DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


rima je bilo kolega, koji dobro poznaju prilike Južne Srbije. Skupština će biti
u Sarajevu, ali prva naredna sjednica gl. uprave u Skoplju.


Gaš o Va c predlaže, da se zamoli Ministarstvo Saobraćaja za što veće
sniženje vožnje učesnicima glavnih skupština, onima iz udaljenih krajeva pače
bezplatno.


Potpresjednik Ćirkovi ć odgovara, da je Ministarski Savjet donio od*
luku, da se nijednome udruženju ne snizuje vožnja više od polovine. Upravni
odbor će svejedno pokušati što se dade učiniti.


Podpred. ing. Karop , šef sarajevske direkcije, pozdravlja odluku, da
se skupština održi u Sarajevu, te poziva sve prisutne da dodju onamo u što
većem broju.


Ing. Mihajlo Lj uš ti na izvještava u ime odbora ad hoc o materijalnom
stanju činovnika. Iznosi rezoluciju odbora ad hoc, koja glasi:
»Godišnja skupština J. Š. U. na svome drugom sastanku na dan 21. augusta
1923. donela je ovaj zaključak:


Jugoslov. Šumarsko Udruženje pridružuje se akciji ostalih stručnih udru«
ženja u zemlji u pogledu zaštite interesa fakultetskih obrazovanih državnih
činovnika, u koju svrhu ovlašćuje upravni odbor, da izabere i delegira četiri
člana — a dok se ovo ne izvrši, da ovaj zadatak vrše dosadanji delegati, od»
ređeni aktom broj 240 1923. Njihov je zadatak, da pristupe obrazovanju Saveza
fakultetskih obrazovanih prestavnika pojedinih stručnih udruženja (inžinjeri
i arhitekti, liječnici, profesori, veterinari itd), i da u kolaboraciji ovoga saveza
nastanu, da se u specijalnim zakonima šumarskoga rezora što više obezbjedi
staleški interes, ispravljajući time u korist fakultetlija ono, što se u okviru
postojećih odredaba zakona o državnim činovnicima i ostalim službenicima
građanskog reda dade ispraviti.


U isto vrijeme upućuje se upravni odbor, da po izvještajima i predlozima
delegata donese rešenje i o preduzimanju krajnjih mjera (kao napuštanje
državne službe) za slučaj, ako se zahtjevi ne bi usvojili.«


Skupština jednoglasno prima rezoluciju na što referent govori o drugoj
točci rasprave odbora ad hoc te čita slijedeću rezoluciju:


»Deputatna zemlja (livade i oranice) ima se dati u naravi svima držav*
nim šum. činovnicima i zvaničnicima u području njihovih nadleštava, gdje ova»
kovog državnog zemljišta ima; onim pak činovnicima zvaničnicima, koji služe
kod nadleštava, gdje takovog državnog zemljišta nema, ima se dati u najbližim
mogućim državnim šumama odnosno i u udaljenijim, ali skoncentrisano na
jednom mjestu. Kao mjesta gdje se može dati skoncentrisano ovakova zems
ljišta, označuje se teritorije direkcija Apatin, VinkovcUZagreb, Ljubljana, Sa»
rajevo i Skoplje.


Pravo na deputatnu zemlju imaju samo:


1. Čisto stručni šumarsko*tehnički činovnici po jednoj za sve jednakoj
skali;
2. Šumarskosračunarski činovnici po zasebnoj drugoj skali;
3. Ekzekutivnojčuvarski činovnici (stručno=šumarski) po zasebnoj trećoj
skali.
Skala se ima utvrditi prema grupama rada tako, da najviša grupa 1. kate»
gorije ne može biti veća od trostruke količine najniže grupe iste kategorije,