0 J) o


00


> 3


0


en


-O


msk
edje

.. CM


s eu BJI^S9D r-.^


T-H T-H


bn

N


9tzilJ>(0 CN .. T-H


cN


3 3 h


CO >. 0.


p9JO>j9fs Ou


C e K


S


o


Q 3


ON


CO


O 0) ! -S ? CO
o CD


h 2 <0


o W S >s e "ce "e
-Y


0


co U >M 3 -t-J M M


1
1
UH


tojq dn>js [...-.


H 5


w
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Izvadak iz opštih uslova licitacije:.


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom omotu pro*
viđene sa 20 dinara taksenih maraka. Ponudjene sume moraju biti rukom
sane sa arapskim brojkama i pismenima. Na omotu ponuda mora biti jasno
ispisano: »Ponuda za licitaciju od ponudjača «
2. Ponude se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 26. novembra 1923
kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu.
Ponudi ima priležati potvrda o uplati vadijuma, koji je označen u oglasu
kod svake skupine, bilo u gotovom novcu bilo u vrednostnim papirima, kojima
država priznaje vrijednost jamstva.


U ponudi mora nudioc da izjavi, da su mu svi uslovi licitacije kao i
ugovora dobro poznati, da ih u cjelosti prihvaća i da im se pokorava.


3. Sa jednom te istom ofertom može se davati ponuda i na više skupina,
ali za svaku pojedinu skupinu ima se naznačiti ponuđena svota.
4. Dostalac je dužan, da od kupovnine plati 8.8% u ime taksene pristojbe
i raznih prinosa.
5. Ponude podnesene poslije određenog roka, nadalje telefonske i kumu»
lativne neće se uzeti u obzir.
6. Svi potanki uslovi licitacije mogu se saznati kod kr. Direkcije šuma
u
Zagrebu, te kod šumskih uprava u Pitomači i Kalju.
U Zagrebu, dne 18. oktobra 1923.


Kr. Direkcija šuma u Zagrebu.


Broj: 6506 — 1923.


Licitacija topolovih drveta.


Kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima prodavače se dana 5. novembra
1923. u 10´ sati javnom ofertalnom licitacijom 3294 topolova drveta, 25 do 50 cm
prsnog prečnika, sa procenjenom kubnom masom od 1973 m3 uz početnu cenu


88.500 dinara. Drveta su obeležena u odclenju 4. i 5. sreza Veliki gjol broj 11.
Kr.
Šumske Uprave Lipovljani uz vodu Trebež (oko 2 km do rcke Save).
Opšti uslovi:


1. Pismene ponude, u valjano zapečaćenom zavoju, proviđene sa 20 Din
taksenih marka, imaju se predati kod blagajnice Direkcije Šuma najkasnije
do 10 sati dana licitacije.
Ponudi ima priležati vadij od 4500 Din u gotovom novcu ili vrednosnim
artijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.
U ponudi treba istaknuti, da su ponudjaču svi uslovi licitacije dobro
poznati i da na njih u cjelosti pristaje.


2. Ponude, podnesene posle određenog roka, telegrafske ponude i one,
koje ne odgovaraju ma jednom od uslova ove objave licitacije ili sadrže po«
sebne uslove ponudjača, neće se uzeti u obzir.
3. Kupovnina se plaća u gotovom novcu kod blagajnice ove direkcije u
roku
od 14 dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Od kupovnine plaća se 2.8 % u ime prinjsa i taksenih marka.


4. Rok za izradu drveta i izvlačenje robe traje do kraja 1924. godine.
Potanji uslovi licitacije i tekst ugovora može se saznati za radnog vremena
kod Kr.
Direkcije Šuma u Vinkovcima i kod šumske Uprave u Lipovljanima.
U Vinkovcima, dne 1. oktobra 1923. god.


Direkcija Šuma.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Broj 537/ad. Šumska uprava Nemila.


Oglas.


Kod šumske uprave u Nemiloj prodavače se dne 19. novembra o. g. u
ponedeljak u 13´30 sati putem javne pismene i usmene dražbe II. partija oko
Î0OO m3 jelovih balvana franko vagon stovarište stanica Nemila sa iskličnom
cijenom od 200 Din (dvije sto Din) za jedan kubni metar. Balvani su zimske
sječe. —


Svakom reflektantu stoji pravo, da drvo prije dražbe razgleda.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (stranci
2%) odnosno polaže u 4% obveznicama za financ. likvidiranje agrarnih odnosa
u Bosni i Hercegovim 20% (stranci 40%) od isklične cijene u gotovom ili drž.
bonovima i taksenu marku od 20 Din.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 Din treba poslati


zapečaćeno gornjoj šumariji i morajo iste prije početka dražbe stići.
Na omotu mora biti napisano »Ponuda na 500 m3 jel. balvana«.
Dražba se neće obdržati, ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna nudioca.
Kupac je dužan platiti Jug. šum. udruženju prinosi u iznosu l°/oo od cijele


kupovnine.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i može sve bez
navađanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Uvjeti prodaje izložene su na uvid kod gornje šumarije.


