DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

656 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


imovina. — Niti v enem obstoječih in veljavnih zakonih ni najti
opisa postopanja, kako je ceniti imovino, tako ne za industrijo
in trgovino, še manj pa za zemiljšča. Svoj čas so finančni organi
po svojem fiskalnem prepričanju diktirali strokovnjakom način
postopanja ob cenitvah za večje zemljiške komplekse, akopram
so se strokovnjaki upirali takemu postopanju in odklanjali vsako
sodelovanje ob cenitvah.


Sodeč po sedanjem javnem mišljenju »uradniške države«
(naša država je v polni meri uradniška) si je lahko misliti, kake
uspehe bodejo rodile cenitve premoženj. Po dosedanjih skušnjah
je pričakovati, da se bode postopalo tako, kakor bi mali trgovec
stoječ za prodajalno mizo na drobno prodajal svoje male pred*
mete in bi cene tacih nadrobnih prodaj hotel uveljavljati ob ce=
nitvah premoženj skih industrijalnih ali zemljiških velikih kom>
pleksov.


Pri tem je misliti, da se pri določitvi cen ne bode oziralo, jeli
za po komisiji določeno ceno tuđi dejansko mogoče take kom=
plekse prodati in žanje denarje dobiti.


Ker je to cenitveno delo komisij predviđeno za najkrajšo
dobo, kajti zakon bi imel stopiti v veljavo že za leto 1924. ali
najpozneje s 1. jan. 1925, je naravno, da se bi imele cenitve vršiti
v ravnokar veljavni valuti. Zakon pa nikjer ne določa, kako bi
bilo postopati v onem slučaju, če se dvigne vrednost naše valute
in bi morda ćelo porastla na predvojno vrednost za zlato valuto.


Predlog: Davek na imovino se pod nikakimi pogoji ne srne
vpeljati kot redni davek. On srne služiti le za izvanredne naj=
hujše prilike v državi, glede katerih je vsakokratno razpravljati
in sklepati v Narodni skupščini posebej.


Splošne opazke.


Pravna država more živeti le tedaj, če ima svoje gospodar*
stvo v polnem redu. To je: Državni izdatki se imajo prilagoditi
mogočim davčnim bremenom, ki ne dosežejo one visine, da bi
davčni obvezanec ne imel nikakega haška od svojega truda.


Način dvojnega ali večkratnega obremenjevanja enega in
istega vira dohodkov naj se opusti. Vpelje naj se le razun troša=
rine davek na objekte, med katere spada tuđi osebno duševno
obrtno delo (n. pr. advokature), toraj naj se obdačijo le donos*
nine, od »fundiranega« dohodka. Donosnine naj bodejo tolike,
da se z njimi morejo kriti poleg drugih dohodkov redni državni
stroški. Davek na plačo uslužbencev bodisi državnih bodisi pri=
vatnih naj odpade, ker je ta davek le fiktiven in zadene vedno
le gospodarja, naj bode le^ta privatnik ali pa država.


Na donosnine naj se napravi za autonomne potrebe točno
omejene doklade, ali pa naj se kateri realnih davkov n. pr. »ku=
carino« (kadar bode stanovanjski zakon odpravljen) preodkaže
autonomnim potrebam.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


pridnosti«, ki se vedno hujše pojavlja in katere novi nacrt s
svojim progresivnim prirastkom še povećava.


Predlog: Izločenje dohodarine iz nacrta neposrednih porezov
in povišanje porezne stope pri prvotnem obdačenju vseh pri*
vrednih panog.


7. Davek na imovino.
To je nov davek za »prečanske pokrajine« v kolikor so bile
pod Avstrijo. — Imovinski davek ne šega le na predmete gospo*
darstva, ki bi mogli donašati dohodke, marveč dosega predmete,
ki nimajo tacih ugodnih lastnosti. Mnogokrat se davčni zavezanec
ne more znebiti teh predmetov pri svoji najboljši volji. Po ...
strukciji, kakršna je zasnovana v zakonski predlogi, šega imo*
vinski davek na gospodarske panoge, ki so bile po državnih
davkih že dvakrat zasežene in sicer pri »donosnini« in pri doho*
darini z vsemi mogočimi dokladami. Od kod naj bi obvezanec
še jemal sredstva v svrho kritja imovinskega davka, ker znaša
ta imovinski davek še enkratno »donosnino«?


Z imovinskim davkom poseže država v imovino obvezanca.
Kolikokrati se pa more taka procedura ponavljati?


Še tako patriotičen državljan ne more odobravati tacega po*
stopanja. Razumeti more enkratno zasego eventuelno tuđi veli«
čega dela premoženja, če ima država v mislih take gospodarske
investicije, od katerih morejo imeti vsi državljani brez izjeme
koristi, ne more pa razumeti zasege premoženja v svrho polnje*
nja praznih državnih blagajn za vzdrževanje rednega pokritja
rednih stroškov.


Davek na imovino zadene materijo pridobitnih sredstev in
bi se mogel plaćati ali iz prihrankov prejšnjih dob in generacij,
toraj z zmanjšanjem mobilnega kapitala — v kojem slučaju se
kaže posledica v krčenju rentnega davka in dohodarine, ali pa
se mora obvezanec zadolžiti z zastavljenjem svojih imobilij proti
visokim bančnim obrestim, če se mu posreći v takih kritičnih
dobah v obče dobiti kako posojilo. Od kod naj jemlje sredstva,
da poleg vseh drugih davkov, ki izcrpavajo ves dohodek, plača
denarnim zavodom obresti in amortizacijo najetega posojila;
zlasti če se ima, kakor je v osnovi zakona predviđeno, zasekati
redno vsako leto hudo rano v gospodarsko telo obvezanca.


Če bi država pod primerno, veljavno garancijo za pravilno
postopanje in porabo premoženjskega davka n. pr. za ozdrave
ljenje državne valute, zahtevala enkratni premoženjski davek,
porazdeljen na neko omejeno vrsto let, bi vsakdo, komur je na
srcu dobrobit države in ozdravljenje nesrečnih po raznih dile*
tantih na odgovornih mestih prourzočenih gospodarskih neprilik,
položil svoj dar na oltar domovine.


Zakonska osnova pa ima tuđi velik nedostatek, da niti z eno
besedo ne omenja, na kak način in v kaki valuti naj bi se ocenila
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

654 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


dejanskih dohodkov. — Največja krivica pa je učinjena s pro
gresivnim stupnjevanjem obdačenja, kar je le odsev socijalistič*
nega sobica. Tuđi v zakonskem predlogu, o katerem se tu govcri,
je povsod slediti tej socijalistični tendenci, katera je za vsako
podjetje tako škodljiva, da zamori polagoma vsako inicijativo do
napredka.


