DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 619


Dr. Šima n u ime Ministarstva zemljedelstva u Pragu pozdravlja rad
skupštine. Naglasuje veliko bogastvo na šumama obiju saveznih država, ističe
potrebu što intenzivnijeg rada, kako bi se naše Šumarstvo tako i drvarska indu«
strija i trgovina potpuno emancipirala od stranog uticaja (Živio i odobravanje).


Potpredsjednik Ćirković aplicirajući na govore gg. Čehoslovaka
i sa svoje strane ističe potrebu zajedničkog rada i to na temelju programa, što
će ga izraditi U. J. Ćsl. L. u sporazumu sa J. Š. U. Moli skupštinu da ovlasti
upravni odbor, da u tom smislu poradi, što skupština jednoglasno usvaja.


Pokazuje dar (značka U. J. Čsl. L.) s napisom »Ustredni jednota Čehoslo*
venskeho lestnictva bratskemu spolku »Jugoslovensko Šumarsko Udruženje«
1923.«, koje je naše udruženje dobilo prigodom zbora u Banskoj Bistrici, našto
skupština ponovno oduševljeno kliče bratskom narodu.


Slede pzdravni govori:


1. U ime gospodina Ministra Šuma i Rudnika gosp. dr. Luj o Novak ,
koji ističe zadovoljstvo gosp. Ministra na dosadanjem radu Udruženja, te obc
Cava, da će rad udruženja i u buduće podupirati;
2. U ime općine grada Ljubljane: Jože Pire;
3. U ime saveza slovenačkih industrijalaca dr. R e k a r;
4. U ime ministarstva Poljoprivrede i Voda Iv o Sancini ;
5. U ime organizacije šum. i agr. činovnika i studenata, Rusa u Jugoslaviji.
Aleksij Ljubimov;
6. U ime slovenačkog lovačkog udruženja dr. Lovrenčić.
Tajnik čita stigle pismene i brzojavne pozdrave: velikog župana dr. Lu*
kana; zemaljskog saveza i industrijalaca Zagreb; rektora ljubljanske univerze
dr. Ušeničnika; šefa šumarskog odseka u Splitu ing. Grubića; okrajnog glavara
dr. Vavpotića i Mahniča: inspektora Jekića; šefa i inspektora državne željeza
niče Riharda Negovetiča, delegata min. financija dr. Karla Šavnika.


Prelazi se na 2. točku dnevnoga reda i tajnik ing. Marinovi ć čita
izvještaj o radu upravnog odbora u prošloj godini.
Blagajnik ing. Čeović čita izvještaj o blagajničkom djelovanju.


G. ing. Rusti a u ime nadzornog odbora izvešćuje, da je blagajničko
delovanje u redu nađeno, ali da nadzorni odbor, koji je u Ljubljani, nije
mogao pregledati iskaz društvenih pokretnina u Zagrebu. Predlaže, da skupština
izabere dvojicu članova, koji su u Zagrebu, sa zadatkom, da dovrše rad nad*
zornog odbora.
Skupština jednoglasno bira u tu svrhu gg. Dr. Andriju Petračića i Kolibaša.


Posle izvještaja otvara se debata. Reč dobiva g. Kolibaš , koji predlaže,
da se na onom mestu izveštaja upravnog odbora, gdje se naglasuje požrtvovni
rad dvojice članova, za donošanje zakonskih projekata izričito istaknu i imena
te gospode, kako bi to ostalo trajno ubilježeno. To su gg. Dr. Aleksander
Ugrenović i Antun Ružić.


Potpresjednik Ćirkovi ć objašnjuje, da to nije namjerice ispušteno, a


skupština jednoglasno prihvaća predlog gosp. Kolibaša.


Dobiva reč gosp. Nikol a Petrov i ć, koji govori o izrađivanju šuma


u režiji države, no budući se ne drži predmeta, predsjednik ga upućuje, da
svoj predmet iznese kod iduće točke dnevnoga reda.
Po svršenoj debati podeluje skupština jednoglasnu razrešnicu upravnom i
nadzornom odboru.