Šumarija Nemila.


Broj 846.


Oglas.


Kod šumske uprave u Busovači prodavat će se dne 12. novembra 1923
u 12 sati 30 putem javne usmene i pismene dražbe oko 18.000 p. m. bukovog
gorivog drveta, u partijama od 3000 p. m., franko vagon stovarište u Sajtoviči sa
iskličnom cjenom od 100 (sto) Din za jedan prostorni metar.


Svakom reflektantu stoji slobodno da drvo prije dražbe razgleda.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (stranci
20%) od isklične cjene u gotovom ili u državnim bonovima i taksenu marku
od 20 Din.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapečaćene
gornjoj šumariji i moraju iste prije početka dražbe stici. Pismene ponude
mogu glasiti i na neograničenu količinu drva. Na omotu mora biti napisano:
»Ponuda na bukovo gorivo drvo.«


Dražba se neće obdržavati, ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna
nudioca.
Kupac je dužan platiti jugoslavenskom šumarskom udruženju prinos u
iznosu od 0.1% cijele kupovnine.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i može sve
bez navađanja razloga odbiti.
Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumska uprava Busovača.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Bro 10.598/1923.


Objava


Kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu prodavati će se 10. novembra


(U c
"Z?*l 1
Î
Šumski predjel
u
IM
0 0 u
Udaljenost
od
željezničke tvorivo
Bukva
gorivo
gorivo
I II
Jela
tvorivo gorivo
u CL,
=5 .L,
"in I >o
stanice
m3 pr. m. m3
IH 0
m I
.
ili
IV
I III
III
II
IV
6
8
5
2
Ogulin 17 km
»
Gomirje 8 km
Ogulin 20 km
18
3 javor
260
4937
389
283
86
2113
166
121
V I 2 4 Skrad 25 km 393
VI I 2 4 » 311
VII I 3 7 387
VIII II 2 3 Skrad 22 km 323
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXII i
XXIV
XXV
XXVI
u
0
bo
to
c
>
0
0,
»
»
IV
»
»i
w
I
*>
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
4
»
3
3
3
3
3
3
14
14
14
14
14
14
10
M
w

»
»
»
rt »
»
»7
f l
M
»
Skrad 25 &m
»
325
386
328
332
580
355
441
474
621
465
467
430
324
263
340
339
389
366
»
XXVII
XXVIII 1 VIII
V
2
4
127
80
Ogulin 26 Lm
Ogulin 32 Lm
894
2267
XXIX
XXX i I
VI
4
3
5
6
9
3
5
Vrata 5 km
Lokve 22 „m 399 1222
1234
422 57
XXXI I V 1 63 Lokve 20 km 5654


Izvadak iz opštih uslova licitacije:


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju pros
vrđene sa, 20 dinara taksenih maraka. Ponudjene sume moraju biti rukom
ispisane u arapskim brojevima i pismenima. Na zavoju ponude mora biti jasno


ispisano: Ponuda za licitaciju od ponudjača
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Kr. Direkcija šuma u Zagrebu.


licitacije.


1923, javnom ofertalnom licitacijom slijedeći drvni materijal:


Obrojčeno
kolobrojem
Isklična
cijena
Žaobina
Opaska
Din P Din
1 1
136
261
35.532
623.211
51.792
38.730
3.560
62.350
5.500
3.900
Trupci so izradjeni, a gorivo
je neizradjeno i sastoji od
otpadaka iza izradbe trupaca.
Trupci i gorivo nalazi
se u šumi kod panja.
1— 200 45.195 4.600
201 - 359 35.765 3.600
1 155
1— 160
161— 300
301 - 460
44.505
33.592
33.800
40.144
4.500
3.400
3.400
4.020
´S1 >< "°
g. X -i
461— 600
601— 760
761—1000
1001-1156
1 160
161— 300
301 - 460
461— 600
601— 740
741 910
1 160
161— 300
301 - 460
461— 600
601— 760
761— 918
1 358
34.112
34.528
60.320
36.920
41.895
45.030
58.995
44.175
44.365
40.850
40500
32.875
42.500
42.375
48.625
45.750
95.658
3.450
3.500
6.050
3.700
4.200
4.510
5.900
4.500
4.500
4.100
4.050
3.300
4.250
4.250
4.900
4.600
9.600
"§ i 0
* s ~° . §* O>. g X
3 ". g
0 . C g N 1 ui .X. — 3 e s
-O e s M ON
M ( ^ . T*
N *"" C8 O
g § M 1S o7 | .
0
13 0 _ -
> 1 g
1 1 1
1 461
192.695 19.300 e. s
3 ^ J«i
43.190 4.320 . *
..
O
.
m
. 1-
4200 98.711 9.900 Stojeća stabla.
1-3138 751.982 75.200 Izradjeno u šumi kod panja.