Če že prvotni neposredni davki obravnavajo vse podrobne
dohodke in jih izcrpavajo do jako visoke stopinje s svojimi raz*
nimi prirezi, da obvezancu ostane le malo ali nič, čemu treba pri
sestavi dohodarine še enkrat premlevati eden in isti predmet?
Naj se vzame prvotno dovolj visoko stopnjo obdačenja in naj se
pri tej priliki omogoči vpoštevanje pasivnih momentov. Viso=
kemu davku se v sedanjih prilikah nihče odtegniti ne more, naj
se obvezancu vsaj prihrani ogromno delo fasije in raznih pojas*
njevanj, ki se vlečejo od enega leta v drugo, tako da po 3—4 re*
kurzi (ugovori) ob istem času ležijo pri davčnih referentih in
cenilnih komisijah. Prihranilo bi se pa tuđi oblastim in komisijam
za priredbo dohodarine mnogo ostudnega dela. Zaprlo bi se vrata
raznim denuncijantom in prihranilo mnogo sovraštva. — Kdor
je imel priliko sodelovati pri tacih komisijah, vé, da ni njihovo
delo prav nič vredno, ker po večini niti slediti ne morejo refe*
rentovim izvajanjem in je tuđi izključeno, da bi člani komisij
tako dobro mogli poznati premoženjske prilike oziroma dohodke
obvezanca, da bi pravilno mogli presoditi položaj in mogli even=
tuelno z uspehom ugovarjati referentovim mnogokrat neuteme*
ljenim trditvam, ko največkrat večina komisije davčnega obve«
zanca niti ne pozna.


Če bi bil vsak obvezanec izučen knjigovodja ali imel v svoji
službi tacega strokovnjaka, bi ne mogel skazovati in utrjevati
s pobotnicami vsak izdatek, kakor more to storiti kak državni
urad, ker je premnogo potrebnih tekočih plačil, ki se le vknjižu*
jejo, ne pa tuđi utrjujejo z listinami.


Samo za davčni urad držati si tako knjigovodstvo se od
državljana ne more in ne sme zahtevati. Konečno pa obvezancu
še tako točno knjigovodstvo nič ne pomaga, ker je oblasti pri*
lika dana, da dohodke obvezanca preso ja lahko »po splošnem
zunanjem utisu«. Jeli so pri obvezancu njegovi vidni stroški z
dohodki, davčna oblast ne more presoditi. Lahko je namreč mo*
goče in je tuđi dejansko tako, da obvezanec živi od porabe svoje
glavnice ne pa od dohodkov.


Ako bi država na I. stopnji obdačenja zlasti v obliki kontin*
gentiranja stala na stališču, da morajo davčni obvezanci zado=
voljiti državo v njenih gospodarsko in tuđi kulturno utemeljenih
potrebah in bi temu primerno dvignila procente prvotnih obdačb,
bi se videlo, v koliko je v resnici izcrpana davčna sila, odpadla
pa bi ona obojestransko zoprna manipulacija obdačenja potom
dohodarine. S tem bi odpadlo ono nesrečno zlo »kaznovanja
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 653


navednih korporacijah, koji krog iplačujejo največ za kritje
autonomnih stroškov.


Predlog: Zgradbe, ki služijo obrtno pridobitnim svrham in
za nameščenje uslužbencev in delavcev, naj se pustijo neobda=
čene. Porezna stopa naj bode omejena do znosljivosti. Prirezi za
autonomne svrhe naj ne presegajo najvišje stopinje 100 % davka
na podjetje.


Industrijska podjetja naj se glede davka na podjetje obdačijo
potom kontingentiranja, po objektu , toraj po kapaciteti
možne delovršbe vpoštevaje posebne prilike, ki zvišujejo ali zni*
žujejo delo. Dohodninski davek, ki se bi imel pobirati od pod*
jetja, naj se omeji na obdačenje delnic oziroma dividend, kateri
davek naj bi podjetje poleg kontingenta in omenjenih autonom=
nih doklad plačevalo. Delničarji pa naj bi bili glede posebnih
plačil od dividend pri njih dohodarini oproščeni plačila pripada*
jočega na dohodke od dividend od onih podjetij, ki so kakor
navedeno, že skupni davek od dividend plaćali.


6. Dohodarina.
Dohodarina se v bistvu v nacrtu zakona ni spremenila. Ker
so posamne delovršbe davčnih obvezancev že v posamnih pa*
nogah visoko obdačene, zlasti ker se na te delovršbe in njih
davke naslanjajo razne doklade ali prirezi, je velik del dohodkov
že pri prvi obdačbi izčrpan. Dohodarina zadeva ponovno oni
dohodek, ki je bil enkrat že občutno obdavčen. V bivši monar«
hiji uvedla se je dohodarina kot komodno sredstvo za večje ob*
dačenje ne da bi bilo treba preminjati obstoječ davčni sistem
in ker se ni hotelo razburjati ljudskih mas z odprtimi računi.
Državna uprava je potrebovala sredstva in se ni brigala od kod
naj se ta sredstva krijejo.


Če tuđi je iz občega idealnega stališča motreč misliti, da naj
bi bila dolžnost vsacega državljana davčnemu uradniku odpreti
vse skrivnosti svojih dohodkov v svrho pravičnega obdačenja po
primerni stopnji — kaže dejansko življenje prav veliko mržnjo
proti temu davku. Državljani pač nišo »angeli« in nihče ne plača
rad visokih davkov.


Že svoj čas je avstrijski finančni minister, ko je vpeljal do*
hodarino, v svojem uvodu v zakon označil svoje naziranje glede
davčne morale obvezancev, namreč da bode vsakdo davčni obla*
sti prikril velik del svojih dohodkov, zlasti tacih dohodkov, ki
nišo vsakomu vidni. Določil je visoko stopnjo obdačenja, da vsaj
iz priznanega dohodka izbije za državo kolikor more. Pri orne*
njeni praksi so oni davčni obvezanci, ki so imeli bolj skrite do*
hodke, velik del svojih dohodkov prikrili in bili tem potom manj
obdačeni, drugi pa so nosili svoje dohodke na odprti dlani roke,
vsakemu vidno, ker nišo mogli ničesar prikriti in so bili zato po
dohodarini silno občutno udarjeni, prav mnogokrati daleč preko
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 22     <-- 22 -->        PDF

