DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

578 Borba oko dugotrajnih ugovora.


Borba oko dugotrajnih ugovora.


Dugoročni eksploatacijom ugovori nisu samo kod nas pred*
metom aktualnih rasprava, već i u drugim zemljama, koje imadu
prastarih, zatvorenih šuma. Tako se u svjetskoj stručnoj javnosti
već dulje vremena vodi polemika o dugoročnom ugovoru, po
kojem bi se imale dati u eksploataciju karpatske šume, koje su
po ugovoru o miru pripale českoslovačkoj republici.


Malo čudno zvuči, da se ovaj zastarjeli način iskorištavanja
šuma kani uvesti u zemlji, koja se ubraja među najnaprednije
u pogledu šumarstva. Da to bude razumljivije, mora se uzeti u
obzir, da se u Č. S. R. mogu razlikovati 3 stupnja gospodarenja
sa šumama. U Češkoj preteže vrlo dobro uređen privatni šumski
posjed, koji je isto tako industrijaliziran kao i onaj mali procenat
državnih šuma. Na drugom su mjestu slovačke državne šume,
koje su još za mađarske ere podignute na drugu etapu gospodare*
nja otvaranjem šuma pomoću modernih prometila i njihovim
iskorištavanjem u vlastitoj režiji (Čehoslovaci su pošli za korak
napred, pa obavljaju i preradu na pilanama u drž. res
ži j i.). Na trećem su mjestu velike karpatske šume, snabdjevane
tek mrežom vodenih puteva. Ove zahtijevaju ogromne investicije
za moderna prometala, koja bi omogućila onakovu intenzivnu
eksploataciju, koja je danas kraj vodenih komunikacija nemoguća.


Čehoslovačka vlada kanila je prepustiti te šume jednom
američkom konzorciju, koji bi sagradio prometala i kupovao sav
etat, što bi ga državno šumarstvo ikoristilo u vlastitoj
režiji . Značajno je kod toga ugovora, da bi se cijene ustano*
vile u zlatnim dolarima unaprijed, a isto bi tako kupci in*
vestirali ogromne svote u instalacije tvornica za preradu drveta,
u prometala itd. Taj je ugovor našao na veliku kritiku stručne
javnosti; napadali su ga najviše bivši gen. direktor drž. šuma
ing. Opletal (poznat po tome, što je prekinuvši sa sistemom ugo*
vora uzorno uredio šume grčko^istočnih fondova u Bukovini, te
je u vlastitoj režiji sagradio moderna prometala te šume isko*
rištavao istotako u režiji). Osim drugih napadao je taj ugovor
i poznati stručnjak ing. dr. Hufnagl (u Wiener Allg. Forst* u.
Jagdzeitungsu).


Našeg znanca sa skupštine J. Š. U. u Ljubljani dr. ing. Šimana
zapala je teška zadaća, da kao sadašnji gen. direktor drž. šuma
brani taj ugovor u ime čsl. vlade. To je on učinio tako na skup*
stini čsl. šum. udruženja kao i u stručnim listovima.


Nas zanima ova polemika iz više razloga. Uz mnoge ovakove
ugovore, koji su već sklopljeni kod nas, naročito u Bosni, kane
se u dogledno vrijeme sklopiti još i drugi. Ti se naši ugovori u
glavnom razlikuju od ovoga, o kojemu je govor, što kod na s
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.


vodi cijelu eksploataciju kupac, dočim ondje vodi
eksploataciju sama država; naprotiv se ondje plaća po u n a *
prijed određenim cijenama, dok je kod nas uvedeno
percentualno plaćanje. Kod nas se sklapanje ovakovih ugovora
drži internom stvari Ministarstva šuma i rudnika pa se nerado
gleda svako uplitanje stručne štampe i stručnih udruženja u to
pitanje; ondje je naprotiv prepušteno to pitanje javnoj diskusiji,
a gen. direktor dr. ing. Šiman zamolio je članove šum. udruženja
na njihovoj skupštini u Banskoj Bistrici, da u što većem broju
učestvuju u toj polemici, obećavši ujedno, da se ugovor ne će
sklopiti »iza zatvorenih vrata« i da će se svi prihvatljivi predloži
uzeti u obzir.


Iz polemike, koja se razvila naročito između dr. ing. Šimana
i ing. Opletala, iznosimo dva članka, iz kojih se razabire jedno
i drugo stanovište. Iznosimo ih samo radi informacije naše
stručne javnosti sasvim objektivno, pridržavajući si kritiku i
stanovište u tom pitanju za kasnije.1 Uredništvo.


Dr. ing. Karei Šiman:


Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.2


Nedavno je pod tim naslovom objavio u »Lidovym Novi*
nama« g. ing. Opletal, bivši generalni direktor državnih šuma i
dobara, seriju opsežnih članaka. U tim člancima bavi se on kris


ikom naumljene prodaje drva u Potkarpatskoj Rusiji, koju
namerava provesti Ministarstvo poljoprivrede na osnovu po»
sebnog zakona o državnom zajmu za investicije u navedene
državne šume i na osnovu ugovora o isporuci drva — s ameri*
kanskom financijskom grupom Bertron, Griscom i Comp, u
New*Yorku uz učestovanje domaćih faktora.
O tom projektu Ministarstva Poljoprivrede pisali su također
viši šumarski inspektor Frič u »Češkom Lesu«, dalje u »Na=
rodnoj politici« gospoda senatori dr. VI. Faček i Vaclav Jansa.


"´sini toga pojavili su se u raznim dnevnicima i stručnim časčlanci, koji upozoravaju našu javnost na naumljeni po«
kušaj iskorištavanja dot. uništavanja državnih šuma.


Razumljivo je, da su spomenuti članci pobudili znatnu paž*
nju, a najviše je uzbudio šire krugove spomenuti članak struč=
njaka g. ing. Opletala. Može se samo pozdraviti, da je tako važna
stvar, koja je od dalekosežnog značaja za naše državno šumsko
gospodarstvo, postala predmetom javne diskusije i stvarne kris
tike, kada je već dospela do stadija ozbiljnih pregovora.


1 Prevod zahvaljujemo dobroti g. stud. ing. Ljubiše Metlaša u Zagrebu. Ur.


- Pisano za »Lidové Noviny« kao odgovor na članke g. ing. Opletala.