DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 647


naprednih krajih za gradjevino v obliki žaganega in tesanega
lesa. — Stroški izkoriščanja so sicer večji, zato je pa tuđi pro
dajna cena postala v svoji absolutni vrednosti večja. V tem po*
gledu more biti opravičen dvig šumskega kat. čistega dohodka
iz stare dobe za nekoliko procentov, ravnaje se po krajevnih raz«
merah, kar bi se moglo izvesti brez posebnih velikih stroškov po
šumskih strokovnjakih.


V zakonskem nacrtu predviđena komisija bi vsled navede«
nih razmotrivanj tuđi morda prišla do nekoliko večjega k. č. d.
Uspeh bi bil pa po gorenji krajši poti itak lažje dosegljiv.


Ker za vpoštevanje ali nevpoštevanje prometnih sredstev
zakonski nacrt ničesar ne predvideva in se tuđi ne sklicuje na
to, kako hoče v posebnem pravilniku država dati napotilo cenilni
komisiji — se ta okolščina v sledeči tabeli ni vpoštevala.


Za presojo vrednosti šumskega zemljišča v svrho obdačenja
v smislu nacrta zakona možna so mnoga pota. — Prva pot je
ta, da se kapitalizuje kot čisti donos n. pr. z 30 kratnim pomno*
ženjem toraj vrednost = 30Xkčd. Druga pot je ta, da se lm3
letnega prirastka oceni z faktorjem 100, ali 200, ali slično. Če se
vzame letni prirastek lesne mase na 1 ha n. pr. za I. razred


2.5 m3 znaša letni dohodek 2.5X100, ali 2.5X200 itd., kar bi bilo
odvisno od krajevnih prometnih prilik. Nov katasterski prihod bi
znašal n. pr. za I. razred K 6.25X50 = K 312.50 in vrednost 312.5
X30 = K 9375 = ali pa 2.5X100X30 = K 7500 ali 2.5X200X30
= K 15.000. Pri odmeri nameravanega imovinskega davka bi se
imela vpoštevati ena ali druga metoda računanja, kar bi moral
določati poseben pravilnik.
Razun letnega prirastka pa stoji v šumi tuđi še ona lesna
masa, koja izhaja iz prihrankov prirastkov prejšnjih dob. Tako
lesno maso predviđena tabela za I. vrsto bonitete z 250 m3 na
1 ha gozda srednje starosti in srednje gostote. — Če se to maso
oceni z K 100 za 1 m3 znaša vrednost 250X100 = K 25000. Če se
oceni z K 200 za 1 m3 znaša vrednost 250X200 = K 50.000.


Glede te mase zakon ničesar ne omenja. Lahko je toraj mo*
goče, da se za obdačenje imovine vzame 1% od K 25.000 = K 250
ali 1% od K 50.000 = K 500, ali kako drugo poljubno oceno lesne
mase, kar bi bilo v rokah onih odborov, katere nacrt predvideva.


V tabeli so se vpoštevale n i ž j e vrednosti za obdačenje.
Iz navedenih dejstev je razvideti, da stoji obvezanec pred ono
negotovostjo, da mu zakon ne daje nikake sigurnosti glede
obdačitve in je torej izročen na milost in nemilost komisijam ali
administrativnim organom. — Podlage nanašajoče se na določitev
vrednosti pa menjajo vsak hip po lastnikovih gospodarskih ukre*
pih. Cenitvene komisije bi morale neprestano voditi evidenco


o šumski imovini. Tako obdačenje dejansko niti ni izpeljivo. Ta«
bela kaže razun tega efekt, da obdačba že pri delnem vpoštevanju
vsih doklad izčrpa ne le ves kčd. — Ona se dvigne še zdatno
preko mogoče naravne meje kat. čist. donosa.