652 Stanovište J. Š. U.
prema Zakonskom projektu itd.


Vsi navedeni davki in doklade znašajo nad 67 % čistega do*
hodka. Če bi bilo vse podjetje neobremenjena lastnina in če bi
se investirana in obratna glavnica obrestovala z 10 % (zakonski
nacrt predvideva za prvo leto le 6 %), bi od teh 10 % preostalo
le ca 3\3 % podjetniku. Danes denarni zavodi vezane vloge obre=
stujejo po 10 %, nevezane po 5—7 %. — Podjetje toraj ne donaša
niti toliko, kolikor bi znašale obresti nevezane vloge pri denar*
nem zavodu. — Vse to pa velja za neobremenjen obrat. Ker
obresti tujega kapitala nišo odbitna postavka in ker je po većini
privatno podjetništvo obremenjeno s tujim kapitalom, je jasno,
da to podjetništvo poleg plačila državi ne more obrestovati tuj
kapital, še manj pa si more kaj prislužiti s svojim trudom, če
ono položi resnični svoj obratni račun, pri katerem bi moralo
izločevati od stroškov razne državne davke z dokladami, katerih
pa vsled zakonite zabrane ne srne odšteti.


Iz navedenih razmotrivanj in pojasnenj sledi, da projektiran
način obdačenja podjetja ni izvršljiv, ker se z njim obremenjuje
in nekako kaznuje pridnega in dobrega gospodarja. — Taka pre*
memba obdačbe je mnogo slabeja za obvezanca, ker mu nalaga
poleg ogromnega plačevanja tuđi veliko neplačano delo za po=
jasnjevanja davčnim administracijam, katere se nikdar ne zado=
voljijo s priprosto navedbo resničnih številk. Slabejša je pa tuđi
za državo in autonomne korporacije, ker odpade neobhodno
potrebna stalnost pri podlagi za obdačenje.


Predlog: Porez na poduzeća i radnje v projektirani obliki se
ukine in nadomesti s porezom na objekt, oziraje se pri tem ob*
dačenju le na obseg in produktivno zmožnost podjetja tako
kakor doslej v obliki kontingentiranja.


Odpade naj toraj kot posledica v členu 71. tretji odstavek
predviđena računodaja, ki se v bistvu v ničem ne razlikuje od
oblike računodaje javni računodaji podvrženih podjetij.


Vse prireze je zakonitim potom omejiti do one točke, da
ostane podjetniku možnost nadaljevanja podjetja in možnost
podjetnikove eksistence.


5.
Davek na podjetja obvezana podajati javne
račune.
V zakonski osnovi ni mnogo razlike proti obstoječim dave*
nim predpisom. Za industrijska podjetja moral bi odpasti na*
jemninski davek od zgradb služečih za delovršbo in brezplačno
nastanjenje uradništva in delavstva. Važno je, da se prirezi zlasti
za autonomne korporacije omejijo do one meje, da nikdar ne
prekoračijo 100 %, sicer je verjetno, da se autonomni stroški po=
krivajo največ z dokladami na podjetja, katerim podjetjem pa
nikakor ni možnost dana v občinskih, srezkih in oblastvenih
skupščinah ali odborih braniti svoje stališče, ker volitveni zakon
»izločuje« ravno one kroge od sodelovanja pri gospodarstvu v
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 651


davkom tuđi eventualni preostanek dohodka, ni prave opravičbe
obteženiu predvidenemu pod članom 77. točka 7.


Predlog: Pri rentnem davku naj se crta § 77. točka 7.


4. Davek napodjetja (industrija, trgovina etc.).
Ta davek se bistveno razlikuje od dosedanje oblike, ki je
slonela na kapaciteti delazmožnosti zasnovanega podjetja. Doslej
je bil to davek na objekt, po osnovi zakona se pa spreminja na
davek na subjekt, kakor je to pri osebno dohodninskem davku
vpeljano.
Člen 72. dovoljuje pod točko 1. izločiti od brutto dohodkov
najemno vrednost stavb, ki nišo oddane v zakup, torej je sma*
trati kot odbitno postavko. Podjetje pa priđe s tem izločenjem
v mnogo hujši davek na zgradbe § 47. b.
Če bi se najemna vrednost stavb od brutto^dohodkov ne od*
bila, bi ta vrednost izvzemši pri irnovinskem davku ne prišla
nikjer v poštev. Po projektu pa se najemna vrednost stavb od*
bije pri podjetnikovih dohodkih, oziroma se podjetniku dovoli
kot odbitna postavka tam, kjer je porezna stopa 10 %, nasprotno
pa oživi glasom § 47. b pri «kučarini« s porezno stopo 30 % in
vsemi prirezi in kjer ni dopustno odbiti vzdrževalnih stroškov
z več nego 30 % namišljene brutto najemnine, med tem ko bi
se pri podjetju mogli ti stroški odbiti v polnem obsegu.
Ker plaćani podjetniški davek ni odbitna postavka in ker
glede prirezov na ta davek zakon ničesar ne omenja in ker nor=
malno ti prirezi nadkriljujejo državni podjetniški davek, je pri
presoji obdačbe umestno, da se računa tuđi porezno stopo 10 %
od plaćanih prirezov v preteklem letu, vsled česar se podjetje
iz tega naslova obdači z najmanj 1 % od dohodka. Poslovni davek
se ne more prevaliti na konzumenta. — Res je ta davek kakor
so drugi posredni davki odbitna postavka, vendar on obteži pod*
jetje. Zato se mora pri presoji efekta podjetja vpoštevati.
Dohodarina predviđena je z 2—15 %. Za industrijsko pod*
jetje nižje stopnje ne pridejo vpoštev, ostanejo le višje stopnje.
Poprečno se lahko računa 10 % od čistega dohodka kot breme
podjetja na plačilu dohodarine.
Prirezi ali »doklade« v zakonu nimajo omejitve. Utemeljeno
po skušnji vzeti se morajo ti prirezi ca 200 % za občine, srez in
pokrajino — od podjetniškega davka.
Donesek trgovski in obrtni zbornici znašajoč poprečno 15 %
čistega podjetniškega davka, toraj 1\5% od čistega dobička.
Invalidni davek znaša mnogo več nego podjetniški. Smelo se
more računati na 150 % podjetniškega davka ali 15 % od čistega
dobička, Imovinski davek v postavki 1 °/00—1 % velja za industr.
podjetja le v »stopi« 1 % od kapitalizirane rente ali 10 % od
čistega
dohodka.
Odbitne postavke morale bi biti obresti t u j e g a kapitala.
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 20     <-- 20 -->        PDF

650 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


V zakonskem nacrtu predviđeno je, da se smejo računati za
popravke v mestih in trgih 25%, v selih pa 30% od dejanske
ali namišljene brutto najemščine. Ker je najemščina zakonito
omejena, stroški pa ne, nima določilo 25 ozir. 30% nikake prak*
tične veljave. — Ker dalje plaćani najemninski davek in ž njim
združene doklade ne tvorijo odbitne postavke, je jasno da se
ona olajšava 25%—30% na popravkih z drugimi okoliščinami po*
polnoma kompenzira in da priđe pri presoji efekta kučarine
polna brutto najemščina do svoje veljave.


