DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 20     <-- 20 -->        PDF

650 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


V zakonskem nacrtu predviđeno je, da se smejo računati za
popravke v mestih in trgih 25%, v selih pa 30% od dejanske
ali namišljene brutto najemščine. Ker je najemščina zakonito
omejena, stroški pa ne, nima določilo 25 ozir. 30% nikake prak*
tične veljave. — Ker dalje plaćani najemninski davek in ž njim
združene doklade ne tvorijo odbitne postavke, je jasno da se
ona olajšava 25%—30% na popravkih z drugimi okoliščinami po*
polnoma kompenzira in da priđe pri presoji efekta kučarine
polna brutto najemščina do svoje veljave.


Zgradbe, ki ne donašajo najemnin, nikakor nišo pridobitni
objekti, marveč so le neizbegljivo breme za gospodarja, ki jih
mora proti svoji volji vzdrževati, če hoče obratovati bodisi v
poljoprivredi, šumarstvu, ali obrtu oziroma trgovini.


Ker se brezplačna stanovanja uslužbencev računajo v njegov
prihod in obdačijo z osebno dohodnino, katero mora gospodar
prevzeti na svoje breme, ker drugače službenec ne ostane v
službi, je gospodar neiznajmljenih zgradb dvakrat obdačen.


Z ozirom na navedene okoliščine je sestavljena tabela na
podlagi utemeljevanja, da priđe le polna dejanska najemnina in
polna namišljena najemnina v pretres in zaračunanje.


Kučarina služi dalje za podlago »prireza« ali doklad za auto*
nomne izdatke, ki znašajo poprečno 200 % po selih. Morda v
mestih nekoliko manj; tu pa se pridružijo druge doklade, katere


opravičujejo postavko 200 % tuđi za mesta.
Skupni efekt kučarine je toraj sledeči:
1. Od brutto najemnine, hišno najemni davek . . .2. Od brutto najemnine, osebno dohodninski davek .3. Od brutto najemnine, občinske, srezke, pokrajinske
doklade 200 % od najemninskega davka .. .4. Od brutto najemnine, imovinski davek 1 % pri kapi*
talizovanju brutto rente s 3 %
30 %
10 %
60 %
30 %
skupaj . . . 130 %


Izključeno je, da bi pri porezki stopi 30 % in predvidenimi
drugimi porezi in prirezi mogel kdo vzdrževati svoje zgradbe.
Da se gospodar odtegne prehudemu obdačenju, bode moral spra*
viti svoje zgradbe v neporaben stan.


Predlog: Če naj ostane pri obdačenju zgradb »porezka stopa«
30 %, morajo odpasti določila § 47. točka b in vsi prirezi.


3. Rentni in obrestni davek.
V zakonski osnovi je vpeljan nov davek na rente, ki zadene
tuđi zemljišče, služeče poljoprivredi, v slučaju če zakupnina za
zemljišče presega 2 kratni kat. čisti donos. Ker je po zakonu zem*
ljišče glasom dotične tabele II. polno izčrpano z zemljarino in
prirezi in ker osebna dohodnina pobere pomnožena z invalidnim