2. Ponude se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 10. novembra 1923
kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu. Ponudi ima priležati vadium označen u
objavi kod svake skupine, bilo u gotovom novcu, bilo u državom zagarantos
vanim hartijama od vrednosti ili onima vrednostnim hartijama, kojima država
priznaje vrednost jamstva (pupilarnu vrednost).


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U ponudi mora nudioc da izjavi, da su mu svi uslovi licitacije, kao i
zapisnika licitacije, koji zastupa ugovor dobro poznati, da na njih u cjelosti
pristaje i da im se pokorava. —


3. Sa jednom te istom ofertom može se staviti ponuda i na više skupina,
ali za svaku pojedinu skupinu ima se naznačiti ponudjena svota. —
4. Ponude podnesene poslije određenog roka, nadalje telefonske i ....
naine ponude neće se uzeti u obzir. —
5. Rokovi za uplatu kupovnine jesu za sve skupine 14 dana od dana
saopštenja, da je licitacija odobrena. —
6. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati u radno vrijeme kod
kr. Direkcije šuma u Zagrebu, te kod nadležnih kr. šumskih uprava u Ogulinu,
Ravnoj gori, Jasenku, Fužinama i Mrkoplju. —
U Zagrebu, dne 5. oktobra 1923.


Kr. Direkcija šuma u Zagrebu.


Broj 247/16.


Oglas


Kod šumarije u Nemiloj prodavat će se dne 19. novembra 1923 u pones
djeljak u 13 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 50Om3 jelovih
balvana franko vagon stovarište stanica Nemila sa iskličnom cijenom od 205 D
80 p (dvestopet Din 80 para) za jedan kubni metar. Balvani su zimske sječe. —


Svakom reflektantu stoji pravo da drvo prije dražbe razgleda.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (Stranci
20%) odnosno 20% (ako polaže jamčevinu u 4% obveznicama za finansijsko
likvidiranje agrarnih odnosa u Bosni i Hercegovini) od isklične cjene u gotovom
ili državnim bonovima i taksenom markom od 20 Din.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapečaćene
gornjoj šumariji i moraju iste prije početka dražbe stići.


Na omotu mora biti napisano »Ponuda na 500 m3 jel. balvana.«


Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar 3 ozbiljna nudioca.


Kupac je dužan platiti »Jug. šum. udruž.« prinos u iznosu od l°/oo od cijele
kupovnine.


Ministarstvo Šuma i Ruda bira slobodno između ponuda i može sve bez
navađanja razloga odbiti. Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumarija Nemila.


Broj 3106/1923.
Predmet: Prodaja suhostojećih stabala otočke imovne općine.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju dozvole Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu od 22. sep*
tembra 1923. broj 27.519 prodavat će se kod šumsko gospodarstvenog ureda
otočke imovne opcine u Otočc u dne 3. decembra 1923. u 10 sati prije podne
putem javne pismene dražbe slijedeća u naravirbrojnim kolom označena suho*
stojeća stabla.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 75     <-- 75 -->        PDF

u


Udaljenost


S
.2. *v
Isklična


ÎI


Srez a Šumski Stabala
od željezničke


i-0
cjena


S


predjel
ili morske


W
´."


´S
3


.


u
stanice


u
CQ


ime broj vrst broj m3 Dinara


Do želj. sta


I. Ra-6 Sjenokoša jela 1198 843 69.96J
3/8
nice Lešće


stovka
22.3 km


il. 10 Radin vrh » 266 380 31.540
u


III.
2 Šatorinski vrh »
»» 2700 1665 138.195
ra
IV.
4 Cifino vrelo « 1150 1150 95.450
Do že jezModrovcićeva


V.
0 5 741 658 54.614
»


Crno štala


ničke
stanice


-4-»


4/7


jezero Jezerske
Lešće


VI.
6 1670 858 71.214
0


O
drage


19.3 km
VII.
7b Mrzle drage » 115 120 9.960
VIII.
8 Lisac r> 305 389 32.287
>. 20
Do želj. sta


3


IX.
. Lisina Cblaj » 321 217 11.282 nice Studenci
u


38


10.8 km
eu


0 11
Do morske


Jelovac Jurioovica


X.
695 665 36.575 stanice Sv. Juc
Apatišan 47 Hijina greda »


W
raj 29.2 km


cg


18
dtto.


XI. IM
Begovača Crni vrh 932 716 28.892
"


51
37 km


Opći dražbeni uvjeti.


