DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 649


krajinah, kjer kčd doslej še ni bil vpeljan, naj se zemljiške in
gospodarske prilike primerjajo z onimi prejšnje skupine in usta*
novi istotak kčd. po približnji kvaliteti zemljišča oziroma po
splošnih gospodarskih odnošajih.


Ker so se prilike za šumarstvo v teku časa premenile v tem
smislu, da je danes pridelovanje građevine pretežna zadača šum*
skega gospodarstva, medtem ko je bilo prej le vzgajanje drv
za kurivo, naj se koeficijent za določitev obdačilne podlage ob
uporabi starega kčd. zviša za nekoliko procentov (največ 10%)
proti onemu, veljavnem za poljoprivredo.


Dalje naj se vpošteva, da pri visokem koeficijentu zemljiško
gospodarstvo ne prenese poleg zemljarine še 3—4 kratnega obda*
čenja istega predmeta, namreč porez na prihode, na imovino, ev.
kučarino ter rentnino od zakupodaje ter prireze za občinske
sreske, oblastvene in event. ministerijalne (agr. ref.) potrebe. Če
naj za »prireze« ostane kaj obdačljive tvarine mora biti napo*
minani koeficijent tako nizek, da doseže državna zernljarina s
pripadci in prirezi le toliki del čistega prihoda, da se v obče
more še rentirati gospodarenje na zemljiščih, ker bi bil lastnik
sicer prisiljen si pridržati le toliko, kolikor neobhodno potre*
buje za prehrano samega sebe in rodbino, vse drugo pa odprodati
čimprej.


Nadaljevanje referata neoficijelni del.


2. Kučarina (Davek od zgradb).
Ni oporekati, da je v obče najemniščina prejeta od zgradb
prava podlaga obdačenju, je pa oporekati dejstvu, da se po na*
crtu zakona obdačijo predmeti, ki nišo iznajmljeni, ki torej ne
donašajo nikakih dohodkov; k večjem donašajo posredne do*
hodke za omogočenje poljoprivrede šumskega gospodarstva ali
podjetništva v obče, kateri predmeti pa morajo imeti potrebne
zgradbe, da morejo donašati prihode. Indirektno so torej zgrad*
be v obdačenem kčd. prizadete. V sedanji dobi stanovanjski zne*
ski nikakor ne odgovarjajo predpogoju zgradbe, da bi ti zneski
obrestovali in amortizovali investirano glavnico po skromnih
procentih. Gradbeni in vzdrževalni stroški so šli vzporedno s
zmanjšanjem vrednosti državne valute. Stanarine so ostale za*
konito nepremične, le majhne olajšave se v najnovejši dobi do*
voljujejo. Vsakdo ve, da vzdrževanje zgradb mnogokrat presega
brutto dohodek zlasti na deželi, kjer so bile od nekdaj najem*
ščine prenizke.


J. Š. U. je interesirano na obdačenju onih zgradb, koje so
namenjene za stanovanja gospodar ja in njegovih uradnikov (či*
novnikov) ter delavskih hiš, od katerih so hišno razrednemu
davku podvržene le zgradbe, ki ne presegajo 5 za stanovanje
sposobnih oddeljenj.