DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 641


Referat ing. Josipa Lenarčiča (Vrhnika).


Jugosl. šum. udruženje pozvano je bilo od g. ministra financ,
da iznosi svojo kritiko ozir. svoje predloge glede nacrta novega
zakona »o neposrednim porezima«.


Glavna uprava poverila je ožjemu odseku iz svoje srede na=
logo, da prouči zakonski nacrt in o njem poroča.


- Ožji odsek, baveč se s zakonskim nacrtom prišel je do sle*
dečih zaključkov:
1. V svrho enakomerne razdelitve davčnih bremen na vse
državljane kraljevine S.H.S. je neobhodno potrebno, da se sprej*
me zakon, po katerem se ukinijo vsi dosedanji predpisi nepo*
srednih davkov, ter vpeljejo novi predpisi sloneči na eni in isti
zakonski podlagi obdačenja enakomerno za vse državljane.
Kjer primanjkuje v državi temeljnih podlag za obdačenje,
treba je iste ustvariti in sicer iz praktičnih razlogov najprej pro*
vizorno, da se more enakomerno obdačenje takoj pričeti, pola*
goma pa je te podlage premeniti v definitivne v svrho stalnosti
obdačenja in možnosti, da se državljani akomodujejo državnim
davkom, obenem pa tuđi autonomne korporacije prilagodijo dr*
žavnim davkom bodisi v obliki naložitve gotovih procentnih do*
klad na neposredne državne davke, bodisi na podlagi posebnih
državnih preodkazov, s katerimi je kriti autonomne izdatke.


2. Obdačiti je le dohodek državljanov in to le v toliki meri,
da more obvezanec plaćati njemu predpisani davek, ne da bi
to plačilo izčrpalo toliki del dohodkov, da bi obvezancu ne pres
ostalo nič ali pa premalo za njegov trud in vzdrževanje njega in
rodbine, vsled česar bi se v obvezancu zamorilo vsako veselje
do pozitivnega dela. — Preobila obdačba more roditi v obve*
zancu mržnjo proti državi in hrepenenje si čim prej pomagati,
da zapusti domačo državo in se za vedno preseli kam drugam,
kjer mu je prilika dana, da si s svojim trudom kaj prisluži za
zboljšanje svojega gospodarskega položaja in svojega socijalnega
stališča.
3. Pri presoji dohodkov naj služi po možnosti objekt pri=
vrede kot podlaga zaslužka, vsled česar naj bi bil osebni moment
izločen, kajti sicer nastane nevzdržljiv položaj, ko se onega, ki
si s svojim duševnim in telesnim delom na sličnem objektu trudi
doseči večji gmotni uspeh, kaznuje za njegov izvanreden trud z
višjim davkom v primeri z obdačenjem gospodarja na kvalita*
tivno in kvantitativno istem objektu pa s slabejšim razumom
manjšo pridnostjo in vstrajnostjo, torej tuđi z manjšim pozitiv*
nim efektom. Pravilno je torej postopanje pri obdačenju zem*
ljišča na podlagi obsega in kvalitete zemljišča ne oziraje se na
osebne prilike gospodarja in na njegov gmotni uspeh, ker država
obvezancu tuđi ne povraća zgube pri negativnem vspehu nje=
govega gospodarstva. Tako pravilo obdačenja objekta moralo bi