1. Dražbuje se samo putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano
zapečaćene i propisno sa 20 dinara biljegovane; te napred rečenog dana pres
dane do 10 sati prije podne po uredskom dobniku kod uručbenog zapisnika
potpisanog ureda.
2. U ponudi mora nudioc tačno naznačiti za koju se skupinu ovog draž*
benog oglasa natječe, da su mu opći i posebni dražbeni uvjeti dobro poznati
i da ih u cjelosti prihvaća.
3. Ponudbena cjena imade glasiti jasno brojkama i slovima i to za svaku
skupinu posebno.
4. Ponudi se ima priložiti u ime žaobine 10% isklične cjene one skupine
na koju ponuda glasi.
5. Žaobina mora biti ili u gotovom novcu ili u tuzemnima za jamstvo
prikladnim vrijednostnim papirima po burzovnom tečaju danom dražbe.
6. Odobrenje dražbe izriče Ministarstvo šuma i rudnika u Beogradu.
7. Kupovnina se ima uplatiti u četiri jednaka obroka i to prvi u roku
od 14 dana nakon obavjesti o odobrenju dražbe, a ostala tri u tromjesečnim
razmacima.


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 76     <-- 76 -->        PDF

8. Rok za sječu, izradbu i izvoz stabala ustanovljuje se do 31. pros
sinca 1925.
9. Posebni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti za vrijeme uredovnih sati u
pisarni ovog ureda i kod šumarije Otočac, Perušić, Vrhovine i Krasno.
U Otočcu, dne 1. oktobra 1923.


Šumsko gospodarstveni ured Otočke imovne općine.


Prodaja gorivog drvefa.


Kod šumske uprave u Hidži prodavače se u četvrtak 15. novembra 1923.
u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3000 prost, metara bukovog
gorivog drveta od sušika, izvala, vjetroloma i ostataka od izragjivanja nanula
u šumama: Koninac, Vrhovi, Drumak, Sljemenski do, Zagorsko i Paljevina u
općini Pazarić uz iskličnu cijenu od 46 Din (četrdesetišest) po prostornom metru.


Svaki nudioc mora da položi prije dražbe 13.800 Din u gotovom ili držav*
nim papirima, a 27.600 Din u 4% oblig. za likvidiranje agrarnih odnosa. Ino*
stranci polažu dvostruko. Pismene ponude šalju se sa 10% ponuđene vrednoeti
i taksenom markom od 20 Din zapečaćene šumskoj upravi Ilidža sa oznakom:
»Ponuda za 3000 prost, metara bukovog goriva na broj: 1456.« i moraju do 11
sati 15. novembra 1923. stići.


Posebni uvjeti prodaje mogu se pregledati kod šumske uprave u Hidži za


vrijeme uredovnih sati.
Dostalac nosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno među ponudama i može sve


na navodeći razloga odbiti.
Do riješenja vezani su svi nudioci na svoje ponude.


Šumska uprava Ilidža.


Broj 959.


OGLAS.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 7. decembra 1923. u subotu
u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3000 kub. metara jelovog
i omorovog drveta u šumi Buhovi potok predjel Trlbija odjel 247, 248, 257 i 258.


Isklična cijena iznaša 60 Din za svaki kub. metar, prosječno u šumi na
panju.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosi od 18.000
dinara u gotovom ili državnim bonovima i 20 Din taksenih maraka.
Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapeča*


ćene i moraju stići najdulje do 7. decembra 1923. u 10 sati.
Stoji svakom reflektantu slobodno šumu prije dražbe razgledati.
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod potpisane šumarije.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih


ponuda i može sve bez navađanja razloga odbiti.


Vareš, dne 26. oktobra 1923.


Šumarija Vareš.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Šumsko-gospodarstveni ured brodske imovne
općine Vinkovci.


Na temelju drvosječne osnove za god. 1922—23. odobrene riješenjem
Ministarstva Suma i Rudnika Glavne Šumarske Direkcije od 24. septembra
1923., broj 27. 559 prodavat će se dne 5. Novembra 1923. kod šumskosgospo*
darstvenog ureda Brodske imovne općine u Vinkovcima slijedeća hrastova
stabla:


d
Broj stabala


Procjen.L.
u bena II


a


>


Kupac mora sa ostaviti


imovnoj općini najmanje


ogrijevnihdrva i složena


Ime stanica


odnosno


rijeke


1 me


´C


X,


vrednost


´.


ce o


a


L


u


3


u


s j eči n a
0.
JZ 0


a


>č3


JZ
0


ffl c


G 4)


"o
´." .


