DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

642 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


biti merodajno tuđi pri industrijski in obrtni privredi v obliki
kontingentiranja davka.


4. Glede zakonskega nacrta je najvažneje premotrivanje,
kak efekt napravijo na davčnega obvezanca posamni davki v
svoji skupnosti.
Zemljišče n. pr. naj bi donašalo dohodek odgovarjajoč vgo*
tovljenemu katastralnemu cisternu dohodku. Ta dohodek more
biti pozitiven, ni pa gotovo, da bode isti v resnici pozitiven za
gospodarja z ozirom na krajevne in socijalne okoliščine, z ozi*
rom na krajevno lego proti centrali gospodarjevi, dalje z ozirom
na gospodarsko osebno sposobnost lastnika, na razpoložljiv
obratni kapital ali na denarne obveze gospodarjeve. Poleg na*
vedenih okolnosti so merodajne naravne klimatične prilike, na
katere nima gospodar nikakega vpliva.


Zakonski nacrt predvideva zemljiškega davka v obsegu 20%
katast. čistega prihoda. Isti prihod pa ima služiti tuđi za pokritje
sledečih plačil:


1. podobčinski davek (krajevne občine),
2. občinski davek (politične občine),
3. okrajni davek (srezki),
4. pokrajinski davek (oblastveni),
5. cerkveni davek (bira),
6. socijalni davek (boln. blagajna, delavska zavarovalnica,
del. borza in del. zbornica),
7. zdravstvo za živino,
8. zavarovanje proti požaru, donesek pož. brambam,
9. osebno dohodninski davek,
10. invalidni davek,
11. hišni davek od stavb, ki nišo iznajmljene, pa služijo za
nameščenje delavcev in uradništva, zaposlenega na zemljišču,
12. rentni davek od zakupnin,
13. premoženjski davek,
13. davek za agrarno reformo,
15. kuluk za vzdrževanje čest in potov,
16. zavarovanje proti vremenskim nezgodam (toča).
Vpoštevaje vsa ta plačila, ne oziraje se na obresti od dolgov,
se nehote vsili vprašanje: Koliko more še preostati od zemljiškega
donosa lastniku in gospodarju za njegov trud? Kdo daje gospo*
darju jamstvo, da mu pri normalnem gospodarenju (in le tako
predvideva zemlj. katastr. čisti prihod) ostane toliko, da se mu
splača gospodarenje na lastni grudi?