Zgradbe, ki ne donašajo najemnin, nikakor nišo pridobitni
objekti, marveč so le neizbegljivo breme za gospodarja, ki jih
mora proti svoji volji vzdrževati, če hoče obratovati bodisi v
poljoprivredi, šumarstvu, ali obrtu oziroma trgovini.


Ker se brezplačna stanovanja uslužbencev računajo v njegov
prihod in obdačijo z osebno dohodnino, katero mora gospodar
prevzeti na svoje breme, ker drugače službenec ne ostane v
službi, je gospodar neiznajmljenih zgradb dvakrat obdačen.


Z ozirom na navedene okoliščine je sestavljena tabela na
podlagi utemeljevanja, da priđe le polna dejanska najemnina in
polna namišljena najemnina v pretres in zaračunanje.


Kučarina služi dalje za podlago »prireza« ali doklad za auto*
nomne izdatke, ki znašajo poprečno 200 % po selih. Morda v
mestih nekoliko manj; tu pa se pridružijo druge doklade, katere


opravičujejo postavko 200 % tuđi za mesta.
Skupni efekt kučarine je toraj sledeči:
1. Od brutto najemnine, hišno najemni davek . . .2. Od brutto najemnine, osebno dohodninski davek .3. Od brutto najemnine, občinske, srezke, pokrajinske
doklade 200 % od najemninskega davka .. .4. Od brutto najemnine, imovinski davek 1 % pri kapi*
talizovanju brutto rente s 3 %
30 %
10 %
60 %
30 %
skupaj . . . 130 %


Izključeno je, da bi pri porezki stopi 30 % in predvidenimi
drugimi porezi in prirezi mogel kdo vzdrževati svoje zgradbe.
Da se gospodar odtegne prehudemu obdačenju, bode moral spra*
viti svoje zgradbe v neporaben stan.


Predlog: Če naj ostane pri obdačenju zgradb »porezka stopa«
30 %, morajo odpasti določila § 47. točka b in vsi prirezi.


3. Rentni in obrestni davek.
V zakonski osnovi je vpeljan nov davek na rente, ki zadene
tuđi zemljišče, služeče poljoprivredi, v slučaju če zakupnina za
zemljišče presega 2 kratni kat. čisti donos. Ker je po zakonu zem*
ljišče glasom dotične tabele II. polno izčrpano z zemljarino in
prirezi in ker osebna dohodnina pobere pomnožena z invalidnim
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 649


krajinah, kjer kčd doslej še ni bil vpeljan, naj se zemljiške in
gospodarske prilike primerjajo z onimi prejšnje skupine in usta*
novi istotak kčd. po približnji kvaliteti zemljišča oziroma po
splošnih gospodarskih odnošajih.


Ker so se prilike za šumarstvo v teku časa premenile v tem
smislu, da je danes pridelovanje građevine pretežna zadača šum*
skega gospodarstva, medtem ko je bilo prej le vzgajanje drv
za kurivo, naj se koeficijent za določitev obdačilne podlage ob
uporabi starega kčd. zviša za nekoliko procentov (največ 10%)
proti onemu, veljavnem za poljoprivredo.


Dalje naj se vpošteva, da pri visokem koeficijentu zemljiško
gospodarstvo ne prenese poleg zemljarine še 3—4 kratnega obda*
čenja istega predmeta, namreč porez na prihode, na imovino, ev.
kučarino ter rentnino od zakupodaje ter prireze za občinske
sreske, oblastvene in event. ministerijalne (agr. ref.) potrebe. Če
naj za »prireze« ostane kaj obdačljive tvarine mora biti napo*
minani koeficijent tako nizek, da doseže državna zernljarina s
pripadci in prirezi le toliki del čistega prihoda, da se v obče
more še rentirati gospodarenje na zemljiščih, ker bi bil lastnik
sicer prisiljen si pridržati le toliko, kolikor neobhodno potre*
buje za prehrano samega sebe in rodbino, vse drugo pa odprodati
čimprej.


Nadaljevanje referata neoficijelni del.


2. Kučarina (Davek od zgradb).
Ni oporekati, da je v obče najemniščina prejeta od zgradb
prava podlaga obdačenju, je pa oporekati dejstvu, da se po na*
crtu zakona obdačijo predmeti, ki nišo iznajmljeni, ki torej ne
donašajo nikakih dohodkov; k večjem donašajo posredne do*
hodke za omogočenje poljoprivrede šumskega gospodarstva ali
podjetništva v obče, kateri predmeti pa morajo imeti potrebne
zgradbe, da morejo donašati prihode. Indirektno so torej zgrad*
be v obdačenem kčd. prizadete. V sedanji dobi stanovanjski zne*
ski nikakor ne odgovarjajo predpogoju zgradbe, da bi ti zneski
obrestovali in amortizovali investirano glavnico po skromnih
procentih. Gradbeni in vzdrževalni stroški so šli vzporedno s
zmanjšanjem vrednosti državne valute. Stanarine so ostale za*
konito nepremične, le majhne olajšave se v najnovejši dobi do*
voljujejo. Vsakdo ve, da vzdrževanje zgradb mnogokrat presega
brutto dohodek zlasti na deželi, kjer so bile od nekdaj najem*
ščine prenizke.


J. Š. U. je interesirano na obdačenju onih zgradb, koje so
namenjene za stanovanja gospodar ja in njegovih uradnikov (či*
novnikov) ter delavskih hiš, od katerih so hišno razrednemu
davku podvržene le zgradbe, ki ne presegajo 5 za stanovanje
sposobnih oddeljenj.


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 18     <-- 18 -->        PDF

648 Stanovišts J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


V tabeli se je računalo tako kakor pri poljoprivredi s tem,
da znašajo autonomni davki in doklade tako kakor došle j po*
prečno 200% zemlj. davka.