U 3 Dinara


0


*-*


u


. o. 3
3 c


ffl


1 Vrljak 34-54 463 — — 463 3225 1,928.900 10 2056 Cerna
«s 2 Rastonci 16-75 127 1 -128 968 500.892 12 745 Županja


c


c
U
3 Zap. Kusara 17-52 136 1 — 131 1100 654.710 6 721 Gradište
4 Kriv. Ostrovo ..-^. 155 1 -156 1952 501.512 12 750 Cerna


> 5 Kunjevci 39-368
1 — 369 3274 2,097.040 6 849 Vinkovci
o
. 6 Vrapčara 8-58 105 — — 105 699 481.764 6 421 N. Jankovci
c >
q
Bi 7 Radjenovci 15-01 133 -— 133 907 478.035 15 374 Drenovac
8 Gradina 47-27 649 2 3 654 3751 1,826.737 9 2150 Otok
0
-M 9 S la m — 159 3 — 162 852 610.620 6 754 Otok
O
10 Dubovica 24-27 561 -561 2879 2,254.878 3 2586 Na obali Bosuta
kod Lipovca


Izvadak iz općih dražbenih uvjeta.


1. Stabla se prodavaju sa cijelim drvnim gromadama t. j . sa tvorivim
drvom izuzev gore naznačenu količinu ogrevnog drveta.
2. Dražbuje se samo putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano
zapečaćene, propisno sa 20 Din biljegovane eventualno uz prilog novčanice od
20 Din te navedenog dana do 10 sati prije podne predane.
3. Vlastoručno podpisana ponuda mora izrično sadržavati: .) imeprezime, prebivalište nudioca; b) ime hrpe za koju se natječu uz tačnu oznaku
ponuđene svote brojkom i slovima; c) da su nudiocu dražbeni uvjeti, koji za«
stupaju ugovor potpunoma poznati i da iste bezuslovno prihvaća i da im se
pokorava; d) na omotu ponude ima se napisati »Ponuda za veleprodaju hras
stovih stabala brodske imovne općine dne 5. novembra 1923., od ponuđača ;
e) potvrdu nadležne vlasti, da je platio porez za ranije godine i isteklo polu*
godište prošle godine; f) u ime žaobine ima nudioc priložiti 5 % od procjenbe


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 78     <-- 78 -->        PDF

svote i to ili u gotovom novcu ili u nevinkuliranim vrijednosnim papirima,
kojima država priznaje pupilarnu sigurnost. — Uložne knjižice novčanih zavoda
ne primaju se.


4. Jednom ponudom može se na više ili na sve hrpe reflektirati, no nudioc
mora za svaku pojedinu hrpu posebno ponuđenu svotu označiti i posebno
žaobinu priložiti.
5. Primaju se uvjetne ponude uz izričnu izjavu nudioca, da će stanovitu
hrpu sa oznakom ponuđene svote preuzeti jedino onda, ako ne postane dostals
cem prvenstveno istaknute hrpe. U tom slučaju ima se žaobina položiti prema
vrijednosti najvrednije hrpe, koju nudioc dostati želi.
6. Brzojavne ponude, potpunom žaobinom neobložene, nikako ili ne do«
statkom (biljegovkom) proviđene ispod isklične cijene nakon ustanovljenog
vremena predane, koniulativne, te uopće sa dražbenim uvjetima nesuglasne po»
nude neće se uzeti u obzir.
Za hrpe broj: 1, 5, 8 i 10, ima se platiti odmah polovica kupovnine, a
druga prije početka izvoza, a najkasnije 60 dana po uplati prve polovice. Za
hrpe 2, 3, 4, 6, 7 i 9 ima se platiti odmah cijela kupovnina.


8. Rok izradbe i izvoz izrađenoga materijala ustanovljen je od dana uplate
prve polovice kupovnine, do 31. decembra 1924., izuzimajuć vrijeme od 15.
aprila do 30. septembra 1924. Izuzetno dozvolit će se i ljetni izvoz.
9. Kupac ima za razne fondove platiti 0-73 % i 2 % taksene pristojbe
(Perzentualgebiihr) od dostalne, svote.
10. Svi ostali potanji dražbeni uvjeti mogu se saznati u radno vrijeme kod
šumskosgospodarstvenog ureda u Vinkovcima, te kod kotarskih šumarija u
Cerni, Vinkovci, Rajevomselu i Otoku.
U Vinkovcima, dne 15. oktobra 1923.


Šumsko=gospodarstveni ured brodske imovne općine.


Kraljeva kotarska oblast u Djakovu.


Broj: 12.957/1923. Djakovo, dne 22. listopada 1923.
Predmet: Dražba stabala na pašnjaku zem. zajednice Podgorje.


Oglas dražbe stabala.


Temeljem odobrenja šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika u
Zagrebu od 14. ožujka 1923. broj 1841 te ovlasti upravnog odbora županije viro«
vitičke u Osijeku od 14. listopada 1923. broj 1458 obdržavat će se u uredu
kr. kotarske oblasti u Djakovu 22. studenoga 1923. u 10 sati javna pismena
dražba vrhu 4250 bukovih grabovih i cerovih stabala, koja se nalaze u šumom
obraslu pašnjaku Tvorlovac vlastništvo zem. zajednice Bračevačko Podgorje,
udaljenu 15.5 km od željezničke stanice Našice uz iskličnu cijenu od 398.149-75
dinara.


