DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

656 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


imovina. — Niti v enem obstoječih in veljavnih zakonih ni najti
opisa postopanja, kako je ceniti imovino, tako ne za industrijo
in trgovino, še manj pa za zemiljšča. Svoj čas so finančni organi
po svojem fiskalnem prepričanju diktirali strokovnjakom način
postopanja ob cenitvah za večje zemljiške komplekse, akopram
so se strokovnjaki upirali takemu postopanju in odklanjali vsako
sodelovanje ob cenitvah.


Sodeč po sedanjem javnem mišljenju »uradniške države«
(naša država je v polni meri uradniška) si je lahko misliti, kake
uspehe bodejo rodile cenitve premoženj. Po dosedanjih skušnjah
je pričakovati, da se bode postopalo tako, kakor bi mali trgovec
stoječ za prodajalno mizo na drobno prodajal svoje male pred*
mete in bi cene tacih nadrobnih prodaj hotel uveljavljati ob ce=
nitvah premoženj skih industrijalnih ali zemljiških velikih kom>
pleksov.


Pri tem je misliti, da se pri določitvi cen ne bode oziralo, jeli
za po komisiji določeno ceno tuđi dejansko mogoče take kom=
plekse prodati in žanje denarje dobiti.


Ker je to cenitveno delo komisij predviđeno za najkrajšo
dobo, kajti zakon bi imel stopiti v veljavo že za leto 1924. ali
najpozneje s 1. jan. 1925, je naravno, da se bi imele cenitve vršiti
v ravnokar veljavni valuti. Zakon pa nikjer ne določa, kako bi
bilo postopati v onem slučaju, če se dvigne vrednost naše valute
in bi morda ćelo porastla na predvojno vrednost za zlato valuto.


Predlog: Davek na imovino se pod nikakimi pogoji ne srne
vpeljati kot redni davek. On srne služiti le za izvanredne naj=
hujše prilike v državi, glede katerih je vsakokratno razpravljati
in sklepati v Narodni skupščini posebej.


Splošne opazke.


Pravna država more živeti le tedaj, če ima svoje gospodar*
stvo v polnem redu. To je: Državni izdatki se imajo prilagoditi
mogočim davčnim bremenom, ki ne dosežejo one visine, da bi
davčni obvezanec ne imel nikakega haška od svojega truda.


Način dvojnega ali večkratnega obremenjevanja enega in
istega vira dohodkov naj se opusti. Vpelje naj se le razun troša=
rine davek na objekte, med katere spada tuđi osebno duševno
obrtno delo (n. pr. advokature), toraj naj se obdačijo le donos*
nine, od »fundiranega« dohodka. Donosnine naj bodejo tolike,
da se z njimi morejo kriti poleg drugih dohodkov redni državni
stroški. Davek na plačo uslužbencev bodisi državnih bodisi pri=
vatnih naj odpade, ker je ta davek le fiktiven in zadene vedno
le gospodarja, naj bode le^ta privatnik ali pa država.


Na donosnine naj se napravi za autonomne potrebe točno
omejene doklade, ali pa naj se kateri realnih davkov n. pr. »ku=
carino« (kadar bode stanovanjski zakon odpravljen) preodkaže
autonomnim potrebam.