Ni se oziralo na one dajatve, ki so bile omenjene v pripoms
bah glede davka na poljoprivredno zemljišče. Pri večjih šum=
skih kompleksih, ki spadajo pod agrarno reformo (taki so že v
Sloveniji pri 125 ha gozdne površine), se pridruži k vsem drugim
davkom še prinos 5% za agrarno reformo od bruttozneska za
prodano šumsko tvarino, koja dajatev se praktikuje tako, da se
pri prodaji na steblu računa 5% od stojeće masne vrednosti; v
slučaju daljne podelave lesne mase v prodajno obliko se teh 5%
raztegne na vse privredne stroške za posekanje, pripravljanje,
prevoz, pretvorenje v deske in druge final-produkte in konečno
še na železniške in prehodne stroške čez državno mejo, kar
lahko poviša prvotnih 5% na 30% in več vrednosti stojećega
drevja.


Ker stojijo veliki šumski kompleksi pod sekvestri agr. re=
forme, so lastniki teh kompleksov že sedaj brez vsake odškod«*
nine razlaščeni.


III. Obdačenje gozda 1 ha
li


Kat. č.


Imov.


S > Vrednost Davki Zaloga
(u g davek


donos


8


i .2
h "a
o "s o
0


o


o J3 | >d 0 M
C 0


i i
c II >
i
I s
1
T3
a


0 1 en "S


0


C C w> 0O o ´5 Ë 0 O


Q C N


Y« -a o
o-CL


jjj C
V 13 a P


N


0 o m


i « S I ´3 p X. >


e s 0
I 6´25 3125 9375 2-5 250 7500 500 15.000 62-5 312 125 0 250 25.000 93-7 250 562-4


II 487 243-5 7305 2*0 200 6000 400 12.000 48-7 24-4 97-4 200 20.000 73-0 200 443*5


III 1-91 95-5 2868 1-5 150 4500 300 9.000 191 9-5 38-2 150 15.000 28*6 150 45-4


IV 1-31 65-5 1965 0*7 70 2100 140 4.200 131 6-5 26-2 70 7.000 19´6 70 135-4


Iz tabele je razvidno, da presega obdačenje z ozirom na
dohod. davek, 200% doklad in imovinski davek kakor je v za=
konskem nacrtu zasnovan, ves kot čisti donos in se dvigne na
180, 182, 257 in 207% kčd. Jasno je, da obdačenje v zacrtani
obliki ni izpeljivo. Vrednost šume bi postala pri takih obdačitvah
ne le iluzorna, marveč poleg tega še veliko breme lastniku.


P r e d 1 o g : Za določitev zemljiškega davka naj ostane ne*
dotaknjen stari katast. čisti donos (kčd.) tam kjer obstoji. V po*
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 647


naprednih krajih za gradjevino v obliki žaganega in tesanega
lesa. — Stroški izkoriščanja so sicer večji, zato je pa tuđi pro
dajna cena postala v svoji absolutni vrednosti večja. V tem po*
gledu more biti opravičen dvig šumskega kat. čistega dohodka
iz stare dobe za nekoliko procentov, ravnaje se po krajevnih raz«
merah, kar bi se moglo izvesti brez posebnih velikih stroškov po
šumskih strokovnjakih.


V zakonskem nacrtu predviđena komisija bi vsled navede«
nih razmotrivanj tuđi morda prišla do nekoliko večjega k. č. d.
Uspeh bi bil pa po gorenji krajši poti itak lažje dosegljiv.


Ker za vpoštevanje ali nevpoštevanje prometnih sredstev
zakonski nacrt ničesar ne predvideva in se tuđi ne sklicuje na
to, kako hoče v posebnem pravilniku država dati napotilo cenilni
komisiji — se ta okolščina v sledeči tabeli ni vpoštevala.


Za presojo vrednosti šumskega zemljišča v svrho obdačenja
v smislu nacrta zakona možna so mnoga pota. — Prva pot je
ta, da se kapitalizuje kot čisti donos n. pr. z 30 kratnim pomno*
ženjem toraj vrednost = 30Xkčd. Druga pot je ta, da se lm3
letnega prirastka oceni z faktorjem 100, ali 200, ali slično. Če se
vzame letni prirastek lesne mase na 1 ha n. pr. za I. razred


2.5 m3 znaša letni dohodek 2.5X100, ali 2.5X200 itd., kar bi bilo
odvisno od krajevnih prometnih prilik. Nov katasterski prihod bi
znašal n. pr. za I. razred K 6.25X50 = K 312.50 in vrednost 312.5
X30 = K 9375 = ali pa 2.5X100X30 = K 7500 ali 2.5X200X30
= K 15.000. Pri odmeri nameravanega imovinskega davka bi se
imela vpoštevati ena ali druga metoda računanja, kar bi moral
določati poseben pravilnik.
Razun letnega prirastka pa stoji v šumi tuđi še ona lesna
masa, koja izhaja iz prihrankov prirastkov prejšnjih dob. Tako
lesno maso predviđena tabela za I. vrsto bonitete z 250 m3 na
1 ha gozda srednje starosti in srednje gostote. — Če se to maso
oceni z K 100 za 1 m3 znaša vrednost 250X100 = K 25000. Če se
oceni z K 200 za 1 m3 znaša vrednost 250X200 = K 50.000.


Glede te mase zakon ničesar ne omenja. Lahko je toraj mo*
goče, da se za obdačenje imovine vzame 1% od K 25.000 = K 250
ali 1% od K 50.000 = K 500, ali kako drugo poljubno oceno lesne
mase, kar bi bilo v rokah onih odborov, katere nacrt predvideva.


V tabeli so se vpoštevale n i ž j e vrednosti za obdačenje.
Iz navedenih dejstev je razvideti, da stoji obvezanec pred ono
negotovostjo, da mu zakon ne daje nikake sigurnosti glede
obdačitve in je torej izročen na milost in nemilost komisijam ali
administrativnim organom. — Podlage nanašajoče se na določitev
vrednosti pa menjajo vsak hip po lastnikovih gospodarskih ukre*
pih. Cenitvene komisije bi morale neprestano voditi evidenco


o šumski imovini. Tako obdačenje dejansko niti ni izpeljivo. Ta«
bela kaže razun tega efekt, da obdačba že pri delnem vpoštevanju
vsih doklad izčrpa ne le ves kčd. — Ona se dvigne še zdatno
preko mogoče naravne meje kat. čist. donosa.


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


Zemlj. davek Dohodn. davek Razne doklade Imovinski
= 20 »/o k. č. d. = 10 »,´o k. č. d. = 200°/o zemlj. davek Skupa i
.. (novega) (novega) davka = 1 %


>


´. ´.