Telegrafske i naknadno predane ponude ne će se uzimati u obzir, a ponude
ispod isklične cijene neće biti uvažene.


Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe za sve nadzemno
drvo, koje se mora na licu mjesta izraditi.


Propisno biljegovane i vlastoručno potpisane ponude imadu sadržavati:


1. Ime i prezime i mjesto stanovanja nudioca.
2. Točnu oznaku dražbenog predmeta.
3. Ponuđenu svotu izraženu brojevima i slovima u dinarskoj vrijednosti.


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Br. 1050 ad.


Oglas.


Kod šumske uprave u Srednjem prodavače se u ponedjelak 12. novembra
1923. u 10 i pol sati putem javne pismene i usmene dražbe oko 2000m3 crnogo«
ričnih sušika, izvala vjetroloma i od kuhača napadnutih stabala u šumskim pre*
djelima Hođina njiva, Kovačina, Dolovi, Bijam bare, Kopitovac, Jelik i Krševi
uz prosječnu iskličnu cijenu od 52 Din (petdesetdva dinara) po kubnom metru
na panju. Drvo se može u svako doba u šumi pregledati. Svaki nudioc treba
prije početka dražbe da položi vadij u iznosu od 10.400 Din bilo u gotovom
novcu, bilo u vrijednosnim papirima. Strani podanici polože vadij i jamčevinu
u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude proviđene sa jamčevinom od 10% ponuđene vrijednosti i
taksenom markom od 20 Din treba da stignu ovoj upravi do 12. novembra 1923.
u 10 i pol sati i to zapečaćene i sa oznakom na omotu: »Ponuda za 2000m"
crnogoričnog drveta na broj 1050 ad.«


Posebni uvjeti prodaje mogu se pregledati kod šumske uprave u Sred*
njem za vrijeme uredovnih sati.


Dostalac nosi sve troškove razpisa ove dražbe.


Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno među ponudama i može sve
ne navodeći razloga odbiti.


Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.


Srednj e 20. oktobra 1923.


Šumska uprava u Srednjem.


Pozor, gg. šumari i šumoposjednici!


U našim šumama nalazi se mnogo neiskorišćenih rudača,


sposobnih za proizvodnju boja (bijela zemlja, Rasenerze itd.)


Upozorenja o takovim nalazima kao i eventualne ponude


s točnim planom situacije (naročito udaljenosti nalaza od že


ljezničke stanice) proviđene uzorcima poslati na


.*L\. f4D( i veletrgovina boja, Zagreb, Petrinjska 59


^jV^Vrl-iV/lV y —
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Lj ubij ana Fr. Sevčik Židovska ul. 8


puškar in trgovee z orožjem


Ustanovljeno 1. 1882.


Kr. prodaja smodnika (baruta).


Najveće skladište raznovrsnih pušaka, repetirpištolja,
samokresa te lov. pribora i
municije. Upozorujem osobito na glasovite
sulske zatvorene puške i trocjevke. Bogat
izbor finih oprema za lovce.


Oružje i municiju samo uz dozvolu za
nošenje oružja.


Raspošilje se po cijeloj državi.


Dioničarsko društvo
za eksploataciju drva


Zagreb, Gajeva ul. 32


Telefon 16-34, 14-55, 12-38.
Brzojavi: „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica
parketa Virovitica.


Parna pilana Teslić.


Prodajni ured Banja-Luka.


Proizvadja i eksportira:


hrastovu robu, parenu i
neparenu bukovinu, mekanu
rezanu gradju, gorivo
drvo te parkete.


Na drobno in debelo.


Haji;ehe ......... ........... ......,
.............., ......... .. ........
....... . ......... .......... .......
.. ......... ...... ......... ..... .
.......... ..... ..... ..... ...... ..
......
...... . ........ .... .. ....... ..
...... .......
......... ce no ....... .......


.


Société Anonyme


d´Exploitation forestiere
Zagreb, Gajeva ul. 32


Téléphone 16-34, 14-55, 12-38.


Télégrammes: „EXPLOITAT".


Scierie a vapeur et fabrique


de parquets Virovitica.


Scierie a vapeur Teslić.


Bureau de vente Banja-Luka.


Produits et exportés:


matériaux eu chene, hetre
étuvé et non étuvé, bois tendre
matériaux de construction
et matérieux sciés et bois pour
chauffage et parquets.


.


»EN


-a
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 81     <-- 81 -->        PDF

4. Izjavu nudioca, da su mu svi dražbeni uslovi poznati i da ih prihvaća.
Ponudi se imade priložiti žaobina od 10 (deset) % isklične cijene u goto*
vom novcu ili u državi SHS. zagarantovanim vrijednostnim papirima, koje
valja i u ponudi točno označiti imenom, brojem i serijom, a moraju biti oblo«
ženi kuponima i talonima.


Ponude se imadu predati u zapečaćenim kuvertama s naslovom »Ponuda
na 4250 stabala na pašnjaku »Tvorlovac« z. z. Podgorje.
Nudioca veže ponuda od časa, kada je preda, a prodavaoca nakon odobre»
nja dražbe po nadležnoj državnoj vlasti.
Detaljni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti kod šumarskog-tchničkog izvje*
stitelja ove oblasti za vrijeme uredovnih sati.
Upravitelj ... vladin tajnik:
M i t r o v i ć v. r.


Kr. kotarska oblast u Delnicama.


Broj 9103 — 1923. Delnice, 23. listopada 1923.
Predmet: Z. z. Delnice dražba jelovih stabala.


Oglas dražbe jelovih stabala.


Na temelju zaključka skupštine ovlaštenika z. z. Delnice od 10. lipnja
1923. točka I. — odobrenog riješenjem županijskog upravnog odbora u Ogulinu
od 18. listopada t. g. broj 1833. u. o. — ovim se raspisuje dražba od 208 jelovih
stabala u sadržaju od 600"60m3 građe — 104-00 m3 goriva. —


Isklična cijena za sveukupnu drvnu gromadu jeste 120.520 Din. Udaljenost
sječine do željezničke stanice Delnice 3 km. Izvoz vrlo povoljan.
Dražba će se obdržavati kod kr. kotarske oblasti Delnice dana 20. no=
vembra 1923. u 10 sati pre podne.


Općeniti dražbeni uvjeti:


1. Kupoprodaja usljeduje na panju — bez naknadne premjerbe.
2. Dražbuje se- samo putem pismenih ponuda, te se ustmene, brzojavne,
telefonske, naknadno podnesene i ponude ispod isklične cijene neće se uvažiti.
3. Ponudu treba vlastoručno potpisati. — Ponuđena svota treba, da je
označena brojkama i slovima. — U ponudi treba priložiti 10% žaobinu od
isklične cijene. — Žaobina može, da bude u gotovom novcu ili državom garan»
tovanim papirima od vrednosti — ili onim papirima — kojima država priznaje
vrednost jamstva (pupilarnu vrednost).
4. U propisno biljegovanoj ponudi (20 dinara biljeg) treba označiti, da su
mu dražbeni uvjeti poznati i da na iste bezuvjetno pristaje. —
Dražbeni uvjeti zastupajući kupoprodajni ugovor — te procjena stabala
stoje
na uvid za vrijeme uredovnih sati u uredovnici šumarskog izvjestitelja.
Upravitelj: Špeljak v. r.


Broj 1732.


Oglas.


Kod šumske uprave u Srednjem prodavače se u ponedeljak 12. novembra
jQ23. u 11 i pol sati putem javne pismene i usmene dražbe oko 50m3 javorovih
valjaka uz iskličnu cijenu od 450 Din (čctiristopetdesct dinara) po kubnom
metru franko vagon željeznička stanica Ivančici.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Valjci se mogu u svako doba pregledati na stovarištu u Ivančićima. Svaki
nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 2250 Din bilo u
gotovom novcu, bilo u vrednosnim papirima. Strani podanici treba da polože
vadij i jamčevinu u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćenu i previđene sa jam«
čevinom od 10% ponuđene vrijednosti i sa taksenom markom od 20 Din ....
dalje do 11 i pol sati 12, novembra 1923 sa oznakom: »Ponuda na 50 m3 javo»
rovih val jaka.«


Posebni uvjeti prodaje mogu se pregledati za vrijeme uredovnih sati kod


šumske uprave u Srednjem.


Dostalac nosi sve troškove razpisa ove dražbe. Ministarstvo šuma i rudnika
bira slobodno među ponudama i može sve bez navađanja razloga odbiti. Do
riješenja vezeni su svi nudioci na svoje ponude.


Srednje, 20. oktobra 1923.


Šumska uprava u Srednjem.


Poglavar sreza jajačkog.


Broj ad 2806/23. Jajce, 23. oktobra 1923.


Oglas.


Kod poglavara sreza jajačkog prodavat će se dne 10. novembra 1923.
u 10 sati prije podne putem javne usmene i pismene dražbe 5000 (pet hiljada)
pr. m. bukovog ogrijevnog drveta u šumi »Smrčevac«.


Isklična cijena iznaša 50 (pedeset) dinara za jedan prostorni metar na
panju.


Svaki nudioc mora položiti vadij od 25.000 dinara u gotovom ili državnim
bonovima, odnosno 50.000 dinara u obligacijama za likvidovanje agrarnih od«
nosa i 201 dinara taks. m.