Č > > > ´c > ´c>


0 X ic >


« > > ´5* > "S >


>


I. 455 452 591 226 226 295 906 904 1182 678 678 886 2263 2261 2954
II. 435 347 434 217 173 217 870 694 868 662 520 651 2184 1734 2170
III. 252 295 126 147 504 590 378 442 1460 1474
IV. 165 235 82 117 330 470 247 352 815 1174
V. 132 165 66 82 264 330 218 247 680 824
Iz tabel I. in II. je razvidno, da pri obdačenju, kakoršno je
zamišljeno v zakonskem nacrtu in kakor se popolnuje v dejans
skem življenju v nacrtu predviđeni davki pogoltnejo ves kat.
čisti donos, če tuđi se ne vpošteva onih dajatev, ki tuđi težijo
davčnega obvezanca. Kdor more pod takimi pogoji v obče še
obratovati? Če bi finančna uprava obstojala na označenem stas
lišču, si spodmakne to stališče in se pogrezne v prepad.


Razmotrivanja nanašajoča se na poljoprivredno zemljišče
veljajo z malimi premembami tuđi za gozde.


Dejstvo obstoji, da se gozdna zemljišna renta v svoji vred=
nosti ni dvignila. En ha gozdne zemlje poprečno ne donaša večje
lesne mase nego nekdaj. Edino kar se menja je to, da so v Slo*
veniji n. pr. gozdi po večini spremenili svojo obliko s tem, da
so prešli v znatno preveliki meri iz listnatih gozdov v iglaste.
Rado se zaide v domnevanje, da donašajo gozdi sedaj mnogo
večje dobičke kot nekdaj, zlasti pred vojno. Res je, da ima iz
prejšnjih dob v gozdih nakopičena lesna masa danes v številkah
slabe valute izraženo večjo vrednost nego jo je imela v številkah
zlatih kron. Če se pa reducira sedanja kronska vrednost na zlate
krone, priđe se do zaključka, da je sedanja vrednost 1 m3 lesne
mase v gozdu manjša nego je bila pred vojno.


Nikjer ni rezultat gospodarstva tako odvisen od krajevnih
prilik kakor v šumskem gospodarstvu. Opraviti imamo z ogrom*
nimi masami, katerih ni mogoče izkoristiti na lici mesta. Vse
polno zlasti kmečkih gozdov je vsled pomanjkanja dovoznih
potov skoro nepristopnih. Najlepši les gnije na lici mesta. Le
kjer je večji kompleks v rokah enega lastnika, je istemu možnost
dana, zgraditi si potrebna prometna sredstva in izkoriščati šum=
ske lesne mase. — Res je dalje, da se je svoj čas presojalo do«
hodke iz gozdov iz stališča, da se tam pridelava le drva za kurivo
in se je temu nazoru prilagodil katastr. čisti donos. Vsled zgra*
jenja državnih prometnih sredstev se je izkoriščanje gozdov
zboljšalo, ker se ne izrablja lesna masa le za kurivo, marveč v
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 645


vilnih ali pa gospodarsko pravilnih številk nikakor ni mogoče
doseči, katere številke bi odgovarjale resničnemu dohodku ob=
dačenega gospodarja. Vsled zakonito utemeljenega poinomočja
fin. ministru, da le=ta določa relacijo po svoji previdnosti, prišel
je v vso zadevo nek »nasilen akt«, koji na en mah podere vse
delo komisiji, koja je vstvarjala nov kat. čisti donos.


Tu spodaj sestavljena tabela (razpredelnica) kaže vspeh ob=
dačenja po nacrtu novega zakona za vse v tem nacrtu predviđene
obdačbe. Stari k. č. d. povzet je v tem primerljaju po katastru
v kat. občini Vrhnika pri Ljubljani. Predvidelo se je, da bi novi


k. č. d. odgovarjal popolnoma staremu, le z razločkom, da je
vpoštevana nova sedaj veljavna valuta v povprečni vrednosti iz
let 1919—1922, ki se je dejansko gibala okolo 1/50 stare zlate va=
lute. Dejansko bi novi k. č. d. moral biti mnogo nižji vsled zmanj*
šane kapacitete delovnih sil. V tabeli izraženi novi k. č. d. =
50 X stari k. č. d. Za določitev vrednosti zemljišča pomnožil se
je novi k. č. d. 30 krat. Za dohodninski davek se je vzelo 10%
k. č. d., za imovinski davek pa 1 % vrednosti. Za občinske,
okrajne (srezke) in pokrajinske (oblastne) doklade vzelo se je
200 % zemlj. davka — z ozirom na to, da sedaj predpisujejo od
100—500 ćelo do 700 % zeml. davka. Vpoštevalo se ni dajatev
od 5.—16. točke 4 uvoda.
I. Poljoprivreda za 1 ha zemljišča:
Novi k č. d. =


CS Stari kat. čisti donos Vrednost = 30 X k. č. d. novi


U3


U 50 X stari


zlate krone v papirnatih kronah


> V sedanjih kronah


G


O


CQ vrti njive vrti njive vrti njive travniki


I. 4532 45-18 59-08 2266 2259 2954 67.800 67.770 88.620
II. 43-50 34-70 43-43 2175 1735 2171 66.250 52.050 65130
III. 25-22 29-52 1261 1475 37.820 44.250
IV. 16-49 23-51 824 1175 24.720 35.250
V. 13-23 16-51 661 825 21.830 24.750
II. Obdačenje poljoprivrednega zemljišča za 1 ha v sedanji
valuti (krone):


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


obresti v hranilnicah naloženih kupnin (Kaufschillinge) donašali
večje koristi nego so bili vspehi napornega dela.


Po takem razmišljevanju priđe objektiven opazovalec do
prepričanja, da (v Sloveniji) veljavni k. č. d. odgovarja tuđi ses
danjim prilikam s tem, da izraza kakovost zemljišča.


Stari dosedaj veljavni k. č. d. po prejšnjem pojasnilu ne
more odgovarjati dejanskemu svoječasnemu prihodu za gospo*
dar ja, istotako tuđi ne v zakonskem nacrtu predviđeni novi


k. č. d.
Četudi bi imele komisije ali cenilni odbori nalogo, na pod=
4agi splošnih gospodarskih odnošajev v letih 1919—1922 dognati
sedanji dejanski prihod, one tej nalogi nikakor ne morejo biti
kos, ker je naloga neizvedljiva. — Še tako vestno delo komisije
ne more dognati nič drugega, nego le določiti razloček kakovosti
(kvalitete), enega zemljišča proti drugemu. — Ta rezultat pa je
že izražen po starem k. č. d.


Po zakonskem nacrtu predviđena določitev sedanjega čistega
prihoda sloni na dnevni vrednosti valute. Ker pa v skoro celem
stoletju valuta v svoji vrednosti ni tolikanj varirala kakor v zad*
njih 4 letih in isto tako cene na vseh poljih narodnega gospodar;
stva, more biti rezultat nove preso je ali ugotovitve k. č. d. na
podlagi uspehov in valute v letih 1919—22 le mnogo slabeji nego
je stari. Čemu je toraj treba kompliciranega dela za slabejši
rezultat?