Inostranci polažu dvostruki vadij.
Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 dinara treba po«
slati zapečaćene poglavaru sreza jajačkog, s napisom na omotu: Ponuda na
Smrčevac«, a moraju stići najkasnije do 10. novembra 1923. u 10 sati.


Svaki reflektant može šumu prije dražbe razgledati.


Pogodbe kupnje i prodaje mogu se uvidjeti u gornjem nadleštvu soba
broj 4. —
Dražba se neće obdržavati, ako joj ne pristupe bar ozbiljna nudioca.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno između stavljenih po*


nuda te može sve odbiti, bez da navede razloge.


Dostalac je dužan da snosi troškove licitacije.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Osnovana godine 1846.


fknknbbfeHB


u Zagrebu
Dionička glavnica Din 50,000.000.—
Pričuve . . . . „ 34,000.000 —
Ulošci preko . . „ 450,000.000 —


BN3CSSO


Podružnice :


Beograd, Bjelovar, Brod na Savi, Crikvenica, Celje,
Čakovec, Daruvar, Delnice, Djakovo, Gjurgjevac,
Ilok, Karlovac, Kraljevica, Križevci, Ljubljana,
Maribor, Mitrovica, Nova Gradiška, Novi Sad.
Ogulin, Osijek gornji grad, Požega, Rijeka, Senj,
Sisak, Sušak, Skoplje, Sv. Ivan Zelina, Subotica,
Varaždin, Vel. Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar,
Zemun, Zagreb Ilica broj 111 a.


Ispostave: Osijek donji grad, Rab.
Mjenjačnica: Zagreb Ilica broj 5.


Brzojavni naslov: PRAŠTEDIONA
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SLAVEKS"


»


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovima najbolje slavonske
kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


société anonyme d´ exploitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité de
Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de la
célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.


SLAVONIJA
SLAVONIJA
društvo na dionice
za industriju drva


ZAGREB, Mažuraničev trg 11.


Telefon broj 20-56 i 17 22. Brzojavi: „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnica K 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine,
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagy


vârâd), Aradu i Bukareštu.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Lovske puške sviju vrsti


od jednostavnije do najfinije izrade, za sačmu ili kuglu,
trocjevke, automatične pištole, flobertpuške,. po tipu ili narudžbi,
municiju i pribor dobavlja najjeftinije, nadalje
preuzima i izvršuje popravke i preudezbe oružja sviju vrsti


SLOVENSKA TVORNICA ORUŽJA


prije: P. WERNIG, BOROVLJE, d. s o.j.


RADOVLJICA (SLOVENIJA).


Želite li biti dobro obezbjeđeni
za razne zgode u životu, obratite se nečaseći, na domaći osig. zavod


.... »T«f A U ZAGREB, MAROVSKA UL. 1.
9)V^IVV//X 1 II"* (U vlastitoj palači)


iji na njene podružnice i glavna zastupstva: Beograd, Banjaluka, Bjelovar,
Cakovac, Ljubljana, Novi Sad, Osijek, Požega, Rijeka, Sarajevo, Split, Subotica,
Veliki Bečkerek i Trst gdje se primaju uz najkulantnije uslove


osiguranja na ljudski život u svim kombinacijama


Najnovije, najkulantnije i najprobitačnije osiguranje na doživljaj
i smrt uplatom premije jedan put za vazda.


Police „Croatie" za osiguranje života služe oficirima kao kaucija pri ženidbi.


Prva zagrebačka tvornica štampilja i pečata
IGN. JUSTITZ, rezbar ZAGREB


STROSSMAYEROVA UL. 8. — Veliko skladište alata za
doznaku i mjerene drveta; kao Gôhlerovi kolobroji pro


mjerke (klupe),
mjeračke vrpce iz
platna i čelika,
šumski čekići,
boje, krede (otporne
protiv kiše)
brojevi iz ocijeli i
gume i t. d.


#—L-rrr®
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 86     <-- 86 -->        PDF

NASICKA TVORNICA TANINA


I PAROPILA D. D.


Centrala ZAGREB, Mažuranićev trg br. 23.


Parne pilane u Sušine-Gjurgjenovcu,
Ljeskovici i Andrijevcima, tvornice
tanina, parketa, bačava i pokučtva
u Sušine-Gjurgjenovcu.


Preporuča sve vrsti i izradbe tvrdog
drva, parkete, bačve i uredski amerikanski
namještaj.


Za šumske industrije i trgovce drva:


Pravi Gôhlerovi renje, brojevi iz


kolobroji, šum-ocjeli u svim


ski cekici, cekici veličinama naj


za daske, klupe bolje vrsti,


za mjerenje, šumske krede i


vrpce za mjeolovke
— kod


ŠANDORA SCHNELLERA, rezbara


ZAGREB, Strossmayerova ulica 6,