Če se hoče zemljišče brez ozira na gospodarja in njegove
osebne prilike primerno obdačiti, se to prav lahko zgodi s po=
ljubnim koeficijentom, s katerim je določiti na podlagi starega


k. č. d. ono obdačenje, katero hoče finančna uprava za budžetno
dobo uveljaviti, zlasti če se noče posluževati edinega stalnega
merila zlate valute.
Ako hoče finančna uprava ostati pri določeni stalni stopi
(§40 — z 20 %) k. č. d., naj se priprosto pri vsakoletnem posveto*
vanju državnega proračuna določi koeficijent, s katerim je po«
množiti »stalno stopo« oziraje se na kurzno vrednost državne
valute ob času proračunavanja, dokler ne dobimo stalne zlate
državne valute. — S tem predlogom pa še nikakor ni izrečeno,
da bi ta koeficijent moral točno odgovarjati relaciji sedanje krone
proti bivši zlati kroni.


Preračunavanje kronsko izraženega k. č. d. v dinarjih ozi*
roma ukaz, da se ima krone čitati za dinarje, je le nepotrebna
igrača, ker skušnja kaže, da že po enoletnem obstoju to čitanje
ne zadostuje; ono provzroča le nepotrebno delo.


§ 25. zakonske osnove določa neko relacijo med starim in
novim k. č. d., kojo ima določati fin. minister po jako komplici*
rani formuli. — Čemu treba take komplicirane poti, ko se vendar
po mnogo krajši poti priđe do zaželjenega rezultata, katerega
hoče imeti g. fin. minister kakor prej navedeno. Znanstveno pra*
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 643


5. ... ima J. Š. U. včlanjeno mnogo oseb, koje so prizadete
v vseh panogah gospodarstva, na koje se razteza zakonski nacrt,
je naravno, da ima Udruženje dolžnost v zaščito svojih članov
izražati se o vseh delih nove zakonske osnove.
V prvi vrsti je za Udruženje važen vpliv davka na zemljišče,
tako za šumsko kakor za poljoprivredno. Iz tega razloga


J. Š. U. zavzeti oficijelno stališče o vprašanju zemljiškega davka.
Temu naj se pridruži neoficijelni del, namreč mnenje o ostalih
nameravanih davkih in na skupni vpliv vseh davkov na davčnega
obvezanca.
II.
Zemljiški davek.


Za podlago obdačenju zemljišča služi katastralni čisti donos.
Doslej veljavni k. č. d. dosegel se je na podlagi nekih »norm« obs
delovanja ali izkoriščevanja zemlje ob normalnem obdelovanju,
kakor je bilo isto običajno v onem kraju, za katerega je imela
komisija na lici mesta dognati gospodarski uspeh normalnega
v onem kraju kot primer služečega gospodarstva. Sestavilo se je
po kakovosti ali sposobnosti zemljišča število delavnih dni za
človeško delo in za vprego. Ocenila se je tržna cena človeške
dnine, isto tako uprege. Sestavil se je prihod surovin in njih cena
in vpoštevali so se stroški za gnojenje, semenje, uporaba inven*
tarja ter stavb etc. Za princip je veljalo pravilo, da se zemljišče
boljše vrste izrablja z intenzivnim gospodarenjem, ono slabejše
vrste pa z ekstenzivnim.


Naravno, da k. č. d. za eno in isto vrsto zemljišča ni mogel
biti v vseh krajih dežele ali ćelo države eden in isti, ker so bile
»norme« in socijalne prilike ter običaji silno različni.


Za »izgledno zemljišče« določena kvaliteta je služila za pri*
mer pri uvrstitvi drugih zemljišč v gotove vrste ali »klase« v
istem okolišu. Komisija se ni mogla ozirati pri napominanem
uvrščenju na razmerje zemljišča proti osebi gospodarja ali nje«
govi centrali. Zato veljavni k. č. d. oziroma uvrstitev v (klase)
vrste ne kaže dejanskega gospodarskega efekta, marveč kaže le
kakovost nekega zemljišča v primeri z onim v »izglednem pri=
meru«.


Kdor je imel priliko v kasnejših dobah preizkuševati prilike
obdelovanja zemlje po prvotno določenih normah in uradno do*
gnanih cenah za dnine, vprega surovih produktov in potrebščin
v tej kasnejši dobi, prišel je n. pr. v Sloveniji do rezultata, da
obdelovanje na intenzivni način torej za oranice I. in II. vrste
ni moglo biti uspešno; dosegel se ni le nikak dohodek marveč
se je pokazal negativen uspeh. — Le pri ekstenzivnem obdelo*
vanju pokazali so se pozitivni uspehi. — To dejstvo preneseno
je bilo v prakso, ker so posestniki začeli prodajati svoja zems
Ijišča, ker jim nišo donašala plačila za trud, zlasti pa ker so nizke
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

642 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


biti merodajno tuđi pri industrijski in obrtni privredi v obliki
kontingentiranja davka.


4. Glede zakonskega nacrta je najvažneje premotrivanje,
kak efekt napravijo na davčnega obvezanca posamni davki v
svoji skupnosti.
Zemljišče n. pr. naj bi donašalo dohodek odgovarjajoč vgo*
tovljenemu katastralnemu cisternu dohodku. Ta dohodek more
biti pozitiven, ni pa gotovo, da bode isti v resnici pozitiven za
gospodarja z ozirom na krajevne in socijalne okoliščine, z ozi*
rom na krajevno lego proti centrali gospodarjevi, dalje z ozirom
na gospodarsko osebno sposobnost lastnika, na razpoložljiv
obratni kapital ali na denarne obveze gospodarjeve. Poleg na*
vedenih okolnosti so merodajne naravne klimatične prilike, na
katere nima gospodar nikakega vpliva.


Zakonski nacrt predvideva zemljiškega davka v obsegu 20%
katast. čistega prihoda. Isti prihod pa ima služiti tuđi za pokritje
sledečih plačil:


1. podobčinski davek (krajevne občine),
2. občinski davek (politične občine),
3. okrajni davek (srezki),
4. pokrajinski davek (oblastveni),
5. cerkveni davek (bira),
6. socijalni davek (boln. blagajna, delavska zavarovalnica,
del. borza in del. zbornica),
7. zdravstvo za živino,
8. zavarovanje proti požaru, donesek pož. brambam,
9. osebno dohodninski davek,
10. invalidni davek,
11. hišni davek od stavb, ki nišo iznajmljene, pa služijo za
nameščenje delavcev in uradništva, zaposlenega na zemljišču,
12. rentni davek od zakupnin,
13. premoženjski davek,
13. davek za agrarno reformo,
15. kuluk za vzdrževanje čest in potov,
16. zavarovanje proti vremenskim nezgodam (toča).
Vpoštevaje vsa ta plačila, ne oziraje se na obresti od dolgov,
se nehote vsili vprašanje: Koliko more še preostati od zemljiškega
donosa lastniku in gospodarju za njegov trud? Kdo daje gospo*
darju jamstvo, da mu pri normalnem gospodarenju (in le tako
predvideva zemlj. katastr. čisti prihod) ostane toliko, da se mu
splača gospodarenje na lastni grudi?
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 641


Referat ing. Josipa Lenarčiča (Vrhnika).


Jugosl. šum. udruženje pozvano je bilo od g. ministra financ,
da iznosi svojo kritiko ozir. svoje predloge glede nacrta novega
zakona »o neposrednim porezima«.


Glavna uprava poverila je ožjemu odseku iz svoje srede na=
logo, da prouči zakonski nacrt in o njem poroča.


- Ožji odsek, baveč se s zakonskim nacrtom prišel je do sle*
dečih zaključkov:
1. V svrho enakomerne razdelitve davčnih bremen na vse
državljane kraljevine S.H.S. je neobhodno potrebno, da se sprej*
me zakon, po katerem se ukinijo vsi dosedanji predpisi nepo*
srednih davkov, ter vpeljejo novi predpisi sloneči na eni in isti
zakonski podlagi obdačenja enakomerno za vse državljane.
Kjer primanjkuje v državi temeljnih podlag za obdačenje,
treba je iste ustvariti in sicer iz praktičnih razlogov najprej pro*
vizorno, da se more enakomerno obdačenje takoj pričeti, pola*
goma pa je te podlage premeniti v definitivne v svrho stalnosti
obdačenja in možnosti, da se državljani akomodujejo državnim
davkom, obenem pa tuđi autonomne korporacije prilagodijo dr*
žavnim davkom bodisi v obliki naložitve gotovih procentnih do*
klad na neposredne državne davke, bodisi na podlagi posebnih
državnih preodkazov, s katerimi je kriti autonomne izdatke.


2. Obdačiti je le dohodek državljanov in to le v toliki meri,
da more obvezanec plaćati njemu predpisani davek, ne da bi
to plačilo izčrpalo toliki del dohodkov, da bi obvezancu ne pres
ostalo nič ali pa premalo za njegov trud in vzdrževanje njega in
rodbine, vsled česar bi se v obvezancu zamorilo vsako veselje
do pozitivnega dela. — Preobila obdačba more roditi v obve*
zancu mržnjo proti državi in hrepenenje si čim prej pomagati,
da zapusti domačo državo in se za vedno preseli kam drugam,
kjer mu je prilika dana, da si s svojim trudom kaj prisluži za
zboljšanje svojega gospodarskega položaja in svojega socijalnega
stališča.
3. Pri presoji dohodkov naj služi po možnosti objekt pri=
vrede kot podlaga zaslužka, vsled česar naj bi bil osebni moment
izločen, kajti sicer nastane nevzdržljiv položaj, ko se onega, ki
si s svojim duševnim in telesnim delom na sličnem objektu trudi
doseči večji gmotni uspeh, kaznuje za njegov izvanreden trud z
višjim davkom v primeri z obdačenjem gospodarja na kvalita*
tivno in kvantitativno istem objektu pa s slabejšim razumom
manjšo pridnostjo in vstrajnostjo, torej tuđi z manjšim pozitiv*
nim efektom. Pravilno je torej postopanje pri obdačenju zem*
ljišča na podlagi obsega in kvalitete zemljišča ne oziraje se na
osebne prilike gospodarja in na njegov gmotni uspeh, ker država
obvezancu tuđi ne povraća zgube pri negativnem vspehu nje=
govega gospodarstva. Tako pravilo obdačenja objekta moralo bi


ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

640 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


... .. ........ ........ ...... y ..... .......... y ......
.. ...... .......... ........, a no ....... . no ..........
..... .. .. ..... ........ ........ .............. . ...........,
........ .. .. .......... ...... ......... ........


..... .......... .... .. ............ .... . .......,
.... .. .. .. ..... ...... .. ........ ........ ......


..... .. .. ...... ... ....... ..... .. ce .... .... ......,
na .. ... ... ..... ... .... ........ .... ...., ........ .. ce
............ ........ . ... ... ......... ..... ........, .....
.. ce ....... . .... ......, ....... . ......, .... ..... ..
........ ...... y ...... ......... .... .. .... ..... ............
na .... . ......, ... .. ........ . ...... ......, .. ce ....
.............. .... ........ ........ ...... a .. na .....
..... .... ........ ........... ..... . ..... .. ..... .......
....... .. .... .......


Stanovište .. Š. U. prema Zakonskom projektu
o neposrednim porezima.


Između ostalih privrednih institucija i udruženja pozvano je
i J. Š. U. da dade svoje mišljenje o zak. projektu, koji kani unifi=
cirati i regulisati sistem neposrednih poreza u našoj državi.


Za taj predmet izabrala je glavna uprava četiri svoja člana
(gg. dr. Nenadić, dr. Ugrenović, ing. Lenarčić i ing. Ružić). Prvi
je izradio svoj referat g. ing. Lenarčić, ali njegovo stanovište nije
usvojio ni uži odbor niti plenum glavne uprave naročito radi
toga, što je u svom referatu položio važnost na one poreze, koji
se šumarstva vrlo malo ili nimalo ne tiču, te se radi toga premalo
bavio sa izrazito šum. porezima.


Drugi član užeg odbora g. prof. dr. Nenadić ograničio se je
u svojem referatu samo na zemljišni porez, a na druge se nije
uopće osvrtao.


Ostalim članovima užeg odbora povjerena je zadaća, ili da
izmire oba stanovišta ili da izrade samostalan referat. Tu je za*
daću preuzeo g. ing. Ružić, koji je obradio čitav predmet sa sta=
novišta šumarstva, je osim zemljišnog obradio i druga dva pp=
reza, koji se tiču šumarstva i šum. privrede.


Glavna uprava J. Š. U. na svojoj sjednici u Skoplju usvojila
je s nekim manjim izmjenama i dopunama stanovište g. ing.
Ružica, čime je taj predmet konačno riješen.


Radi osobite važnosti ovog predmeta donosimo sva tri refe*
rata. Op. Ur.